İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu  Yönetmelik İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlığı eğitimi ve sınavlarının yürütülmesi ile sonuçlandırılmasına ilişkin esasları belirlemek ve ayrıca Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin görev,sorumluluk,hak ve çalışma sürelerine ilişkin konulara açıklık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik yürürlükte olan yasa, tüzük, ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış bulunan ve tababet dallarında uzmanlaşacak tıp doktorları ile yandal ihtisası yapacak uzman doktorları kapsar.

Tanım

Madde   3- Tıpta uzmanlık; tıp bilim dallarında bilimsel gelişim ve özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim,öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmanın sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan lisansüstü eğitimdir.

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; Anabilim Dallarında yetişmek üzere eğitim ve öğretimle ilgili kamu hizmetleri dahil bütün hizmetleri yapmak, araştırma ve uygulamalara katılmak üzere yasanın öngördüğü şekilde atanan tıp doktorlarıdır.

Bu tanım Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 2.maddesindeki Asistan tanımına tekabül eder.

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri işgal ettikleri kadro itibarıyla “Araştırma Görevlisi” dirler.

Görevler

Madde 4- Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, eğitimlerinin  yanında Fakültedeki eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile idari faaliyetlere yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Uzmanlık Öğrencileri normal sürelerinin son bir yılında başasistan olarak çalışırlar. Başasistan olarak çalıştıkları süre içinde öğretim üyelerine yardım,asistan eğitimine katılma, poliklinik ve operasyonlarda tam yetki ve sorumluluk alırlar.

Bağdaşmayan Görevler

Madde  5-  Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 4.maddesinde öngörülen hükümleri içerir.

Atama

Madde 6- a) Tıp Fakültesi mezunu olmak  veya belirli uzmanlık dalları için Tababet Uzmanlık Tüzüğünün öngördüğü şartlara haiz olmak ve yürüklükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış bulunmak gerekir. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Görevlisi kadrosuna 1 (bir) yıl için atanırlar.  Atama usulü 2547 Sayılı Kanunun 50.maddesinde öngörüldüğü şekildedir.

b) Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 17.maddesinde yer alan  koşulların yanı sıra yan dal uzmanlığı çalışmasında kullanılacak kadro başka bir anabilim dalına yada başka bir kuruma ait ise,  kadronun bulunduğu anabilim dalının yada  kurumun onayı alınır.

Açık bulunan bir araştırma görevlisi kadrosunun yan dal uzmanlığı için kullanılacağı durumlarda atama genel hükümlere göre yapılır. Ancak ilanda yan dal ihtisası yapmak koşulu belirtilir.

Yandal Uzmanlık Sınavı ve yandal eğitimi İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yan dal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre uygulanacaktır.

c) Yükseköğretim Kurulunun izni alındıktan sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 7.maddesine göre ilgili hükümlere uymak kaydı ile Anabilim Dallarına Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi alınabilir. Ancak yabancı uyruklu öğrencilere kadro tahsis edilemez ve mevcut kullanılabilir kadro sayısının % 10’nu geçemez. Buna ek olarak;

1-Yabancı Uyruklu olup, Tıpta Uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin TUS’a      girmeleri,

2-Türk Cumhuriyetleriyle Asya-Balkanlarda yaşayan Türk Akraba topluluklarından Tıpta uzmanlık eğitimine gelecek olan hekimlerden ; “Ülkemiz Üniversitelerinin Tıp Fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin TUS ’ a girmeleri, Ülkelerinde Tıp Fakültesinden mezun olanlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunca  ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi yapmak isteyen ve bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti tarafından burs verilenler veya devletleri tarafından  burslu olarak gönderilen doktorların ise eğitim görecekleri Tıp Fakültelerinde tercih ettikleri dalla ilgili yapılacak sınavda başarılı olmaları”

gerekir.

Eğitim süreleri ile uzmanlık sınavına kadar geçecek süreler:

Madde 7 – (Değişik: RG 1/2/2005-25714)

Uzmanlık eğitiminin süresi Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen sürelerdir. Senelik izin ve bilimsel kongreler için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, asistanlıkla fiilen geçmeyen süreler asistanlık eğitim ve rotasyon sürelerinden sayılmaz. Eylemli olarak asistanlıkla geçmeyen izin ve rapor miktarları kadar süre, eğitim süresine eklenerek tamamlattırılır. Asistanlık süresini  tamamlayan ve asistanlık tezi tez değerlendirme jürisince kabul edilenlerin uzmanlık sınavına girinceye kadar, uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenlerin ise sonraki ilk dönemde uzmanlık sınavına girinceye kadar asistanlıkla ilişikleri kesilmez.

 

Uzmanlık Eğitiminden Düşülecek Süreler

Madde 8 - Üniversitemiz Tıp Fakültelerinde eğitimine başlamadan önce diğer tıp fakültelerinde , eğitim hastanelerinde yaptığı rotasyonlardan, eğitimini  görmekte olduğu  anabilim dalının zorunlu rotasyon kapsamında bulunan süreler Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde normal eğitim süresinden düşülür.

Tez

Madde  9 – Uzmanlık Öğrencisinin ilgili uzmanlık dalındaki asistanlık süresinin yarısını tamamladığı tarihi takip eden ilk  Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tezi yönetecek öğretim üyesi seçilir. Tez yöneticisi olarak seçilen öğretim üyesi tez verilecek  uzmanlık öğrencisinin görüşlerini de alarak en az biri deneysel çalışma olmak üzere 3 tez konusu belirler. Belirlenen  tez konuları Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tartışılarak tez konusu tespit edilir ve öğrenciye tebliğ edilerek Fakülte Dekanlığına bildirilir.

Uzmanlık Sınavı

Madde 10 – (Değişik fıkra: RG 9/11/2000-24225) Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre süresini tamamlayan ve tezini hazırlayan uzmanlık öğrencisi anabilim dalı başkanlığına 10 nüsha tez ile birlikte başvurur. Anabilim Dalı Başkanlığı adayın başvurusunu 10 dosya ile birlikte yazılı olarak Dekanlığa bildirir. Fakülte Dekanlığı konuyu Yönetim Kurulu gündemine alır ve Yönetim Kurulu sınav jürisi oluşturur.Sınav jürileri adayın kendi anabilim dalında, yoksa yakın dallarda görevli öğretim üyelerinden olmak üzere biri Anabilim Dalı Başkanı olmak şartıyla, ilgili anabilim dalından üç, ilgili anabilim dalına yakın dallardan iki öğretim üyesi olmak üzere, beş asil ve beş yedekten oluşur. Tez danışmanı bu jürinin asil üyeleri arasında yer alır.

Ayrıca Yönetim Kurulunca sınavın yapılacağı tarih ve saat de belirlenerek ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına ve seçilen asil ve yedek jüri üyelerine bildirilir ve birer adet tez gönderilir.

(Değişik: RG 9/11/2000-24225) Jüri üyeleri öncelikle hazırlanan tez üzerindeki görüşlerini Jüri Başkanına (AnabilimDalı Başkanı) sunar. Tez jüri üyeleri tarafından salt çoğunlukla kabul edilir veya kabul edilmez. Tezi kabul edilmeyen asistanlar, jürinin gerekçesindeki esaslara göre sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay içinde gereken düzeltmeleri yaparak aynı tezi değerlendirme jürisine verir.

Tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisi teorik ve pratik sınava tabi tutulur. Jüri teorik ve pratik sınav sonuçlarını da göz önüne alarak adayı salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Başarısız olan aday 6 ay bir klinikte çalıştıktan sonra tekrar teorik ve pratik sınava tabi tutulur. Sınav tarihi  ve saati Anabilim Dalı Başkanlığının Dekanlığa yazılı müracaatı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 11 –Uzmanlık öğrencileri özlük işleri ve disiplin uygulamaları bakımından kamu görevlisi sayılırlar ve Yükseköğretim Kanunu ile bu kanun uyarınca çıkartılmış yönetmelikler ve bu yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

Madde 12 – Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde 13- Bu yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür