Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,

b) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

c) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ç) Enstitü: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü anabilim dalı: İlgili enstitü anabilim dalını,

e) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

f) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,

g) KPDS: Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

ğ) Müdür/Müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

j) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olanTest-of English as a Foreign Language sınavını,

k) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

m) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

n) (Değişik bent:RG-2/6/2013-28665)(2) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) (Ek bent:RG-2/6/2013-28665)(2) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, başvuru koşulları ve kontenjan tespiti enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

Başvuru koşulları

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(2) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomalarına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Senato tarafından belirlenen, 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(4) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde ALES'in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, hangi alandan yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notu ile lisans not ortalamasının alt sınırı; ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, Temel Tıp Bilimleri Doktora Programında ise Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadil bir puan olması gerekir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(3) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi Senato tarafından yapılır.

(4) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü ile ilgili değerlendirme, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla ilgili anabilim dalındaki öğretim üyelerinden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

(5) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul ile Senato kararları çerçevesinde belirlenir.

Yurt dışından başvuru

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar ile bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kontenjan dâhilinde lisansüstü programlara kabullerinde;

a) ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT gibi sınavların birinden aldıkları puan ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,50 olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans veya doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir. Senato tarafından, yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur.

b) Gerekli görülen hallerde söz konusu adayların bilimsel yeterliliklerinin tespiti için sınav yapılabilir. Eksiklikleri tespit edilen adaylar bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

c) Yurt dışı kontenjanlarının dolmadığı hallerde bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulu kararıyla yurt içi kontenjanlara ilave edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora veya sanatta yeterlik adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar

bilimsel hazırlık programına; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir. Bu dersler bir yarıyılda 2, bilimsel hazırlık programı süresince de 3 dersten fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre; ders başarı notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(4) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre sonunda bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olamayan öğrenci, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına ve başarılı olmadığı dersleri almaya devam eder. Bu derslerden başarılı olamayan öğrenci tez savunma sınavına giremez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim elemanının ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, ilgili yönetmelik ve yönergeler ile izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Dört yarıyıl geçmeden asıl öğrenci olan özel öğrencilerin, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(3) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi alma kriterlerini kaybetmiş anabilim/anasanat dallarına özel öğrenci de kabul edilemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) İlgili yükseköğretim kurumu bünyesindeki başka bir enstitü anabilim veya ana sanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanı ile yönetim kurulu tarafından oluşturulan öğrenci kabul komisyonunun olumlu ve gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(2) Üniversitemizde öğretim elemanı kadrosunda olanlar hariç, yüksek lisansta iki yarıyıldan fazla süre kullanmış olanlar, doktora/sanatta yeterlik programında ise yeterlik sınavına girmiş olanlar yatay geçiş yapamaz.

(3) Yatay geçiş yapacak öğrenci, (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(5) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir ve akademik ortalamaya katılır.

(6) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış bir öğrenci de (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvurabilir. Öğrencinin başvurusu öğrenci kabul komisyonu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(7) Yatay geçiş başvurularının yarıyıl başlangıcından on iş günü öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(8) Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili anabilim/anasanat dalları başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp ilan edilir.

(9) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi alma kriterlerini kaybetmiş anabilim/anasanat dallarına yatay geçiş yoluyla öğrenci alınamaz.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik sınavını, hazırlık programları ve uygulamaları dâhil kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerektiğinde; yüksek lisansta lisans, doktora ve sanatta yeterlikte yüksek lisans derecesi, lisans diplomasıyla başvuranların lisans derecesi esas alınır.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini Rektörlük tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir ve haklarında gerekli kanuni işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Enstitüye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ilgili bankaya yatırıp, enstitü kurulunca açılan derslere yazılımlarını gerçekleştirmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır. Belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti dolayısıyla belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, derslerin başlama tarihinden itibaren on iş günü içerisinde enstitüye müracaat etmesi ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda kaydını yeniler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı ve çeşitleri

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü programlardan yüksek lisans programı da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağı enstitü anabilim veya anasanat dalları; enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun uygun görmesi ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer üniversitelerle bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Bir eğitim-öğretim yılı; her bir yarıyılda ondört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası olmak üzere güz ve bahar yarıyılından oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezi ve seminer ile uzmanlık alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu dersler ders yüküne sayılmaz.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 15 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Enstitü kurulu tarafından kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Lisansüstü programlardaki dersler öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Zorunlu hallerde enstitü anabilim ya da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde ders verebilir.

(4) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda 5000/6000 kodlu kredili derslerden en fazla üç adet ders açabilir.

(5) Lisansüstü programlarda ders sayısı ve kredi üst limitinde bir sınırlama olmayıp, bir öğrenci yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programında aynı öğretim üyesinden en fazla 3 kredili ders alabilir. Zorunlu hallerde bu sayı enstitü yönetim kurulu kararı ile 4 kredili derse çıkarılabilir.

Tez/sanat eseri danışmanı atanması

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencisi, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini sıralayarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için tez danışmanını birinci yarıyıl başında ilgili enstitüye önerir. Tez/sanat eseri danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez/sanat eseri çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/sanat eseri danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez/sanat eseri danışmanı atanabilir. İkinci tez/sanat eseri danışmanı diğer Üniversitelerden, alanında doktora unvanlı uzman kişilerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı Üniversiteler ile araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(3) Tez/sanat eseri danışmanı; programda görevli öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir.

(4) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Öğrenci, kayıt yaptırdığı üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, 6 aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin, danışmanlarının atandığı dönemden itibaren, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı olmak, tez/sanat eseri danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar, izinli ve raporlu olunan süreler dışında yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmek üzere uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersinin ilke ve esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Her öğrenci, tez/sanat eseri danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir tanesini almak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersi haftada 4 saat olup bir öğretim elemanı en fazla 8000 ve 9000 kodlu ikişer adet uzmanlık alan dersi açabilir. Ancak bunlardan en çok iki tanesi ücretlendirilir. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi/saat değerleri hangi lisansüstü derslerin kredisiz olacağı, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, toplam ders saatinin % 50’sini aşmamak kaydıyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile lisansüstü derslerden bazıları İngilizce ve Arapça olarak da okutulabilir. Bir dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:

 

Öğretim Çalışmasının Türü

Haftalık Saati

Kredi Değeri

Teorik ders

1

1

Uygulama

2

1

Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar

1-4

1

Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar

5-8

2

Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar

9-13

3

Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar

14-16

4

 

Sınavlar

MADDE 19 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı veya mazeret sınavı ile bütünleme sınavına girerler. Sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak

gerekir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sonu sınavından alınan not ile ara sınav notları göz önünde tutularak verilir. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen proje, stüdyo ve bunlara benzer derslerle ilgili başarı durumu enstitü anabilim dalı başkanının görüşü de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(5) Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar için ayrı ayrı uygulanır.

(6) Yarıyıl ders başarı notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

(7) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler yarıyılın son haftasında mazeret sınavına girebilir. Mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

(8) Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getiren öğrenciler, başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı gibi değerlendirilir.

Ders notları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aldıkları her ders için, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından yarıyıl ders notu olarak verilir:

 

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

45-49

DC

1.5

40-44

DD

1.0

30-39

FD

0.5

0-29

FF

0.0

 

D

Devamsız

 

G

Geçer (Başarılı)

 

K

Kalır (Başarısız)

 

S

Süren Çalışma

 

(2) Bunlardan;

a) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) G notu; kredisiz derslerden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

b) K notu, kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not akademik not ortalamasına katılmaz.

c) S notu, tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. S notu, ortalama hesaplarına katılmaz. Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrencilerin S notu G notuna çevrilir.

ç) D notu, devamsız öğrencilere verilir.

(3) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Bir dersten yüksek lisansta, en az CC harf notunu alan öğrenciler; doktora veya sanatta yeterlik programında ise, en az BB harf notunu alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine danışmanın önerisi ile başka bir ders seçebilir. Bu durumda öğrencinin not hesabında yeni dersin notu dikkate alınır.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurusu üzerine ilgili öğretim üyesince karara bağlanır ve enstitüye bildirilir. Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yapılmış olması gerekir.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, bu hatanın düzeltilmesi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu işlemin en geç, ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde yapılmış olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın akademik not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamının kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel akademik not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel akademik not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel akademik not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarılı öğrenciler

MADDE 23 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2.00 olan yüksek lisans öğrencileri ile bir yarıyılda o yarıyıla ait akademik not ortalamaları en az 3.00 olan doktora veya sanatta yeterlik öğrencileri başarılı sayılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2.00, doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerinin ise genel akademik not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü ve dersler

MADDE 26 – (1) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ile tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptırmak ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı bulunan seminerler tez yazım formatında enstitüye teslim edilir. Seminer dersinden başarılı olamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.

(3) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca danışmanın uygun görmesi halinde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok üç tanesi diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Danışmanın uygun görmesi halinde öğrenciler diğer anabilim dallarından da ders seçebilirler. Bu dersler kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

(4) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üç tanesine kaydolmuş ve başarılı olmuş olan öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne saydırabilir.

Süre

MADDE 27 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen sayıda ve özellikte tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerin birisi başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili Anabilim Dalından olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüri, kendi arasından bir başkan seçer.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir. Tez savunma sınav süresi en az kırk beş dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümlerinden oluşur.

(4) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç tane olmak şartıyla enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 30 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konudaki bilgisini artırmak ve mevcut bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü, dersler ve süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az, 45 krediden fazla olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Programda alınacak toplam kredi, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla 10 krediyi geçmeyen en çok 3 tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üç tanesine kaydolmuş ve başarılı olmuş öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezsiz yüksek lisans ders yüküne saydırabilir.

(5) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı ve programın sonuçlanması

MADDE 32 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Danışman atanması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyelerinin belirlenmesi, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü ve dersler

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise, en az 45 kredilik onbeş adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü dersler; enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak bu dersler toplam 9 krediyi geçemez.

(3) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 36 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Doktora programını normal tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise azami dokuz yıldır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği tez izleme komitesi tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz yarıyıla indirilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden altı yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenlere, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süreler en fazla dört yarıyıl olabilir. Bu süre sonunda da tezi reddedilen öğrenci tez konusunu değiştirerek en erken dört yarıyıl sonunda tekrar savunma yapar.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora ders yükünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yeterlik sınavına girerler.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise, en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, kendi anadilleri dışındaki dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(5) Yeterlik sınavları; enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili programda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve ilgili anabilim/anasanat dalında sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Üç yıl görev yapan komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç kişiden oluşan sınav jürileri kurar.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar yeterlik sınavına alınır.

(8) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrenci yeniden tez önerisi savunmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezini teslim edebilmek için;

a) (Değişik bent:RG-2/6/2013-28665)(2) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında en az bir makaleyi yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olması gerekir.

b) (Değişik bent:RG-2/6/2013-28665)(2) Sosyal bilimleri enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi yurt içi/dışı hakemli bir dergide yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş olması gerekir.

(3) Yayınlanmış/yayına kabul edilmiş makale, danışmanın ön yazısı ve doktora tezi ile birlikte enstitüye teslim edilir. Doktora öğrencileri, tezlerinden yayınlanan/yayına kabul edilen makalenin uluslararası yayım ve telif hakkı kurallarına ters düşmeyecek ve Türkçeye uyarlanmış şeklini içerecek şekilde, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp sunmalıdır.

(4) Tez danışmanlarınca tezleri kabul edilen öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ve özellikte tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur.

(5) Doktora tezi jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri; 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren kişisel tez değerlendirme raporlarını hazırlar ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez savunma sınavı en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri tarafından öğrenciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez dışından sorular sorulabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı ve gerekçeli raporu ile kişisel tez değerlendirme raporları, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ilgili jürinin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile düzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanması için en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci usulüne uygun olarak, mümkünse aynı jüri tarafından yeniden tez savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Tezi reddedilen öğrencilerin, danışmanlarının isteği, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ve tez danışmanı değişebilir. Bu durumda olan öğrenciler en erken dört yarıyıl sonunda tekrar tez savunma sınavına alınırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin %50'sini yeniden almak zorundadır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) (Ek:RG-2/6/2013-28665)(2) Azami öğrenim süresinin sonunda enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen mazereti nedeniyle tez savunma sınavına giremeyen öğrenci geçerli mazeretini belgelemek zorundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan savunma sınavına girmeyen veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; bir sanat alanında özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir yükseköğretim programıdır.

Ders yükü ve dersler

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez çalışması ya da özgün bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez çalışması ya da özgün bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) En çok 12 kredilik lisansüstü ders; danışmanın görüşü, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 44 – (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz yarıyıla indirilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez veya sanat eseri önerisi kabul edilen, ancak tez veya sanat eseri çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden altı yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden ise dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez veya sanat eseri sınavına giremeyen öğrenciye; danışmanın, enstitü anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini yahut sanat eserini jüri önünde savunması/sunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir. Bu süreler en fazla dört yarıyıl olabilir. Bu süre sonunda da tezi reddedilen öğrenci tez konusunu değiştirerek en erken dört yarıyıl sonunda tekrar savunma yapar.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavının şartları, zamanı, jüri üyelerinin belirlenmesi, sınavın kapsamı ve yürütülüş şekli hakkında bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin hükümleri uygulanır.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/Sergi/Proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda, ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/Sergi/Proje komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini tez/proje/sergi izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez/sergi/proje önerisi savunması hakkında bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-2/6/2013-28665)(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) (Ek:RG-2/6/2013-28665)(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) (Ek:RG-2/6/2013-28665)(2) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Tez/sergi/proje savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin veya metnin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Program türleri

MADDE 50 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen iki tür program düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenebilir. Bu programların lisans kademesindeki öğrencileri ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alır ve bunları da başarıyla tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimini de yandal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilir. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

İzin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerine enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilme halinde en fazla iki yarıyıla kadar; zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; kamu veya özel bir kuruluşta çalışması nedeniyle öğretime devam edemeyenlere iki yarıyıla kadar; doğal afet halinde en fazla iki yarıyıla kadar; birinci derece yakınlarından birinin ölümü durumunda bir yarıyıla kadar; sağlık nedeniyle derslerin ilk günü ile derslerin son günü arasında kesintisiz iki ay süreyle devamsızlık yapan ve bunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilere en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun dışında Senato kararına uygun olarak alınan sağlık raporları, özür sınavlarına girme ve tez süresine eklenme amacıyla kullanılabilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılmaz. Bir öğrenciye, toplam mazeretleri sebebiyle üç yarıyıldan daha fazla izin verilmez. Yabancı dil aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine, enstitü yönetim kurulu tarafından verilen zorunlu izinler dışında en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında ve derse yazılma süreleri bitmeden önce ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) (Ek:RG-2/6/2013-28665)(2) Mazereti sebebiyle izinli sayılanların süreleri öğrenim süresinden sayılmaz.

İzinden dönüş

MADDE 53 – (1) İzin kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

b) Diğer nedenlerle izin almış olan öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler.

c) Ancak, hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-2/6/2013-28665)(2)

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ve daha öncesinde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

________

(1) 21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2012

28193

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/5/2012

28299

2.       

2/6/2013

28665

3.       

12/8/2013

28733