ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

b) İdari koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,

c) Merkez (AİBÜ TÖMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve etkinlik alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme etkinliklerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönen veya halen yurt dışındaki Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.

c) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek; bu konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçenin öğretimiyle ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek; yapılan araştırma ve uygulamaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçenin öğretimine yönelik öğretim araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

e) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, yayım çıkarmak.

f) Türkçenin öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında seminer, çalıştay ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

g) Türkçenin öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Eğitimi/Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki deneyime yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

ı) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Birim sorumluları.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında bilimsel faaliyetleri olan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından değiştirilebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni Müdür görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

(3) Müdürün görevi şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak.

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektör tarafından istenildiğinde, Merkezin durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

c) Merkezin araştırma ve uygulama etkinliklerini denetlemek ve bunlarla ilgili ortaya çıkan ihtiyaçları ve önerileri Rektöre iletmek.

(4) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür yardımcıları Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışırlar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce yenisi görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara idari koordinatör, proje yürütücüleri ve Merkezin araştırma-geliştirme etkinliklerinde yürütücü/koordinatör görevi olan öğretim elemanları ve idari personel oy hakları olmadan katılabilirler.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek.

ç) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

d) Birimlerin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek.

e) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri kurmak.

f) AİBÜ TÖMER kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak.

g) Yeni şubeler açılması,  mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması  konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur ve yeter sayıda birim sorumlusu görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) AİBÜ TÖMER şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek.

b) Öğretim elemanlarını üst makamların kararları ile ilgili bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek.

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 11 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.