AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMED ŞEMSEDDİN KARAHİSARİ SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Afyonkarahisar ilinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahmed Şemseddin Karahisari’nin yapmış olduğu kültürel, tarihsel ve sanatsal faaliyetleri araştırmak, ayrıca sanatın bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle Türkiye’nin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek ve sanat eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:

a) Bütün tür ve dalları itibariyle edebiyat, tarih, sosyoloji, bilim ve sanatın ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak; tarih, sosyoloji, sanat ve bilimsel araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek, yönlendirmek, katılmak ve desteklemek,

b) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile edebiyat, tarih, sosyoloji, bilim ve sanatın geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturmak ve planlamak,

c) Merkezin amacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel-sanatsal proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenlemek,

d) Edebiyat, tarih, sosyoloji ve sanata ilişkin bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel-sanatsal çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak; görsel-işitsel, süreli-süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına destek olmak,

e) Konu ile ilgili kitap ve dergi, basma-yazma, sanat belgeleri, çeşitli tarihsel dokümanlar, fotoğraf, afiş, broşür, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel dokümanın yer aldığı bir belgeliği; bu birikimleri araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunmak, konu ile ilgili araştırmaları ve eğitimi en geniş anlamda desteklemek,

f) Tarih, edebiyat ve sanat alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak; Afyonkarahisar ve Ahmed Şemseddin Karahisari hakkında tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat alanındaki çalışmaları ve eğitimi destekleme yönünde, başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere burslar, ödüller vermek, verilmesini teşvik etmek,

g) Merkez bünyesinde düzenli olarak kültür ve sanat günleri, etkinlikleri düzenlemek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Müdür,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları alanında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını, her yıl katılımlı yaklaşım ile Üniversitenin fakülte dekanları ile görüşerek ve fakültelerinin sanat alanı ile bağlantılı proje önerileri olup olmadığı yolundaki tavsiye ve önerilerini alarak hazırlamak, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen öneriler ile kendi önerilerini Yönetim Kurulunun onayından sonra ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan amaçlara dönüştürmek ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde bunlara yer vermek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, Merkezin amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki Müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversite Rektörü tarafından üç yıllığına seçilen, Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili diğer üyelerden oluşur. Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.