ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya Türkiye’ye dönen Türk vatandaşlarına ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek.

b) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp öğretim yöntemleri geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak.

d) Yabancılara yönelik Türkçe ile diğer dil kursları düzenlemek.

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan çoklu ortam çalışmaları hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak.

f) Üniversitedeki Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yabancı dillerle ilgili araştırma ve uygulama ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurumlar ile bu doğrultuda işbirliğine gitmek.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezleriyle organize çalışmalar yürütmek, Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaya, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek. Diller hakkında veri toplamak, toplanan verileri betimlemeli ve kuramsal dilbilim kavramları çerçevesinde incelemek; bu amaçla ilgili dil veri bankası kurmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dil veri bankası bulunan kurumlarla iletişim içinde olmak; bu amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak.

h) Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili sınavlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek.

c) Merkezin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden; öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği teklifleri değerlendirerek karara bağlamak.

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp, onaylamak.

g) Bölüm başkanlıkları kurulması ile ilgili kriterleri belirlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak.

h) Danışma Kurulunda alınan kararların görüşmek ve uygun görülenleri uygulamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun doğal başkanı Rektördür. Danışma Kurulu; Müdür dâhil, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.