CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

            Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon  Araştırma ve Uygulama Merkezinin  görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

            Madde 2 — Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (Cumhuriyet RTV) görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

            Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin  Görevleri, Yönetim Organları ve Personel İhtiyacı

             Merkezin görevleri

             Madde 4 — Merkezin görevleri şunlardır:

             a) Radyo televizyon ve çoklu ortam (multimedya) iletişim teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

             b) Radyo televizyon ve çoklu ortam (multimedya) iletişim konusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak kuramsal ve uygulamalı proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak.

             c) Radyo televizyon ve çoklu ortam (multimedya) iletişim alanında yer alan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak.

             d) Radyo televizyon ve çoklu ortam (multimedya) iletişim araçlarının uzaktan eğitim, interaktif eğitim  ve  benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

             e) Kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

             f) Kamu ve özel kuruluşların iletişim konulu talepleri ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak.

             g) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için her türlü proje çalışmalarını yapmak, kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak.

             h) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetleriyle ilgili rapor sunmak.

             Merkezin yönetim organları

             Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü.

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 6 — Merkez müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosunun önerisi üzerine,  üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez müdürü Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.  Merkez müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Merkez müdürünün görevi sona erince, yardımcısının da görevi sona erer.  Müdür yardımcısı, merkez müdürü görevi başında olmadığı zaman ona vekalet eder. Vekalet altı ayı geçerse, yerine yeni merkez müdürü görevlendirilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 7 — Merkez müdürünün  görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Merkezin  yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

             b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, merkez yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi sunmak.

             c) Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

             d) Yurt içi ve yurt dışı uygulama konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

             e) Çalışma konuları ile ilgili yıllık çalışma raporunu  Rektörlüğe sunmak.

             f) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 8 — Merkez yönetim kurulu; Üniversite Senatosunun önereceği adaylar arasından Rektörce seçilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten merkez yönetim kurulu üyeleri, yeniden merkez yönetim kurulunda görevlendirilebilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye seçilir. Merkez müdürü, merkez yönetim kurulu başkanıdır.

             Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 9 — Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

             b) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak.

             c) Personel ihtiyacını belirlemek.

             d) Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

             e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

             Personel ihtiyacı

            Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.