SAYMER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA

YENİLİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

                Kuruluş

                Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2 maddeleri uyarınca Sakarya Üniversitesine bağlı olarak “Sakarya Üniversitesi Sakarya Yenilik Merkezi (SAYMER)”  kurulmuştur.

 

                Amaçlar

                Madde 2- Ülke kalkınmasının, Cumhuriyetin kurulmasından beri itici güç olarak kabul edilen sanayinin geliştirilmesine, ekonomideki dışa bağımlılığın karşılıklı ticari ilişkiler şekline dönüşmesine ve Türkiye’nin dünya pazarlarındaki haklı yerini alabilmesine bağlı olduğu bilinciyle; firmaların üretimini ve verdiği hizmeti dünya standartlarına uygun,dış pazarlarda rekabete girebilecek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacak hale getirmesine yardımcı olmak; son yıllarda Sakarya ilinde yaşanan hızlı sanayileşmenin getirdiği büyük yatırımların yanında öteden beri varolan ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak firmalar için sermaye, işgücü ve hammadde gibi sınırlı üretim kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve kaynak israfının önüne geçebilecek kalıcı ve optimal çözümler bulmak, Ayrıca bilimsel ve teknolojik alandaki yenilik ve gelişmeleri sanayiye aktararak sanayinin AR-GE çalışmalarına destek vermektir.

 

                Tanımlar

                Madde 3- Bu Yönetmelikte Sakarya Üniversitesi  “Üniversite”, Sakarya Üniversitesi Rektör’ü  “Rektör”, Sakarya Üniversitesi Sakarya Yenilik Merkezi de kısaca “SAYMER”  veya  “Merkez”  olarak anılacaktır.

 

                Organlar

                Madde 4- Merkezin organları şunlardır;

                a) Danışma Kurulu

                b) Yönetim Kurulu

                c) Müdür.

                Danışma Kurulu Oluşumu ve Görevleri

                Madde 5- Danışma kurulu SAYMER için, Sakarya Üniversitesi-Sanayi işbirliğini sağlayacak ve Sakarya İlinin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunacak hedefler belirlemeye birinci derecede yetkili ve görevlidir. SAYMER Danışma kurulu, Sakarya İlinin sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunlara çareler üretmek, yeni teknolojik gelişmeleri işbirliği çerçevesinde sanayiciye ulaştırmak, bilgi transferini sağlayacak hedefleri belirlemekle görevlidir. Ayrıca belirlenen hedefler doğrultusunda her yıl çalışma programları hazırlamak, bu çalışma programlarına uyulmasını sağlamak Danışma Kurulunun görevleri arasındadır. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşup, Rektörün çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Danışma Kurulu;

·         Rektör

·         Saymer Müdürü

·         Mühendislik Fakültesi Dekanı

·         Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

·         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

·         Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı

·         Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

·         Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

·         Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

·         Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Başkanı,

olmak üzere on kişiden oluşur.

 

                Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görevleri

                Madde 6- (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 

                (Ek: RG 3/3/2005-25744) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir."

 

Yönetim Kurulu;

                a) Merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,

                b) Merkezin kuruluş amacına uygun başvuruları inceleyerek kabulüne karar vermek,

                c) Merkezin araştırma ve uygulama programlarını hazırlamak, Merkez Müdürünce hazırlanacak bütçe ve programları inceleyerek uygun gördüğü takdirde onay için Rektörlüğe sunulmasına karar vermek,

                d) Faaliyet raporları hakkında görüş bildirerek bunları Rektörlüğe göndermek,

                e) Danışma Kurulunun tavsiyeleri yönünde gerekli kararları almak.

 

                Merkez Müdürü

                Madde 7- (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

 

                Merkez Müdürü;

                a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

                b) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, bütçe önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

                c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve belirlediği hedefler doğrultusunda hazırlanan çalışma programlarının birimler tarafından eyleme geçirilmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını temin etmek,

                d) SAYMER’in faaliyet  konuları hakkında ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirmek, ayrıca  sanayi ile Üniversitenin işbirliğini sağlamak amacıyla iş alemi ile sürekli ve tutarlı bir diyalog kurmak ve yürütmekle yetkili ve görevlidir.

 

Fonksiyonel Birimler

                Madde 8- SAYMER Organizasyon yapısı içinde yer alan fonksiyonel birimler, sanayiden gelecek danışmanlık yada eğitim hizmeti talebine göre Üniversite içinden ya da dışarıdan istihdam edilecek uzmanlardan oluşturulur.           

                Başlıca fonksiyonel hizmet birimleri şunlardır;

                - Bilgi sistemleri ve Dokümantasyon

                - Proje İzleme ve Değerlendirme

                - Danışmanlık ve Kalite Geliştirme

                - Ortak Kullanım Atölyeleri

                - Eğitim Hizmetleri.

 

                Her fonksiyonel birimin görev alanına giren hizmet konuları aşağıda açıklanmıştır. Bu tanımlar esnek olup talebin özelliğine göre görev alanları genişletilebilecektir.

 

                - Standartlar ve Bilgi İşlem Hizmetleri

                - Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri

                - Yönetim- Organizasyon hizmetleri

                - Muhasebe Organizasyonu ve Mali işler Danışmanlık Hizmetleri

                - Araştırma-Geliştirme ve Laboratuar Hizmetleri

                - Eğitim Hizmetleri

 

                Fonksiyonel birimler ile bunların hizmet konularına ilişkin hususlar Merkez tarafından hazırlanacak bir Talimatname ile ayrıntılı olarak düzenlenir.

                Madde 9- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

 

                Madde 10- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

 

                Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Yükseköğretim Kanunu, ilgili  yönetmelikler  ve genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

 

                Yürürlük

                Madde 12-  Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 13-  Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.