İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Çalışma Grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

ç) Merkez: İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı dönemine ait müzik eser birikimini saptamak,

b) Müzikoloji çalışmaları yoluyla Türk musıkisinin günümüzdeki standartlaşmış yazım ve icra biçimlerine geçmişteki nüansları kazandırmaya çalışmak,

c) Farklı icra kanallarının ve müzik üretim ortamlarının Osmanlı müzik dağarına yaptığı katkıların izini sürmek ve bütün bu çalışmalar doğrultusunda elde edilecek birikimle Osmanlı kültür, sanat ve özellikle müzik tarihi için güvenilir bir arşiv oluşturmak,

ç) Araştırmacı, müzikolog ve sanatçıların arşivden yararlanmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yirminci yüzyıla doğru başlatılan ve yoğunlukla bu yüzyılın ilk çeyreğinde yazıya geçirilerek kalıcı hâle getirilen ve Darülelhan’a intikal etmiş geleneksel Türk müziği malzemelerini, günümüzün bilimsel kriterleri ile incelemek ve tasnif etmek,

b) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan nazariyat ve nota külliyatını farklı malzemelerle genişletmek,

c) Çeşitli koleksiyonlardan derlenen ve farklı müzik ortamlarından beslenerek gelen versiyonların edisyon kritik çalışmalarını yapmak,

ç) Konservatuvarın geleneksel müzik ve diğer bölümlerine çalışma ve faydalanma alanı açmak, bu bağlamda eğitim ve uygulama sahalarına günümüzün standartlaşmış teorik bilgi ve müzik eserlerinin yanı sıra alternatif malzemeler üretmek,

d) Osmanlı kültürünün tarih içinde ulaştığı coğrafyadaki müzik birikimine ait yazılı, görsel ve sesli birincil ve ikincil kaynakları tarayarak bu eserlerin bestecileri, güfteleri, türleri, formları, makam ve usûl yapıları, kaynakları gibi ayrıntılı bilgileri içerecek envanter çalışmaları yapmak,

e) Makam, form, usûl gibi eserle ilgili; bestecinin adı, dönemi, biyografisi gibi besteciyle ilgili; güfteci/şair, güftenin farklı kaynaklardaki şekli gibi güfteyle ilgili bilgileri; özgün kaynaklardan elde edilen, farklı ustalardan gelen el yazması ve basılı notaları, piyasa için basılmış veya modern yorumlarla değiştirilmiş olan notaları; taş plaklardan, radyo yayınlarından, özel meclislerden, konserlerden elde edilecek icraları ve kaynakları tarayarak hazırlanacak bilgi fişine sistemli olarak girmek,

f) Müzikle ilgili el yazmaları, eski ve yeni yazıyla basılı özgün yapıtlar, notalar ve ses kayıtları gibi birinci dereceden kaynakların; bir araştırmaya ve gözleme dayanan çalışmalar olan ikincil kaynakların asıllarını veya birer kopyasını da ekleyerek kapsamlı bir müzik kitaplığı oluşturmak,

g) El yazmaları ve basılı eski eserlerin, görsel ve işitsel malzemelerin bulundukları müze, kitaplık ve özel koleksiyonlardan izin alarak dijital kopyalarını elde etmek; basılı yapıtların ve mevcudu tükenenlerin birer kopyasını temin etmek,

ğ) Seslendirilmemiş veya kaydı olmayan eserlerin seslendirilip kaydedilmesini sağlamak; bu amaçla Konservatuvarın Türk Musikisi İcra Heyeti ile koordineli çalışmalar yapmak,

h) Çeşitlilik gösteren icra örneklerinde otantik bir çalışma özelliği göstereni tercih etmek, bunun sağlanamadığı durumlarda seçilen eserlerin özüne uygun biçimde yeniden seslendirilmesini sağlamak,

ı) Darülelhandan itibaren geçmişte yapılmış olan çeşitli alan araştırmalarını ve transnotasyon çalışmalarını yeniden başlatmak; düzeyli kitap, nota ve icra neşriyatını hayata geçirmek ve bu yolla Konservatuvardaki geleneksel müzik eğitiminin de gelişimine katkıda bulunmak,

i) Üniversitenin tarih, Türk dili ve edebiyatı, sanat tarihi ve konuyla ilgili bölümleri ile işbirliği yaparak Osmanlı dönemi müziğine ilişkin konulara disiplinlerarası bir açılım sağlamak,

j) Merkezin amaçları doğrultusunda envanter ve diğer çalışmalara ilişkin veri tabanı, internet sitesi ve yönetim bilgi sistemleri oluşturmak ve işletmek,

k) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili kişi ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, üyeleri toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek,

d) Merkez organlarının kararlarını uygulamak,

e) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

g) İlgili mevzuat hükümlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile ilgili strateji ve politikaları belirlemek,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma planının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan planı karara bağlamak,

ç) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörlük onayına sunmak,

d) İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği yaparak eğitim ve kurs programları düzenlemek,

e) Eğitim, kurs, atölye çalışması, eser icrası gibi uygulamaya dayalı programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Danışma Kurulunca önerilen konuları görüşüp karara bağlamak,

g) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, ilgili kurum ve kişilerle iletişim ve işbirliğine yönelik kararlar almak,

ğ) Merkeze gelen proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak,

h) İlgili mevzuat hükümlerince öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on, en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı yöntemle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli durumlarda konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak istişarî nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.