YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL METROLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma ve çalışma grupları: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili anabilim ile bilim dalları ve ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı ile kapsama dâhil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda,  bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesi, bakımı, belirli aralıklarla kalibrasyonlarını ve kalite kontrol testlerini yapmak, her türlü test ve kalibrasyon hizmetini vermek, ayrıca biyomedikal, biyoistatistik alanlarında çalışmalar ve projeler yapmak, teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak ve bu alanlarda araştırma-geliştirme yapmak.

b) Metroloji ve kalibrasyonla ilgili eğitimler ve seminerler düzenlemek, lisansüstü eğitim vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyette bulunur:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak medikal cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test kalibrasyon, ölçme değerlendirme ve benzeri konularda uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde kalibrasyon laboratuvarı kurmak, kalite kontrol testleri yapmak ve kalibrasyon hizmeti vermek.

c) Medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnameler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek.

d) Mevcut medikal cihaz ve/veya sistemlerde modifikasyon yapmak.

e) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme için çalışmalar yapmak.

f) Mevcut cihaz ve/veya sistemlerde modifikasyon yapmak.

g) Merkezin amaçlarına uygun program geliştirmek.

ğ) Medikal cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak.

h) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ı) Dergi, kitap, kılavuz ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma ve çalışma birimleri.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; akademik, teknik, tıbbi ve idarî tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevde olmadığı hallerde yardımcılardan biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdürün, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önereceği en çok üç kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün görevinin herhangi bir biçimde sona ermesi halinde yardımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idarî çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

e) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

f) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetlemek.

g) İlgili mevzuat, bu Yönetmelik ve üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil, Müdürün önerisi Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapacakları işleri düzenlemek.

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını hazırlamak, gündemdeki ilgili projeleri hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi vermek.

ç) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Merkezin stratejik planını oluşturmak, ülkemize bilimsel ve teknolojik katkı açısından öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek.

Danışma ve çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Danışma ve çalışma birimlerinin kuruluşuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Danışma ve çalışma birimlerinde yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezde görevli personel danışma ve çalışma birimlerinde görev alabilir. Danışma ve çalışma birimlerinde bunların dışında Üniversitede çalışan veya geçici görevlendirmeyle Üniversiteye gelen idarî ve akademik personel de, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilebilir. Danışma ve çalışma birimleri; Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, belirli ve uzmanlık isteyen konularda geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunur. Ayrıca, Merkezin çalışmalarına katkıda sağlar.

b) Danışma birimi yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık eder. Rektör katıldığında, danışma birimi toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde danışma birimini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma ve çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat, bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çaba sarf etmek.

c) Diğer danışma ve çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.

ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya da bu konularda ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.