ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ORNİTOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1 —Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca “Ornitoloji Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin kuruluş amacı; yaygın olmaları, kolay izlenebilmeleri ve her türlü ekosistemde çeşitli seviyelerde bulunmaları açısından biyolojik çeşitlilik, ekolojik çalışmalar ve doğal sistemlerin monitorizasyonunda en yoğun araştırılan canlı grubu olan kuşlar konusunda, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte, çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon monitorizasyonu, dağılım ve haritalama da dahil olmak üzere ilgili tüm bilimsel disiplinlerde uzun vadeli araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçları yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformlarda üniversitemizi temsil etmek, ilgili bilimsel disiplinlerde ekspertiz sahibi kişilerin yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12 nci maddesi ile yüksek öğrenim kurumlarına verilen görevleri ornitoloji konusunda ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gerekli saha ve laboratuvar çalışmaları çalışma alanına girer.Bu kapsamda:

a) Belli bir tür ya da tür grubuna yönelik taksonomik, moleküler, ekolojik ve davranışsal araştırmalar,

b)Belli bir saha ya da bölgeyle ilgili tür bileşimi, dağılımı ve haritalama çalışmaları, c) Tür ya da türlerin doğal sistemlerdeki rol ve önemine yönelik saha ve laboratuvarda gözlem ve deneyler,

d)Mevsimsel göçlerin türlere göre zaman, yoğunluk, oriyantasyonu ile ilgili çalışmalar,

e)Nesli tehlikede türlerin ya da yaşam alanlarının saptanması, değerlendirilmesi ve koruma öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi,

f) Yukarıda sayılan konularla ilgili veri toplanması, arşivlenmesi, verilerin işlenmesi ve sonuçların yayınlanması,

g)Amaca yönelik müze, arşiv, laboratuvarlar ve diğer uygulama birimlerinin tesisi,

h)Amaçlara uygun teorik ve uygulamalı sempozyum, kongre, seminer, kurs ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenmesi,

i) Yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaların eşgüdümle gerçekleştirilmesini sağlaması,

j) Amaç kapsamındaki konularda çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerin takip edilmesi, ülke ve bölge koşullarına uyarlanması,

k)Üniversite içinde konu ile ilgili eğitim ve öğretimin desteklenmesi,

l) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak

bulunmaktadır.

Organlar

Madde 4 —Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 5 —Merkez müdürü konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdürü yönetim kurulu üyelerinden birisinin kendisine yardımcı olarak görevlendirilmesini önerebilir. Merkez müdürü görevde olmadığı zamanlarda yardımcısı yerine vekalet eder.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun görüşlerini almak, merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b)Merkezin çalışmaları hakkında her yıl ve istendiğinde Rektöre bilgi vermek,

c)Merkezin ödenek ve eleman gereksinimlerini gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

Merkez müdürü merkezin, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçların alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez yönetim kurulu konuyla ilgili bölümlerin önerileri doğrultusunda Rektör tarafından seçilecek dört öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi 2 yıldır, görev süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Süreleri dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenisi seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu,Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b)Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmaları hakkında yıllık çalışma raporu hazırlamak.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi rektörlük tarafından usulüne uygun yapılan görevlendirme ile sağlanır.

Madde 8 —Merkezin ita amiri Rektördür. Bu yetki 2547 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre Merkez Müdürüne devredilebilir.

Madde 9 —Bu Yönetmelikte yer almayan hükümler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.