CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkez birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (CÜSAM): Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin somut ve somut olmayan kültür mirasına ilişkin betimleyici, sınıflandırıcı ve tarihsel araştırmalar yaparak ya da yaptırarak Sivas ve yakın çevresinin kültür envanterini çıkarmak, bu konularda araştırmalar yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

b) Sivas araştırmalarıyla bağlantılı olarak Antropoloji, Arkeoloji, Edebiyat, Ekonomi, Endüstri, Güzel Sanatlar, Halkbilim, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Tarih, İlahiyat ve benzeri alanlarda eğitim veren akademik birimlerle işbirliği kurmak, gerekirse bu bölümlerin müfredat programlarına, Sivas kültürüyle bağlantılı derslerin ilave edilmesi amacıyla adı geçen birimlerle ortak çalışmalar yapmak,

c) Kaybolmaya yüz tutmuş halı, kilim, şal gibi dokumacılık, el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler gibi somut ve somut olmayan yöresel kültür mirasını saptamak ve onları yaşatma konusunda uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek,

ç) Sivas kültürü konusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilinç oluşturmak, bu amaçla kongreler, paneller düzenlemek, afişler, posterler ve kartpostallar bastırmak, bu konularda çalışma yapacakları teşvik etmek ve desteklemek,

d) Tez aşamasına gelmiş olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tez konularını, Sivas kültür alanı çerçevesinde seçmeleri konusunda öğrencileri teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla ilgili akademik birimlerle işbirliği halinde çalışmak,

e) Sivas’ın kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar yapmak, konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek, Sivas kültürünü yaşatma, yayma ve kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknik ve maddi destek sağlamak amacıyla resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

f) Merkez adına internet sayfası açarak araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanların yayınlanmasını sağlamak ve böylece bilgi aktarılmasında hızlı erişimi sağlamak,

g) Sivas kültürünü tanıtmak, böylece kültür turizmini canlandırmak amacıyla yukarıda belirtilen araştırmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere görsellik kazandırmaya yönelik projeler geliştirmek, bu yönde yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

ğ) Kültür ve kültür çalışmaları ile bağlantılı kitap, makale, tez ve raporları temin ederek araştırmacıların kullanımlarına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarından olan ve 5 inci maddede belirtilen konulardan birinde çalışmaları bulunan ve Merkez birimleriyle ilgili bölümlerden birinde başkanlık yapan akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Müdür, biri Merkezin faaliyet alanlarından olan ve 5 inci maddede belirtilen konularda çalışmaları bulunan ve Merkezin birimlerinin birinde başkanlık yapanlar arasından ve diğeri Üniversite dışından olmak üzere iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcıları, Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür, gereken hallerde görev süreleri dolmadan yardımcılarının değiştirilmesini Rektörlük makamına teklif edebilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

c) Merkezin çalışmasını başarılı ve sürdürülebilir kılacak niteliklere ve performansa sahip şahıs ve temsilciler arasından Yönetim ve Danışma Kurulu üyelikleri için Rektörlük makamına tekliflerde bulunmak,

ç) Bu Yönetmelikle belirlenen birimleri oluşturma yönünde Rektörlük makamına tekliflerde bulunmak,

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Müdür, müdür yardımcıları, birim temsilcileri, kamu kuruluşlarından iki temsilci, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen iki kişi olmak üzere toplam oniki kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan, görevi nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayacak olan ya da mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye/üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye/üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün yokluğunda bu görevi, Rektöre vekâlet eden ya da görevlendirdiği kişiler üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan, program ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez birimlerince önerilecek proje tekliflerini, bütçe sınırları çerçevesinde görüşmek, sıralamak ve destekleme programına almak,

c) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşerek karara bağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu toplam yirmiüç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Bunların dışında Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim öğretim yapan bölümlerden yedi kişi ve Üniversite dışından Merkezin faaliyetleri doğrultusunda çalışmaları bulunan dört kişi Rektör tarafından Danışma Kuruluna görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresinden önce boşalan üyelikler için Müdürün önerisi üzerine gerekli atamalar Rektör tarafından yapılır.

(2) Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Rektör olmadığında bu görevi vekili veya görevlendireceği kişi yürütür. Müdürün davetiyle yapılacak ilk toplantıda iki raportör seçilir.

(3) Danışma Kurulu, yenilikçi fikirlerle Merkezin çalışma planlarına yön vermek, Merkezin faaliyet konuları ve yöntemleri bakımından akademik perspektif ile yöresel ve bölgesel perspektifler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için Üniversite ile Sivas arasındaki işbirliğini oluşturmak amacıyla her yarıyıl en az bir kere olmak üzere başkanın çağrısı üzerine toplanır. Alacağı tavsiye kararlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Müdürlüğe iletir.

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, 5 inci maddede anılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen birimler oluşturulur:

a) Bilgi ve Belge Yönetimi birimi,

b) Çevre Araştırmaları birimi,

c) Halk Kültürü Araştırmaları birimi,

ç) Sanat Araştırmaları birimi,

d) Tarih Araştırmaları birimi,

e) Turizm Araştırmaları birimi.

(2) Merkez birimlerinin başkanları, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilir. Danışma Kurulunun veya Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezde yeni birimler oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.