İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİOHUKUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-30/6/2013-28693)

(1) Bu yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleriyle ve anabilim dallarıyla ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında Biohukuk ile ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu konularda kamuoyunu aydınlatmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, raporlar hazırlamak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimdeki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin insan yaşamına uygulanmasıyla ortaya çıkacak hukuki sorunları doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimi dikkate alarak belirlemek.

b) Embriyo, tüp bebek-tüp çocuk, insan kopyalama, cinsiyet değiştirme, kök hücreler üzerindeki bilimsel çalışmalar, deneyler ve uygulamaların hukuki boyutlarını araştırmak, uluslararası hukuk ve diğer ulusal hukuk sistemlerinde bu alanla ilgili hukuki düzenlemeler üzerine karşılaştırmalı incelemeler yapmak.

c) Genlerin işlevini ve genom projesi ile ilgili gelişmeleri izlemek, genetik müdahaleler ve gen aktarımı çalışmalarının hukuki boyutunu incelemek.

ç) İnsanlık, insan onuru ve insan hakları kavramlarını biohukuk bakış açısıyla sorgulamak.

d) Biohukuk alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yargı organlarının kararlarını sürekli izlemek ve tüm ilgili bilim çevreleri ile kurum ve kuruluşları hukuktaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

e) Biohukuk alanında sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.

f) Biohukuk alanındaki gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

g) Biohukuk alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, yapılan ilmi çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini bu alanlarda araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

ğ) Merkezin amaçlarını yerine getirmeye yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2013

28673

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/6/2013

28693

2.       

 

 

3.