RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MAVİYEMİŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Rize İli olmak üzere ülkesel ve uluslararası düzeyde Maviyemiş konusunda araştırmaları yürütmek,

b) Maviyemiş (Vaccinium sp.) konusunda her türlü uygulama ve üretim faaliyetlerini yürütmek,

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik ortak araştırma projeleri yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ç) Merkez tarafından yürütülen Maviyemiş çalışmalarından elde edilen bilimsel sonuçların ülkesel ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmasını sağlamak, 

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Maviyemişin üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili yürütülecek araştırmalar sonucunda üreticiden, sanayiciye kadar bölge halkının ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunmak,

f) Özel sektör kuruluşları ile araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

g) Merkezin amacına yönelik olarak Maviyemiş konusunda yapılacak idari ve hukuki düzenlemelere görüş bildirmek,

ğ) Maviyemiş konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunacaklara imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür gerekli görmesi durumunda müdür yardımcılarını görevden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder. Müdürün, görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin gelişimini ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

d) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç, gerecin verimli kullanımı ile sağlıklı işleyişi ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Yıl sonlarında ve istenildiğinde Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını yürütmek,

ğ) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) (Değişik:RG-6/3/2014-28933)  Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak,  çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Merkezin uygulama bahçeleri ve araştırma laboratuarlarının çalışma ilkeleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

d) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________

(1) 21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

   

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2010

27797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/5/2012

28299

2.       

6/3/2014 

28933

3.