SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki geçmişten günümüze kadar olan ekonomik, siyasal ve kültürel konularda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak,

             b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek,

             c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip etmek,

             ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının yayın yapmasını teşvik etmek,

             d) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

             e) Gerekli görüldüğünde, Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

             f) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak, Merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

             (3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim bilimsel araştırma danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,

             c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

             e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

             (2) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan tarih, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, sanat tarihi, arkeoloji ve coğrafya bölümleri öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür yardımcısı, Kurulun tabii üyesidir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.