YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜME AKADEMİSİ VE REKABET ARAŞTIRMALARI, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanı

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kümelere hizmet vermek için bir mükemmeliyet merkezi olarak faaliyet göstermek,

b) Küme kolaylaştırıcıları ve kümelenme uzmanları yetiştirmek, sertifikalandırmak kümelenme uzmanı havuzu oluşturmak,

c) Kümelenme birlikteliklerine, kümelenme süreçlerine yönelik hizmet vermek,

ç) Kümelenme ve rekabet konularında ulusal ve uluslararası alanda yapılmış çalışmaları izlemek ve faaliyetlerini bu çalışmalar doğrultusunda güncellemek,

d) Bilim, sanayi ve teknoloji politikaları ile bölgesel kalkınma alanında araştırmalar yapmak,

e) Uluslararasılaşma, yenilikçilik, rekabet ve Ar-Ge politikası konularında kamu kurumlarına ve özel sektöre danışmanlık hizmeti vermek,

f) Bölgeler arası rekabet farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve hizmet vermek,

g) Araştırma, danışmanlık ve proje konularında ulusal, uluslararası kuruluşlarla ve üniversitelerin ilgili tüm birimleriyle işbirliği yapmak, disiplinler arası araştırmaları ve ortak çalışmalara özendirmek ve yürütmek, amaçları çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenlemek, eşgüdüm sağlamak,

ğ) Yenilikçilik, rekabet ve kalkınma alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak,

h) Diğer ülkelerin kümelenme sürecinde faydalanabileceği faaliyetler konusunda hizmet vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de ve dünyada kümelenme hakkında yapılmış çalışmalara ilgililerin kolayca erişebileceği bir bilgi birikimi veri tabanı oluşturulması ve geniş vaka analizleri ile tecrübe paylaşımına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Belirli süreler için kümelenme projelerindeki koordinasyonu kolaylaştıran faaliyetler, yeterlilik ve aktivite yönetimi, yenilik yönetimi, strateji, pazarlama, uluslararasılaşma, finansal değerlendirme ve ölçümlendirme gibi eğitimler vermek,

c) Küme kolaylaştırıcıları, yöneticileri ve kümelenme uzmanlarınca gerek eğitimler gerek seminerler gerekse diğer grup faaliyetlerinde deneyimleri paylaşmak,

ç) Başarılı kümelerin tecrübelerinin diğer kümeler tarafından kendi bölgelerinde nasıl uygulanabileceği noktasında yol gösterici faaliyetleri üstlenmek,

d) Merkezin faaliyet alanlarında kamu kurumları ile özel sektöre hibe programlarına yönelik proje önerilerini geliştirmek,

e) Merkezin amaçlarına ilişkin Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) Danışma Kurulu.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür ile rekabet, bilim, sanayi ve teknoloji politikaları alanında araştırma veya uygulama deneyimi bulunan, kümelenme konusunda yetkin kişiler arasından; ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen iki, Rektör tarafından belirlenerek görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa salt çoğunluk ile toplanır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Kararlar üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdürlüğün teknik raporlarını ve kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Merkeze bağlı alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve kararlar almak,

ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık çalışma programı ve bütçe önerilerini incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe ve Bakanlığa iletilmesini sağlamak.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin, amaçları doğrultusunda ve çalışma alanlarında faaliyet yürütmek,

b) Merkezin ve bağlı birimlerin etkin ve düzenli çalışması için önlem almak, Merkezin sevk ve idaresini yapmak,

c) Merkez ve bağlı birimlerin, çalışma raporları, bütçeleri ve çalışma programlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, ilgililere sunmak ve onaylatmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Türkiye’nin kalkınma, bilim, teknoloji ve rekabet kapasitesini geliştiren kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ulusal veya uluslararası özel kuruluş temsilcileri veya kişilerden belirlenen en fazla onüç üyeden oluşur. Danışma Kurulu Rektörün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve ilgili kurullardan üyelik için teklifte bulunulmasına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(3) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ile sektör ve kurum temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(4) Danışma Kurulu; uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve Merkez çalışmalarına bilimsel ve idari bilgi ve deneyimlerini katarak danışmanlık faaliyeti yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı merkez çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Merkez çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ayrıca, Bakanlıktan ilgili mevzuat gereğince yapılacak görevlendirmeler ile personel ihtiyacı karşılanabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında temin edilen her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Bakanlık ile yürütülecek ortak çalışmalarda Merkez imkanlarının  kullanımına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve protokol şartlarına göre işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.