2008-2009 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

 

Karar Tarihi   : 21/5/2008

Karar Nosu      : 7

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyeler ile Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.

Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2, 6/3 üncü maddelerinin komisyonumuza verdiği yetkiler dâhilinde ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda 2008-2009 av dönemi için bütün yurdu kapsayan, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 1 – (1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II ‘deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

       v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

 aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüt ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini,

çç) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

dd) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

ee) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi (11.07.2003 tarihinden önce 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında verilen av tezkereleri avcılık belgesi yerine geçmez.),

ff) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

gg) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

ğğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

hh) Avlanma Süresi:Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

ıı) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ii) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

jj) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

kk) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

ll) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

mm) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

                nn) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

oo) Yaklaşma avı: Görünen av hayvanına, gizlenerek atış mesafesine kadar yaklaşmakla yapılan av şeklini,

öö) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

pp) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

rr) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla-avın duyabileceği dalga boyunda-çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

ss) Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

şş) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

tt) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

uu) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri-Günleri-Zamanı–Miktarları

Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar Ve Türler

 

Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanlarının avlanma süreleri ile avlanma günleri ve avlanma zamanı

MADDE 2 – (1) EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar esas alınarak avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, bu avlanma bölgeleri içinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

I. grup kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

II. grup kuşlar

Kum kekliği,

kınalı keklik ve kaya kekliği avı

III. grup kuşlar

Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik –çamurcun-, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı

IV. grup kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

09.08.2008

25.01.2009

27.09.2008

11.01.2009

27.09.2008

22.02.2009

09.08.2008

22.02.2009

Akdeniz

16.08.2008

25.01.2009

11.10.2008

11.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

16.08.2008

22.02.2009

Marmara

16.08.2008

25.01.2009

04.10.2008

25.01.2009

04.10.2008

22.02.2009

16.08.2008

22.02.2009

İç Anadolu

16.08.2008

11.01.2009

11.10.2008

11.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

16.08.2008

22.02.2009

Doğu Anadolu

16.08.2008

25.01.2009

11.10.2008

25.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

16.08.2008

22.02.2009

D.Karadeniz

23.08.2008

25.01.2009

11.10.2008

25.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

23.08.2008

22.02.2009

B. Karadeniz

16.08.2008

11.01.2009

11.10.2008

25.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

16.08.2008

22.02.2009

G. D. Anadolu

09.08.2008

25.01.2009

11.10.2008

25.01.2009

11.10.2008

22.02.2009

09.08.2008

22.02.2009

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla 01.08.2008-15.09.2008 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi:15 Ağustos 2008-15 Ekim 2008 tarihleri arasında avlanma günlerinde

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

I.grup Memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaçsansarı avı

II.grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı,

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

27.09.2008

11.01.2009

09.08.2008

22.02.2009

Akdeniz

11.10.2008

11.01.2009

16.08.2008

22.02.2009

Marmara

04.10.2008

25.01.2009

16.08.2008

22.02.2009

İç Anadolu

11.10.2008

11.01.2009

16.08.2008

22.02.2009

D.Anadolu

11.10.2008

25.01.2009

16.08.2008

22.02.2009

D.Karadeniz

11.10.2008

25.01.2009

23.08.2008

22.02.2009

B. Karadeniz

11.10.2008

25.01.2009

16.08.2008

22.02.2009

G. D. Anadolu

11.10.2008

25.01.2009

09.08.2008

22.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde olmak üzere, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir.

(3) Av turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu bek avı hariç 1 inci maddenin (ğğ) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

4) Örnek avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Özel avlaklarda salınan türlerin dışındaki Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen ve avlakta doğal olarak bulunan diğer av hayvanları avlanamaz. Yönetim planı yapılan genel avlakların işletilmesi ve işlettirilmesi planlarında belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz

Avlanma Bölgesi

 Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz

Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

Güney D. Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B.Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D.Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl genelinde avlanması yasaklanan türler

                MADDE 3 – (1) Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca il mülki sınırları içinde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3 ‘te belirtilen iller ile bu illerin ilçelerinde avlanması bu av yılında yasaktır.

 

Tablo-3 : Bazı illerin mülki hudutları içinde koruma altına alınan av hayvanları

 

 

İlin Adı

İl veya ilçe sınırları dahilinde

Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı

 

 

İlin Adı

İl veya ilçe sınırları dahilinde

Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı

Adıyaman

Sakarmeke, tüm sansar türleri, macar ördek, tepeli patka

İstanbul

Tüm keklik türleri

Aksaray

Tüm keklik türleri

Karabük

Tüm keklik türleri

Afyonkarahisar

Bayat, Emirdağ, Sultandağ, Bolvadin, Çay, Dinar İscehisar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde tilki, çakal, alakarga

Kilis

Tüm keklik türleri

 

 

Kastamonu

Tüm keklik türleri

Amasya

Tilki

Kırklareli

Tüm keklik türleri

Artvin

Sansar

Kırşehir (Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı, Akpınar ve Akçakent İlçelerinde)

Tüm keklik türleri, tilki

Ardahan

Tilki, çakal, tüm sansar türleri

Kocaeli

Tüm keklik türleri

Aydın

Çakal, tilki

Konya

Tüm keklik türleri (Hadim, Bozkır, Taşkent ilçeleri hariç)

Bingöl

Yabani tavşan, tilki, çakal

Kırıkkale

Tüm keklik türleri,

tilki

Bursa

Tüm keklik türleri, karatavuk

Kütahya

Tüm keklik türleri, tilki, kaya güvercini

Bartın

Tüm keklik türleri, yabani tavşan

K.Maraş

Tüm keklik türleri

Düzce

Tüm keklik türleri, yabani tavşan Tilki

Malatya

Üveyik, tüm sansar türleri

Denizli

Ala karga

Muğla

Fethiye, Dalaman, Milas ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde çakal

Edirne

Tüm keklik türleri

Ordu

Tilki, çakal, yabani tavşan, karatavuk

Eskişehir

Tüm keklik türleri

Osmaniye (Kadirli İlçesinde)

Tüm keklik türleri

Erzincan

Tüm keklik türleri

Rize

Tilki, çakal

Gaziantep

Tüm keklik ve sansar türleri

Sakarya

Tüm keklik türleri

Giresun

Tilki, çakal

Sinop

Tüm keklik türleri, karatavuk, çamurcun

Hakkari

I, II, III, IV Grup Kuşların avı yasaktır.

Trabzon

Karatavuk, yabani tavşan, tilki, çakal

Hatay

Tüm keklik türleri

Tunceli

Tüm yaban ördekleri

Iğdır

Tilki

Tekirdağ

Tüm keklik türleri

Isparta

Çakal, tilki

Zonguldak

Tüm keklik türleri, tavşan, tüm sansar türleri

Çanakkale

Tüm keklik türleri

Yalova

Tüm keklik türleri

 

 

Yozgat

Tüm keklik türleri, tilki

 

Avlanma limitleri

MADDE 4 – (1) Bu kararın 2 nci maddesinde belirtilen avlanma sürelerinde, avına izin verilen av hayvanlarının avcı başına, bir av günü için avlanma miktarları türler itibarı ile aşağıda Tablo-4’te gösterilmiştir.

 

Tablo-4: Avlanmasının serbest olduğu illerde ve sahalarda av hayvanlarına göre avlanma limitleri

  KUŞLAR

ADEDİ

Bıldırcın

10 Adet

Üveyik

8 Adet

Karatavuk

3 Adet

Güvercin (kaya güvercini)

6 Adet

Çulluk (orman çulluğu)

4 Adet

Saksağan

15 Adet

Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı)

3’er Adet

Alakarga, Suçulluğu (bekasin)

1’er Adet

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği

Toplam 2 Adet

Kılkuyruk, yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz)

Toplam 4 Adet

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam 15 Adet

Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam 4 Adet

 MEMELİLER

Yabani tavşan,

 1’er Adet

Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

 2’ şer Adet

Çakal

1 adet

Tilki

2 adet

(2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen miktarların dışında av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük miktarını aşamaz.

 

Merkez Av Komisyonunca ve Bakanlıkça koruma altına alınan av hayvanları

                MADDE 5 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından, bu kararın ekindeki EK LİSTE-II’ de belirtilen kuşlar ve memeliler, Merkez Av Komisyonunca, EK LİSTE-I’de yar alan yaban hayvanları bakanlıkça bu av döneminde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

                (2) EK LİSTE-II’de belirtilen Merkez Av Komisyonunca korunan av hayvanlarından sülün ile EK LİSTE-I’de belirtilen Bakanlıkça koruma altına alınan yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, ayı, kurt, kızıl geyik, yaban koyunu ve anadolu yaban koyununun bakanlıkça belirlenen avlaklarda, envanter çalışmaları ve/veya avlanma planlarına göre belirlenen kotalar dahilinde av turizmi kapsamında avlandırılmasına, 4915 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bakanlık yetkilidir.

 

Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları

MADDE 6 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2008-2009 av döneminde belli edilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ de gösterilmiştir.

 

Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 7 – (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’ de belirtilen il av komisyonlarınca teklif edilerek Merkez Av Komisyonu tarafından uygun görülen ve sınırları belirtilen avlaklarda, (Av turizmi kapsamında izin verilerek yapılan avlanmalar hariç)

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş veya ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında,

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

ı) Özel avlaklarda ve av hayvanı üretme yerlerinde,

h) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

Ayrıca,

g) İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskûn yerlerde ve (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

 

Çevre ve Orman Bakanlığınca avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 8 – (1) EK LİSTE-IV’ de belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen ve 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı ve 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı resmi gazetede yayımlanan yaban hayatı geliştirme sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen örnek avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen yaban hayvanı yerleştirme sahalarında,

d) Bu kararda yazılı olmayan (a), (b), (c) ve (ç) bendinde tanımlanan sahalardan bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilerek mahallinde il çevre ve orman müdürlüğü ilan panolarında ilan edilecek alanlarda

avlanmak yasaktır.

(2) Yukarıda (a), (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları çerçevesinde belirlenen yaban hayvanı türlerinin belirlenen miktarda; bu maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda ise yaban hayvanlarının zararlı olduklarında belli edilen miktarda, av turizmi esasları çerçevesinde avlanmasına bakanlıkça izin verilir.

 

Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 9 – (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen;

a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’ de belirtilen Tabiatı Koruma Alanları dâhilinde; EK LİSTE-VI’ de belirtilen Milli Park alanları dâhilinde (Özel avlanma planı çerçevesinde av turizmi kapsamında yapılacak avlanmalar hariç); EK LİSTE-VII’ de belirtilen Tabiat Parkı alanları dâhilinde ve av dönemi içinde tescil edilerek ilan edilecek yeni sahalarda,

b) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’ de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dâhilinde ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin EK LİSTE-VIII’de belirtilen sınırları dâhilinde

avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca, ÖÇK sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Özellikleri, Bulundurulması ve Satışı,

Yasak Avlanma Şekil ve Usulleri

 

 Avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,

MADDE 10 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları, canlı mühre ve çığırtkanları, gece atışları için kullanılan hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan alma dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma gayesi dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne surette olursa olsun bulundurulamaz.

b) Her türlü zehirler, hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD’si ve bu kaset ve CD’lerin çalındığı teyp cihazları avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler, av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar, geleneksel atmacacılık esas ve usulleri dâhilinde Atmaca ve 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Gaço kuşunu (Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (Serpma Ağ) ile Gaço Kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dâhil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, 6 volttan aşağı pil enerjisi ile çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile akü ile çalışan el projektörleri, gaz ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 Volt pil gücüne kadar olan el fenerleri; avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde 9.9 HP (beygir) gücünden düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken tüfekler boş ve kılıfında bulundurulabilir. Bu vasıtaların içinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.

 9,9 HP (beygir) gücünden yüksek dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler veya hovercraftlar ancak denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Bu vasıtalar ulaşım amacı ile kullanılsa dahi su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz ve bir yönde sürülemez ve bu vasıtalar ile hareket halinde iken içinde tüfekler kılıfında da olsa bulundurulamaz.

d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dâhil her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

 

Yasaklanan avlanma şekil ve usulleri

MADDE 11 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin iki ve üçüncü maddeleri kapsamında aşağıda belirtilen avlanma şekil ve usulleri ile avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10. Maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar, kara araçları ve hava araçları ile av mahalline gidilirken hareket halinde iken avlanmak, ikinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar hareket halinde iken içlerinde kılıfında veya sarılı olsa dahi tüfek bulundurmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yönde sürmek, suya girilerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak,.jeep, pick-up (pikap), otomobil, traktör, biçerdöver, hovercraft, motorlu tekne, motorlu bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter vb. gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman v.b. gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver ve traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Avlaklarda yaşayan yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Bakanlıkça av turizmi kapsamında olmak üzere izin verilecek türlerin avı hariç av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

h) Av ve yaban hayvanlarını Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında sulak alanlarda ve buralarda bulunan adalarda ve bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak,

ı) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin adlarını, soyadlarını ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek ve izin almak zorundadırlar. 9,9 HP gücünden yüksek motor gücüne sahip olan tekne sahipleri ile il müdürlüklerine bildirilen listelerde ismi bulunmayan 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu tekne sahiplerinin göle avcı sokmaları yasaktır. Göle avcı sokan kayıkçılar, avcıların tüfeklerin taşınması ve avlanma konularında yukarıda yazılı Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve 4915 sayılı Kanun hükümlerine uymalarından sorumludurlar. Aksi halde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak haklarında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.

i) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metodlarından tuzak, kapan, ilmek vs. gibi araç ve gereçlerle canlı yada ölü olarak avlanması yasak olup herhangi bir şekilde canlı olarak avlanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz, beslemek, büyütmek ve üretmek maksadıyla ev ve işyerlerinde özel arazilerinde bulundurulamaz. Bunlar yaralı değilse avlağı terk ederken avlağa salınmak zorundadır.

j) Avlaklarda, avcılar ya da diğer kişiler tarafından av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması halinde gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlamak için en yakın il çevre ve orman müdürlükleri veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile orman teşkilatına, veterinere, yokluğunda jandarmaya haber vermek ve teslim edilmek zorundadır.

k) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

l) Yaban domuzu yürüyüş avlarında avcı sayısı üç kişiden fazla olamaz.

m) Avlaklarda avcı yoğunluğu nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.

 

Avlanma amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri

MADDE 12 – (1) Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan sürek avlarının aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması, diğer memeli yaban hayvanlarının popülasyanlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle bu av dönemi yaban domuzu sürek avı yapılması yasaktır.

 

Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri

MADDE 13 – (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde populasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında yapılacak mücadele çalışması; 24.10.2005 tarih ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir.  Sürek avlarına katılacak avcıların avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir. Av turizmi kapsamında yapılacak organizasyonlarda ava katılacak avcıların ve organizasyonu düzenleyecek acentelerin belirlenmesi il çevre ve orman müdürlüklerince yapılır. Yaban domuzu popülasyonunun azaltılması maksadıyla yapılan mücadele amaçlı avlanmalarda yaban domuzları canlı olarak yakalanıp örnek avlaklara nakledilebilir. Örnek avlaklara nakledilecek yaban domuzlarının ücretleri ve buralarda avlatılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 (3) Bu kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden gerekli görülenler; mücadele maksatlı avlanmalarda ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen doğadan yaban hayvanı yakalama işlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatının denetim ve gözetiminde kullanılabilir.

 

Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden pazar ve ticarethanelerde satılması ve bulundurulması yasak olanlar

MADDE 14 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı özel teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanlarının ve Tüfeklerin Taşınması, Mücadele Kapsamında ve Kişilerin Kendilerini,

Tarlalarını ve Sürülerini Korumak Maksadıyla Avlaklarda Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni

Olmadan Avlanmada Kullanılan Silâhları ve Araçları Taşıma, Köpek Bulundurma,

Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma Esasları

 

Avlanan av hayvanları ve tüfeklerin taşınması

MADDE 15 – (1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç; et, deri ve trofelerinin satışı yasaktır.

(2) Avlanan yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcılar,

a) Muhtar veya belediye yetkilisinden menşe şahadetnamesi; bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda, alınan menşe şahadetnamesinin ilgili kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimlerince verilecek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlükleri veya mahalli teşkilatından nakliye tezkeresi almak zorundadırlar.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) 4915 sayılı Kanun ile bu karar kapsamında avına belli edilen sürelerde izin verilen ve avlanan kuşların, taşınması açısından en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlaklarda ve araçlarda taşınması zorunludur.

                (5) Avcılık belgesi ve avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(6) Avcıların avlaklarda avlanma gayesi dışında silah taşıdıklarını gösterecek gerekli tedbirleri almaları zorunludur.

 

Bağ ve bahçeleri ile ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarını taşıma ve köpek bulundurma esasları

MADDE 16 – (1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, 24.10.2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

                (2) Bu kişilerden;

                a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,

                b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin belgeyi,

                c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.

                (3) Yukarıda sayılan kişiler;

                a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.

b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

                c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.

                e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av ve bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanlaşmış, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

 

Eğitilmiş hayvanlarla ve ok-yay ile avlanma esasları

MADDE 17 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 adet serçe ve 2 adet ğaço (Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpeklerini sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avcılıkla İlgili Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

               

Merkez Av Komisyonunca belirlenen diğer kısıtlamalar ve düzenlemeler

MADDE 18 – (1) 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır.

a) Ormana girişlerin yasaklanması: Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücretini ödemeleri halinde avcılara verilen avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler. Ancak; yetkili makamlarca yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlar kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

c) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek: Avlaklarda anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete ve çöp atmak yasaktır.

ç) Avcılardan para istenemez: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

d) Hayvan sürülerinin av ve yaban hayvanlarına zarar vermesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerini korunması amacı ile hayvan ve sürü sahiplerinin hayvanlarını mera ve yaylalara yaya olarak nakletmeleri sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergâhlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları Valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

e) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, buraları tahrip etmek, yakmak: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek

f) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının; et, deri ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.

               

Kararlara aykırı fiillerin cezalandırılması

MADDE 19 – (1) Bu kararda yazılı yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı olarak işlenen fiil ya da fiillerin failleri hakkında öncelikle 4915 sayılı Kanuna ve çıkarılan yönetmeliklerine, bunlarda bulunmayan hususlarda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa, 2872 sayılı Çevre Kanununa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

               

Kararın ilamı, basımı ve dağıtımı

                MADDE 20 – (1) Merkez Av Komisyonu Kararının özeti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalı ile radyodan, tam metni ise Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, İçişleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri, Turizm ve Kültür, Maliye Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Ayrıca bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren rehber harita iller itibariyle Genel Müdürlükçe bastırılacak ve koruma görevi olan kurumlarla avlanma izin belgesi alan avcılara bedelsiz verilecektir.

(4) Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğunu göstermez. Bu kararı her avcı avlanırken yanında taşımakla mükelleftir.

               

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-I

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 MEMELİLER

 Familya ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

 KİRPİLER

ERINACEIDAE

 

Erinaceus

concolor

Kirpi

Oryctalagus

auritus

Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR

PTEROPODIDAE

 

Rousettus

aegyptiacus

Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR

EMBALLONURIDAE

 

Taphozous

nudiventris

 

NALBURUNLUYARASALAR)

RHINOLOPHIDAE

 

Rhinolophus

ferrumequinum

Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus

hipposideros

Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus

euryale

Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus

mehelyi

Nalburunluyarasa

Rhinolophus

blasii

Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR

VESPERTILIONIDAE

 

Myotis

mystacinus

Küçük Sakallı Yarasa

Myotis

nipalensis

 

Myotis

aurescens

 

Myotis

brandtii

 

Myotis

emerginatus

Kirpikli Yarasa

Myotis

nattereri

Saçaklı Yarasa

Myotis

bechsteini

Büyükkulaklı Yarasa

Myotis

myotis

Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis

blythii

Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis

daubentonii

Su Yarasası

Myotis

capaccinii

Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus

nathusii

Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus

kuhlii

Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo

savii

 

Nyctalus

leisleri

Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus

noctula

Akşamcı Yarasa

Nyctalus

lasiopterus

Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus

bottae

Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus

serotinus

Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris

hemprichi

Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella

barbastellus

Sakallı Yarasa

Plecotus

auritus

Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus

austriacus

Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio

murinus

İkirenkli Yarasa

Miniopterus

schreibersii

Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR

MOLOSSIDAE

 

Tadarida

teniotis

Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR

SCIURIDAE

 

Sciurus

vulgaris

Avrupa Sincabı

Sciurus

anomalus

Anadolu Sincabı

Spermophilus

citellus

Tarla Sincabı

Spermophilus

xanthophrymnus

Tarla Sincabı

KUNDUZLAR

CASTORIDAE

 

Castor

fiber

Kunduz

ARAPTAVŞANLARI

DIPODIDAE

 

Allactaga

euphratica

Araptavşanı

Allactaga

elater

Araptavşanı

Allactaga

williamsi

Araptavşanı

Sicista

caucasica

 

YEDİUYURLAR

GLIRIDAE

 

Dryomys

nitedula

Hasancık

Dryomys

laniger

Kayauyuru

Dryomys

pictus

Yediuyur

Eliomys

melanurus

Asya Bahçe Yediuyuru

 Myomimus

roachi

Fare benzeri yediuyur

Myomimus

setzeri

Fare benzeri yediuyur

Muscardinus

avellanarius

 

Glis(= Myoxus)

glis

Yediuyur

OKLU KİRPİLER

HYSTRICIDAE

 

Hystrix i

indica

Oklukirpi

SUMAYMUNLARI

MYOCASTORIDAE

 

Myocastor

coypus

Sumaymunu

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

lupus

Kurt (Av Turizmi Hariç)

Vulpes

zerda

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR

URSIDAE

 

Ursus

 arctos

Boz Ayı (Av Turizmi Hariç)

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Vormela

peregusna

Alaca Sansar

Lutra

lutra

Su Samuru

SIRTLANLAR

HYAENIDAE

 

Hyaena

hyaena

Çizgili Sırtlan

KEDİLER

FELIDAE

 

Felis

silvestris

Yaban Kedisi

Felis

chaus

Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)

lynx

Vaşak

Caracal (= Felis)

caracal

Karakulak, Step Vaşağı

Panthera

pardus

Leopar, Pars

FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ

PHOCIDAE

 

Monachucs

monahus

Akdeniz Foku

GEYİKLER

CERVIDAE

 

Cervus

dama

Ala Geyik-Yağmurca (Av Turizmi Hariç)

Cervus

elaphus

Kızılgeyik (Av Turizmi Hariç)

Capreolus

capreolus

Karaca (Av Turizmi Hariç)

BOYNUZLUGİLLER

BOVIDAE

 

Gazella

dorcas

Dorkas Ceylanı

Gazella

subgutturosa

Ceylan, Ahu

Rupicapra

rupicapra

Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av Turizmi Hariç)

Capra

aegagrus

Yaban Keçisi (Av Turizmi Hariç)

Ovis

ammon gmelini

Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)

Ovis

orientalis anatolica

Anadolu Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

Batağangiller

Podicipediade

 

Tachybaptus

ruficollis

Küçük Batağan

Podiceps

cristatus

Bahri

Podiceps

grisegena

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps

auritus

Kulaklı Batağan

Podiceps

nigricollis

Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller

Procellaridae

 

Calonectris

diomedea

Boz Yelkovan

Puffinus

yelkouan

Yelkovan

Fırtınakuşugiller

Hydrobatidae

 

Hydrobates

pelagicus

Fırtınakuşu

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

aristotelis

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax

pygmeus

Küçük Karabatak

Yılanboyungiller

Anhingidae

 

Anhinga

rufa

Yılanboyun

Pelikangiller

Pelecanidae

 

Pelecanus

onocrotalus

Ak Pelikan

Pelecanus

crispus

Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

Botaurus

stellaris

Balaban

Ixobrychus

minutus

Küçük Balaban

Nycticorax

nycticorax

Gece Balıkçılı

Ardeola

ralloides

Alaca Balıkçıl

Bubulcus

Ibis

Sığır Balıkçılı

Egretta

garzetta

Küçük Akbalıkçıl

Egretta

alba

Büyük Akbalıkçıl

Ardea

purpurea

Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller

Ciconiidae

 

Mycteria

İbis

Sarıgagalı Leylek

Ciconia

nigra

Kara Leylek

Ciconia

ciconia

Leylek

İbisgiller

Thereskionithidae

 

Phegadis

falcinellus

Çeltikçi

Geronticus

eremita

Kelaynak

Platalea

leucorodia

Kaşıkçı

Flamanlar

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus

ruber

Flamingo

Ördekgiller

Anatidae

 

Cygnus

Olor

Kuğu

Cygnus

columbianus

Küçük Kuğu

Cygnus

cygnus

Ötücü Kuğu

Anser

erythropus

Küçük Sakarca

Branta

leucopsis

Akyanaklı Kaz

Branta

ruficollis

Sibirya Kazı

Tadorna

ferruginea

Angıt

Tadorna

tadorna

Suna

Marmaronetta

angustirostris

Yaz Ördeği

Aythya

nyroca

Pasbaş Patka

Mergus

albellus

Sütlabi

Oxyura

jamaicensis

Kara başlı dikkuyruk

Oxyura

leucocephala

Dikkuyruk

Atmacagiller

Accipitridae

 

Pernis

apivorus

Arı Şahini

Pernis

ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Elanus

caeruleus

Ak Çaylak

Milvus

migrans

Kara Çaylak

Milvus

milvus

Kızıl Çaylak

Haliaeetus

albicilla

Akkuyruklu Kartal

Gypaetus

barbatus

Sakallı Akbaba

Neophron

percnopterus

Küçük Akbaba

Gyps

fulvus

Kızıl Akbaba

Aegypius

monachus

Kara Akbaba

Circaetus

gallicus

Yılan Kartalı

Circus

aeruginosus

Saz Delicesi

Circus

cyaneus

Gökçe Delice

Circus

macrourus

Bozkır Delicesi

Circus

pygargus

Çayır Delicesi

Accipiter

gentilis

Çakırkuşu

Accipiter

nisus

Atmaca

Accipiter

brevipes

Yoz Atmaca

Buteo

buteo

Şahin

Buteo

rufinus

Kızıl Şahin

Buteo

lagopus

Paçalı Şahin

Aquila

pomarina

Küçük Orman Kartalı

Aquila

clanga

Büyük Orman Kartalı

Aquila

nipalensis

Bozkır Kartalı

Aquila

heliaca

Şah Kartal

Aquila

chrysaetos

Kaya Kartalı

Hieraaetus

pennatus

Küçük Kartal

Hieraaetus

fasciatus

Tavşancıl

Pandion

haliaetus

Balık Kartalı

Doğangiller

Falcoidae

 

Falco

naumanni

Küçük Kerkenez

Falco

tinnunculus

Kerkenez

Falco

vespertinus

Ala Doğan

Falco

columbarius

Boz Doğan

Falco

subbuteo

Delice Doğan

Falco

eleonorae

Ada Doğanı

Falco

concolor

Gri Doğan

Falco

biarmicus

Bıyıklı Doğan

Falco

cherrug

Ulu Doğan

Falco

peregrinus

Gök Doğan

Falco

pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller

Tetraonidae

 

Tetrao

tetrix

Orman Horozu

Tetrao

mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Sülüngiller

Phasianidae

 

Tetraogallus

caspius

Urkeklik

Francolinus

francolinus

Turaç

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Porzana

porzana

Benekli Sutavuğu

Porzana

parva

Bataklık Sutavuğu

Porzana

pusilla

Küçük Sutavuğu

Crex

crex

Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio

porphyrio

Sazhorozu

Turnagiller

Gruidae

 

Grus

grus

Turna

Grus

leucogeranus

Ak Turna

Anthropoides

virgo

Telli Turna

Toygiller

Otitidae

 

Tetrax

tetrax

Mezgeldek

Chlamydotis

undulata

Yakalı Toy

Otis

tarda

Toy

Kılıçgagagiller

Recurvirostridae

 

Himantopus

himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra

avosetta

Kılıçgaga

Kocagözgiller

Burhinidae

 

Burhinus

oedicnemus

Kocagöz

Cursorius

cursor

Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları

Glareolidae

 

Glareola

pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Glareola

nordmanni

Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Charadrius

dubius

Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius

hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Charadrius

alexandrinus

Akça Cılıbıt

Charadrius

leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Charadrius

asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Charadrius

morinellus

Dağ Cılıbıtı

Vanellus

spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

alba

Ak Kumkuşu

Calidris

minuta

Küçük Kumkuşu

Calidris

temminckii

Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris

ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Calidris

alpina

Karakarınlı Kumkuşu

Limicola

falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Gallinago

media

Büyük Su Çulluğu

Numenius

tenuirostris

İncegagalı Kervançulluğu

Tringa

stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Tringa

ochropus

Yeşil Düdükçün

Tringa

glareola

Orman Düdükçünü

Actitis

hypoleucos

Dere Düdükçünü

Arenaria

interpres

Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri

Phalaroppididae

 

Phalaropus

tricolor

Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus

lobatus

Deniz Düdükçünü

Phalaropus

fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller

Laridae

 

Larus

melanocephalus

Akdeniz Martısı

Larus

minutus

Küçük Martı

Larus

genei

İncegagalı Martı

Larus

audouinii

Ada Martısı

Sumrugiller

Sternidae

 

Sterna

nilotica

Gülen Sumru

Sterna

caspia

Hazar Sumrusu

Sterna

bengalensis

Tepeli Sumru

Sterna

sandvicensis

Karagagalı Sumru

Sterna

hirundo

Sumru

Sterna

paradisaea

Kuzey Sumrusu

Sterna

albifrons

Küçük Sumru

Chlidonias

hybridus

Bıyıklı Sumru

Chlidonias

niger

Kara Sumru

Chlidonias

leucopterus

Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

senegallus

Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes

paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Papağangiller

Psittacidae

 

Psittacula

krameri

Yeşilpapağan

Gugukgiller

Cuculidae

 

Clamator

glandarius

Tepeli Guguk

Cuculus

canorus

Guguk

Peçeli Baykuşgiller

Tytonidae

 

Tyto

alba

Peçeli Baykuş

Baykuşgiller

Strigidae

 

Otus

brucei

Çizgili İshakkuşu

Otus

scops

İshakkuşu

Bubo

bubo

Puhu

Ketupa

zeylonensis

Balıkbaykuşu

Athena

noctua

Kukumav

Strix

aluco

Alaca Baykuş

Asio

otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Asio

flammeus

Kır Baykuşu

Aegolius

funereus

Paçalı Baykuş

Çobahaldatangiller

Caprimulgidae

 

Caprimulgus

europaeus

Çobanaldatan

Sağangiller

Apodidae

 

Apus

apus

Ebabil

Apus

pallidus

Boz Sağan

Apus

melba

Akkarınlı Sağan

Apus

affinis

Küçük Sağan

Yalıçapkınıgiller

 Alcedinidae

 

Halcyon

smyrnensis

İzmir Yalıçapkını

Alcedo

atthis

Yalıçapkını

Ceryle

rudis

Alaca Yalıçapkını

Arıkuşugiller

Meropidae

 

Merops

superciliosus

Yeşil Arıkuşu

Merops

apiaster

Arıkuşu

Gökkuzgungiller

Coraciidae

 

Coracias

garrulus

Gökkuzgun

Coracias

benghalensis

Hint Gökkuzgun

Çavuşkuşugiller

Upupidae

 

Upupa

epops

İbibik

Ağaçkakangiller

Picidae

 

Jynx

torquilla

Boyunçeviren

Picus

canus

Küçük Yeşil Ağaçkakan

Picus

viridis

Yeşil Ağaçkakan

Dryocopus

martius

Kara Ağaçkakan

Dendrocopos

major

Orman Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos

syriacus

Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos

medius

Ortanca Ağaçkakan

Dendrocopos

leucotos

Aksırtlı Ağaçkakan

Dendrocopos

minor

Küçük Ağaçkakan

Tarlakuşugiller

Alaudidae

 

Melanocorypha

calandra

Boğmaklı Toygar

Melanocorypha

bimaculata

Küçük Boğmaklı Toygar

Melanocorypha

leucoptera

Akkanatlı Toygar

Melanocorypha

yeltoninensis

Kara Toygar

Calandrella

brachydactyla

Bozkır Toygarı

Calandrella

rufescens

Çorak Toygarı

Eremophila

alpestris

Kulaklı Toygar

Kırlangıçgiller

Hirundinidae

 

Riparia

riparia

Kum Kırlangıcı

Ptyonoprogne

rupestris

Kaya Kırlangıcı

Hirundo

rustica

Kır Kırlangıcı

Hirundo

daurica

Kızıl Kırlangıç

Delichon

urbica

Ev Kırlangıcı

Kuyruksallayangiller

Motacillidae

 

Anthus

novaeseelandiae

Mahmuzlu İncirkuşu

Anthus

campestris

Kır İncirkuşu

Anthus

hodgsoni

Yeşilsırtlı İncirkuşu

Anthus

trivialis

Ağaç İncirkuşu

Anthus

pratensis

Çayır İncirkuşu

Anthus

cervinus

Kızılgerdanlı İncirkuşu

Anthus

spinoletta

Dağ İncirkuşu

Motacilla

flava

Sarı Kuyruksallayan

Motacilla

citreola

Sarıbaşlı Kuyruksallayan

Motacilla

cinerea

Dağ Kuyruksallayanı

Motacilla

alba

Akkuyruksallayan

Arapbülbülleri

Pycnonotidae

 

Pycnonotus

xanthopygos

Arap Bülbülü

İpekkuyrukkuşugiller

Bombycillidae

 

Bombycilla

garrulus

İpekkuyruk

Hypocolius

ampelinus

Tırtılyiyen

Derekuşugiller

Cinclidae

 

Cinclus

cinclus

Derekuşu

Çitkuşugiller

Troglodytidae

 

Troglodytes

troglodytes

Çitkuşu

Dağbülbülügiller

Prunellidae

 

Prunella

modularis

Dağbülbülü

Prunella

ocularis

Sürmeli Dağbülbülü

Prunella

collaris

Büyük Dağbülbülü

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Cercotichas

galactotes

Çalı Bülbülü

Erithacus

rubecula

Kızılgerdan

Luscinia

luscinia

Benekli Bübül

Luscinia

megarhynchos

Bülbül

Luscinia

svecica

Buğdaycıl

Irania

gutturalis

Taş Bülbülü

Phoenicurus

ochruros

Kara Kızılkuyruk

Phoenicurus

phoenicurus

Kızılkuyruk

Phoenicurus

erythronotus

Kızılsırtlı Kızılkuyruk

Saxicola

rubetra

Çayır Taşkuşu

Saxicola

torquata

Taşkuşu

Oenanthe

isabellina

Boz Kuyrukkakan

Oenanthe

oenanthe

Kuyrukkakan

Oenanthe

pleschanka

Alaca Kuyrukkakan

Oenanthe

hispanica

Karakulaklı Kuyrukkakan

Oenanthe

finschii

Aksırtlı Kuyrukkakan

Monticola

saxatilis

Taşkızılı

Monticola

solitarius

Gökardıç

Turdus

torquatus

Boğmaklı Ardıç

Öyleğengiller

Sylvidae

 

Cettia

cetti

Kamış Bülbülü

Cisticola

juncidis

Yelpazekuyruk

Prinia

gracilis

Dikkuyruklu Ötleğen

Locustella

naevia

Çekirge Kamışçını

Locustella

fluviatilis

Ağaç Kamışçını

Locustella

lusciniodies

Bataklık Kamışçını

Acrocephalus

melanopogon

Bıyıklı Kamışçın

Acrocephalus

paludicola

Sarı Kamışçın

Acrocephalus

schoenobaenus

Kındıra Kamışçını

Acrocephalus

agricola

Doğu Kamışçını

Acrocephalus

dumetorum

Kuzey Kamışçını

Acrocephalus

palustris

Çalı Kamışçını

Acrocephalus

scirpaceus

Saz Bülbülü

Acrocephalus

arundinaceus

Büyük Kamışçın

Hippolais

pallida

Ak Mukallit

Hippolais

caligata

Küçük Mukallit

Hippolais

languida

Dağ Mukallidi

Hippolais

olivetorum

Zeytin Mukallidi

Hippolais

icterina

Sarı Mukallit

Hippolais

polyglotta

Kısakanatlı Sarı Mukallit

Sylvia

conspicillata

Bozkır Ötleğeni

Sylvia

cantillans

Bıyıklı Ötleğen

Sylvia

mystacea

Pembe Göğüslü Ötleğen

Sylvia

melanocephala

Maskeli Ötleğen

Sylvia

melanothorax

Kıbrıs Ötleğeni

Sylvia

rüppelli

Karaboğazlı Ötleğen

Sylvia

nana

Çöl Ötleğeni

Sylvia

hortensis

Akgözlü Ötleğen

Sylvia

nisoria

Çizgili Ötleğen

Sylvia

curruca

Küçük Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia

communis

Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia

borin

Boz Ötleğen

Sylvia

atricapilla

Karabaşlı Ötleğen

Phylloscopus

throchiloides

Yeşilimsi Söğütbülbülü

Phylloscopus

(throchiloides)nitidus

Yeşil Söğütbülbülü

Phylloscopus

humei

Yaprak Söğütbülbülü

Phylloscopus

inornatus

Küçük Söğütbülbülü

Phylloscopus

bonelli

Boz Söğütbülbülü

Phylloscopus

sibilatrix

Orman Söğütbülbülü

Phylloscopus

sindianus

Kafkas Çıvgını

Phylloscopus

collybita

Çıvgın

Phylloscopus

trochilus

Söğütbülbülü

Regulus

regulus

Çalıkuşu

Regulus

ignicapillus

Sürmeli Çalıkuşu

Sinekkapangiller

Muscicapidae

 

Muscicapa

striata

Benekli Sinekkapan

Ficedula

parva

Küçük Sinekkapan

Ficedula

semitorquata

Alaca Sinekkapan

Ficedula

albicollis

Halkalı Sinekkapan

Ficedula

hypoleuca

Kara Sinekkapan

Bıyıklıbaştankaralar

Timalidae

 

Panurus

biarmicus

Bıyıklı Baştankara

Baştankaragiller

Paridae

 

Parus

palustris

Kayın Baştankarası

Parus

lugubris

Akyanaklı Baştankara

Parus

ater

Çam baştankarası

Parus

caeruleus

Mavi Baştankara

Parus

major

Büyük Baştankara

Parus

cristatus

Tepeli Baştankara

Sıvacıkuşugiller

Sittaidae

 

Sitta

krueperi

Küçük Sıvacıkuşu

Sitta

europaea

Sıvacı Kuşu

Sitta

tephronota

Büyük Kaya Sıvacıkuşu

Sitta

neumayer

Kaya Sıvacıkuşu

Tırmanışkuşugiller

Certhiidae

 

Certhia

familiaris

Orman Tırmaşıkkuşu

Certhia

brachydactyla

Bahçe Tırmaşıkkuşu

Sarıasmagiller

Oriolidae

 

Oriolus

oriolus

Sarıasma

Örümcekkuşugiller

Lanidae

 

Lanius

isabellinus

Kızılkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius

collurio

Kızılsırtlı Örümcekkuşu

Lanius

schach

Uzunkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius

minor

Karaalınlı Örümekkuşu

Lanius

excubitor

Büyük Örümcekkuşu

Lanius

senator

Kızılbaşlı Örümcekkuşu

Lanius

nubicus

Maskeli Örümcekkuşu

Kargagiller

Corvidae

 

Nucifraga

caryocatactes

Köknar Kargası

Pyrrhocorax

graculus

Sarıgagalı Dağkargası

Pyrrhocorax

pyrrhocorax

Kırmızıgagalı Dağkargası

Sığırcıkgiller

Sturnidae

 

Sturnus

roseus

Ala Sığırcık

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Petronia

petronia

Kaya Serçesi

Montifringilla

nivalis

Kar Serçesi

İspinozgiller

Fringillidae

 

Serinus

pusillus

Kara İskete

Serinus

serinus

Küçük İskete

Carduelis

chloris

Florya

Carduelis

carduelis

Saka

Carduelis

spinus

Karabaşlı İskete

Carduelis

cannabina

Ketenkuşu

Carduelis

flavirostris

Sarıgagalı Ketenkuşu

Carduelis

flammea

Kuzey Ketenkuşu

Loxia

curvirostra

Çaprazgaga

Bucanetes

githagineus

Küçük Alamecek

Carpodacus

erythrinus

Çütre

Coccothraustes

coccothraustes

Kocabaş

Kirazkuşugiller

Emberizidae

 

Plectrophenax

nivalis

Alaca Kirazkuşu

Emberiza

leucocephalos

Akbaşlı Kirazkuşu

Emberiza

citrinella

Sarı Kirazkuşu

Emberiza

cirlus

Bahçe Kirazkuşu

Emberiza

cia

Kaya Kirazkuşu

Emberiza

cineracea

Boz Kirazkuşu

Emberiza

caesia

Kızıl Kirazkuşu

Emberiza

rustica

Akkaşlı Kirazkuşu

Emberiza

pusilla

Küçük Kirazkuşu

Emberiza

schoeniclus

Bataklık Kirazkuşu

Emberiza

melanocephala

Karabaşlı Kirazkuşu

SÜRÜNGENLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

TESTUDINES (Takım)

 

 

Emydidae (Familya)

 

 

Emys

orbicularis

Benekli Kaplumbağa

Mauremys

caspica

Çizgili Kaplumbağa

Testudinidae (Familya)

 

 

Testudo

graeca

Tosbağa

Testudo

hermanni

Trakya tosbağası

Cheloniidae (Familya)

 

 

Caretta

caretta

Deniz kaplumbağası

Chelonia

mydas

Çorba kaplumbağası

Trionychidae (Familya)

 

 

Rafetus

euphraticus

Fırat kaplumbağası

Trionyx

triunguis

Nil kaplumbağası

SQUAMATA (TAKIM)

 

 

Gekkonidae (Familya)

 

 

Asaccus

elisae

Yaprak parmaklı keler

Cyrtopodion

heterocercus

Mardin keleri

Cyrtopodion

kotschyi

İnce parmaklı keler

Cyropodion

scaber

Karinalı keler

Hemidactylus

turcicus

Geniş parmaklı keler

Stenodactylus

grandiceps

Tombul keler

Agamidae (Familya)

 

 

Agama

caucasica

Kafkas keleri

Agama

stellio

Dikenli keler

Phrynocephalus

helioscopus

Topbaş keler

Agama

ruderata

Bozkır keleri

Chamaeleonidae (Familya)

 

 

Chamaeleo

chamaeleon

Bukalemun

Anguidae (Familya)

 

 

Anguis

fragilis

Yılan kertenkele

Ophisaurus

apodus

Oluklu kertenkele

Varanidae (Familya)

 

 

Varanus

griseus

Dev kertenkele

Lacertidae (Familya)

 

 

Acanthodactylus

boskianus

Taraklı kertenkele

Eremias

pleskei

Aras kertenkelesi

Eremias

strauchi

Step kertenkelesi

Eremias

suphani

Suphan kertenkelesi

Lacerta

agilis

Kars kertenkelesi

Lacerta

anatolica

Anadolu kertenkelesi

Lacerta

cappadocica

Kayseri kertenkelesi

Lacerta

clarkorum

Klark kertenkelesi

Lacerta

danfordi

Toros kertenkelesi

Lacerta

derjugini

Artvin kertenkelesi

Lacerta

laevis

Hatay kertenkelesi

Lacerta

mixta

 

Lacerta

oertzeni

 

Lacerta

parva

Cüce kertenkele

Lacerta

parvula

 

Lacerta

praticola

Çayır kertenkelesi

Lacerta

princeps

Siirt kertenkelesi

Lacerta

raddei

 

Lacerta

rudis

 

Lacerta

strigata

Çizgili kertenkele

Lacerta

trilineata

İri yeşil kertenkele

Lacerta

unisexualis

 

Lacerta

uzzelli

 

Lacerta

valentini

 

Lacerta

viridis

Yeşil kertenkele

Podarcis

muralis

Duvar kertenkelesi

Podarcis

sicula

İstanbul kertenkelesi

Podarcis

taurica

Trakya kertenkelesi

Ophisos

elegans

Tarla kertenkelesi

Scincidae (Familya)

 

 

Aplepharus

bivittatus

 

Ablepharus

chernovi

 

Ablepharus

kitaibeli

İnce kertenkele

Chalcides

 ocellatus

Benekli kertenkele

Eumeces

schneiderii

Sarı kertenkele

Mabuya

aurata

Tıknaz kertenkele

Mabuya

vittata

Serifli kertenkele

Ophiomorus

punctatissimus

Toprak kertenkele

Amphisbaenidae (Familya)

 

 

Blanus

strauchi

Kör kertenkele

Typhlopidae (Familya)

 

 

Typlops

vermicularis

Kör yılan

Leptotyphlopidae (Familya)

 

 

Leptotyphlops

macrorhynchus

İpliksi yılan

Boidae (Familya)

 

 

Eryx

jaculus

Mahmuzlu yılan

Colubridae (Familya)

 

 

Coluber

caspius

Hazar yılanı

Coluber

jugularis

Kara yılan

Coluber

najadum

İnce yılan

Coluber

nummifer

 

Coluber

ravergieri

Kocabaş yılan

Coluber

rubriceps

Toros yılanı

Coluber

schmidti

Kırmızı yılan

Coluber

ventromaculatus

Urfa yılanı

Coronella

austriaca

Avusturya yılanı

Eirenis

aurolineatus-

 

Eirenis

barani

 

Eirenis

collaris

Yakalı yılan

Eirenis

coronella

Halkalı yılan

Eirenis

decemlineata

Çizgili yılan

Eirenis

eiselti

 

Eirenis

hakkariensis

Hakkari yılanı

Eirenis

levantinus

 

Eirenis

 lineomaculatus

Bodur yılan

Eirenis

modestus

Uysal yılan

Eirenis

punctatolineata

Van yılanı

Eirenis

rothi

Kudüs yılanı

Eirenis

thospitis

 

Elaphe

hohenackeri

Kafkas yılanı

Elaphe

longissima

Eskülap yılanı

Elaphe

quatuorlineata

Sarı yılan

Elaphe

situla

Ev yılanı

Natrix

natrix

Yarısucul yılan

Natrix

tesellata

Su yılanı

Malpolon

monspessulana

Çukurbaşlı yılan

Pseudocyclophis

persicus

İran yılanı

Rhynchocalamus

melanocephalus

Toprak yılanı

Spalerosophis

diadema

Ş.Urfa yılanı

Telescopus

fallax

Kedigözlü yılan

Viperidae (Familya)

 

 

Vipera

ammodytes

Boynuzlu engerek

Vipera

barani

Baran engereği

Vipera

kaznakovi

Siyah engerek

Vipera

lebetina

Koca engerek

Vipera

raddei

Ağrı engereği

Vipera

ursinii

Küçük engerek

Vipera

xanthina

Şeritli engerek

Vipera

wagneri

Vagner engereği

Elapidae (Familya)

 

 

Walterinnesia

aegyptia

Çöl Kobrası

 

EK LİSTE-II

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Mustela

navilis

Gelincik

Mustela

putorius

Kokarca

Mustela

erminia

Kakım

Meles

meles

Porsuk

KUYRUKSÜRENLER

VİVERRİDAE

 

Herpestes

ichneumon

Kuyruksüren

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe

Gavidae

 

 Dalgıçkuşugiller

Gavia

stellata

Kızılgerdanlı Dalgıç

Gavia

arctica

Karagerdanlı Dalgıç

Gavia

Immer

Buz Dalgıcı

Sulida

 

 Sümsükkuşları

Morus

bassanus

Sümsükkuşu

Phalacrocoracidae

 

 Karabatakgiller

Phalacrocorax

carbo

Karabatak

Ardeidae

 

 Balıkçılgiller

Ardea

cinerea

Gri Balıkçıl

Ördekgiller

Anatidae

 

Anser

fabalis

Tarla Kazı

Anser

brachyrhynchus

Küçük Tarla Kazı

Anser

anser

Boz Kaz

Branta

bernicla

Yosun Kazı

Alopochen

aegypticus

Nil kazı

Anas

falcata

Büyük Çamurcun

Somateria

mollissima

Pufla

Clangula

hyemalis

Telkuyruk

Mergus

serrator

Tarakdiş

Mergus

merganser

Büyük Tarakdiş

Anas

clypeata

Kaşıkgaga

Melanitta

fusca

Kadife Ördek

Sülüngiller

Phasianidae

 

Perdix

perdix

Çilkeklik

Phasianus

colchicus

Sülün

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Rallus

aquaticus

Su Kılavuzu

Gallinula

chloropus

Saztavuğu

Poyrazkuşugiller

Haematopodidae

 

Haematopus

ostralegus

Poyrazkuşu

Yengeç Yağmurcunları

Dromadidae

 

Dromas

ardeola

Yengeç Yağmurcunu

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Pluvialis

fulva

Küçük Altın Yağmurcun

Pluvialis

dominica

Amerikan Altın Yağmurcun

Pluvialis

apricaria

Altın Yağmurcun

Pluvialis

squatarola

Gümüş Yağmurcun

Vanellus

indicus

Büyük Kızkuşu

Vanellus

gregaria

Sürmeli Kızkuşu

Vanellus

leucura

Akkuyruklu Kızkuşu

Vanellus

vanellus

Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

canutus

Büyük Kumkuşu

Calidris

fuscicollis

Aksokumlu kumkuşu

Philomachus

pugnax

Döğüşkenkuş

Limosa

limosa

Çamurçulluğu

Limosa

lapponica

Kıyı Çamurçulluğu

Lymnocryptes

minimus

Küçük Su Çulluğu

Numenius

phaeopus

Sürmeli Kervançulluğu

Numenius

arquata

Kervançulluğu

Tringa

erythropus

Kara Kızılbacak

Tringa

totanus

Kızılbacak

Tringa

nebularia

Yeşilbacak

Xenus

cinereus

Sarıbacak

Actitis

macularia

Benekli Düdükçün

Korsan Martıgiller

Stercorariidae

 

Stercorarius

pomarinus

Kütkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius

parasiticus

Korsanmartı

Stercorarius

longicaudus

Uzunkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius

skua

Büyük Korsanmartı

Martıgiller

Laridae

 

Larus

leucophthalmus

Kızıldeniz Martısı

Larus

ichthyaetus

Büyük Karabaş Martı

Larus

ridibundus

Karabaş Martı

Larus

canus

Küçük Gümüş Martı

Larus

fuscus

Karasırtlı Martı

Larus

cachinnans

Gümüş Martı

Larus

hyperboreus

Kutup Martısı

Larus

marinus

Büyük Karasırtlı Martı

Rissa

tridactyla

Karaayaklı Martı

Larus

argentatus

Kuzet Gümüş Martı

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

orientalis

Bağırtlak

Pterocles

alchata

Kılkuyruk Bağırtlak

Güvercingiller

Columbidae

 

Columba

oenas

Gökçe Güvercin

Streptopelia

decaocto

Kumru

Streptopelia

senegalensis

Küçük Kumru

Tarlakuşugiller

Alaudidae

 

Ammomanes

deserti

Çöl Toygarı

Alaemon

alaudipes

İbibik toygarı

Galerida

cristata

Tepeli Toygar

Lullula

arborea

Orman Toygarı

Alauda

arvensis

Tarlakuşu

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Oenanthe

cypriaca

Kıbrıs Kuyrukkakanı

Oenanthe

deserti

Çöl Kuyrukkakanı

Oenanthe

xanthoprymma

Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe

moestra

Büyük Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe

lugens

Karasırtlı Kuyrukkakan

Oenanthe

leucopyga

Aktepeli Kuyrukkakan

Turdus

pilaris

Tarla Ardıcı

Turdus

philomelos

Öter Ardıç

Turdus

iliacus

Kızıl Ardıç

Turdus

viscivorus

Ökse Ardıcı

Bıyıklıbaştankaralar

Timalidae

 

Aegithalos

caudatus

Uzunkuyruklu Baştankara

DuvarTırmanışkuşugiller

Tichodromadidae

 

Tichodroma

muraria

Duvar Tırmaşıkkuşu

Çulhakuşları

Remizidae

 

Remiz

pendulinus

Çulhakuşu

Kargagiller

Corvidae

 

Corvus

ruficollis

Çöl Kuzgunu

Corvus

corax

Kuzgun

Sığırcıkgiller

Sturnidae

 

Sturnus

vulgaris

Sığırcık

Acridotheres

tristis

Çiğdeci

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Passer

hispaniolensis

Söğüt Serçesi

Passer

moabiticus

Küçük serçe

Passer

montanus

Ağaç Serçesi

Carpospiza

brachydactyla

Çöl Serçesi

Petronia

xanthocollis

Sarıboğazlı Serçe

İspinozgiller

Fringillidae

 

Fringilla

coelebs

İspinoz

Fringilla

montifringilla

Dağ İspinozu

Rhodopechys

sanguinea

Alamecek

Rhodospiza

obsoleta

Boz Alamecek

Bucanetes

mongolicus

Doğu Alameceği

Carpodacus

rubicilla

Büyük Çütre

Pyrrhula

pyrrhula

Şakrakkuşu

Kirazkuşugiller

Emberizidae

 

Emberiza

hortulana

Kirazkuşu

Emberiza

buchanani

Doğu Kirazkuşu

Emberiza

bruniceps

Kızılbaşlı Kirazkuşu

Miliaria

calandra

Tarla Kirazkuşu

 

EK LİSTE-III

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI

MEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe

TAVŞANLAR

LAPORIDAE

 

Lepus

europaeus

Yabani Tavşan

Oryctalagus

cunicullus

Ada Tavşanı

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

aureus

Çakal

Vulpes

vulpes

Tilki

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Martes

martes

Ağaç Sansarı

Martes

foina

Kaya Sansarı

DOMUZGİLLER

SUİDAE

 

Sus

scrofa scrofa

Yaban Domuzu

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)

Türkçe

Ördekgiller

Anatidae

 

Anser

albifrons

Sakarca

Anas

penelope

Fiyu

Anas

strepera

Boz Ördek

Anas

crecca

Çamurcun

Anas

platyrhynchos

Yeşilbaş

Anas

acuta

Kılkuyruk

Anas

querquedula

Çıkrıkçın

Netta

rufina

Macar Ördeği

Aythya

ferina

Elmabaş Patka

Aythya

fuligula

Tepeli Patka

Aythya

marila

Karabaş Patka

Melanitta

nigra

Kara Ördek

Bucephala

clangula

Altıngöz

Sülüngiller

Phasianidae

 

Alectoris

chukar

Kınalı Keklik

Alectoris

geraeca

Kaya Kekliği

Ammoperdix

griseogularis

Kum Kekliği

Coturnix

coturnix

Bıldırcın

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Fulica

atra

Sakarmeke

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Gallinago

gallinago

Su Çulluğu (Bekasin)

Scolopax

rusticola

Çulluk

Güvercingiller

Columbidae

 

Columba

livia

Kaya Güvercini

Columba

palumbrus

Tahtalı

Streptopelia

turtur

Üveyik

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Turdus

merula

Karatavuk

Kargagiller

Corvidae

 

Garrulus

glandarius

Alakarga

Pica

pica

Saksağan

Corvus

monedula

Küçük Karga

Corvus

frugilegus

Ekin Kargası

Corvus

corone corone

Kara Leş Kargası

Corvus

corone pallescens

Leş Kargası

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Passer

domesticus

Şehir Serçesi

 

EK LİSTE –IV

 

İLLERİMİZE GÖRE

1-MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2007-2008 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2-ÖRNEK AVLAK OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR,

3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR VE

4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR

 

01-ADANA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Karaisalı İlçesi (Ekecik-Çakmak Avlağı); Doğusu: Kızıldağ Yaylası’ndan-Kızıldağ-Karaisalı yolunu takiben Umuttaşı Tepe’ye, sırtı takiben Kaplankaya Tepe’ye, Kızılkaya Sırtı’nı takiben Ayakseki Sırtı’na, sırtı takiben Kızıldağ Karaisalı yoluna, buradan Mutluca Deposuna, stabilize yolu takiben Nergizlik Barajı bendine, Güneyi: Nergizlik Barajı bendinden Nergizlik Barajı içinde kalmak üzere Uzun Sırt’a, Sırtı takiben Botaş pompa istasyonunun arkasındaki sırttan Kızgın Dere’ye, Kızgın Dere’den geçen yolu takiben Çakıtsuyu’na, buradan stabilize yolu takiben Haçkın Tren İstasyonu’na kadar olan kısım, Batısı: Haçkın İstasyonu’ndan stabilize yolu takiben Çakıtsuyu’na, Suyu takiben Köşk Tepe sırtının suya kavuştuğu yer, oradan sırtı takiben Köşk Tepe’ye, oradan sırtı takiben Ortaoluk Mevkii’ne, oradan sırtı takiben Eneç Tepe’ye kadar, Kuzeyi: Eneç Tepe’den sırtı takiben Sulukuşak Tepe’ye, buradan Sulukuşak Sırtı’na, sırtı takiben Boz Sivri Tepe’ye, sırtı takiben Kızıldağ Yaylası’na kadar olan kısım arasında kalan yer.

2-     Aladağ İlçesi; Doğusu: Zamantı Çayı, Güneyi: Küp Köyü’nün olduğu yerden Zamantı Çayı’nı takiben Köprüçek köy yol çatına kadar, oradan batıya yolu takiben Köprüçek, Kışlak, Karahan ve yolu takiben Darlık Köyü’ne, yolu takiben Doğan Çayı’na kavuştuğu yer, Batısı: Doğan Çayı’ndan kuzeye doğru Kızgındere yoluna kadar, oradan yolu takiben Şamadan Gediği’ne, oradan Küçük Dere’ye kadar, Kuzeyi: Göçük Dere’den yolu takiben Ulupınar Bölge Şefliği sınırına, oradan Bölge Şefliği sınırını takiben Zamantı Çayı’na birleştiği yer arasında kalan kısım.

3-     Pozantı İlçesi; Doğusu: Pabuçlu Yurdu Mevkii’ndeki ana sırttan başlayarak güneye doğru ana sırtı takiben Gerdağı’na, ana sırtı takiben Ötürük Çukuru Tepe’ye, güneye doğru ana sırtı takiben Büyükhondu Tepe’ye, ana sırtı takiben Güvenç Gediği’nden Akdağ'a, güneye doğru ana sırtı takiben Ortaoluk Mevkii’ne, oradan Yerkesiği Mevkii’ne, ana sırtı takiben Direktaş Tepe’ye, Direktaş Tepe’den Pozantı-Karaisalı Orman işletme Müdürlükleri’ni ayıran ana sırtı takiben Çakıtsuyu’na, Güneyi: Çakıtsuyu’ndan Pozantı-Tarsus Orman İşletme Müdürlükleri’ni ayıran ana sırtı takiben Deve Tepesi’ne, Deve Tepesi’nden batıya doğru ana sırtı takiben Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı tepeye, Batısı: Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırtı takiben Kuşkayası Tepe’ye oradan ana sırtı takiben, Kocaköy Tepe’ye, ana sırtı takiben Küçükbağ Tepe’ye, Küçükbağ Tepe’den ana sırtı takiben Çakıtsuyu’na, Çakıtsuyu’ndan Çınarlıpınar Dere’ye, Çobanpınarı Deresi’ni kesen ilk orman yolunu kuzeye doğru takiben Gökkepir Sırtı’na, Gökkepir Sırtı’nı kesen orman yolunu kuzeye doğru takiben Kocayer Mevkii’ne, Kocayer Mevkii’nden orman yolunu kuzeye doğal takiben Harap Mevkii’ne, Kuzeyi: Harap Mevkii’nden doğuya doğru orman yolunu takiben Kevenliseki Dere’ye, Kevenliseki Deresi’nden orman yolunu takiben Ferikoluğu Mevkii’ne, Ferikoluğu Mevkii’nden orman yolunu takiben Pabuçlu Yurdu Mevkii’ne,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Kozan İlçesi; Doğusu: Gedikli Köyünden başlayarak yolu takiben Acarmantaş, oradan yolu takiben Bulduklu Köyüne kadar olan, Güneyi: Bulduklu Köyünden yolu takiben Kozan-Kadirli ilçe yolunun kesiştiği nokta, Batısı: Kadirli-Kozan yolunun kesiştiği noktadan Kozan İlçesine, oradan Feke yolunu takiben Gedikli yolunun kesiştiği nokta, Kuzeyi: Gedikli Köyü yolu ile çevrili alan içerisinde kalan kısım.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-     Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-     Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-     Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-     Adana-Kahramanmaraş-Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-     Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

02-ADIYAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçe (A); Doğusu: Boğazözü-Kömür-Pınaryayla köy yollarını takiben Sincik ilçe sınırının Kahta ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar, Kuzeyi: Çelikhan ilçe sınırından Sincik-Kahta ilçe sınırının birleştiği yer, Batısı: Dandırmaz köy yolundan, Tut ilçe sınırı, oradan da Adıyaman il sınırı, Güneyi: Dandırmaz Köyü’nden Yaylakonak Köyü’ne, köy yolunu takiben Yazıbaşı Köyü’nden sırt üzeri Koçali Köyü’ne, buradan kuzeye doğru asfalt yolu takiben Doğanlı Köyü’ne, güneye doğru Çatalağaç köy yolunu takiben Varlık üzerinden Adıyaman-Malatya karayoluna gelinerek yolu takiben güneye doğru Palanlı Köyü’nden doğuya doğru Olgunlar Köyü’nü takiben Boğazözü Köyü’ne kadar.

(B) (Ceylan Adası); Doğusu: Baraj Gölü, Kuzeyi: Baraj Gölü, Batısı: Baraj Gölü, Güneyi: Baraj Gölü.

2-     Çelikhan İlçesi; Doğusu: Mutlu Köyü’nün güneyindeki Fatihan Deresi’nden devam ederek İncirli Mezrası köy yolundan başlayarak Yağızatlı köy yolunu takiple Adıyaman Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Şıhment Deresi ile Besiki Deresi’nin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çelikhan İlçesi’nden güneye doğru Adıyaman karayolunu takiple Adıyaman Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Adıyaman Merkez ilçe sınırı.

3-     Kahta-Sincik İlçeleri; Doğusu: Milli Park sınırı, Kuzeyi: Doluca Köyü’nden batıya takiple Yağızatlı Köyü’ne kadar, Batısı: Pınaryayla-İnlice köy yolu-Bulam Çayı’na kadar, Güneyi: Milli Park sınırı.

4-     Gölbaşı İlçesi; Doğusu: Aktopak Köyü’nden günye doğru Akçakaya Köyü, Yukarı Çöplü köy yolu, Batısı: Göynük Mahallesi’nden başlayarak kuzeye doğru İnekli (Yeşilova) Köyü’nü takiben Hacılar Köyü güneyine kadar, Güneyi: Belören Köyü’nden başlayarak güneybatıya doğru köy yolunu takiben Zombalı Tepe’ye, oradan kuzeybatıya doğru köy yolunu takiben Göynük Mahallesi’ne kadar, Kuzeyi: Hacılar Köyü güneyinden Çörekçukuru üzerinden Savan-Çataltepe köy yolu ve Göksu Çayı’nı takiben Aktoprak Köyü’ne kadar.

5-     Gerger İlçesi; Doğusu: Fırat Nehri, Batısı: Demirtaş köy yolu çay ile birleştiği kısım, Güneyi: Ceviz Pınarı-Gölyurt-Demirtaş köy yolları, Kuzeyi: Yenibardak Çayı.

6-     Tut İlçesi; Doğusu: Yayakonak-Dandırmaz, Adıyaman Merkez ilçe sınırını takiple, İncekoz-Gürlevik içme suyu kavşağı, Batısı: Tut İlçesi ile Meryem Uşağı yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Çanakçı-Bulanık köy yolu, Güneyi: Dandırmaz-Tepecik köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Yalankoz-Kaşlıca Tut İlçesi Meryem Uşağı yolunun kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Yaylacık Köyü’nden Gilise Dağı’nı takiben Bektut Tepe’ye, Adıyaman-Malatya il sınırı.

03-AFYONKARAHİSAR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçe; Doğusu: Merkez-Çay ilçe sınırı, Güneyi: Merkez-Çay, Merkez-Şuhut ilçe sınırları, Batısı: Atyonkarahisar-Şuhut karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Çay karayolu.

2-     Başmakçı İlçesi; Doğusu: Başmakçı-Isparta il sınırı, Güneyi: Başmakçı ilçe merkezinden doğuya doğru devam eden Yaka-Ovacık-Y. Beltarla yolu, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Başmakçı-Dinar karayolu, Kuzeyi: Başmakçı-Dinar ilçe sınırı.

3-      Bayat İlçesi; Doğusu: Bayat-Emirdağ ilçe sınırı, Güneyi: Bayat-Bolvadin, Bayat-Çobanlar ilçe sınırları, Batısı: Bayat-İşçehisar ilçe sınırı, Afyonkarahisar-Ankara karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Ankara karayolu.

4-     Bolvadin İlçesi; Doğusu: Derekarabağ köy yolunun Bolvadin Büyükkarabağ yolunu kestiği noktadan itibaren Derekarabağ-Büyükkarabağ yolu, Büyükkarabağ Köyü’nden sonra bu yolu takiben Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneyi: Bolvadin ilçe merkezinden Derekarabağ köy yolunun Bolvadin Büyükkarabağ yolunu kestiği noktaya kadar olan Bolvadin-Derekarabağ yolu, Batısı: Bolvadin-Emirdağ karayolu, Kuzeyi: Bolvadin-Emirdağ ilçe sınırı.

5-     Çay İlçesi (A); Doğusu: Orhaniye-Karamık-Koçbeyli-Armutlu yolu, Güneyi: Armutlu-Aydoğmuş-Çayıryazı yolu, Batısı: Çayıryazı Köyü’nden itibaren Isparta-Çay karayolu, Kuzeyi: Isparta-Çay karayolu, bu yolun Akkonak yol ayrımından itibaren Akkonak-Orhaniye yolu.

(B); Doğusu: Çay-Sultandağı ilçe sınırı, Güneyi: Çay-Sultandağı ilçe sınırının Isparta il sınırını kestiği noktadan itibaren Isparta il sınırını takiben Çay İlçe merkezinden Çay Deresi ile birlikte Isparta İli Yalvaç İlçesi Yarıkkaya Köyü’ne giden yolun il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Çay ilçe merkezinden Çay Deresi’ni takiben Isparta İli Yalvaç İlçesi, Yarıkkaya Köyü’ne giden yol, Kuzeyi: Çay-Sultandağı karayolu.

6-     Dazkırı İlçesi; Doğusu: Dazkırı-Denizli karayolu, Güneyi: Dazkırı-Denizli karayolu, Afyonkarahisar (Dazkırı)-Denizli il sınırı, Batısı: Afyonkarahisar (Dazkırı)-Denizli il sınırı, Kuzeyi: Dazkırı ilçe merkezinden Kızılören-Çiftlik yolu, batıya doğru bu yolu takiben Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı,

7-     Dinar İlçesi; Doğusu: Eldere-Isparta yolu (Eldere Köyü’nden itibaren güneye doğru devam eden yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı), Güneyi: Afyonkarahisar (Dinar)-Isparta il sınırı, Dinar-Başmakçı ilçe sınırı, Batısı: Başmakçı-Tekin-Dinar yolu, Kuzeyi: Dinar-Çobansaray-Eldere yolu,

8-      Emirdağ İlçesi; Doğusu: Bademli-Büyükkarabağ yolunun Bademli'den itibaren Bolvadin ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneyi: Emirdağ-Bolvadin ilçe sınırı, Batısı: Kemerkaya-Başkonak-Emirdağ yolu, Kuzeyi: Emirdağ-Hisar-Davulga-Bademli yolu.

9-     Hocalar İlçesi; Doğusu: Hocalar-Sinanpaşa, Hocalar-Sandıklı İlçe sınırları, Güneyi: Arızlar-Çepni-İhsaniye yolu, Batısı: Çepni'den İhsaniye'ye giden yol üzerinden Akçadere yol kavşağını takiben Akçadere-Çalca yolu, Kuzeyi: Çalca-Yağcı yolu, doğuya doğru takiben bu yolun Sinanpaşa ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

10-      İscehisar İlçesi; Doğusu: İscehisar-Bayat ilçe sınırı, Güneyi: İscehisar-Çobanlar, İscehisar-Merkez İlçe sınırları, Batısı: Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinden Bahçacik'e giden yol ayrımını takiben bu yolun Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Ankara karayolu.

11-      Sandıklı İlçesi; Doğusu: Sandıklı-Sinanpaşa ilçe sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-Sandıklı yolu, bu yoldan Başağaç yol ayrımını takiben Başağaç-Karadirek-Kınık-Arızlar-Çepni'ye giden yolun Hocalar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Hocalar-Sandıklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Sandıklı-Sinanpaşa ilçe sınırı.

12-      Sultandağı İlçesi (A); Doğusu: Afyonkarahisar (Sultandağı)-Konya il sınırı, Güneyi: Yenikarabağ-Üçkuyu yolunun Karapınar yol kavşağını kestiği noktadan itibaren Üçkuyu yolu, bu yolun Konya il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Yenikarabağ-Üçkuyu yolunun Karapınar yol kavşağını kestiği noktadan itibaren Karapınar yolu, Kuzeyi: Karapınar-Karakışla yolu, bu yolun Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

(B); Doğusu: Afyonkarahisar-Konya il sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-Isparta il sınırı, Batısı: Sultandağı-Çay ilçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Konya karayolu.

13-      Şuhut İlçesi; Doğusu: Çay ilçe sınırı, Kuzeyi: Yarışlı-İsalı-İnli köy yolu, Batısı: Yarışlı, Paşacık, Hallaç, Çobankaya köy yolu, Güneyi: Çobankaya-İcikli köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçe, Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı; Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmelı Tepe, Küçük Resul Tepe, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz Deresi Başlangıcına oradan Çingen Sıtını takiben Uluören Kuyusu, Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu Deresi ve Kızıleymir Deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu mevkiinin güneyinden, Koçyatağı mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz mevkiinin güneyinden, Bahceciköz Dere, Yarıkkaya Dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar Dere, Ağıllar Dere’yi geçerek ,Eserinçat mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu Yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü mevkiinin güneyinden Millikler Yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz Dere ve Küçük Karanlık Dere’yi geçerek Çallıyayla mevkiine, Uzun Sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü Dere ve Şekali Dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı Dere ile yolun kesiştiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Şuhut ve Dinar İlçeleri; Doğusu: Balçıkhisar-Yıprak-Haydarlı yolu, Güneyi: Haydarlı’dan kuzeybatıya doğru devam eden Soğucak yolu, Batısı: Şuhut-Dinar-Sandıklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Sandıklı-Başören-İlyaslı-Balçıkhisar yolu.

2-     İhsaniye İlçesi; Doğusu: İnsaniye-İscehisar ilçe sınırı, Güneyi: Rayihan-Ayazini-Kuzören-Eskieğmir-Kıyır yolu ve bu yolun İscehisar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Gazlıgöl yol kavşağından itibaren Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Eskişehir il sınırı.

3-     Sinanpaşa İlçesi; Doğusu: Sinanpaşa-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-İzmir (Uşak) demiryolu, Batısı: Afyonkarahisar-Uşak il sınırı, Kuzeyi: Sinanpaşa-Merkez ilçe sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-     Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-     Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

04-AĞRI:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçe; Doğusu: Taşlıçay ilçe sınırı, Batısı: Iğdır il sınırından başlayıp A.Kent, Cumaçay, Y.Yoldüzü, A.Yoldüzü, Ozanlar Köyü’ne uzanan asfalt yol, Kuzeyi: Kars il sınırı, Güneyi: Ozanlar, Bölükbaşı, Murathan, Yazıcı, Otlubayır, Sarıdoğan, Kavak, Ortayokuş, Yalnız Konak Köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize yol.

2-     Doğubayazıt İlçesi; Doğusu: İran sınırı, Batısı: Iğdır il sınırından başlayıp, Bardaklı, Karabulak , Doğubayazıt Merkez, Yeşilharman, Gözükara, Ortakent, Başkent, Dağdelen Köyleri’nden İran sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Iğdır il sınırı, Güneyi: İran sınırı.

3-     Diyadin İlçesi; Doğusu: Y. Tüfek köyünden, Doğubayazıt ilçe sınırına ve İran sınırına uzanan stabilize yol, Batısı: Diyadin Merkez’den başlayıp, Taşbasamak, Dibekli, Ulukent, A.Dalöreten, Mollakara, Mutlu, Gedik, Yanık Çukur Köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Diyadin Merkez’den başlayıp, Boyalan, Rahmankulu, Y.Tüfek Köyleri’nden Doğubayazıt İlçesi’ne uzanan stabilize yol, Güneyi: Van il sınırı.

4-     Eleşkirt İlçesi; Doğusu: Eleşkirt Merkezi, Mollasüleyman, Aşağı Kopuz, Yukarı Kopuz ve Hankom Köyleri’nden Erzurum il sınırına uzanan stabilize yol, Batısı: Sarıköy, Aydıntepe Köyleri’nden Erzurum il sınırına uzanan karayolu, Kuzeyi: Erzurum il sınırı, Güneyi: Eleşkirt Merkez’den Sarıköy’e kadar uzanan Eleşkirt-Erzurum karayolu.

5-     Hamur İlçesi; Doğusu: Taşlıçay ilçe sınırı, Batısı: Ağrı il sınırı, Yoğunhisar, Hamur Merkez, Yk.Gözlüce, Yk.Yenigün, Özdirek, Karadoğu, Ayvacık Köyleri’nden Patnos ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yollar, Kuzeyi: Ağrı Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Van il sınırı ve Patnos ilçe sınırı.

6-     Patnos İlçesi; Doğusu: Van il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Kuzeyi: Van il sınırından, Çukurbağ, Eryılmaz, Yurtören, Gönlüaçık, Gökçeali, Kazanbey, Demirören, Patnos Merkez, Mollaibrahim, Doğansu Köyleri’nden Muş il sınırına uzanan yol, Güneyi: Bitlis il sınırı.

7-     Taşlıçay İlçesi; Doğusu: Diyadin, D.Beyazıt İlçe sınırları ve Balıklı Göl, Batısı: Ağrı-Diyadin Karayolundan başlayıp Balçiçek Köyü’nden Iğdır il sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Iğdır il sınırı, Güneyi: Ağrı-Diyadin karayolu.

8-     Tutak İlçesi; Doğusu: Hamur ilçe sınırı, Batısı: Tutak Merkez’den başlayıp, Daldalık, Oğlaksuyu, A.Köşk, Doğangün Burnubulak Köyleri’nden Patnos ilçe sınırına uzanan karayolu, Kuzeyi: Tutak Merkez’den başlayıp, Batmış, Direkköyden Hamur ilçe sınırına uzanan karayolu, Güneyi: Patnos-Hamur İlçe sınırları.

05-AMASYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Taşova İlçesi; Kuzeyi: Destek, Sepetli köy yolu, Doğusu: Sepetli, Sepetlioba köy yolunu takiben Taşova-Destek devlet karayolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Kırkharman köy yolu, Batısı: Kırkkharman köy yolunu takiben Kozluca köy yolunun Destek kasabasına kadar olan saha.

2-     Gümüşhacıköy-Hamamözü İlçeleri; Kuzeyi: Alan-Sallar köy yolu, Doğusu: Gümüşhacıköy devlet karayolu takiben, Gümüşhacıköy İlçesi, Gümüş kasabası, Karaali köy yolu ayrımına kadar, Güneyi: Y.Ovacık, Hıdırlar köy yolu, Batısı: Omarca, A.Ovacık, Mağaraobruğu, Arpadere, Alan köy yolu ile çevrili saha.

3-     Göynücek İlçeleri; Kuzeyi: Amasya-Mecitözü karayolunun Asar köy yolu ayrımı ile Amasya-Göynücek karayolu arasındaki kısmı, Doğusu: Amasya-Göynücek karayolunu takiben, ilçe merkezindeki Köy hizmetleri bakım evi yol ayrımına kadar, Güneyi: Köy Hizmetleri Bakım evi yolu, Batısı: Çamurlu, Yassıkışla köy yolunu takiben, Amasya-Mecitözü karayolunu kestiği yer ile çevrili saha.

4-     Suluova İlçesi (A); Doğusu: Gürlü, Kulu, Deveci köy yolu, Güneyi: Deveci, Aktarla köy yolu, Batısı: Aktarla, Kapancı, Yalnız Köy yolu, Kuzeyi: Yalnız, Gürlü köy yolu ile çevrili saha.

(B); Kuzeyi: Bayırlı, Karaağaç, Kıranbaşalan köy yolları, Doğusu: Kıranbaşalan, Eğribük, Erikli mahallesi, Çukurören köy yolları, Güneyi: Çukurören, Akören, Dereköy köy yolları, Batısı: Dereköy, Kutlu köy yolu ile, Tahtalı sırtı, Pelitli sırtı, Killik Sırtını takiben Suluova-Bayırlı Köy yolunu kestiği yerden itibaren Bayırlı Köyüne kadar olan köy yolu ile çevrili saha.

5-     Merzifon İlçesi (A); Kuzeyi: Samsun il sınırı, Doğusu: Samsun-Amasya devlet karayolunun Merzifon yol ayrımına kadar, Güneyi: Merzifon devlet karayolu takiben Merzifon İlçesine kadar olan kısım, Batısı: Merzifon İlçesinden FS Radar yolunu takiben İnalanı, Gelinsini köyünün Samsun il sınırı ile çevrili saha.

(B); Kuzeyi: Elmayolu, Hacet, Çamlıca, Kıreymir, Oymak köyleri, Doğusu: Oymak köy yolunu takiben Merzifon-Ankara devlet karayolunu kestiği yerden Merzifon-Ankara devlet karayolunu takiben Çorum il sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Çorum il sınırı, Batısı: Küçükçay, Büyükçay köy yolunu takiben Elmayolu köyü ile çevrili saha.

6-     Merkez İlçesi; Kuzeyi: Amasya-Tokat Devlet karayolunun İlyas Köyü ile Ardıçlar Köyü yol ayrımı arasında kalan kısmı, Doğusu: Ardıçlar Köy yolunu takiben Ardıçlar Köyü’ne kadar olan kısım, Güneyi: Ardıçlar Köyü ile Kayrak Köyü, Batısı: Kayrak Köyü’nü takiben İlyas Köyü’ne kadar olan çevrili saha.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Kızılca Örnek Avlağı; Doğusu: Kızılca köyünden Yeşilırmağı takiben Musaköyü yol ayrımına kadar, Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, Kamışlıdere sırtı, Damlakaya deresini takiben Zovallı Pınarına kadar, Kuzeyi: Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuruırmak mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha, Güneyi: Musaköyü yolunu takiben Musaköyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terziköyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçesi; Kuzeyi:Aydınlık köyü, Keşkel deresi, Çobanlarıngerisi sırtı, Çökecek yaylası, Çökecek tepesi, Doğusu:Tekçam deresi, Gavurun tepe, Pamukbelen tepe, Pamukbelen yaylası, Çankaya tepe,Ziyaret Belediyesine kadar, Güneyi: Ziyaret Belediyesi, Karşıbayır tepe, Kara tepe, Batısı: Diğrenbeleni sırtı, Ardıç tepe, Aydınlık köyüne kadar.

2-     Taşova İlçesi; Kuzeyi: Dörtyol, Dutluk köy yolu, Doğusu: Dutluk, Güngörmüş ,Devre köy yolu, Güneyi: Devre, Ballıdere yolu, Batısı: Ballıdere, Geydoğan, Dörtyol köy yolları ile çevrili saha.

3-     Merzifon İlçesi; Kuzeyi: Göçebe tepesi, Kuzuluk yaylası, İkizler mevkii, Doğusu: Eskiköy mevkii, Bakırharman tepe, Kurt tepe, Yataklık mevkii, Nohutluk tepe, Leğen kayası, Çavundur köyüne kadar, Güneyi: Çavundur köyü, Çobanören köyü, Aksungur köyü, Batısı: Çap deresi, Mezarlık tepe, Çarşıbaşı sırtı, Sivri tepe, Göçebe tepesine kadar.

4-     Göynücek İlçesi; Kuzeyi: Şarklı köyü, Yeniçiftlik mahallesi ile Yeniköy mahallesini birbirine bağlayan köy yolunu takiben Amasya-Göynücek devlet karayolnu kestiği yere kadar, Doğusu: Amasya-Göynücek devlet karayolunu takiben, İlçe merkezindeki Köy hizmetleri bakım evi yol ayrımına kadar, Güneyi: Köy Hizmetleri Bakım evi yolu, Batısı: Göynücek-Çamurlu köy yolunu takiben, Çamurlu Köyüne yakın mesafedeki arazi yolunu kestiği yerden, arazi yolunu takiben Doblak tepe, Gözlek tepe noktalarından Yeniçiftlik mahallesi köy yoluna kadar olan çevrili saha.

06-ANKARA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Akyurt İlçesi; Doğusu: Kalecik ilçe sınırı, Kuzeyi: Ankara-Kalecik karayolu, Batısı: Altındağ ilçe sınırı, Güneyi: Elmadağ-Akyurt ilçe sınırı.

2-     Ayaş İlçesi; Doğusu: Kazan-Sincan ilçe sınırı, Kuzeyi: Kazan ilçe sınırı, Batısı: Ankara-Ayaş karayolu, Güneyi: Başbereket-Ortabereket-Evci köy yolları sağ kısmı.

3-     Bala İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı, Kuzeyi: İlçe sınırının Bala-Ankara karayoluna kadar olan kısmı, Batısı: Bala-Ankara karayolu, Güneyi: Bala-Kırşehir karayolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı.

4-     Beypazarı İlçesi; Doğusu: Beypazarı-Ayaş ilçe sınırı, Kuzeyi: Ankara-Beypazarı-Nallıhan karayolu, Batısı: Beypazarı-Kırbaşı yolu, Güneyi: Tahir Köyünden-Tacettin-Oymaağaç-Dikmen Köyü-Ereni Çiftliği’ni bağlayan arazi yolunu takiben Ayaş ilçe sınırı.

5-     Çamlıdere İlçesi; Doğusu: Kızılcahamam ilçe sınırı, Kuzeyi: Bolu İli Gerede ilçe sınırı ile Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Bolu İli Gerede ilçe sınırından Örenköy Köyü’ne giden orman yolunu takiben Örenköy’den Çamlıdere yoluna, buradan da Çamlıdere Yaylası’na giden yol, Güneyi: Çamlıdere yolundan Çamlıdere Yaylası’na giden yolu takiben Çamlıdere Yaylası’na, buradan da Kirazlıyayla’dan geçerek Kızılcahamam ilçe sınırına kadar giden yol.

6-     Güdül İlçesi; Kuzeyi: Güdül-Beypazarı karayolu, Güneyi: Güdül-Ayaş ilçe sınırı, Doğusu: Güdül-Ayaş-Ankara karayolu, Batısı: Güdül-Ayaş-Beypazarı ilçe sınırı.

7-     Haymana İlçesi; Doğusu: Haymana-Çalış-Pınarbaşı-Burunsuz-Sinanlı-Kerpiç köy yolu, Kuzeyi: Haymana-Çalış köy yolu, Haymana-Polatlı Karayolu, Batısı: Haymana-Polatlı ilçe sınırı, Güneyi: Boğazkaya-Tepeköy-Kerpiç-Sinanlı-Burunsuz-Y.Sebil köy yolu, Boğazkaya-Yeşilöz köy yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı.

8-     Kalecik İlçesi; Doğusu: Ankara-Çankırı karayolu, Kuzeyi: Şemsettin-Yüzbeyi-Sahlar köy yolu, Batısı: Çiftlik-Hasayaz-Koyunbaba köy yolu, Güneyi: Elmadağ ilçe sınırı.

9-     Kazan İlçesi; Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi: TEM Otoyolundan başlayarak Fethiye, İncirlik Köyü’ne giden yol, Batısı: Sincan ilçe sınırı, Güneyi: Yenimahalle ve Sincan ilçe sınırı.

10-  Kızılcahamam İlçesi; Doğusu: E-5 Karayolu, Kuzeyi: E-5 Karayolunu takiben Çamlıdere ilçe sınırı, Batısı: Çamlıdere ilçe sınırı, Güneyi: E-5 Karayolundan Çamlıdere yoluna dönen yolu takiben Çamlıdere ilçe sınırı.

11-  Nallıhan İlçesi (A); Doğusu: Emremsultan YHGS. sınırı, Kuzeyi: Ankara-Nallıhan yolu, Batısı: Nalıhan-Sarıyar yolu, Güneyi: Emremsultan YHGS. sınırı.

(B); Doğusu: Davutoğlan Köprüsü’nden başlayarak Sarıyar Barajı, Kuzeyi: Ankara-Nallıhan asfaltı, Batısı: Emremsultan YHGS. sınırı, Güneyi: Sarıyar Barajı.

(C); Doğusu: Saçak-Emremsultan YHG sınırı, Kuzeyi: Eskişehir Karayolu’nu takiben Karakaya Mahallesi yol ayrımı, Batısı: Karakaya Mahallesi yolunu takiben Tekke-Alan-Alan Tepesi-Gökçekaya Barajı arasında kalan saha, Güneyi: Gökçekaya Barajı.

(D); Doğusu: Gökçeöz Köyü Köprüsü takiben Ankara asfaltı, Kuzeyi: Atça Köyü’nden orman yolunu takiben Balçayı, Emincik-Gökçeöz Köyü’nde Aladağ Çay Köprüsü’ne kadar olan kısım, Batısı: Ankara Asfaltı’ndan Atça Köyü’ne kadar olan kısım, Güneyi: Karaköy yol ayrımından Ankara-İstanbul karayolunu takiben Atça Beklemesi’ne kadar olan saha.

12-  Polatlı İlçesi; Doğusu: Polatlı-Haymana karayolu, Haymana ilçe sınırı, Kuzeyi: Polatlı-Haymana karayolunun Polatlı İlçe merkezine kadar olan kısmı, Batısı: Polatlı-Konya karayolunun Ilıca Köyü yol ayrımına kadar olan kısmı, Güneyi: Polatlı-Konya karayolunun Ilıca köy yolu ile kesiştiği noktadan Ilıca, İnler, Yeşilöz ve Sırçasaray köy yolunu takiben Haymana sınırını kestiği yer.

13-  Sincan İlçesi; Doğusu: Sincan-Kazan, Sincan-Etimesgut ilçe sınırı, Kuzeyi: Kazan-Ayaş ilçe sınırı, Batısı: Ayaş ilçe sınırı, Güneyi: Ankara-Adapazarı devlet karayolu.

14-  Şereflikoçhisar İlçesi; Doğusu: il sınırı, Kuzeyi: Şereflikoçhisar-Evren karayolu, Batısı: Şereflikoçhisar-Aksaray karayolu, Güneyi: il sınırı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1-     Kızılcahamam-Mercimekli; Doğusu: Doğantepe, Hamam çayı, eğrek kaya barajı, Hacı köy tepe, Batısı: Kavakbaşı tepesi Aylannevgi tepe, Karadağ tepesi, Karacadere, Kavacık sırtı, sizrioldoruğu, Doruktepe Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı, Kuzeyi: Kavakbaşıtepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe, Hamam Çayı, Güneyi: Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe, Kuzgunbaşı Tepe.

2-     Nallıhan-Hocadağı; Kuzeyi: Seben Orman İşletme sınırı, Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı, Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu (Bolu) karayolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Kazan İlçesi; Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi: Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Sincan ve Ayaş ilçe sınırı, Güneyi: TEM Otoyolundan başlayarak Fethiye, İncirlik Köyü’ne giden yol.

2-     Şereflikoçhisar İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt-Devekovançiftliği köy yolu, Kuzeyi: Yeşilyurt-Karandere köy yolu, Batısı: Karandere-Çalören köy yolu, Güneyi: Çalören-Devekovançiftliği köy yolu.

3-     Kızılcahamam-Çamlıdere İlçeleri; Kuzeyi: Çinçilinin Dere’den başlayan orman yolunu takiben Gökkaya Tepe’ye, buradan da Kızılcık Dere’den geçen orman yolunu takiben Üyücek Yaylası’ndan Çamkoru yoluna kadar giden yol, Doğusu: Çamkoru yolunu takiben Meteoroloji İstasyonu’na kadar giden yol, Güneyi: Meteoroloji İstasyonu’ndan Kızılay Kampı’na direk çekilen hattan Çamkoru Tabiat Parkı sınırını takiben Kocatarla Sırtı’ndan geçen yola, bu yolu devam ederek Taşlıyayla Deresi ile kesiştiği yer, Batısı: Taşlıyayla Deresi’nin yol ile kesiştiği yerden başlayarak dereyi takiben Pınar Tepe’de bulunan orman yangın gözetleme kulesine, buradan yolu takiben Çinçilinin Dere’ye, buradan dereyi takiben derenin orman yoluyla kesiştiği yer.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-     Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-     Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-     Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-     Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

07-ANTALYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Elmalı İlçesi; Doğusu: Avlan Gölü, Kuzeyi: Avlan Gölü, Batısı: Avlan Gölü, Güneyi: Avlan Gölü.

2-     Demre İlçesi; Doğusu: Çayağzı Kavşağından-Sülüklü Plajı’na inen sırt hattı, Batısı: Kekova Yolundan 173 rakımlı Tepe ve Öküzyalağıdaşı Tepesi’nden Akdenize inen sırt hattı, Kuzeyi: Demre-Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Güneyi: Akdeniz.

3-     Gazipaşa İlçesi; Doğusu: Alanya il sınırı, Kuzeyi: Gazipaşa ilçe sınırı, Batısı: Akdeniz, Güneyi: Yakacık Köyü, Zeytinada Köyü.

4-     Finike İlçesi; Doğusu: Çatallar-Arif Köyü-Elmalı yolu, Kuzeyi: Elmalı-Hördübek Yaylası-Günçalı yolu, Batısı: Hördübek Yaylası-Çamlıbel yolu, Güneyi: Çamlıbel-Çatallar yolu, Akdeniz'i takiben Yakacık Koyu’na, buradan Kaladran Çayı’nın denize döküldüğü yere.

5-     Kaş İlçesi (A); Doğusu: Kaş-Derme yolu, Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğizT.,ÇakalT., Sarnıç Tepesi, Köşebeleni T., Payamlı T., Karakaya T., Kısırölen T., 1031 rakımlı T., Çıntırlı T., 1522 Rakımlı Tepe’den Gökçeören-Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören-Kalkan yolu, Batısı: Lengüme-Kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat, Yumru T., Çakal T., Kara Tepe sırtından Akdeniz’e inen hat, Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Düzmeşelik T., Hasanhoca T., Karasilik T., Fersekderesi sırt hattı ve Dereköy-Uğrar yolu, Kuzeyi: Dereköy-Uğrar yolu ve yoldan Tazıboğan Deresi’nden, Danıl T., Bağlıca Mevkii, Kepez T., Daryemez T., 1138 rakımlı T. ve Geyikbelen Tepesi hattı,Batısı: Geyikbelen T., 788 Rakımlı T., Asar T., Dolaşımkaya, 1089 Rakımlı Tepeden Gökdere’ye inen hat, Güneyi: Gökdereden Karabak Mevkii’ye, Büyükkatran T., Gökmurat T., Adakayası Sırtı, Karakaya T., Düzmeşelik Tepesi hattı.

6-     Alanya İlçesi; Doğusu: 1714 mt rakımlı Sakız Tepe’den başlayarak sırtı takiben 1454 mt rakımlı Karaputur Tepe’ye, sırtı takiben Berem Çayı’nın Göksu Irmağı ile birleştiği noktaya, Batısı: Berem Çayı’nın Kardeliği Tepesi’nin sırtından inen sırtın Berem Çayı’nı kestiği noktadan başlayarak, sırtı takiben Kardeliği Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Ballık Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Lordlar Yaylası’na inen Badılarmut Deresi’ne, buradan sırtı takiben Katranlı Tepeye, Güneyi: Kardeliği Tepe’den inen sırtın Berem Çayı’nın kestiği noktadan başlayarak Berem Çayı’nın Göksu Irmağı ile birleştiği noktaya, Kuzeyi: Katranlı Tepe’den başlayarak, sırtı takiben Kolonkaya Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Sakız Tepe’den inen sırta, buradan sırtı takiben 1714 mt rakımlı Sakız Tepesi’ne.

7-     Manavgat İlçesi (A); Doğusu: Büyük Şelale’den Manavgat Çayı’nın denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır), Batısı: Hatipler Köyü’nden Manavgat-Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer Mahallesi’ni Side’ye bağlayan kara yolu, Kuzeyi: Hatipler Köyü-Sarılar Beldesi-Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu, Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat Çayı’nın denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

8-     (B); Doğusu: Ahmetler Köyü yerleşim yeri-Kocataş Tepesi, Batısı: Kurtlar Deresi, Kuzeyi: Habipbey Tepe-Kızılağaç Mevkii, Güneyi: Kurtlar Deresi ile Aşağıköy Deresi’nin birleşim noktası, Yazıyurt Mevkii.

9-     Kemer İlçesi (Ovacık Köyü); Doğusu: Kuru Gölcük, Akarçay Deresi, Asar Tepe ve Aydınyeri Deresi, Batısı: Ovacık-Üçoluk yolu, Güneyi: Mezarlıkdibi yolundan itibaren doğuya doğru akarak Aydınyeri Dere’ye kavuşan Kuru Dere, Kuzeyi: Akarçay Deresi ile çevrili sahada ve yukarıdaki sahalara 300 metre mesafe içindeki sahalar ile Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nce ağaçlandırılmış olan ağaçlandırma sahaları avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanması için Merkez Av Komisyonuna teklifte bulunmak üzere

10-  Kumluca İlçesi; Doğusu: Sarıyarbaşı Tepe’den 1701 rakımlı Tepe ve Söbüçukur’a inen sırt hattı, Batısı: Dağbaşı Tepe, Sarıkoltuk Tepe, Cankurtaran Tepe ve 1447 rakımlı Tepe’ye çıkan sırt hattı, Kuzeyi: Söbüçukuru, Taşlıçukur, Yağdeliği Tepe Küçüktiş Tepe’den 1447 rakımlı Tepe’ye çıkan sırt hattı, Güneyi: Dağbaşı Tepe, Binek taşı Tepe, Minaretaşı Tepeden Sarıyarbaşı Tepesine uzanan sırt hattı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1-     Alanya-Alara; Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeyDoğusundan geçen sırt, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben Sınırlı Tepeye, Sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Güneyi: Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2-     Elmalı-Kutuboğazı; Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Batısı: Kiraz Tepeden Finike-Elmalı Karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3-     Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli; Doğusu: Cevizli beldesinden Başlayarak Cevizli-Beyşehir Karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Cevizli-Beyşehir Karayolu güzergah çalışması devam ettiğinden yeni yola göre sınır düzenlemesi ileride yapılır ise sahanın doğu sınırı yeniden gözden geçirilmelidir. Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler köyüne, buradan Domuz tepesine gelen hat, Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak Köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli Köy yolu) ile çevrili saha.

4-     Korkuteli-Dereköy; Doğusu: Korkuteli merkez, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar tepesini izleyen sırt, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan tepesini keser, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta. 

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Akseki İlçesi; Doğusu: Tavşantopa Tepe, Batısı: Heseoğolu Deresi, Kuzeyi: Çaltılıçukur, Gediş Tepe, Güneyi: Emiraşıklar Köyü’nden Menteşbey Köyü’ne giden karayolu.

2-     Alanya İlçesi; Kuzeyi: Kepez Mahallesi, Doğusu: Kadı Pınarı, Güneyi: Bucak Oluğu, Batısı: Gümerme Tepesi.

3-     Demre İlçesi; Doğusu: Gök Tepe’den başlayarak Ekinova Y. Eriklikulak Deresi’ne inen sırt ve Eriklikulak devamında Kovuklukatran Deresi’nin mahalle yoluna kadarki kısmı, Batısı: Gök T., Dişli T., 1109 rakımlı T., Yılanbaşı Mevkii’nden 409 rakımlı Tepe’ye inen sırt hattı, Kuzeyi: Gök Tepe, Güneyi: Yukarı İskele Mahallesi’nden Hazma Yeri’ne kadarki yol hattı.

4-     Finike İlçesi; Doğusu: ormanı, Batısı: Devlet ormanı, Kuzeyi: Devlet ormanı, Güneyi: Devlet ormanı.

5-     Gündoğmuş İlçesi; Doğusu: Sümenni Deresi, Batısı: Karapınar Deresi, Kuzeyi: Köy Tepesi, Güneyi: Gembos Deresi ile Sümenni Deresi’nin birleşme noktası.

6-     İbradı İlçesi; Doğusu: Devlet ormanı, Kuzeyi: Devlet ormanı, Batısı: İbradı-Derebucak yolu, Güneyi: İbradı-Gümüşdamla yolu.

7-     Kaş İlçesi; Kuzeyi: Devlet ormanı, Doğusu: Devlet ormanı, Güneyi: Devlet Ormanı, Batısı: Kıbrısçayı YHGS.

8-     Kemer İlçesi (A); Doğusu: Kepez Damları sırtı (Milli Park Sınırı), Kuzeyi: Meşe Çukuru yolu ayrım yeri (Ovacık Köyü sınırında), Batısı: Kemer-Gedelme-Ovacık yolu, Güneyi: Güverte Deresi ile Kemer-Gedelme yolunun kesiştiği yerden doğuda Milli Park sınırına kadar uzanan hat.

(B) Ulupınar Köyü Sınırlarında; Doğusu: Kuruseki Mevkii, Kuzeyi: Kılaçlı Tepe, Batısı: Domuzçukuru Mevkii, Güneyi: Bayramalanı Mevkii ile çevrili saha.

9-     Korkuteli İlçesi (A) (Avdansusuzu Köyü); Kuzeyi: Tuzcu Yatağı, Doğusu: Pancarlıalan Tepesi, Güneyi: Budaklı Yatağı, Batısı: Salihusta Tepesi.

(B) (Sülekler Köyü); Kuzeyi: Aktümek Tepesi, Doğusu: Orsan Çukuru Sırtı Güneyi: Kireç Çukuru, Batısı: Topuz Tepe.

(C) (Yazır Köyü); Kuzeyi: Gökgedik Tepe, Doğusu: Yeşimen Tepe, Güneyi: Pamuk alanı, Batısı: Güzle Yolu.

(D) (Yaka Köyü); Kuzeyi: Narcın Yeri, Doğusu: Akaya, Güneyi: Korzuman Tepesi, Batısı: Büyük Tepe.

(E) (Küçükköy); Kuzeyi: Kasapbaşı Tepesi, Doğusu: Karapınar Deresi, Güneyi: Uzuner sırtı, Batısı: Erenler Tepesi, Kır Tepesi.

10-  Kumluca İlçesi (A) (Asartepe); Kuzeyi: Mayısıra Mahallesi-Kızılgedik yolu, Batısı: Kızılgedik yolundan Gökgöz T., Asar T., Beltarla’dan Ortaköy’e inen sırt hattı, Güneyi: Akınca Deresi, Doğusu: Akınca Mayısıra Mahalle yolu.

(B) (Sarnıç); Doğusu: Beşikçi-Antalya yolu, Kuzeyi: Antalya-Kumluca yolu, Batısı: Kumluca-Beykonak yolu, Güneyi: Beykonak-Beşikçi yolu.

11-  Manavgat İlçesi (A); Kuzeyi: Antalya Manavgat karayolu, Güneyi: Giritli Belen Tepesi, Kocabelen Tepesi, Sofular Mahallesi, Doğusu: Güngörmez, Mamalar, Fettahlı Mahallesi, Batısı: Bereket Köyü, Giritlibelen Tepesi.

(B); Doğusu: Akçakale Tepesi, Taşkesiği köyü ve Dikyurt Tepesi, Batısı: Çingen Deresi, Kuzeyi: Saygeçit Sırtı ve Çingen Deresi, Güneyi: Kirişbeleni Tepesi.

(C); Doğusu: Sivrice Tepesi, Devlet Ormanı, Batısı: Araplı Mahallesi, Kuzeyi: Devlet Ormanı, yangın gözetleme kulesi, Güneyi: Çenger Çayı.

(D); Doğusu: Yol ve devlet ormanı, Batısı: Domuzkapan Tepesi ve sırt, Kuzeyi: Kızılsırt, Güneyi: Toztaşı Tepesi ve Yaylaalan Köyü.

12-  Serik İlçesi (A) (Kahyalar Köyü); Doğusu: Töngüçlü, Batısı: Çatallar, Kuzeyi: Gebiz, Güneyi: Aşağıoba.

(B) (Akçapınar Köyü); Doğusu: Gebiz, Batısı: Kırbaş, Kuzeyi: Hacıosmanlar, Güneyi: Dorumlar.

(C) (Karapınar Köyü); Doğusu: Yol Orman, Batısı: Biyamin Tepe, Soğanlı Tepe, Kuzeyi: Maneboynu Tepe, Mane Tepe, Güneyi: Boztepe ve AGM sahası.

(D) (Akçapınar-Hacıosmanlar Köyü); Doğusu: Kayrak Tepesi ve orman yolu, Batısı: Kayrak Tepe ve Ardıç gözleği, Kuzeyi: Kayrak Tepe, Pazarcık Tepe, Nizam Deresi, Güneyi: Diylan Deresi ve Karınlı ile Kirsevik Tepe.

(E) (Alacami Köyü); Doğusu: Küllüpınar Sırtı, Demiroluk Tepesi, Batısı: Kabasacak Deresi, Kuzeyi: Büyük Karakaya, Güneyi: Geren Tepesi, Dikmen Tepesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-     Antalya–Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-     Antalya–Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-     Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-     Antalya-Akseki Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5-     Antalya–Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6-     Antalya–Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7-     Antalya–Akseki Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8-     Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

08-ARTVİN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Borçka İlçesi; (GEF-2 proje sahası olarak ayrılan Camili Orman İşletme Şefliğinin tamamı) Doğusu: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben Kayabaşı tepesi, Naçişgirev tepesi, Büyük Ömer Dağı, Alçakgeçit, Güzelyüz tepesi, Siyahkuş Tepesi, Yabani Lahana Tepe, Kırmızı Baş Tepesinden geçerek 3190 metre rakımlı Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe, Batısı: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben 2161 ve 2085 metre rakımlı tepelerinden nirengi noktalarından geçerek Kuvagibe Tepe, Yol Bakımevi, Yangın kulesi, Bakmarov tepe, Gennard tepe, Gildiziri tepe, 2274 ve 2318 metre rakımlı tepelerden geçerek, 2401 rakımlı tepe, Kuzeyi: Gürcistan, Güneyi: 2401 metre rakımlı tepeden başlayarak Verketil tepe, Bombalı tepe, Tuzlu tepe, Bayraklı Tepe, Geyikli sırtından Karçal Dağlarındaki 3286 metre rakımlı tepe, orta sivri tepeden geçerek, Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe.

2-     Murgul İlçesi (A) (Kokolet Deresi ve Havzası); Doğusu: Kamil Mevkii, Kokomara Tepe, Yayla yolu Tepe, Petekhane Tepe,Avana Taşı Tepe, Kuzeyi: Murgul Deresi, Erenköy Köyü, Batısı: Tiryal Tepe, Cinkaya Tepe, Gömdüzü Tepe, Kızılkaya Tepe, Alacadağ, Güneyi: Alacadağ ve Aynataşı Tepe.

(B) (Kabaca Deresi ve Havzası); Doğusu: Aşıkosman Tepesi, Otluca Dağı, Kanlıyatak Tepesi ve Gosol Tepesi, Kuzeyi: Muruvan Deresi, Kızılkayalar, Kilise Tepe, Kurtemela Yaylası, Batısı: İnekli Deresi, Kızıltepe, Gül Dağı, Kızılsırt Tepe, Güneyi: Zalikon Tepe, Aktoprak Tepe, Sakarciyet Tepe, Uzunçayır Tepe.

3-     Şavşat İlçesi; Doğusu: Ardahan il sınırı, Kuzeyi: Gürcistan Devlet sınırı, Batısı: Borçka İşletme Müdürlüğü, Güneyi: Demirkapı, Çağlıyan, Meydancık, Yağlı, Maden, GüneyDoğusu: Şavşat İşletme Müdürlüğü.

4-     Artvin Merkez ve Yusufeli İlçesi; Kuzeyi: Eski Ardanuç, Yusufeli yolayrımı köprüsü, Güneyi: Yusufeli Taraklı Esenyaka Köyü sınırı (Başlangıcı Artvin Ardanuç, Yusufeli yol ayrımından, Yusufeli İlçesi Esenyaka Köyü sınırlarına kadar olan Çoruh Nehri’nin yatağından sağlı-sollu olmak üzere 400 m. mesafe).

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Ava Yasaklanan Sahalar:

Arhavi İlçesi; Kuzeyi: Pagol Dere, Doğusu: Arhavi Çayı, Güneyi: Armani Yolu, Batısı: Rize il sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

09-AYDIN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez-Büyük Menderes Ovası; Doğusu: Aydın il merkezinden-Aydın-Muğla karayoluna takiben Koçarlı yol ayrımı Çine Çayı Köprüsü’ne kadar, Batısı: Koçarlı-İncirliova ilçe karayolu, Kuzeyi: Aydın-İzmir karayolu, Güneyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çakırbeyli Köprüsü’nden, Koçarlı İlçesi’ne ulaşan asfalt yol.

2-     Çine İlçesi (A); Doğusu: Kavşit, Çatak, Elderesi Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Batısı: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Çine İlçesi’nden Tepeköy yol ayrımına kadar olan kısım, Kuzeyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Tepeköy yol ayrımından, Tapeköy, Kızılcagüney, Bereket, Elderesi Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Güneyi: Çine ilçe merkezinden Dutoluk ve Kavşit Köyü’ne ulaşan köy yolu.

(B); Doğusu: Aydın Muğla karayolu üzerinde Eskiçine Köyü’nden, Söğütçük köy ayrımına kadar olan devlet karayolu, Batısı: Akçaova Beldesi Eskiçine yolu üzerinde Umurköy kavşağına kadar olan asfaltyol, Kuzeyi: Umurköy kavşağından Eskiçine’ye ulaşan asfaltyol, Güneyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Söğütçük köy ayrımından Akçaova Beldesi’ne ulaşan asfalt yol.

3-     Germencik İlçesi; Doğusu: İzmir il sınırından, Meşeli Köyü’nden Çarıklar Köyü’ne ulaşan köy yolu, Batısı: Bozköy, Çamköy, Dampınar, Habibler, köy yolundan İzmir il sınırına, Kuzeyi: İzmir il sınırı, Güneyi: Çarıklar Köyü’nden, Bozköy köy yoluna ulaşan köy yolu.

4-     Kuyucak-Karacasu İlçesi; Doğusu: Kuyucak-Karacasu karayolunun, Karapınar yol ayrımından Alemler Köyü yol ayrımına kadar olan kısmı, Batısı: Bozdoğan ve Nazilli ilçe sınırı, Kuzeyi: Pirlibey Köyü’nden Kuyucak-Karacasu karayoluna ulaşan köy yolu, Güneyi: Kuyucak-Karacasu karayolunun, Alemler Köyü yol ayrımından, Alemlere ulaşan köy yolu ve Alemler Köyü’nden, dağ zirvesindeki Bozdoğan ilçe sınırına ulaşan orman yolu.

5-     Söke İlçesi, Yeşilköy, Azap Gölü; Doğusu: Hatmelen Tepe-Karakışla Tepesi arasında kesişen Yeşilköy-Karacahayıt köy yolundan, Yeşilköye ulaşan köy yolu, Batısı: Yeşilköy-Avşar köy yolu kenarında bulunan Sapace Mezarlığı’ndan B. Menderes Irmağı’na ulaşan arazi yolu ve B. Menderes Nehiri ile nehirin Taşlıburun Tepe eteklerinde birleştiği nokta, Kuzeyi: B.Menderes Nehri’nden başlayarak, Taşlıburun Tepe, buradan Sığırtokadı Sırtı’nı takiben, Karaburunu Tepe’ye, buradan Hatmelen Tepe-Karakışla Tepe arasında kesişen Yeşilköy-Karacahayıt köy yolu, Güneyi: Yeşilköy-Avşar köy yolunun Sapace Mezarlığı Mevkii’nde buluştuğu nokta.

10-BALIKESİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçesi (A); Doğusu: Balıkesir-İzmir karayolunun Dedeburun köy yolu ayrımından karayolunu Balıkesir istikametine takiple, Taşköy yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-İzmir karayolu Taşköy yol ayrımından Tayipler Köyü’ne, Batısı: Tayipler Köyü’nden Konakpınar, Yeşiller, Kozderegüvem Köyü’ne, Güneyi: Kozderegüvem-Dedeburnu Köyü, Balıkesir-İzmir karayoluna kadar olan saha.

(B); Doğusu: Merkez-Kavaklı Köyü, Karamanlar, Dereçiftlik, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımından Ertuğrul yol ayrımına, Batısı: Ertuğrul yol ayrımından Kuyualan, Merkez-Savaştepe ilçe sınırına, Güneyi: Merkez-Savaştepe ilçe sınırını doğuya takiple Çamköy-Kavaklı Köyü’ne kadar olan saha.

2-     Ayvalık İlçesi; Doğusu: Boğa Tepe, Elifnene Mezarlığı, Belen Gediği, Kürüklük Tepe, Kuzeyi: Okçular Deresi, Esirlik Çayı takiben Demircidere, Boğa Tepe, Batısı: Okçular Deresi, Belengediği, Güneyi: Esirlik Çayı ve okçular deresinin birleştiği kısım.

3-     Gömeç İlçesi; Doğusu: Karakopuz Tepe, Kubaşlar’a inen yol, Cızcızkaya, Çırıltı Tepe, Köpekgediği Mevkii, Kuzeyi: Kızıl Tepe, Kuyugediği, Arapyatağı Tepe, Çalkan Tepe, Karakopuz Tepe, Batısı: Çitlenbikli Tepe, Gözkaya, Kozdere, Kızıltepe, Güneyi: Kubaşlar yolunu Takiben Şaman Tepe, Çitlenbikli Tepe.

4-     İvrindi İlçesi (A); Doğusu: İvrindi-Akçalören Köyü’nden kuzeye Edremit-Balıkesir karayoluna, karayolunu takiple Gökçeyazı Beldesi’ne, Koçaavşar Beldesi yol ayrımından Kocaavşar’a, Kuzeyi: Kocaavşar Beldesi batı istikametine Kocaçay’a giden stabilize yol, Batısı: Koçaavşar’dan Kocacay’ı güneye takiple Balıkesir-Edremit karayolunun Güngörmez Köprüsü, Köprü’den karayolunu takiple Akçal Köyü yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Edremit karayolunun İvrindi-Akçal Köyü yol ayrımından Akçal Köyü, Akçalören.

(B); Doğusu: İvrindi-Karaçepiş Köyü’nden Kocaçay’ı kuzeye takiple Balıkesir-Edremit karayolu İvrindi Köprüsü’ne, Kuzeyi: İvridi Köprüsü’nden Balıkesir-Edremit karayolunu Edremit istikametine takiple İvrindi-Havran ilçe sınırı olan Küçükşapçı Sırtı’na, Batısı: İvrindi-Havran ilçe sınırı Küçükşapçı Sırtı’ndan ilçe sınırını güneye takiple Bozeren-Kabaklar köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Güneyi: Kabaklar-Bozeren köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği noktadan Bozeren Köyü, Bozeren Karaçepiş Köyü arasında klan Koçaça’ya kadar olan saha.

5-     Balya İlçesi; Doğusu: Çiğdem-Müstecap köy yolunun Çobandere Mah. yol ayrımından Bengiler, Müstecap, Balya, Çanakkale kara yoluna, Kuzeyi: Balya-Çanakkale karayolu, Batısı: Balya-Çanakkale karayolundan Yaylacık Köyü yol ayrımından Yaylacık Köyü’ne, Güneyi: Yaylacık Köyü-Çobandere Mah. köy yolu Çiğdem-Bengiler köy yolunun Çobandere yol ayrımına kadar olan saha.

6-     Savaştepe İlçesi; Doğusu: Tabanlar, Aşağı Danişment, Yukarı Danışment köy yolunu doğuya takiple Savaştepe-Merkez ilçe sınırı, sınırı kuzeye takiple Bahadır Köyü’ne, Kuzeyi: Bahadır Köyü, Tavşancık-Savaştepe köy yolu, Batısı: Savaştepe Merkez’den Karaçam Köyü köy yolu, Karaçam Köyü’nden güneye Manisa il sınırı, Güneyi: Balıkesir-Manisa il sınırı.

7-     Sındırgı İlçesi; Doğusu: Sındırgı-Simav Karayolunun il sınırı ile kesiştiği noktadan, kuzeye takiple il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan batı yönüne Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırını takiple Bigadiç-Sındırgı karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Bigadiç-Sındırgı karayolunu Sındırgı istikametine takiple, Kütahya yol ayrımına, Güneyi: Sındırgı-Bigadiç karayolunun Kütahya yol ayrımından karayolunu Kütahya istikametine takiple il sınırına kadar olan saha.

8-     Erdek İlçesi (A); Erdek-Kapıdağı Yarımadası tüm Orman arazileri (Orman sınırları dışındaki sahipli tarım arazileri ava açıktır).

(B); Doğusu: Karanlık Dere, Kuzeyi: Çerkez Merası ismiyle anılan Malya Sırtları, Batısı: Parapar Dere, Güneyi: Kayan Sırtları.

9-     Bandırma İlçesi (A); Doğusu: Sahil-Yenice yolu, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Etibank Ağıldere Atık Tesisleri, Güneyi: Etibank Atık Tesisleri’nden başlayarak Dutlimanı ve Sahilyeniceye giden köy yolu ve devamında Sahilyenice’ye kadar olan kısmı.

(B); Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Misakça Köyü’ne giden köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak köy yolunun Marmara Denizi’ne indiği nokta (Misakça Köyü), Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Gönen Çayı’nın Marmara Denizi ile kesiştiği noktadan başlayarak Gönen Çayı’nı takiben Çay’ın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Gönen Çayı’nın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu boyunca Misakça Köyü yol ayrımına kadar olan bölge.

10-  Manyas İlçesi; Doğusu: Hacıibrahimpınarı Köyü’nden, Çataltepe, Kubaş ve Kızık köy yolları, Kuzeyi: Kızık-Hacıyakup köy yolu, Batısı: Hacıyakup-Darıca köy yolu, Güneyi: Darıca-Çataltepe köy yolu.

11-  Manyas ve Bandırma İlçesi; Doğusu: Karadere Köprüsü’nden Ergili Köyü, Ergili-Aksakal köy yolunun demiryolu ile kesiştiği noktadan demiryolunu kuzeye takiple, demiryolunun Kuşcenneti Köyü yolu ile kesiştiği noktadan Kuşcenneti Köyü, Kuzeyi: Kuşcenneti-Yenisığırcı Köyü arasında kalan stabilize yol, Yenisığırcı, Bereketli, Külefli, Çepni Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çepni, Gölyaka Kocagöl, Akçaova köy yolu, Güneyi: Akçaova Köyü’nden Hamamlı, Kızıksa Ergili köy yolu ile çevrili (Göl Çevresi Milli Park sınırlarına bitişik olan) sahalar.

12-  Gönen İlçesi (A); Doğusu: Ilıcak Köyü-Üzümcü-Buğdaylı-Paşaçiftlik köy yolu, Kuzeyi: Paşaçiftlik-Körpeağaç köy yolu, Batısı: Körpeağaç-Bostanlı-Alaattik köy yolu, Güneyi: Alaattin-Taştepe-Ilıcak köy yolu.

(B) Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırını ile buluştuğu noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Marmara Denizi’ne kadar kara yolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Çanakkale il sınırı, Güneyi: Bandırma-Çanakkale karayolunun Çanakkale il sınırını kesiştiği noktadan başlayarak aynı karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırının ile kesiştiği noktaya kadar.

13-  Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut-İsaalan Köyü’nden Gökköy’e giden köy yolu, Kuzeyi: Gökköy, Dereli Köyü’nden Sususrluk-Gökçeağaç Köyü’ne giden köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe Merkezi-Keçidere, Mehmetalan, Durak-İsaalan köy yolu.

14-  Susurluk İlçesi;Doğusu: Balıkesir-Susurluk karayolunun Sultançayırı Köyü yol ayrımından Susurluk İlçesi, Kuzeyi: Susurluk İlçesi, Batısı: Susurluk-Kadıkırı köy yolu, Güneyi: Kadıkırı-Sultançayırı köy yolu.

15-  Edremit İlçesi (A); Doğusu: Çiğdem Tepe ile Kır Tepe arasından geçen dere, Tuğludere Mahallesi’nden Kazderesi’ni kuzeye doğru takip eden hat, Kuzeyi: Koçara Deresi, Batısı: Kayraklıgedik’in batısından, güneye takiben Karamantarla Tepesi’nin batı eteğinden Çatalıngedik Tepesi’ne uzanan hat, Güneyi: Çatalıngedik Tepesi’nden Karayurt Deresi hattı.

(B); Doğusu: Ören Yolu-Edremit Çayı-Orta Harmanlar hattı, Kuzeyi: Akçay Tatil Köyü ile Çobanöldüğü Mevkii arasındaki hat, Batısı: Edremit Körfezi, Güneyi: Deniz yolu.

16-  Dursunbey İlçesi; Doğusu: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun, Aziziye yol ayrımından, Aziziye, Akyayla Hondular, Kuzeyi: Hondular-Hacıömerler Dursunbey, Batısı: Dursunbey-İstasyom Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımına, Güneyi: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımından Aziziye yol ayrımına kadar olan saha.

17-  Bigadiç İlçesi; Doğusu: Bigadiç-Dündarcık Köyü’nden kuzeye Derin Dere’yi takiple Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırını Derindere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse Köyü’nü takiple Topalak Köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat Köyü’ne Kalafat Köyü’nde Kalafat Dere’yi takiple Dündarcık Köyü.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Edremit-Narlı Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Karaçam tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (KAZDAĞI MİLLİ PARKI), Batısı: Mıhlı Dere, Kuzeyi : Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut Merkez’den Keçidere köy yolunu takiple Keçdere-Dereli köy yolu, Kuzeyi: Dereki Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe merkezine giden kara yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Balıkesir-Kütakya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

11-BİLECİK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     İnhisar İlçesi; Doğusu: Çayköy, Tozman ve Kuşça köylerini birbirine bağlayan stabilize araba yolunun batısı, Kuzeyi: Kuşça, Muratça, Harmanköy köylerini birbirine bağlayan araba yolunun güneyi, Batısı: Koyunlu köyü ile Harmanköy köylerini birbirine bağlayan araba yolunun Doğusu, Güneyi: Sakarya nehrinin kuzeyi.

2-     Gölpazarı İlçesi; Doğusu: Kümbet Köyü ile Dokuz Köyünü birbirine bağlayan yolu, Kuzeyi: Gölpazarı İlçesi ile Çımışkı, Arıcaklar, Dokuz köylerini birbirine bağlayan yol, Batısı: Gölpazarı İlçesi’ni Gökçeler Köyü’ne bağlayan karayolu, Güneyi: Gökçeler, Türkmen, Kümbet Köyleri’ni birbirine bağlayan karayolu.

12-BİNGÖL:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Kiğı İlçesi; Doğusu: Yedisu ve Adaklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Tunceli il sınırı, Batısı: Tunceli il sınırından Yayladere ilçe sınırının Alınyazı-Açıkgüney köy yolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Alınyazı-Açıkgüney-Yazgünü-Ağaçöven-Güleyağıl köy yollarını takiben Kiğı İlçe merkezinden devamla, Duranlar-Akbinek köy yolunun Adaklı ilçe sınırını kestiği yere kadar.

2-     Adaklı İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu ilçe sınırı, Batısı: Kiğı ilçe sınırından, Duranlar-Akbinek köy yolunu takiben, Adaklı İlçe merkezinden devamla, Karaçubuk-Kozlu-Büyükbaş köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Kozlu-Büyükbaş köy yolunun ilçe sınırını kestiği yerden doğuya doğru Merkez ilçe sınırı.

3-     Yayladere İlçesi; Doğusu: Kiğı ilçe sınırından güneye doğru, Açıkgüney-Alınyazı köy yollarının ilçe sınırını kestiği yerden, Alınyazı-Gökçedal-Güneşlik-Zeynelli-Bilekkaya köy yollarını takiple il sınırı, Kuzeyi: Tunceli il sınırı, Batısı: Tunceli il sınırı, Güneyi: Elazığ il sınırından doğuya doğru Bilekkaya-Zeynelli köy yoluna kadar.

4-     Solhan İlçesi; Doğusu: Muş il sınırı, Kuzeyi: Bingöl-Muş devlet karayolu, Batısı: Merkez ve Genç ilçe sınırı, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

5-     Genç İlçesi; Doğusu: Genç-Diyarbakır devlet karayolu, Batısı: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Murat Nehri, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

6-     Yedisu İlçesi; Doğusu: Karlıova İlçe ve Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Erzurum, Erzincan il sınırı, Batısı: Tunceli, Erzincan il sınırı, Güneyi: Adaklı, Kiğı ilçe sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

13-BİTLİS:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-     Merkez İlçesi; Doğusu: Ilıcak-Basmaklı Köyleri arasındaki karayolu devamı Merkez-Hizan-Siirt sınırlarının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Kayadağ Köyü’nden Mutki ilçe sınırını takiben Direktaşı-Sarıkonak-Esenburun-Kınalı-Uçankuş-Çeltikli karayolu devamı Çeltikli-Ilıcak arasındaki ırmak, Batısı: Alaniçi-Karbastı-Kayadağ-Kapıkaya karayolu, Güneyi: Merkez-Hizan-Siirt sınırlarının kesiştiği noktadan Siirt il sınırı boyunca Bitlis-Baykan karayoluna kadar.

2-     Adilcevaz İlçesi; Doğusu: Adilcevaz-Erciş karayolunun Van il sınırını kestiği noktadan Van Gölü kıyı şeridi boyunca, Kuzeyi: Adilcevaz-Erciş karayolu, Batısı: Adilcevaz ilçe sınırı, Güneyi: Van Gölü kıyı şeridi.

3-     Mutki İlçesi; Doğusu: Mutki-Güroymak ilçe sınırı ile Mutki-Bitlis Merkez ilçe sınırının karayolu ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Batman il sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Muş-Batman il sınırından, Özenli-İkizler-Yalıntaş-Çitliyol-Yenidoğan-Kavakbaşı-Sekiliyazı-Mutki-Dereyolu karayolu boyunca.

4-     Güroymak İlçesi (A); Doğusu: Güroymak-Gölbaşı-Güzelli karayolunun demiryolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Tatvan-Muş demiryolu, Batısı: Muş il sınırı, Güneyi: Güroymak-Muş karayolu.

(B); Doğusu: Nemrut Kalderası, Güroymak-Tatvan ilçe sınırı boyunca Oduncular-Çekmece Köyü karayolunun ilçe sınırında kesiştiği nokta, Kuzeyi: Nemrut, Kalderası, Güroymak, Ahlat ilçe sı