EGE ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 – Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Ege Üniversitesi Senatosunun 5/12/1995 gün ve 7/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 1/4/1992 tarihli onayı ile “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 – a) Deniz ve içsularda her türlü araştırma ve benzer konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

b) Türkiye içsuları (göl, gölet, akarsular) ve denizlerde gerçekleştirilecek canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi, kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapar, organize eder ve öneriler getirir.

c) İçsu ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapar. Yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapar.

d) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

e) İçsu  ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

f) İçsu ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmaya planlar, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

g) Sualtı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev alır. Bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

h) İçsu ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutacak araştırmalar yapar ve öneriler getirir.

i) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için her an bir balıkadam ekibini göreve hazır tutar.

j) Diğer ulusal ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile amacına uygun konularda işbirliği yapar.

k) Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlilerine, öğrencilerine ve halka sualtını tanıtıcı konferans, seminer, panel vb. organize eder. Sualtı cankurtarma ve balıkadamlık kursları açarak başarılı olanlara belge verir.

l) Ege Üniversitesi’ne bağlı kurumlar ve özellikle Su Ürünleri Fakültesi ile yakın ilişki kurar ve yardımcı olur.

Organlar

Madde 3 – Merkezin organları şunlardır.

Merkez Danışma Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü 

Merkez Danışma Kurulu

Madde 4 – Merkez Danışma Kurulu, çalışma alanı ile ilgili görüş ve önerileri belirlemek amacıyla yılda bir kez toplanır. Bu kurul bir Rektör Yardımcısı, Merkez Müdürü, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi temsilcisi, Ege Üniversitesi  Spor Kulübü temsilcisi, Vilayet temsilcisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi, Sualtı Federasyonu temsilcilerinden oluşur. 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5 – Merkez Yönetim Kurulu Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim Kuruluna Ege Üniversitesi dışından konu ile ilgili bir kişi atanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 – a) Ayda bir kez toplanarak merkezin yönetim ve faaliyetlerini yönlendirir.

b) Yapılacak araştırma ve uygulamalarda çalışacak elemanların tespit ve tayinini sağlar.

c) Merkezin amacına uygun çalışmaların koordinasyon ve organizasyonlarında fikirler üretir, kararlar alır.

d) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalarda müdüre destek ve yardımcı olur.

Merkez Müdürü

Madde 7 – Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden biri Rektör tarafından üç yıl sürüyle Merkez Müdürü olarak atanır. Bu süre sonunda aynı kişi tekrar müdür olarak atanabilir. Merkez Müdürü bir yardımcı atayabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Merkez  Müdürlüğüne yardımcı vekalet eder.

Madde 8 – Müdürün görevleri şunlardır; Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinden gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca;

Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Kararların uygulanmasını sağlar.

b) Merkezi temsil eder. İdari işlemleri yürütür. Bütçe tekliflerinin hazırlanıp Rektörlüğe iletilmesini sağlar.

c) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla amaca uygun işbirliği ve projelerin gerçekleşmesini sağlar.

Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlar. 

Yürürlük

Madde 9 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – Bu yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.