ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL YAŞLI SAĞLIĞI, BAKIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve  Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İBYAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmalar yapmak, yaşlanmayı geciktirmek için ve altmışbeş yaş ve üzerindeki insanlara kaliteli bir hayat sağlamak için gerekli önlemleri almak,

b) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak,

c) Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak,

ç) Dünyada ve Türkiye’de uygulanan alternatif tıp yöntemlerinin bilimsel deneyimler doğrultusunda araştırmalara açılması için projeler üretmek,

d) Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzenlemek, bilimsel yayınları desteklemek,

e) Yaşlılarda sık görülen hastalıklar hakkında aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

f) Yaşlıların çok yönlü geriatrik değerlendirmesini sağlamak,

g) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yardımcı olmak, bu konuda sertifikalı elamanlar yetiştirmek ve kurslar düzenlemek,

ğ) Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak,

h) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitimler vermek,

ı) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile toplumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak,

i) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek,

j) Uluslar arası standartlara uygun olarak geriatri alanında gelişimi sağlamak, yaygın ve alternatif tıp yöntemlerini öğrenmeyi, tecrübe yoluyla kazanılmış yeterliklerin tanınmasını ve yaşam boyu öğrenimi yaygınlaştırmak,

k) Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek, topluma yönelik eğitimler düzenlemek ve düzenlenmesine destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanlarını geliştirmek,

b) Yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak,

c) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Toplumsal farkındalık oluşturmak suretiyle yaşlının toplum ve aile içinde kabulünün artırılmasını sağlamak,

d) Yatağa bağımlı yaşlıların bakım hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında yaşlı bakımında yer alan ve alacak bireylere yönelik eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek,  yaşlı bakım elemanı yetiştirmek suretiyle yaşlı sağlığı hizmetlerine toplumsal katkı sağlamak,

f) Rektörlükçe belirlenen diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; konusunda deneyimli, özellikle sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda araştırmaları ve uluslararası alanda bu konuda çalışmaları olan, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür en fazla bir defa yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdürce en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurulların gündemini oluşturmak,  toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, geçen yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Üniversitenin Tıp Fakültesinden iki öğretim üyesi, Bolu Sağlık Yüksekokulundan iki öğretim üyesi ve Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan iki öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri en fazla bir kez daha görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak,

ç) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ilke ve esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek,

d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, Merkezin amacı ile ilgili çalışmalar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oniki üye ile İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyetinin belirleyeceği üç kişiden  oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişare niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

(2) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunar ve bu durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür.  Durum raporlarına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının işbirliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.