YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DİLMER): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında başta Türkçe olmak üzere Osmanlıca ve diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanların öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi en iyi seviyede öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanların eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türk Dili başta olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatları ve Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına ve Türkiye dışına çıkacak vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi ve ihtiyaç duyulan diğer dünya dillerini öğretmek.

ı)  Diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına ve soydaşlarımıza, gerekirse Uzaktan Eğitim yoluyla Türk Dili ve kültürünü kazandırmak ve bu amaçla ihtiyaç duyulabilecek ders materyallerini sağlamak.

i) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

j) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenler ile Türkiye dışına çıkacak öğrenci ve akademisyenlere ilgili ülkelerin dilini öğretmek.

k) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

l) Türkçe ve diğer dünya dillerine yönelik dil sınavları düzenlemek; dil yeterlilik belgesi vermek.

m) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek.

n) Dil kursları ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre dil sınavları hazırlamak ve düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından (Değişik ibare:RG-26/3/2014-28953) en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdür Yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Eğitim-öğretim plânlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir.

Birimler

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2013

28864

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/3/2014

28953

2.       

 

 

3.