KARADENZ TEKNK NVERSTES PSKOLOJK DANIMA VE REHBERLK UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Karadeniz Teknik niversitesi Psikolojik Danma ve Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Karadeniz Teknik niversitesi Psikolojik Danma ve Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Gnll alan: Merkezde duyulan ihtiya erevesinde belirlenen hizmetlere, gnlllk ilkesine gre katkda bulunan alannda uzman kiiyi ya da renciyi,

b) Merkez (KTPDRM): Karadeniz Teknik niversitesi Psikolojik Danma ve Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Karadeniz Teknik niversitesi Rektrn,

d) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik dzeyine gre gerekletiren, rehberlik ve psikolojik danmanlk, psikoloji ya da klinik psikoloji alannda lisans, yksek lisans ya da doktora renimi gren rencileri,

e) niversite: Karadeniz Teknik niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitede n lisans, lisans ve lisansst retim programlarna kaytl rencilerle dier kamu ve zel sektr kurulularna bireysel, sosyal, eitimsel ve mesleki alanlara ynelik psikolojik danma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

(2) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) niversitede n lisans, lisans, yksek lisans ve doktora renimi gren rencilere bireysel, sosyal, eitimsel, mesleki alanlarda geliimsel ve iliki odakl bireysel ve grupla psikolojik danma ve psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiinde rencilere ynelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasn salamak, dier lme ara ve tekniklerini kullanmak.

c) niversite bnyesinde geliimsel, nleyici, tamamlayc, problem zc her trl rehberlik programlarn dzenlemek.

) niversite bnyesinde krize mdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

d) niversite bnyesindeki ya da dndaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon iinde alarak ihtiya duyan ve psikolojik rahatszl olan renciler iin sevk mekanizmas oluturmak ve bu rencileri izleme almalarn yrtmek.

e) niversite bnyesinde alma alanna ynelik olarak ilgili kii ve birimlere gerektiinde mavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen rencilerin niversiteye uyumunu kolaylatrmaya ynelik oryantasyon almalar yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiya, beklenti ve profilini belirlemek amacyla dzenli aralklarla ve mesleki etik kurallar temelinde aratrmalar yapmak.

) Merkez bnyesinde yaplan tm almalarn etkinliini deerlendirmek zere dzenli aralklarla bilimsel almalar yapmak.

h) Merkezin alma alan ile ilgili olarak kamu kurulular zel sektr ve uluslararas kurululara ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda uygun eitim programlar planlamak, ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve sertifika programlar dzenlemek ve sertifikalar vermek.

) Merkezin alma alannda yaplm her trl bilimsel almalar yaymlamak.

i) Merkezin alma alannda yaplan her trl ulusal ve uluslararas bilimsel etkinlie katlmak.

j) lgili alanlarda alan meslek elemanlarna, aratrmaclara ve lisansst dzeyde renim gren rencilere gerektiinde uygulama alan yaratmak, eitim ve gzetim destei sunmak, danmanlk yapmak.

k) Gerektiinde faaliyet alan kapsamnda niversite personeline ynelik eitim almalar yapmak.

l) Bilimsel ve etik kurallar erevesinde niversitenin psikolojik danmanlk ve rehberlik hizmetleri kapsamndaki dier etkinlikleri gerekletirmek.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Bu artlara uygun bir retim eleman bulunmad takdirde Mdr, Merkez bnyesinde tam zamanl olarak alan uzman personel arasndan grevlendirilebilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilecei gibi, sresi bitmeden de ayn usulle grevden alnabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarnn amac dorultusunda yrtlmesi, denetlenmesi ve Merkez personelinin almasndan Rektre kar sorumlu olan Mdr aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin yl sonu alma raporunu Rektre sunmak.

b) Merkezde grev yapan tam zamanl, yar zamanl ve gnll uzman personeller ile stajyer rencilerin grev, yetki ve sorumluluklarn belirlemek.

c) Merkezi temsil etmek ve Merkez almalarnn Merkezin amacna uygun olarak ve koordinasyon iinde gelitirilmesini, planlanmasn, yrtlmesini ve denetimini salamak.

) Merkezde sunulan hizmetlerin; rencilerin ihtiyalar ve beklentileri dorultusunda eitlendirilmesini, etkinliinin artrlmasn ve planlanmasn gerekletirmek.

d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyalar dorultusunda eitlendirilerek gelitirilmesi konusunda ilgili dier kii, birim, kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

e) Merkezin alma alan ile ilgili kii, birim, kurum ve kurulular ile ibirlii veya koordinasyon esaslar erevesinde ortak projeler belirlemek ve yrtmek.

f) Merkezin alma standartlarn gelitirmeye ynelik bilimsel temelli stratejiler gelitirmek, uygulamak ve deerlendirmek.

g) Psikolojik danmanlk ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliini ve idari yapnn bu bilimsel geliime uygun olmasn salamak.

) Merkez alanlarnn uyum iinde almalarna ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda gelitirmelerine destek olmak.

h) Merkezin alma alannda yaplan ve Merkezin ama ve faaliyetleri ile ilgili tm ulusal/uluslararas etkinliklere katlmak.

) Merkez alanlarnn eitim-retim yl iinde sunduklar hizmetlerin etkinletirilmesi iin kendi aralarnda dzenlenen haftalk vaka ve gzetim toplantlar bata olmak zere tm toplantlar yllk alma program erevesinde dzenlemek.

i) Merkez alanlarnn personel ilerine ilikin ilemlerini yrtmek.

j) Merkezde grevlendirilecek uzman personel adaylarn ilgili mevzuat hkmlerine gre semek ve seilen adaylar Rektrle bildirmek.

k) Merkezde grev yapacak stajyer rencileri belirlemek.

l) Merkezdeki aratrma ve eitim projelerinin gerekletirilmesine ynelik planlamalar ve uygulamalar gerekletirmek.

Mdr yardmcs

MADDE 8 (1) Mdr yardmcs; Mdrn nerisi zerine, Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar arasndan yllna grevlendirilir.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye tekrar grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu olaan olarak iki ayda bir kez toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arr. Ynetim Kurulunda kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde karar verilmi saylr. Ynetim Kurulu yetkilerini uygun grd llerde Mdre devredebilir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin btesini, personel ihtiyacn, yllk faaliyet raporunu ve faaliyet planlarn hazrlamak ve teklif etmek.

b) Merkezin amalarnn gereklemesi ve yapaca almalarn yrtlmesi iin gerekli dier kararlar almak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 10 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karadeniz Teknik niversitesi Rektr yrtr.