YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YBUZEM): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan önlisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde bulunan diğer birimlerin hazırlayıp planladığı proje, eğitim, protokol, hizmet alımı ve benzeri faaliyetlerde ilgili birimin talebi üzerine gerekli olan altyapı ve her türlü desteği vermek ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak,

ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,

d) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm birimlerinin kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hazırlayıp yürüttüğü eğitim, öğretim, proje, protokol, sözleşme ve benzeri faaliyetleri yürütmek,

b) Merkez tarafından hazırlanıp düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benzerleri; dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri belgeleri belirlemek, sunmak,

c) Kurs, seminer, konferans ve ders veren öğretim üyelerini belirlemek ve eşgüdümü sağlamak,

ç) Merkez dışındaki Üniversite birimlerinin hazırladıkları faaliyet çerçevesinde belirledikleri öğretim üyelerinin sisteme kayıt kabulü ve kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri; dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri belgeleri ilgili birimin önerileri doğrultusunda eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek,

d) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin hazırlamış olduğu ders içeriklerini uzaktan eğitime uygun hale getirmek,

f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını, ders içeriklerini, akreditasyonları uzaktan eğitime uygun hale getirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak imkânlarını araştırmak bu konularda Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmak, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulama ve araştırma  merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan YBUZEM programları ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlamak,

ç) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayından sonra Rektöre sunmak,

d) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden üç kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda varsa yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Eğitim ücreti

MADDE 14 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere düzenlemiş olduğu, kurslar, seminerler, konferanslar, dersler ve benzeri faaliyetler için uygulanacak uzaktan eğitim ücretleri Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversitelerarası uzaktan yükseköğretim öğrencileri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin kendi bünyesinde yükseköğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.