KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50 nci Maddesi uyarınca hazırlanan ve 03/02/1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik” ve aynı kanunun 65 inci maddesi doğrultusunda hazırlanarak 01/07/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde ele alınmamış ve 18.04.1973 tarih ve 14511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp daha sonra bir çok kez değişikliğe uğramış “Tababet Uzmanlık Tüzüğü”nde tıp fakültelerinin özel mevzuatına bırakılmış hususlarda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp  Fakültesi anabilim ve bilim dallarında tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık (yan dal uzmanlığı) çalışması yapmak isteyenlerle ilgili giriş sınavı, atama, eğitim, öğretim ile bu eğitim ve öğretimin gerektirdiği kamu hizmeti çalışmaları, sınav ve diploma  işlemleri ile bu kişilerin görev sorumluluk, hak ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmeliğin kapsamına;

a)   Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartları taşıyarak uzmanlık ve üst uzmanlık eğitimi  hakkı kazanıp araştırma görevlisi kadrosuna atananlar,

b)   T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu burslu veya fahri uzmanlık öğrencileri,

c) Üst uzmanlık eğitimi alan uzmanlar,

d) Diğer kuruluşlardan veya Fakültemizin bir başka anabilim dalı kadrosunda olup özlük hakları kendi kuruluşunda veya anabilim dalında kalmak şartı ile uzmanlık veya üst uzmanlık eğitimi yapmak isteyenler dahildir.

Bu yönetmelikte geçen “uzmanlık öğrencisi” deyimi tüm bu tanımlanan kişileri içine alır ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün 30/06/1981 tarih ve 17386 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişmiş 2. maddesindeki "asistan”a tekabül eder.

Atama Şartları

Madde 3- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık öğrencisi olarak araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmek için; tıp fakültesi mezunu olmak veya belirli uzmanlık dalları için Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü şartları haiz olmak ve yürürlükte olan ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği koşulları sağlamış bulunmak gerekir.

Madde 4- Yan dal uzmanlığı için:

a) İlgili bilim dalının boş kadrosunun ilan edilmiş bulunması ve kadro ilanında belirtilen niteliklere uygun adayın kurulan yabancı dil ve bilim jürilerinin yaptıkları sınavlarda başarı sıralamasında gerekli dereceyi elde etmesi şarttır. Kadro ilanında belli bir uygulama becerisi istenmiş ise bunun da dikkate alınması esastır. Girilen her sınav ayrı bir yarışma niteliğinde olduğundan bir sonraki için kazanılmış hak oluşturmaz.

b) Yardımcı doçent, doçent veya profesör akademik ünvanına sahip olanlar yan dal uzmanlığı yapmak istedikleri  takdirde ünvanlarına bakılmaksızın giriş sınavı dahil tıpta uzmanlık öğrencisi statüsüne kesin olarak uymak zorundadırlar.

c) Yan dal uzmanlık sınavına başvurmak için ilgili anabilim dalında uzmanlık belgesi almış olmak gerekir. Muvazzaf askerlik hizmetlerini sınav gününden sonraki üç ay içinde bitirecek olanlar  yan dal uzmanlığı için sınava girebilirler.

d) Fakülte dışı diğer sağlık kuruluşlarından veya fakültemizin bir başka anabilim dalından özlük hakları kendi  kuruluş veya anabilim dalında kalmak şartıyla üst uzmanlık eğitimi yapmak isteyenler için uzmanlık yapacağı yan dalda Bilim Dalı Akademik Kurulu'nun olumlu kararının bulunması gerekir. İlgili bilim dalında bu şekilde uzmanlık eğitimi alacak kişilere ayrılacak kontenjan  ikiden fazla olamaz.         

e) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi için gönüllü yabancı uyruklu öğrencilere her bir anabilim dalında en fazla bir kontenjan  ayrılabilir. Yabancı uyruklu tıp doktorları  bu eğitim için ilgili anabilim yahut bilim dalına yazılı olarak başvururlar. Bu başvuru üzerine veya herhangi bir başvuru olmaksızın anabilim yahut bilim dalı akademik kurulunun uygun görmesi sonucu dekanlık onayı ile rektörlük, yabancı uyruklu fahri adaylar için sınav ilan eder. Yükseköğretim Kurulu’nun  onayı alındıktan sonra Türkçe ve bilim sınavı yapılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile çifte pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bentte ve 6 ncı maddede sözü edilen konular kapsamında kabul  edilmezler.

Yandal Uzmanlığı Giriş Sınavı

Madde 5- a) Yabancı Dil Sınavı: İlgili bilim dallarından Fakülte Yönetim Kurulu’nca seçilen, açılmış olan sınavın yabancı dilini bilen öğretim üyelerinden oluşan üçer kişilik dil sınavı jürileri oluşturulur. Bir dalda öğretim üyesi bulunmuyorsa yakın dallardan, yakın dallarda da yoksa diğer  tıp fakültelerinden üye alınır. Yabancı dil sınavı adayın çalışacağı bilim dalında gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri sürdürecek  derecede, adayın belirteceği ve doçentlik yönetmeliğinde kabul edilmiş bulunan yabancı dillerden birini bildiğini tespit etmek üzere yaklaşık 200 kelimelik, yabancı dilde yazılmış tıbbi bir metinden Türkçe’ye yazılı çeviri olarak yapılır. Yabancı dil sınav süresi 2 saattir. Sınavda yabancı dilden Türkçe’ye sözlük kullanılabilir. Sınav kağıdı ayrı ayrı her bir jüri üyesi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın yabancı dil kademesinde başarılı sayılmak için, alınan puan ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sınavın bu bölümünü başaramayanlar, diğer kademelere giremezler. Kamu Personeli Dil Sınavı’ında, doçentlik yönetmeliğinde kabul edilmiş bulunan yabancı dillerin birinden 60 puan aldığını belgeleyen adaylar yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.

b) Yandal Bilim Sınavı: Adayın gireceği bilim dalı öğretim üyelerinden, yoksa yakın bir daldan Fakülte Yönetim Kurulu’nca seçilen 3 kişilik jüri tarafından yapılır. Tıpta uzmanlık öğrenciliği için müracaat edilen bilim dalının başkanı,  jürinin tabii başkanıdır.

Sınavın bu kademesi sözlü ve yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar en az 50 soruluk testler olarak düzenlenir. Yandal uzmanlığına müracaat edenlere, sadece ilgili bilim dalı soruları sorulma şartı aranmaz. Sözlü sınav notu ile yazılı sınav notunun puanı eş değerdir. Sözlü  sınav süresi bir saati geçemez. Yazılı ve sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir ve adaylar başarılarına göre sıralanır.

Yabancı Uyruklu Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Öğrencisi Adaylar İçin Giriş Sınavı

Madde 6-  Yabancı uyruklu olup fahri olarak uzmanlık veya üst uzmanlık eğitimi almak için başvuran ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartları taşıyan adaylara aşağıda açıklanan üç sınav uygulanır ve bu sınavların her basamağından başarılı olarak sıralamada gerekli önceliği sağlamaları istenir.

a) Türkçe Sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu’nca ikisi tercihen adayın başvurduğu anabilim dalı veya bilim dalı, biri de Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından sözlü ve yazılı olarak iki aşamada yapılır. Her iki aşamadan da 100 puan üzerinden 80 veya daha yüksek not alan adaylar bilim sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Yabancı Dil Sınavı: İngilizce, Fransızca, Almanca  dillerinden birinden Madde 5-a’da belirtilen yabancı dil sınavı kurallarına uygun şekilde yapılır.

c) Bilim Sınavı:  Madde 5-b’de belirtilen yan dal bilim sınavı kurallarına uygun şekilde yapılır.

Atama

Madde 7- Atamalar yürürlükte olan ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılır.

Görevler
                Madde 8-  Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık  öğrencileri, bu eğitim-öğretimlerinin gereği olan bütün eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetleri istenilen şartlarda ve zamanlarda yapmak; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, üniversite veya fakülte organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek; bu eğitim- öğretimin devamı için vazgeçilmez olan sağlık hizmeti ve idari faaliyetlere yardımcı olmak; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışma ve uygulamalarına yardım etmek; bu yönetmelik gereğince hazırlanan  eğitim, öğretim ve uygulama programlarına eksiksiz olarak katılmak; görevin yerine getirilmesi için nöbet tutmak dahil olmak üzere çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere  uymak,  ve  bütün çalışmalarını üniversiteye hasretmekle yükümlüdürler.

Madde 9-  Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık  öğrencileri, öğrenimleri sırasında üniversite dışında özel  veya resmi hiç bir işte çalışamazlar, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Yan dalda uzmanlık yapmakta olanlar, bu süre içinde yardımcı doçent veya doçent ünvanı almak üzere girişimde bulunamazlar, sadece görevlerinin gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Ancak, uzmanlık eğitiminden önce başlatılan işlemler tamamlanabilir.

Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği ile İlişiğin Kesilmesi

Madde 10- Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık  öğrencileri, araştırma görevlisi  kadrosuna bir yıl için tayin edilirler. Bu yönetmeliğin 18 inci maddesindeki zorunlu taban kredisi ve 20 nci maddesindeki değerlendirme formu kısmındaki esaslara göre, anabilim dalı veya bilim dalı başkanının önerisi ve bölüm başkanının mütalaası, Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı, dekanın teklifi ve rektörün onayı ile yenilenir,  yenilenmeyenlerin ilişiği kendiliğinden kesilir. Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü uzmanlık sürelerini dolduranların süreleri her defasında  6 ayı geçmemek üzere Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nca kabul edilen hastalık raporları gibi mazeretler dışında 2 kez uzatılabilir. Uzmanlık eğitimlerini tamamlayanların bir ay içinde sınava girme zorunluluğu vardır. Sınava girmeyenin fakülte ile ilişiği kesilir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin yıllık kanuni izin süresi dışında eğitimle ilgili çalışmaya katılmadığı süreler  uzmanlık süresine eklenir.

Eğitim-Öğretimin Koordinasyonu

Madde 11-  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim veya bilim dallarında uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğrenim ve uygulama çalışmalarının koordineli  bir şekilde yürütülmesi, planlanması, kontrolü ve değerlendirilmesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu aracılığı ile dekanlık sorumluluğundadır.

Madde 12- Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu, Fakülte Kurulu’nca oluşturulur. Fakülte dekanı başkanlığındaki kurulda, bölüm başkanları ve Lisans eğitim komisyonu başkanı üye olarak bulunurlar. Komisyon, bunlara ek olarak Temel Tıptan bir, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden ikişer seçilmiş üyeden teşekkül eder. Bu üyeler arasından komisyona, dekan tarafından bir başkan  bir başkan yardımcısı seçilir. Komisyonun görev süresi üç yıldır. Komisyon toplantılarına ard arda üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin komisyon üyeliklerine son verilir.

Madde 13-  Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’nun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri için anabilim ve bilim dallarınca hazırlanan rotasyon, ders, kurs, seminer, sempozyum, konferans, literatür çalışması, uygulama vb. programların arasında koordinasyonu sağlamak,  ve bu çalışmaları birleşik bir program haline sokarak bunu her yılın başında yayınlamak,

b) Eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarında koordinasyonu sağlamak amacı ile bölüm, anabilim ve bilim dalları ile işbirliği yapmak,

c) Anabilim dallarınca tıpta uzmanlık öğrencilerinin her biri için hazırlanmış, yönetmelik gereği yapılan çalışmaların yeterlilik ve başarı belgelerinden oluşan, bilimsel çalışma dosyalarını inceleyerek, uzmanlık öğrencisinin görev süresinin uzatılması için gerekli belgelerin tamam olup olmadığının kontrolünü yapmak,

d) Tıpta uzmanlık öğrencileri için Fakülte Yönetim Kurulu'na gerekli belgeleri sağlamak,

e) Uzmanlık öğrencisinin hazırladığı tezi, bilimselliği, ilgili mevzuata ve fakültenin Tez Hazırlama Kılavuzu’na uygunluğu açısından değerlendirerek (Ek 3) fakülte dekanlığına sunmak.,

f)    Kurumlar arasında tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda fakülteyi temsil etmek,

g)   Kurulca çözümlenemeyen sorunları dekanlık kanalıyla fakülte kurullarına sunmak.

Eğitim-Öğretim ve Uygulamanın Planlanması, İzlenmesi ve Yürütülmesi

Madde 14- Anabilim dalı veya bilim dalı kurullarınca, her uzmanlık öğrencisi için tüm çalışmalarını kapsayan bir genel program ve bu çalışmaların her bir yılı için ayrı ayrı çalışma programları hazırlanır. Fakülte Kurulu’nun onayından sonra Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu  tarafından bu programlar izlenir. Programlar aşağıdaki esasları kapsar:

a) Her uzmanlık öğrencisi için anabilim dalı veya bilim dalı başkanlığınca bir eğitim dosyası hazırlanır.

b) Anabilim veya bilim dallarınca her ders yılı içinde, uzmanlık düzeyinde dersler ve gerekirse kurslar düzenlenebilir. Dersler, bunları hazırlayan öğretim üyesinin sorumluluğunda yürütülür. Gerek duyulduğunda diğer anabilim dalları öğretim üyelerinden veya konuda yetkili otoriterlerden faydalanılır.

c) Anabilim dalı yahut bilim dalı başkanı her yıl içi planlanan ders, seminer, literatür çalışmalarının konularını, tarih, saat ve yerlerini Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’na Eylül ayı içinde gönderir ve bu listeler topluca ilan edilerek ilgilenen diğer anabilim dalı yahut bilim dalından istekli kişilerin de katılması için fırsat sağlanır.

d) Anabilim dalı veya bilim dalları her ders yılı başında, o yıl içinde yapılacak konferans, panel, sempozyum, seminer vb. konuları tespit ederek tıpta uzmanlık öğrencilerine duyururlar. Her tıpta uzmanlık öğrencisi bir ders yılı içinde en az iki semineri ve iki literatür çalışmasını hazırlamak ve anabilim dalı veya bilim dalınca düzenlenen diğer seminerlere katılmak zorundadır. Seminerler, anabilim dalı veya bilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında yürütülür. Her seminerin sonunda eleştirilerin ışığı altında seminerin başarı durumu tespit edilerek (EK1) seminer metni ile birlikte uzmanlık öğrencisi eğitim dosyasına konulur. Yukarıda belirtilen etkinlikler, yönetmelikte belirlenen kredi sistemi ile değerlendirilir.

e) Tıpta uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi süresince en az iki deneysel veya klinik, epidemiyolojik çalışma yapmak veya buna katılmak zorundadır. Bu çalışmaların değerlendirilmeye alınması için, yönetmeliğin madde 18-e bendinde belirtilen dergilerde yayınlanmış veya kabul yazısı almış olması gerekir.

f) Anabilim dalı veya bilim dalları, her tıpta uzmanlık öğrencisi için uygulamalı çalışma programlarını ve gerekiyorsa anabilim dalı içinde rotasyonda çalışacağı öğretim üyelerinin listesini hazırlar.

g) Anabilim veya bilim dalı başkanları, her yıl atama süresinin sonunda tıpta uzmanlık öğrencilerine ait devam ve başarı belgelerinden oluşan bilimsel çalışma dosyalarını (DEĞİŞİK EK-2) deki değerlendirme formu ile birlikle Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’na gönderirler.

Rotasyonlar

Madde 15- a) Anabilim dalı yahut bilim dalı başkanları uzmanlık öğrencilerine, ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu rotasyonlar dışında, öngörülmeyen rotasyonları da yaptırmaya yetkilidirler. Bölüm, anabilim dalı veya bilim dalları rotasyon eğitiminin yürütülmesinden ve denetiminden müştereken sorumludurlar. Tespit edilen hususlar Mezuniyet Sonrası  Eğitim Komisyonu ile müştereken programlanır.

b) Rotasyon eğitimi veren anabilim dalı yahut bilim dalı rotasyon için gönderilen  uzmanlık öğrencisi için bir eğitim ve uygulama programı düzenler. Özellikle uygulama ağırlıklı rotasyon eğitim programları, ilgili anabilim dalı yahut bilim dalınca müştereken hazırlanır ve gerek duyulduğunda değişiklik yapılabilir.

c) Rotasyon eğitimi gören uzmanlık öğrencisi, bu süre boyunca rotasyon eğitimini sürdürdüğü anabilim dalı veya bilim dalının programına uymak; rotasyon eğitimi sonunda anabilim dalı yahut bilim dalı tarafından bir yeterlilik veya başarı belgesi almak zorundadır. Yeterlilik veya başarı belgesi alamayanlara  rotasyon eğitimi bir defa daha tekrarlatılır. Bunda da başarısız olanların uzmanlık öğrenciliği ile ilişkisi kesilir.

d) Rotasyon, fakülte içerisinde yaptırılması mümkün olmadığı ve anabilim dalı yahut bilim dalı kurulunun gerekli gördüğü durumlarda; ilgili anabilim dalı yahut bilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile yurtiçi veya yurtdışı başka bir kurumda yaptırılabilir.

e) Uzmanlık öğrencilerinin, Fakültemiz dışındaki kurumlarda belirli disiplin ve konularda kısa veya uzun süreli eğitim almaları, ilgili anabilim dalı yahut bilim dalı teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkün olabilir.

Uzmanlık Tezi

Madde 16- Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi süresinde bir tez hazırlamak zorundadır. Uzmanlık tezi, adayın araştıracağı konu hakkındaki yayın ve kaynakları kullanabilme özelliğini gösteren, belirli bir konuda araştırma, inceleme yapabilme ve bilimsel sonuca varabilme niteliğini yansıtan bilimsel bir çalışmadır. Tez, uluslar arası standartlara ve fakültenin tez yazım kılavuzuna uygun olmalı ve orijinal araştırma niteliği taşımalıdır.

Uzmanlık tezi konusu, yasal uzmanlık süresinin yarısını tamamladıktan sonra, izledikleri öğretimde başarılı olmaları halinde anabilim dalı yahut bilim dalı akademik kurulunca profesör veya doçent öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim dalında yahut bilim dalında yeterli öğretim üyesi olmadığı durumlarda da yardımcı doçentler arasından görevlendirilen bir tez danışmanı ile birlikte saptanır.

Tez danışmanı ve tez konusu, belli olur olmaz bölüm başkanlığına ve dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve ayrıca bir proje bildirim formu doldurularak Fakülte Etik Kurulu’na sunularak onay alınır.

Tez konusu belli olduktan sonra danışman  öğretim üyesi, danışmanlığı süresince “Tezde Özel Konular” adıyla her uzmanlık öğrencisi için özel çalışma alanına uygun, haftada üç saat teorik olmak üzere bir ders açar ve en fazla üç öğrenci için ders yükü alır.

Uzmanlık öğrencisi, hazırladığı tezi taslak halinde anabilim dalı yahut bilim dalı başkanlığı aracılığı ile Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’na sunar. Tez, başlangıçta Etik Kurul tarafından onaylanan projeye uygunluğu açısından ve Fakülte Tez Hazırlama Kılavuzu ile bu yönetmeliğin öngördüğü kriterlere uygunluğu açısından, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından yeterli bulunduktan sonra; Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu başkanı veya yardımcısı değerlendirmenin sonucunu dekanlığa ulaştırır.

Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Dosyası

Madde 17- Anabilim dalı veya bilim dallarının tıpta uzmanlık öğrenciliği eğitim-öğretim ve uygulama programlarının tümü, anabilim dalı veya bilim dalı başkanlığınca görevlendirilen bir veya birden fazla öğretim üyesi tarafından izlenir ve yürütülür. Bu öğretim üyelerinin isimleri,  ilgili birimler tarafından her öğretim yılı başında dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Her  uzmanlık öğrencisi için hazırlanan eğitim dosyalarında: katıldıkları kurs veya derslerin devam ve başarı belgeleri, katıldığı seminerler, hazırladığı seminerlerin değerlendirme sonuçları ve seminerlerin bir sureti, katıldığı literatür çalışmaları ve hazırladığı makaleler veya katıldığı deneysel ve klinik çalışmalar, yaptığı veya katıldığı hasta muayenesi, ameliyat gibi uygulama çalışmalarını gösterir belgelerin birer sureti, katıldığı öğrenci dersleri, yeterlilik ve başarı belgesi, aldığı rotasyon çalışmaları, katıldığı bilimsel kongre, konferans, panel, sempozyumlar ve bu aktivitelerdeki sözlü sunu ve poster çalışmalarını gösteren örnekler  ve bunlar gibi belgeler ile anabilim dalı yahut bilim dalı başkanlarınca onaylanmış bu yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen zorunlu ve seçmeli kredi puanları ile Madde 21’de belirtilen değerlendirme formları saklanır. Ayrıca bu belgelerin birer suretleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’na sunulur.

Yıllık Taban Kredisi

Madde 18-Uzmanlık öğrencilerinin, zorunlu olarak bir yılda katılmakla yükümlü oldukları dersler, seminerler, literatür çalışmaları ve pratik uygulamalar gibi çalışmalardan ayrı ayrı alacakları kredilerin toplamıdır. Bu Krediler şu şekilde hesaplanır;

a) Seminerler; uzmanlık öğrencisinin bir yılda hazırlamak zorunda olduğu iki seminer için en çok 4 kredi verilir. Seminerler, seminer Bitiminde, ilgili ana bilim dalı yahut bilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesi tarafından o seminere katılan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve uzmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenecek (Ek 1) formları esas alınarak değerlendirilir. Fazladan yapılacak seminerler için ek olarak en çok iki kredi ilave edilir. Ana bilim dalı yahut bilim dalındaki seminerlerin tümüne katılan uzmanlık öğrencilerinin kredilerine bir puan ilave edilir

b) Literatür Çalışması: Yılda en az iki literatür çalışması için en çok iki kredi verilir. Fazla sayıda literatür çalışması kredi hesaplanmasında dikkate alınmaz.

c) Pratik Uygulamalar: İlgili ana bilim dalı veya bilim dalı tarafından düzenlenecek çalışma programı çerçevesinde yapılan hasta başı, ameliyat, laboratuar, sağlık ocağı çalışması gibi klinik ve laboratuar çalışmaları için ana bilim dalı yahut bilim dalı kurulu tarafından en çok 10 kredi verilir.

d) Kurs, Konferans, Sempozyum ve Paneller: Uzmanlık öğrencisinin fakülte içinde veya dışında düzenlenen konferanslara katılımında bir kredi, panellere katılımında iki kredi, bir tam gün veya daha uzun süreli kurs veya sempozyumlara katılımında üç kredi verilir. Bu kredilendirilmenin yapılabilmesi için katılım belgesinin sunulması gereklidir. Ayrıca her eğitim yılı başında ana bilim dalı yahut bilim dalının düzenleyeceği,  Fakülte Kurulu’ nun onaylayacağı kurslara katılma zorunluluğu vardır.

e) Yayınlar: Uzmanlık öğrencisinin adının yer aldığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’ nun sınıflandırdığı yurtiçi yayın listesinde yer alan dergilerdeki çalışmalar için 2 diğer dergiler için 1 puan, yurtdışı yayınlarda ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun sınıflandırdığı birinci ve ikinci sınıf yabancı dergilerdeki yayınlar için 4 diğerleri için 2 puan verilir. Aynı çalışma, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış ise sadece biri değerlendirilmeye alınır.

f) Kongreler: Bir uzmanlık öğrencisinin, yasal uzmanlık süresi iki ve üç yıl olan ana dal ve yan dallarda en az bir kez, 4 veya 5 yıl olanlarda en az iki kez ulusal kongrelere tebliğli veya tebliğsiz katılma zorunluluğu vardır. İsme düzenlenmiş katılım belgeleri veya kongre kayıt makbuzu ile bu durum belgelenmelidir. Sözlü veya poster bildirisini bizzat sunması koşulu ile, katılımcıya üç kredi, tebliğde ismi varsa iki kredi, tebliğsiz katılımda ise bir kredi verilir. Uluslararası kongrelerde kredilendirme aynı esaslarla ancak iki katı kredi puanı verilerek yapılır.

Madde 19- Madde 18'de belirtilen çalışmalar ile toplam 15 kredi olan yıllık taban kredisini dolduramayan uzmanlık öğrencileri başarısız sayılır.

Değerlendirme Formu

Madde 20- Uzmanlık öğrencileri hakkında, ana bilim dalı veya bilim dalı başkanlarınca yılda bir, adayın meslek bilgileri, meslek uygulamaları, göreve bağlılıkları, çalışmaları, araştırma ve yürütme yetenekleri ve ahlaki durumları ile yıllık kredileri hakkında bir değerlendirme formu (DEĞİŞİK EK 2) doldurulur. Bu form rotasyon eğitiminde olan uzmanlık öğrencileri için rotasyonda olduğu süre 1 yıldan kısa ise rotasyonda olduğu ana bilim dalı veya bilim dalının yazılı görüşü alınarak kendi ana bilim dalı tarafından doldurulur. Rotasyon süresi 1 yıl veya üzerinde ise ilgili ana bilim dalı tarafından doldurulur. Bu formlar Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu'na sunulur. Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonunda, bir defa yetersizlik alan yazı ile uyarılır. Üst üste iki defa veya uzmanlığı süresince toplam üç kez yetersiz bulunanlar Tababet Uzmanlık Tüzüğü' nün ilgili hükmü dikkate alınarak fakültede uzmanlık öğrenciliğine devam edemezler.

Değerlendirme ve Sınav

Madde 21- Anabilim dalı veya bilim dalınca uzmanlık sınavına girmesine karar verilen adayın çalışma programı ve buna ait bütün belgelerini kapsayan eğitim dosyası, uzmanlık  tezi ile birlikte, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu'nca incelenir ve değerlendirilir. Sınava girmesi uygun görülenler dekanlığa sunulur, uygun bulunmayan adayların eksiklikleri ilgili anabilim dalı yahut bilim dalı başkanına bildirilerek tamamlaması istenir.

Uzmanlık öğrenciliği için sınav, tez tartışması ve bilim sınavı şeklinde yapılır. Jüri üyelerini Fakülte Yönetim Kurulu belirler. Bu toplantının yapılışından itibaren en erken 15, en geç 30 gün içerisinde sınav yapılır. Bu süre içerisinde jüri üyeleri, kendilerine gönderilen tezleri inceler    ve jüri başkanının sorumluluğunda yapılan Tez Tartışma Sınavı’nda tez ile ilgili değerlendirmelerini yaparlar. Yapılacak değişikliklerle ilgili kararlar belirlenir. Tezin tamamen geri çevrildiği durumlarda tezin yeniden yapılması için 6 ay süre verilir.

Sınav Jürileri

Madde 22- Uzmanlık öğrenciliği için uzmanlık sınav jürileri, adayın kendi anabilim dalı yahut bilim dalı ve yakın dallarından öğretim üyelerinden 5 asil ve iki yedek üyeden  Fakülte Yönetim Kurulu’nca seçilir. Uzmanlık sınavının yapıldığı anabilim dalı veya bilim dalı başkanları jürinin tabii üyesi ve başkanıdır. Tez danışmanı bu  jürinin asil üyeleri arasında yer alır.

Madde 23- Uzmanlık eğitimini, yurtiçinde uzmanlık verme yetkisine sahip başka bir kurumda tamamladığını belgeleyenler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık sınavına alınabilirler. Ancak, bu adayların ilgili anabilim dalı yahut bilim dalı başkanlığının önereceği, Fakülte Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı bir süreyi, fakültenin ilgili anabilim dalı yahut bilim dalında çalışarak geçirmeleri zorunludur.

Tez Değerlendirilmesi

Madde 24-  Tıpta Uzmanlık Sınavı için, jüri üyelerinin her biri, adayın uzmanlık tezi hakkında Ek 3’de belirlenen forma uygun ayrıntılı birer rapor hazırlar. Jüri toplandığında raporlar okunur, jüri başkanına sunulur ve aday sözlü olarak tez savunmasına alınır. Bu aşamadan sonra, jüri tezi değerlendirerek kesin karara varır.

Madde 25-  Uzmanlık jürisinin tezi tümden reddettiği hallerde, yeniden tez hazırlanabilir. Tezi kabul edilmeyen araştırma görevlileri jürinin gerekçesindeki esaslara göre, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay içinde gereken düzeltmeleri yaparak veya yeni tez hazırlayarak tezi jüriye verirler. İkinci kez tezi reddedilen adayın araştırma görevliliği ile ilişkisi kesilir.

Bilim Sınavı

Madde 26- Tezi kabul edilen aday, uzmanlık bilim sınavına girer. Tez savunma sınavında değişiklik yapılmayacak adaylar tez savunma sınavının yapıldığı gün veya bu tarihten sonraki en fazla 30 gün içerisinde sınava girmek zorundadır. Tezin tamamen reddedildiği durumlarda bu süre 6 aydır.

Bilim sınavı, sözlü, yazılı ve ana bilim dalı yahut bilim dalınım özelliği dikkate alınarak gerekirse uygulamalı olmak üzere üç aşamada yapılır. Adayın her aşamadan ayrı ayrı başarılı olması şarttır. Sınav sonucunda tez raporları, sınav tutanağı ve Jüri üyelerinin oy çokluğu ile aday hakkında verecekleri son karar (Ek 4) dekanlığa sunulur. Uzmanlık bilim sınavını başaramayanlar aradan üç ay geçmedikçe yeniden sınava giremezler. İkinci bir başarısızlık halinde, adayın başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu'nca, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’nun fikri de alındıktan sonra adaya yeni bir sınav hakkı daha tanınabilir. Bu durumlarda, yönetmelikte Öngörülen süre aşılmışsa, adayın fakülte ile ilişkisi kendiliğinden kesilir, ancak aday dışarıdan sınava alınabilir.

Uzmanlık sınav jürileri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en erken 15 günde ve en geç 60 günde sınavın bütün aşamalarını bitirerek sonucu dekanlığa bildirir. Bu süre içinde görevini tamamlamamış jüri feshedilir ve yerine yenisi görevlendirilir. Tezin tamamen reddedildiği durumlarda bu süre 7 aydır.

Diploma ve Ünvan

Madde 27-  Bu yönetmelik uyarınca sınavını başaranların diplomaları, Fakülte Yönetim Kurulu’nca tespit edildiği biçimde hazırlanır. Gerekli belgelerle birlikte, kesin işlem görmek üzere dekanlıkça Sağlık Bakanlığı’na sunulur.

Yabancı Ülkelerde Uzmanlık Çalışması Yapmak

Madde 28- Bir yabancı ülkede uzmanlık eğitimini tamamlayarak; bu çalışmasını Sağlık Bakanlığı’na kabul ettiren ve sınavı yapılmak üzere fakülteye gönderilen adayların, Fakülte Yönetim Kurulu’nca uygun görüldükleri taktirde sınavları, Madde 21, 22 ve 26’da belirtilen esaslara uygun olarak yapılır. Ancak bu adaylardan tez istenmez. Adayların akademik çalışmaları ve bilimsel yayınları tez kapsamında değerlendirilir.

Özlük, Disiplin ve Mali İşler

Madde 29- Uzmanlık öğrencileri özlük işleri, mali haklar ve disiplin uygulamaları bakımından kamu görevlisi sayılıp, geçerli yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Madde 30- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, uzmanlık eğitiminin son yılına başlamış olanlara bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 31-  Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32-  Bu yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 

DEĞİŞİKLİKLER:

 

Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklere göre bu metin güncelleştirilmiştir.

 

 

Değişikliğin Yayınlandığı Resmi Gazetenin

Tedavül No

Değişiklik Yapılan Maddeler

Tarihi

Sayısı

17.08.1997

23083

1

İlk yayınlanan metin.

31.08.2000

24156

2

12, 13/c, 14/b,c,d,e,f,g, 16, 18, 19, 20, 26, Ek 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1

 

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ

TIPTA UZMANLIK VE ÜST UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Bölüm                                                                                :

Anabilim/Bilim Dalı                                         :

Seminer yapan (Konuşmacı)          :

Konu                                                                                 :

Tarih                                                                                 :

Yer                                                                                                     :

 

İÇERİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZAYIF

ORTA

İYİ

PEKİYİ

Yeni bilgilerin kullanılması

?

?

?

?

Düzenleme

?

?

?

?

Metnin kalitesi

?

?

?

?

 

 

 

SUNUŞ

ZAYIF

ORTA

İYİ

PEKİYİ

Konuşma yeteneği ve dili kullanma

?

?

?

?

Konuya hakimiyet

?

?

?

?

Eğitim araçlarından yararlanma

?

?

?

?

 

 

 

GENEL YORUM

BAŞARILI

BAŞARISIZ

 

?

?

 

 

Seminere katılan Öğretim Üyelerinin adı, soyadı ve imzaları

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİK EK-2

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ

 TIPTA UZMANLIK VE ÜST UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DEĞERLENDİRME FORMU

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN:

Anabilim Dalı                    :

Adı soyadı                        :

Eğitim yılı                                          :

Değerlendirme dönemi    :

A- KREDİ PUANLARI

1. Seminer ( en az 2 adet/yıl, 4 kredi; her fazla seminer için 2 kredi)

Seminerin adı                                                              Tarihi                   Sorumlu öğr. Üyesi

 

 

 


2. Literatür çalışması ( en az 2 kez/yıl, 2 zorunlu kredi)

 Makale adı                                                           Dergi                      Tarih

 

 

 


3. Anabilim dalına özgü pratik uygulama (10 zorunlu kredi, hasta takibi, ameliyat, girişim ..vb)

Pratik uygulama türü                                                                  Alınan kredi

 

 

 


4. Konferans (l kredi), Panel (2 kredi), kurs ve sempozyum (3 kredi) (Katılım belge ile kanıtlanacak)

Aktivitenin adı:                                                          Tarih                     Alınan Kredi

 

 


5. Yayınlar (Hakemli dergilerde yayınlanmak koşulu ile)

Yurtiçi (1. isim 3 kredi, diğerler 1 kredi) Yayın sayısı:                                                                          Kredi

 


Yurtdışı ( 1. isim 6 kredi, diğerleri 2 kredi) Yayın sayısı:                                                                    Kredi

 

 


6.Ulusal Kongrelere katılım 

(Bildiri sunarak katılım: 3 kredi,  Bildiride adı geçiyor: 2 kredi, Bildirisiz katılım: 1 kredi)

 

Anabilim dalı Kurul kararı:

 

Sonuç:

 

Yukarıda belirtilen ve belgeleri ile dosyada sunulan faaliyetler sonucunda uzmanlık öğrencisi ………………………………………………yıllık “……………” kredi puanı almıştır. Süresinin uzatılması ……………………..

 

 

Tarih:                                                                                           Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

EK 3

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ

 TIPTA UZMANLIK VE ÜST UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TEZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adayın adı soyadı           :

Anabilim/Bilim Dalı          :              

Tez Yöneticisi                   :

Tarih                                  :

 

 

1. TEZİN ADI:

 

 

2. SAYFA SAYISI:
3. TABLO SAYISI:
4. ŞEKİL SAYISI:
5. İSTATİSTİK TEST SAYISI:

6. LİTERATÜR:

            a. Sayısı:

            b. Literatür kullanımında uygunluk:        VAR (   )                      YOK (   )

            c. Yeni literatürden yararlanma: :            VAR (   )                      YOK (   )

            d. Yerli literatürden yararlanma: :           VAR (   )                      YOK (   )

 

7. YAZI DÜZENİ:

            a. KONU:   Kapsam:       Klinik Çalışma                (    )

                                                            Deneysel Çalışma                                              (    )

                                                            Epidemiyolojik Çalışma                                     (    )

                                 İçerik:                                                               Orijinal   (   )   Orijinal değil  (    )

            b. Giriş ve Amaç:                                                                İyi belirlenmiş (  )  İyi belirlenmiş değil (   )

            c. Genel Bilgiler:                                                                  Yeterli (   )  Yetersiz (   )  Fazla (   )

            d. Materyal ve Metot:                                        Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            e. Bulgular:                                                          Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            f. Sonuç:                                                                              Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            g. Özet: :                                                                               Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            h. Konuyu anlatma ve genel hakimiyet: :                   Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            ı. Araştırmanın bilimsel yönden değeri: :                   Yeterli (   )   Yetersiz  (   )

            i. KTÜ Tıp Fak. Tez Hazırlama Kılavuzuna uygunluğu:         Uygun (   )     Uygun değil (   )

 

 

SONUÇ:           BAŞARILI (    )                 BAŞARISIZ (   )

 

 

ÖNERİ: Yeniden Hazırlanmalı (    )   Eleştiriler doğrultusunda düzeltilmeli (    )

 

 

 

Değerlendiren kişinin:

 

Adı Soyadı, ünvanı,                                                      görevi (Jüri üyesi, Mez. Sonr. Eğt. Kom.Bşk./ yrd. vb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK 4

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK SINAV TUTANAĞI

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ..............................................  Anabilim/Bilim Dalı uzmanlık öğrencilerinden ...../....../.........  ....................  doğumlu ........................................................,  uzmanlık eğitim süresini ve rotasyonlar dahil bu eğitimin gerektirdiği tüm çalışmaları başarıyla tamamlaması üzerine, Fakülte Yönetim Kurulunun ..............  sayı ve ...../...../.......  tarihli toplantısında oluşturulan  jürimizce yapılan değerlendirmeler sonucu tezi oy birliği/oy çokluğu ile başarılı bulunmuş ve ....../......./..........  tarihinde yapılan uzmanlık sınavında:

 

            a) Sözlü aşamasında başarılı/başarısız olmuştur.

b)     Yazılı aşamasında başarılı/başarısız olmuştur.

c) Uygulama aşamasında* başarılı/başarısız olmuştur.

 

* Sadece uygulama için ayrı sınav yapıldığı durumlarda dikkate alınacaktır.

 

 

SON KARAR:

            Sınav aşamalarının hepsini başarmıştır/başarmamıştır.

            Bir servis ve/veya laboratuarı kendi başına idare edebilecek yetenekte olduğu/olmadığı, ............................................................................  uzmanı olmaya hak kazandığını/kazanmadığını bildirir bu tutanak tarafımızdan düzenlenmiştir.

 

 

 

Başkan                                                           Üye                                                         Üye

Adı soyadı                                                     Adı soyadı                                              Adı soyadı

Ünvanı, görevi                                               Ünvanı, görevi                                       Ünvanı, görevi

İmzası                                                             İmzası                                                     İmzası

 

 

 

 

 

        Üye                                                          Üye                                                         İmzalar tasdik olunur

Adı soyadı                                               Adı soyadı                                                   Fakülte Sekreteri

            Ünvanı, görevi                                         Ünvanı, görevi                                                               Adı soyadı

                                            İmzası                                                      İmzası                                                 İmza, mühür, tarih