ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ

SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç. Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı günümüz dünyasında oldukça önemli bir konumda bulunan uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

(2) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bölgedeki jeolojik ve hidrojeolojik yapı değişimlerinin ve özelliklerinin tespiti ve haritalanması, maden ve diğer hammadde yataklarının tespiti ve kullanımlarının izlenmesi, içme ve kullanma amaçlı potansiyel su kaynaklarının bulunması ve mevcut su kaynaklarının korunması, tektonik çizgiselliklerin ve kırık-çatlak formasyonlarının tespiti ve jeolojik duyarsızlık ve deprem risk analizlerinin yapılması.

b) Bölgenin çeşitli yönlerden risk durumlarının (taşkın alma olasılığı olan yerlerin, don alma tehlikesi olan alanların, erozyon ve heyelan bölgelerinin ve kar yüklerinin) tespiti ve izlenmesi ile baraj ve göletlerin kapasitelerinin yönetimi.

c) Tarımsal üretimi sınırlandıran tuzluluk, drenaj sorunu ve toprak kaybı gibi olumsuz faktörlerin tespitinin yapılması, gelişiminin izlenmesi ve alınacak önlemlerin bilimsel olarak belirlenmesi ve önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya aktarılabilmesinin sağlanması.

ç) Bölgedeki kentsel yer seçimlerinin ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayalı olarak planlanması, kent bilgi sistemlerinin kurulması, kriz ve afet yönetim planlarının desteklenmesi, yeni yerleşim alanlarının ve katı atık depolama alanlarının tespitinin ve kent içi değişimlerle birlikte varsa gecekondulaşmanın takibinin yapılması.

d) Bölgedeki tarımsal arazi kullanımının ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayalı olarak planlanması, iç ve dış pazar koşullarından daha etkin yararlanmak amacıyla her üretim döneminde ve o üretim döneminin ekolojik ve ekonomik göstergelerine bağlı olarak tarım ürünlerinde üretim planlamasına olanak sağlayacak verilerin toplanması ve tarımsal ürün bazında alan ve rekolte tahminlerinin yapılması.

e) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve gen kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi.

f) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilginin değişimi ve eşgüdümünü sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması ve ortak projeler üretilmesi.

g) İklim değişikliklerine sebep olan faaliyetlerin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilmesi ve bu projelerin uygulanmasının sağlanması.

ğ) İklim değişikliği konusunda bölgesel veriler toplanması ve bu verileri “İklim Değişikliği Bilgi Ağı’na” ekleyerek, toplumların iklim değişikliği konusunda daha etkin adımlar atmalarına yardımcı olunması.

h) Kuraklık ve çölleşme tehdidine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bunların uygulanmasının sağlanması.

ı) Kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olan bölgelerde, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak, sürdürülebilir arazi ve su kaynakları yönetimi konularında uzun vadeli planlar oluşturulması ve bunların uygulanmasının sağlanması.

i) Biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişiklikleri, kuraklık ve çölleşmenin önlenmesi konularında halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yürütülmesi.

j) Yukarıda anılan konularda çalışan biyoloji, jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, tarım ve diğer doğa bilimlerinde destek sağlanması.

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

l) Yurt içi, yurt dışı, kamu ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje ve buna benzer çalışmaların yapılması, rapor hazırlanması, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmesi.

m) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, yurt dışından bu amaçlarla gelecek kişilere olanak hazırlanması, öneriler geliştirilmesi.

n) Yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, diğer araştırma kurumları, uluslararası kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması, finansal kaynakların teminine çalışılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Danışma Kurulu

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derece sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve bunlardan sağlanan yararları Merkez Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak.

g) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Müdür Yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdür Yardımcıları Merkezin çalışmaları konusunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı durumlarda Merkez Müdür Yardımcılarından biri göreve vekalet eder.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Üniversitenin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularıyla ilgili tüm bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için denetim yapmak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

ç) Bölgenin ve ülkemizin sorunlarının çözümüne yönelik uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

d) Merkez Müdürünün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak.

e) Merkez Müdürü tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite içinden ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından yerel ve idari yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından seçilen kişiler olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on en çok onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması gereken önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Merkez Müdürü tarafından kendisine sunulan konular hakkında incelemeler yaparak görüş bildirmek.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına olanak sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.