ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (OMÜSEM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arz ve talep edilen her türlü eğitim, danışmanlık ve araştırma-geliştirme (AR-GE) hizmetini yürütmek,

b) Rektörlükçe veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarından biri, Müdür görev başında olmadığı zaman vekalet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek,

d) Faaliyet raporları hazırlamak,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

f) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,

c) Eğitim programı sonunda verilecek belge türüne karar vermek, 

ç) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/5/1997 tarihli ve 22981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.