SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek personeli,

b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Laboratuar ortamında insan zekasının modellenerek imalat/hizmet sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için donanım/yazılım teknolojileri kullanmak,

b) Yapay zeka sistemlerinin konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında yapay zeka sistemleriyle ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak,

c) Yapay zeka sistemleri konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapay zeka ve teknolojileri ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, destek olmak,

d) Yapay zeka sistemleri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

e) Yapay zeka sistemleri ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak,

f) Yapay zeka sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

g) Başta Sakarya olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren mal ve hizmet üreten işletmelerde yapay zeka teknikleri ile çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yapay zeka teknikleri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zeka sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay zeka sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

b) İnsan ve makinelerdeki zekanın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, problemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metotlar geliştirmek,

c) Yapay zeka sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak,

ç) Yapay zeka sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek,

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,

e) Sanayiye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri yapay zeka sistemli uygulamalar ile çözmek,

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zeka teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dahil etmek,

g) Yapay zeka sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek,

ğ) Yapay zeka sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.   

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.