GALASARAY ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ARAŞTIRMA VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluş

Madde 1 – 2547 sayılı Kanunun 3/j bendi ve 7/d bendinin 2 nci alt bendinin ikinci paragrafı ile “Üniversitelerdeki Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik ve Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bir “Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi” kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi’nin idari yapısı, işleyişi, bilimsel çalışmaları ve uygulama esaslarını düzenler.

Amaç

Madde 3 – Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuluşların faaliyet alanlarına giren konularda incelemeler, bilimsel araştırmalar yapmak, bu kuruluşların yayınlarından oluşacak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, çeşitli uluslar arası kuruluşlarile gerçekleştirilecek işbirliği sonucu edinilecek birikimi ilgili kurum ve kişilere aktarmaktadır.

Çalışma Alanı

Madde 4 – Merkez, 3 üncü maddede yazılı amacı doğrultusunda aşağıda sayılanfaaliyetleri yürütür:

a)  Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ilgili konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bu kuruluşlarla işbirliği yapar.

b)  Türkiye’nin uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri konusunda çalışmalar yapar, raporlar düzenler ve yayınlar.

c)   Kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri teknik çalışmaları yapar.

d)   Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar,paneller ve uzmanlık kazandırmaya yönelik süreli eğitim programları düzenler.

e)   Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin resmi yayınları ile ilgili diğer yayınları temin eder ve bunları bunları ilgililerin yararlanmasına sunar.

f)  Galatasaray Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde Avrupa Birliği ve Uluslar arası ilişkiler konusunda lisansüstü derslerin koordinasyonunu sağlar.

g)  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer çalışmaları yapar.

Merkezin Organları

Madde 5 – Merkezin organları şunlardır:

a)  Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

Yönetim Kurulu

Madde 6 – (Değişik fıkra:RG-5/8/2011-28016) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Rektörünün onayı ile Merkez Müdürü tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilecek üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu’na Merkezin Müdürü başkanlık eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.Süresi bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini dol-

durmak için yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay toplanıp merkezinaraştırma, eğitim ve dokümantasyon faaliyetlerini gözden geçirir ve kararlar alır.

Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirir, bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını görüşerek karara bağlar.

Merkezin gelir ve giderlerini tesbit eder.

Merkezin bünyesinde, üzerinde araştırma yapılan konuların özelliklerine göre çeşitli çalışma grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarını denetler.

Merkez Müdürü

Madde 8 – Merkez Müdürü, konu ile ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasında Rektör tarafından 3 yıl için atanır.

Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.

Madde 9 – Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı seçebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 10- Merkez Müdürü’nün görevleri şunlardır:

a)Merkezi temsil eder ve yönetir.

b)Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

c)Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

d)Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini araştırma,inceleme, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenler ve denetler.

e)Yurtiçinde ve dışında ilgili kuruluşlar, araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.

f)Merkezin çalışması ve faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlar, Yönetim Kuruluna sunar.

g)Yıllık bütçe tasarısını hazırlar ve onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Personel

Madde 11 – Merkezin idari ve teknik hizmetleri Rektörlükçe görevlendirilecek

Personel tarafından yürütülür.

Mali Konular

Madde 12 – Merkezin gelirleri:

a)Galatasaray Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b)Galatasaray Eğitim Vakfı’ndan sağlanacak fonlar,

c)Avrupa Komisyonu’ndan sağlanacak mali katkılar,

d)Kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile hazırlanacak proje, rapor ve benzeri hizmetler ve yayınlardan sağlanan gelirler,

e)Merkezinfaaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,

f)Her türlü yardım, bağış ve vasiyetlerdir.

Madde 13 – Merkezin Giderleri:

a)Bilimsel toplantı, araştırma, inceleme ve yayın için yapılan harcamalar,

b)Ulaştırma ve haberleşme giderleri,

c)Sosyal faaliyetlerle ilgili giderler,

d)Yönetim giderleri,

e)Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalardır.

Diğer hükümler

Madde 14 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.