SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ

BİRİM YÖNETMELİĞİ

 

               

                Amaç ve Kuruluş

                Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ve Yük­seköğretim Kurulunun plan ve programları çerçevesinde SAÜ Öğrencilerinin Beden ve Ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla her türlü Spor, Kültür ve Sanat Faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, Üniversiteye ait tesis ve alanları bu amaca uygun şekilde değerlendirmek. Üniversite Öğretim Elemanları ve memurlarının da imkanlar ölçüsünde bu tesislerden yararlanabilmesini sağlamaktır. Bu tesis ve alanların bakımı, yöneti­mi ve yenilerinin yapılması faaliyetlerini yürütmek üzere "Sakarya Üniversitesi Spor, Kültür ve Sanat Birliği" kurulmuştur.

 

                Birime bağlı olarak çeşitli Spor, Kültür ve Sanat alanları için faaliyetleri fiilen yürütecek Spor, Kültür ve Sanat "Kulüpleri oluşturulur. Bu kulüplerin çalışmaları ve gösterileri Rektörlükte tesbit edilen yerlerde, belirlenecek kurallara uyulmak sureti ile yürütülür.

 

                Birliğin Organları

                Madde 2 -

                a) Birlik Genel Kurulu

                b) Birlik Yönetim Kurulu

                c) Fakülte ve Yüksekokullar Spor, Kültür ve Sanat Kurulları

 

                Birlik Genel Kurulu

                Madde 3 - Birlik Genel Kurulu Rektörün veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Spor, Kültür ve Sanat Birliği Başkanı (Birlik Başkanı), Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Spor, Kültür ve Sanat Birliğince belirlenmiş bir temsilci, Fakülte ve Yük­sekokullar Yönetim Kurullarının gösterecekleri birer öğretim elemanı ve öğrenci ile kulüp başkanlarından oluşur. Birlik Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 

                Genel Kurul her yıl Ekim ayı içinde Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte kurul üyelerinin 2/3 ünün katılımı ile olağan toplantısını yapar. Çoğunluk sağlanamadığı durum­da toplantı bir hafta sonra katılanlarla birlikte yapılır.

 

                Genel Kurul, ilgili kanun maddesini gözönünde tutarak Yönetim Kurulunun sunduğu yıllık faaliyet raporunu inceler ve Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe taslağını incele­yip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra gelecek yıl faaliyetleri ile birlikte Rektör'e sunar.

 

                Genel Kurul, Birlik Başkanının göstereceği 4 aday arasından iki başkan yardımcısı ile birlik yönetim kurulunun iki üyesini iki yıl için seçer. Genel Kurul, Birlik Başkanının veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin çağrısı üzerine ayrıca toplantı yapabilir.

 

                Birlik Yönetim Kurulu

                Madde 4 - Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı, Spor Sanat ve Kültür Birliğince seçilmiş bir temsilci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Genel Kurul tarafından seçilen iki başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşur.

 

                Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir sayman seçer. Birlik Yönetim Kurulu, Baş­kanın çağrısı üzerine toplanır. Birlik Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca onayla­nan yıllık faaliyetlerin yürütülmesine ve uygulanmasına karar verir, birliğin yıllık bütçe taslağını hazırlar ve bunları Rektörlüğe sunar.

 

                Birlik Yönetim Kurulu, Üniversiteye ait Spor tesislerini yönetir, yenilerinin yapılması için imkan arar. Spor karşılaşmalarına karar verir ve takımlarını seçer. Üniversitede kurula­cak Spor, Kültür ve Sanat Kulüplerini belirler, Kulüp Yönetim Kurullarından gelen faaliyet programlarını onaylar.

 

 

                Birlik Başkanı.

                Madde 5 - Birlik Başkanı, Spor, Kültür ve Sanat Birliği başkanıdır. Başkan, Rektör tarafından üç yıl için atanan bir öğretim üyesidir. Başkan Yönetim Kurulunun Başkanı olup, birliği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Birliğin düzenli çalışmasını sağlar ve genel gözetim ve denetim Yönetim Kurulu adına yapar. İzinli bulunduğu süre içinde Başka­nın görevlendireceği  Birlik Başkan Yardımcısı bu görevi yürütür.

 

                Fakülte ve Yüksekokul Kurulları

                Madde 6 - Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kültür ve Sanat Kurulları her Fakülte De­kanının ve Yüksekokul Müdürünün başkan olarak iki yıl süreyle görevlendireceği bir öğretim Üyesi ile Dekanın ve Yüksekokul Müdürünün önereceği adaylar arasından  Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca iki yıl için seçilecek 2 Öğretim Üyesi veya Yardımcısı ile 2 öğrenciden oluşur.

 

                Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kültür ve Sanat Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul içi Spor, Kültür ve Sanat faaliyetlerini düzenlemek, Spor, Kültür ve Sanat Birliğine katılacak Fakülte ve Yüksekokul Spor Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı dışındaki üyeleri seçmek, Birlikte dü­zenlenen faaliyetlere yardımcı olmak, Kulüplerin kurulması için Birliğe öneride bulunmak. Kurulmuş kulüplerin Genel Kurullarına Madde: 8'de belirtilen ikişer temsilciyi seçmek ko­nularında yetkilidir.

 

                Spor Kültür ve Sanat Kulüpleri

                Madde 7 - Sakarya Üniversitesi öğrencileri tarafından bilim, kültür, spor ve sanat alan­larında faaliyet göstermek üzere kulüpler kurulabilir. Kulüplerin kurulması, ilgili kulübün çalışma esasları ile birlikte bir öğretim elemanı ve iki öğrencinin Fakülte ve Yüksekokul Spor Kültür ve Sanat kuruluna yaptığı başvurunun Birlik Yönetim Kurulunca kabulü ile gerçekleşir. Spor, Kültür ve Sanat Kulüplerinin organları şunlardır.

                a - Kulüp Genel Kurulları

                b - Kulüp Yönetim Kurulları

 

                Kulüp Genel Kurulları

                Madde 8 - Spor, Kültür ve Sanat Kulüplerinin Genel Kurulları, Fakülte ve Yüksek­okul Spor, Kültür ve Sanat kurullarınca her kulübün çalışma alanlarıyla ilgili elemanları ara­sından seçeceği birer öğretim Üyesi veya Yardımcısıyla birer öğrenciden oluşur. Bazı Fakülte ve Yüksekokulların bir kulübe temsilci göndermemesi kulübün faaliyetlerini engellemez. Ku­lüp Genel Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Genel Kurul Başkanı, kurul üyesi Öğretim Elemanları arasından seçimle belirlenir.

 

                Kulüp Genel Kurulu, kulübün çalışma programının çerçevesini belirler, kulüp etkinlik­lerine öğrencilerin, öğretim elemanları ve Sakarya Üniversitesi'nin diğer mensuplarının katı­lımlarını arttırmak için öneriler hazırlayarak Birlik Yönetim Kurulu'na sunar ve üyeleri arasından Kulüp Yönetim Kurulunu seçer.

 

                Kulüp Yönetim Kurulları

                Madde 9- Kulüp Yönetim Kurulları, her kulübün genel kurulu tarafından ve kendi üye­leri arasından seçilir. Kulüp Yönetim Kurulu, bir Öğretim Elemanı ve iki öğrenciden oluşur. Yönetim Kurulunun Başkanı, Öğretim Elemanı olan üyedir. Kurul üyeleri görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 

                Kulüp Yönetim Kurulu, kulübün yıllık faaliyet programını hazırlar, kulüp etkinlikleri­ni düzenler ve yönetir. Bu faaliyetler için gerekli ödenek donanım, yer v.b ihtiyaçları Birlik Yönetim Kuruluna iletir.

 

                Kulüp Yönetim Kurulu Karar defteri, üye kayıt defteri, kasa defteri ve gerekli diğer defterleri tutar.

 

                Birlik Gelirleri

                Madde 10 - Birliğin gelirleri şunlardır.

                a) Ayni ve nakdi bağışlar

                b) Düzenlenecek Kültür ve Sanat etkinliklerinden sağlanacak gelirler

                c) Spor salon ve alanlarında kurulacak büfe, kantin ve benzerlerinden sağlanacak ge­lirler.

                Ayrıca birim etkinlikleri için, öğrenci Harçlar Fonundan bu fonun amaçlarına uygun faaliyetler için, Rektörlükçe ayrılan ve kendi usullerine göre harcanan ödeneklerden de yararlanılır.

 

                Birlik Harcamaları

                Madde 11 - Harcamalar, Birlik Başkanının teklifi ve İta Amirinin onayı ile yapılır. Harcamalar, geçerli belgelere dayandırılarak ilgili deftere işlenir. Birlikte, Envanter defteri, Kasa ­defteri ve ilgili diğer defterler tutulur.

 

                İta Amiri

                Madde 12- İta Amiri Rektördür. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini Birlik Başkanına devreder.

 

                Denetleme

                Madde 13 - Birlik hesaplarının her bütçe yılı için denetimi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bir Başkan ve iki Öğretim Üyesinin katıldığı bir kurul tarafından yapılır. Kurul, harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek her yıl için bir rapor hazırlayıp Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

 

                Birlik Hizmetlerinden Yararlanma

                Madde 14 - Sakarya Üniversitesi öğrencileri Birlik Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu kulüplere kayıt olmak şartı ile hiçbir ücret ödemeden birliğin faaliyetlerine katılır ve birlik hizmetlerinden yararlanırlar.

 

                Disiplin Cezaları

                Madde 15 - Sakarya Üniversitesi Spor, Kültür ve Sanat Birliği'nin her  türlü faaliyetlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği geçerlidir. Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde bu işlem Rektörlükçe yürütülür.

 

                Yürürlük

                Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.    

 

                Yürütme

                Madde 17 - Bu Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.