Kurum

Türk Akreditasyon Kurumu

Tebliğin Adı                 

Akreditasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Kuralların Bildirimi Hakkında Tebliğ

Tebliğ No

(Akreditasyon 2006/1)

Resmî Gazete Tarihi

26/01/2006

Resmî Gazete Sayısı

26061

AKREDİTASYON HİZMETLERİNDE UYGULANACAK KURALLARIN BİLDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (Akreditasyon 2006/1

             Amaç

             Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, akreditasyon hizmetinin veriliş şekli, şartları, uygulanacak kriterler ve usuller hakkında bilgilendirme ile ilgili yöntemleri açıklamaktır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Tebliğ, ilgili tarafların Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen akreditasyon hizmeti hakkında bilgilendirilmelerine dair yöntemleri kapsar.

             Hukuki Dayanak

             Madde 3 — Bu Tebliğ 2/10/2001 tarih ve 24541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkındaki Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.

             Kuralların Bildirimi

             Madde 4 — Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4457 sayılı Kuruluş Kanununda belirtilen görevleri arasında yer alan deney ve kalibrasyon laboratuvarları, muayene kuruluşları, sistem belgelendirme kuruluşları, ürün/hizmet belgelendirme kuruluşları ve personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu için gereken politikaları, prensipleri, usulleri ve kuralları, oluşturduğu kurumsal kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlı hale getirir ve güncelliğini sağlar.

             Bu prensipler, politikalar, kurallar ve yöntemler akredite olmak isteyen veya akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarına elektronik ortamda veya basılı materyal halinde TÜRKAK tarafından erişime açık dokümante bilgi şeklinde dağıtılır.

             Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

             Madde 5 — Bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle 25/11/2001 tarih ve 24594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış:

             “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Hakkında Tebliğ. Akreditasyon: 2001/1

             Seyyar Kalibrasyon Hizmeti Veren Laboratuvarların/birimlerin ve Geçici Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Hakkında Tebliğ. Akreditasyon: 2001/2

             Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Tebliğ. Akreditasyon: 2001/3

             Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Tebliğ. Akreditasyon: 2001/4

             Akreditasyon Hizmetlerine Dair Şikayet, Anlaşmazlık ve İtirazlar Hakkında Tebliğ.  Akreditasyon: 2001/5”

             ve 23/5/2003 tarih ve 25116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Şartlar Hakkında Tebliğ. Akreditasyon: 2003/1”

             yürürlükten kalkar.

             Yürürlük

             Madde 6 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini TÜRKAK Yönetim Kurulu yürütür.