EGE ÜNİVERSİTESİ KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 – Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Ege Üniversitesi Senatosu’nun 17/9/1991 tarih ve 10/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30/12/1991 tarihli onayı ile “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 – Merkez kanserle ilgili uygulama ve araştırmaları yürütmek ve veri toplamak amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 3 – Merkez yönetim kurulu kararı ile yürütülen ve yürütülecek araştırma ve uygulama projeleri için koordinasyonu ve işlerliği sağlamak amacıyla Danışma Araştırma ve benzeri komiteler kurar.Bu komiteler de projeler gereği farklı disiplinlerden ve farklı kuruluşlardan temsilciler yer alır.                              

Madde 4 – Merkez,İzmir’de ve genelde Türkiye’de hastane verilerine ve/veya toplam nüfusa dayalı kanser insidansı ve epidemiyolojisi ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde tüm araştırma,inceleme,uygulama ve koordinasyonla görevlidir.

Madde 5 –Merkez,kanser verisi toplayacak elemanların ilk eğitimleri ile hizmet içi sürekli eğitimlerini gerçekleştirmek amacı ile ulusal ve uluslararası  düzeyde ücretli yada ücretsiz olarak seminer,konferans ve kurslar düzenler,koordine eder ve sertifika verir.

Madde 6 – Merkez, amacına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıklı anlaşmalara bağlı kalarak bilimsel işbirliğinde bulunur.

Madde 7 – Merkez, kuruluş amacına Yüksek Öğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapar.

Organlar

Madde 8 – Merkezin organları şunlardır.

a) Merkez müdürü,

b) Yönetim kurulu.

Müdür

Madde 9- Merkez müdürü,Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği hükümleri gereğice atanır.

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür görevi gereği başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısı vekil olarak göreve devam eder.

Müdürün Görevleri

Madde 10 – a) Merkezi temsil etmek ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim kurulu kararını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmaktır.

Yönetim kurulu

Madde 11 – Yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aşağıda belirtilen ilgili Anabilim ve Bilim Dalları öncelikle dikkate alınır.Bunlar; Genel Cerrahi,Erişkin Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyodiyagostik, Patoloji ve Halk Sağlığı Anabilim ve Bilim Dallarıdır. Yönetim Kurulu üyeleri ilgili Anabilim ve Bilim Dallarınca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında 3 yıl süreyle atanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim kurulu çoğunluk ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile verilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 – a) Kuruluş amacı ve çalışma alanı doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin yürüteceği bilimsel ve eğitsel uygulama ve araştırma projelerini kanser verisinin gizlilik özelliğini dikkate alarak, incelemek,değerlendirmek ve yürütülmesini sağlamak,

c) Yıl sonu faaliyet raporu hazırlamak,

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda çalışma grupları kurmak,

e) Kanserle ilgili çalışma, araştırma, ve yayınların desteklenme ilkelerini belirlemek ve desteklemektir.

Madde 13- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Yönetmeliğinin 6.maddesi değiştirilmiştir ve  16 Kasım 1992 tarih ve 21407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 16 – Yönetim kurulu müdür dahil 5 kişiden teşekkül eder.Diğer 4 üye öğretim üyeleri arasından merkez müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.Yönetim Kurulu çoğunlukla karar verir.