İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-9/8/2012-28379)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesinin tüm yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere ikinci öğretim dâhil eğitim gördükleri dallara ilişkin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara yardımcı olmak amacıyla Almanca, Fransızca ya da İngilizceyi öğretmek ve yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumları için hazırlık sınıfı açmak, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (İÜYÖS) ile İstanbul Üniversitesinin herhangi bir fakülte veya yüksekokulunda öğrenim hakkı kazanan, Türkçe bilgileri yetersiz yabancı uyruklu öğrencilere ve oturma izni alabilmeleri için bunların durumlarını ilgili idarelere bildirmek, yabancı dillerin öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi için yeni yöntemler hazırlamak, bu konularda araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak, benzer amaçlarla çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanını,

c) Bölüm Başkan Yardımcısı: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısını,

ç) Bölüm Sekreteri: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Sekreterini,

d) Bölüm Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Kurulunu,

e) Bölüm Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Yönetim Kurulunu,

f) (Değişik:RG-9/8/2012-28379) Birim koordinatörü: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe birim koordinatörlerini,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bölümün Organları ve Görevleri

Bölümün organları

MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Bölümünün organları şunlardır:

a) Bölüm Başkanı.

b) Bölüm Yönetim Kurulu.

c) (Değişik:RG-9/8/2012-28379) Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe ve gerektiğinde öğretimi yapılacak dillerin birim koordinatörleri.

ç) Bölüm Sekreteri.

d) Bölüm Kurulu.

Bölüm başkanı

MADDE 6 – (1) Bölüm Başkanı, Rektör tarafından,  İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları arasından, üç yıl süreyle atanır. Başkan, süresi bitince yeniden atanabilir.

Bölüm başkan yardımcısı

MADDE 7 – (1) Bölüm Başkanı, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Bölümde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından üç yıl için atanır. Başkanın herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, yardımcılarından birisini vekil tayin eder.

Bölüm başkanının görevleri

MADDE 8 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

a) Bölüm Başkanı, Yönetim Kurulu ile Bölüm Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

b) Bölüm Başkanı, Bölümün faaliyetlerinin yürütülmesinden ve denetlenmesinden Rektöre karşı sorumludur.

c) (Değişik:RG-9/8/2012-28379) Birim koordinatörleri tarafından, Bölüm Yönetim Kurulunun onayına sunulan öğretim elemanları arasından uygun gördüklerini birimlerin sınav komisyonlarında çalışmak üzere görevlendirir. Uygun nitelikte öğretim elemanı önerilmemişse, mevcut öğretim elemanları arasından uygun olanlarını sınav komisyonunda çalışmak üzere görevlendirir.

Bölüm yönetim kurulu

MADDE 9 – (Değişik:RG-9/8/2012-28379)

(1) Bölüm Yönetim Kurulu; Bölüm Başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve birim koordinatörlerinden oluşur.

Bölüm yönetim kurulunun toplanma zamanı ve karar yeter sayısı

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en az ayda iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğuyla alır.

Bölüm yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Bölüm Yönetim Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, Bölümün faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin temel ilkeleri belirler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının çalışma programını hazırlar.

b) Bölümün ayniyatla ilgili ihtiyaç listesini hazırlar.

c) Öğretimle ilgili araştırma, yayın ve diğer konularda karar verir.

Birim koordinatörü

MADDE 12 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-9/8/2012-28379)

(1) Bölümde öğretimi yapılan dillerin öğretim elemanları arasından, o birimde görevli öğretim elemanları tarafından yapılan seçim sonucu, en çok oyu alan aday, Bölüm Başkanı tarafından Rektöre sunulur ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süre bitiminde seçimler yenilenir, birim koordinatörü yeniden aday olabilir. Birim koordinatörü seçiminde aday çıkmadığı takdirde Bölüm Başkanı ilgili birimin öğretim elemanları arasından uygun gördüğü kişiyi Rektörlüğe aday olarak sunabilir.

Birim koordinatörünün görevleri (Değişik madde başlığı:RG-9/8/2012-28379)

MADDE 13 – (1) Birim Yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-9/8/2012-28379) Birim koordinatörü ilgili olduğu dilin eğitim-öğretim etkinliklerini düzenler ve yürütür.

b) Birimindeki öğretim elemanlarının mesleki açıdan gelişmesini sağlar.

c) (Değişik:RG-9/8/2012-28379) Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders gereçlerinin hazırlanması ve bu konudaki araştırmaların sonuçlandırılması için yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ve diğer birim koordinatörleriyle işbirliği yapar.

ç) Birimlerindeki sınav komisyonunu oluşturmak üzere uygun gördüğü öğretim elemanlarını Bölüm Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Bölüm sekreteri

MADDE 14 – (1)  Bölüm idari teşkilatının başı olan Bölüm Sekreteri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu personelinden, genel hükümlere göre atanır ve Bölüm idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Bölüm sekreterinin görevleri

MADDE 15 – (1) Bölüm Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Büro ve iç hizmet görevleri için gerekli sayıda personel çalıştırır; Bölüm Başkanının kabulüyle, bu personel arasında gerekli iş bölümünü yapar.

b) Oy hakkı olmaksızın, Bölüm Yönetim Kurulu ve Bölüm Kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, tebliğini ve saklanmasını sağlar.

c) Bölüm içi ve bölüm dışı yazışmaları yürütür.

ç) Bölüm Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Bölüm kurulu

MADDE 16 – (1) Bölüm Kurulu; Bölüm Başkanı, Başkan Yardımcıları, Birim Yöneticileri, Bölümün tüm öğretim elemanlarından oluşur.

Bölüm kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Bölüm Kurulu, her yarıyıl başında toplanır. Üyelerin teklifleri doğrultusunda, eğitim-öğretimin genel çerçevesini belirler ve Bölüm Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Bölümün öğretim elemanı, idari ve teknik personel ihtiyacı, Rektör tarafından 657 ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilecek kişilerden karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Bölümün harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Bölüm Başkanına devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 23/6/1995 tarihli ve 22322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük     

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2007

26622

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/8/2012

28379

2.