ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI

 DOĞUM ÖNCESİ TANI VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

KURULUŞ

Madde 1 - Bu Yönetmelikle, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi ("GENTAM") adıyla bir merkez kurulmuştur.

TANIMLAR

Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen Müdür ya da Merkez Müdürü, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü'nü; Merkez, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama, Araştırma Merkezi'ni; Konsey, Genetik Danışmanlık Konseyi'ni; Üniversite, Osmangazi Üniversitesi'ni; Rektör, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü'nü ifade eder.

AMAÇ VE GÖREVLER

Madde 3 - Merkezin amacı insanların her türlü konjenital hastalık ve sakatlıklarını doğumdan önceki dönemde teşhis ile tedavi edilebilenleri tedavi etmek, izlemek, aileye genetik danışma vermek, gerekiyorsa sonlandırmak, bu konuda toplum taraması ve deneysel araştırmalar yapmak, genetik mühendislik ve rekombinant DNA ilkelerinden yararlanarak gen haritaları ve tek genli hastalıkların gen düzeyinde tanısını koymak ve yapılabiliyorsa tedavisini yapmak, bu çalışmaların gereği olan her türlü araştırma ve incelemeler ile yayınlar yapmak, yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurarak projeler geliştirip tek başına veya ortak projeler yürütmek, ayrıcı yasalarla üniversitelere verilen görevlerden kendi üzerine düşenleri yerine getirmektir.

MERKEZİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR

Madde 4 - Merkez, üçüncü maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a)Tıbbi genetik ve biyoteknoloji alanlarında her türlü temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, projeler hazırlamak ve bu alanlardaki araştırma projelerine yardımcı olmak,

b)    Konusuna giren kamu sağlık hizmetlerini yerine getirmek ve referans merkezi olarak görev yapmak,

c)Genetik danışmanlık görevini, kuruluş Madde 15'de belirtilen Konsey aracılığı ile yerine getirmek,

d)    Lisans ve lisanüstü öğrencilerin eğitim ve öğretimine yardımcı olmak, uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak, konusu ile ilgili lisansüstü düzeyde ders açmak ve eğitim-öğretim vermek,

e)Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve biyoloji alanlarında konusuna giren araştırmalara yardımcı olmak, danışmanlık yapmak ve Üniversite'deki bu tür araştırmaları koordine etmek,

f) "a" bendinde belirtilen alanlarda gerekecek besiyeri ve benzeri maddeleri ve biyoteknoloji ürünlerini üretmek,

g)    Yukarıda belirtilen konularda her türlü bilimsel yayınlar yapmak,

h)    Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası her düzeyde kurs, seminer ve kongre gibi toplantılar düzenlemek ve katılmak,

i)  Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, bilgi alış verişinde bulunmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek,

j)  İlgi alanına giren konularda eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere kısa ya da uzun süreli yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek ya da yurt dışından eleman çağırmak,

MERKEZİN ORGANLARI

Madde 5 - Merkezin organları şunlardır:

a)Genel Kurul

b)    Yönetim Kurulu

c)Danışma Kurulu

d)    Genetik Danışmanlık Konseyi

e)Müdür

GENEL KURUL

Madde 6 - Genel Kurul, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 'ne bağlı Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'ndan dört, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Patoloji Anabilim Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nın her birinden, tercihen anabilim ya da bilim dalı başkanı olmak üzere birer öğretim elemanı ile Mediko-Sosyal Hastanesi'nden bir temsilci ve biyoteknoloji ile uğraşması halinde Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden bir öğretim elemanı ve Müdür'ün uygun göreceği diğer ilgili birimlerden de birer öğretim elemanı olmak üzere toplam en çok 15 üyeden oluşur. Müdür, Genel Kurul için ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından aday üyeleri belirler ve görevlendirilmek üzere Rektör'e sunar. Rektör uygun gördüğü aday üyeleri Genel Kurul üyesi olarak üç yıl için görevlendirir. Rektör tarafından görevlendirilmeyen aday üye yerine, aday üyenin bağlı olduğu birimden Müdür tarafından yeni bir aday üye belirlenir ve Rektör'e sunulur.

 

Madde 7 - Genel Kurul, her yılın Kasım ayında bir defa olağan, ayrıca Müdür'ün gerekli gördüğü durumlarda Merkez Müdürü'nün çağrısı üzerine, Müdür'ün başkanlığında olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır.

 

Madde 8 - Genel Kurul'un Görevleri:

a.   Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b.   Yönetim Kurulu'nun yıllık çalışma raporunu inceleyerek bilgi almak,

c.   Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararları almak,

d.   Danışma Kurulu'na, Yönetim Kurulu'nca önerilen üyeleri seçmektir.

YÖNETİM KURULU

Madde 9 - Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ile Genel Kurul tarafından, Merkez Müdürünün göstereceği bir misli aday arasından üç yıl için seçilen 3 üyeden oluşur.

Madde 10 - Yönetim Kurulunun Görevleri:

a.   Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b.   Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

Madde 11 - Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

DANIŞMA KURULU

Madde 12 - Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Madde 13 - Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kuruluşlardan seçilecek en çok 30 üyeden oluşur:

a.   (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 'nin Madde 6'da belirtilen birimlerinin her birinden birim başkanlarınca seçilecek birer öğretim üyesi,

b.   Diğer üniversitelerden özellikle Tıbbi Genetik alanlarında araştırmaları ile seçkinleşmiş ve Genel Kurulca seçilecek üyeler,

c.   Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren üniversite dışındaki kişiler arasından Genel Kurulca seçilecek üyeler,

d.   Rektör tarafından gösterilebilecek üyeler.

Madde 14 - Danışma Kurulu her yıl en az bir defa, Merkez Müdürü tarafından saptanacak bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

GENETİK DANIŞMANLIK KONSEYİ

Madde 15 - Genetik Danışmanlık Konseyi, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'ndan bir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan bir ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan bir olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Konsey için aday üyeleri, konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Müdür seçer ve görevlendirilmek üzere Rektör'e sunar. Rektör uygun gördüğü aday üyeleri Genetik Danışmanlık Konseyi Üyesi olarak üç yıl için görevlendirir. Rektör tarafından görevlendirilmeyen aday üye yerine, aday üyenin bağlı olduğu birimden Müdür tarafından yeni bir aday üye belirlenir ve Rektör'e sunulur. Konsey üyesi olarak görevlendirilenlerle ilgili karar, ilgili yerlere bilgi ve gereği için bildirilir. Müdür, Konseyin doğal üyesi olup konseye başkanlık eder. Başka bilim dallarını da ilgilendiren bir konunun karara bağlanması sırasında Müdür tarafından ilgili bilim dalından da bir öğretim üyesi Geçici Üye olarak Konseyde görevlendirilebilir. Bu gibi hallerde, tüm konsey üyeleri eşit yetkilere sahiptir.

MÜDÜR

Madde 16 - Merkez Müdürü, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı'nda görevli profesörler, yoksa doçentler, yoksa yardımcı doçentler arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Madde 17 - Müdürün Görevleri:

a.   Merkezi temsil etmek,

b.   Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c.   Genetik Danışmanlık Konseyi aday üyelerini seçerek Rektör'e görevlendirilmek üzere sunmak ve Konsey'e başkanlık etmek,

d.   Genel Kurul aday üyelerini ilgili birimlerden seçerek görevlendirilmek üzere Rektör'e sunmak,

e.   Çalışma programlarını yürütmektir.

 

Madde 18 - Müdür, Genel Kurul üyelerinin seçildiği bilim ya da anabilim dalı öğretim elemanları arasından kendisine iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder.

OYLAMALAR

Madde 19 - Oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdür'ün oyu çift sayılır.

HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 20 - Merkezdeki kamu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nin yöntemi uygulanır ve işlemler aynı hastanece yürütülür. Bu konudaki gerekli düzenlemeler Müdür ve Hastane Başhekimi tarafından birlikte yapılır. Merkez, kendi Döner Sermaye İşletmesini kuruncaya kadar Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak çalışır ve Merkezde görevli elemanlar da Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bilim Dalındaki elemanlarla yanı oranlarda Döner Sermaye Katkı Payı alırlar.

KAYNAKLAR

Madde 21 - Merkezin ihtiyaçları (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, Üniversite Araştırma Fonu, Üniversite Bütçesi ile vakıf ve bağış gibi diğer kaynaklardan karşılanır.

Madde 22 - Merkezin personel ihtiyacı Rektörlükçe karşılanır.

Madde 23 - Merkezin akademik personel ihtiyacı Rektörlükçe karşılanır. Gerekli durumlarda, öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere Müdürün önerisi üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversite'nin farklı birimlerinde görevli öğretim elemanları Rektör tarafından Merkez'de görevlendirilebilir.

Madde 24 - Merkez'in yeri (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ((Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama) Hastanesi'dir. Merkez'in yerleşimi için gerekli oda, laboratuvar, bina, poliklinik gibi fiziki ihtiyaçları (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ile Eğitim ve Uygulama Hastanesi Başhekimi tarafından karşılanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 26 - Bu Yönetmeliği (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

_____________________

 1Bu Yönetmeliğin adı 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Osmangazi Üniversitesi Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama, Araştırma Merkezi (“GENTAM”) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.