ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ODÜDEM): Ordu Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin yabancı dil eğitim kalitesini, bu alanda uzman öğretim üyelerinin desteğiyle yükseltmek,

b) Yabancı dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak,

c) Uluslar arası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek,

ç) Yurt içinde ve dışındaki yabancı dil öğretimi ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

d) Yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak,

e) Türkçe'nin ve diğer dillerin yabancı dil olarak öğretimi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak,

f) Üniversitede araştırma-uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini yabancı dil eğitimiyle destekleyerek teşvik etmek ve bu amaçla yabancı dilde akademik yazma, çeviri, ulusal ve uluslar arası dil sınavlarıyla ilgili kurslar ve sınavlar düzenlemek,

g) Gerektiğinde Rektörlüğe bağlı fakülte ve yüksekokulların değişik akademik birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve yardımcılarına özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek ve uygulamak,

ğ) Hayat boyu öğrenme programlarından Üniversiteye gelen öğrencilere Türkçe, yurt dışındaki üniversitelere giden Üniversite öğrencilerine de yaygın olan Avrupa dillerinden birini öğretmek,

h) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil olan İngilizce’nin öğretilmesine ilişkin yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının görevi de sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Her yılın sonunda faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin faaliyetlerinin gerektirdiği konularda uzman, Üniversitede tam gün çalışan, Müdürün önereceği altı öğretim elemanı aday arasından Senato tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.  Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari konularda karar almak,

b) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını incelemek,

c) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma konularında karar vermek,

ç) Merkez bünyesinde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayinini, kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.