İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DERİCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İDUAM): İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Program: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deri Teknolojisi Programını ve İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programını,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan deri sanayini oluşturan birimlerin sorunlarının belirlenmesi, çözümlenmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi yönünde araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim hizmetleri vermek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve katkıda bulunmak,

b) Programdaki eğitimi desteklemek,

c) Dericilik alanında Üniversite-sanayi işbirliğine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dericilik alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Deri sektörüne mensup çalışanların meslek içi eğitimleri için, bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

ç) Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

d) Lisansüstü eğitim çalışmaları yapan akademisyenleri, deri ile ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine iki yardımcı seçer. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün görevi başında olmadığı dönemlerde Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

f) Program ve deri sanayi ile işbirliğini sürdürmek,

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planını onaylamak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

e) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma gruplarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

f) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişare niteliğinde görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından dericilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında görevli kişiler arasından önerilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak,

c) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek,

ç) Merkezin çalışmaları hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında ya da hibe yolu ile alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir. Gerekli olduğu hallerde Programın uygulamalı eğitim faaliyetlerinde de kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.