KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ KADRO VE POZİSYON İPTAL VE İHDAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/3)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının memur ve sözleşmeli personeline ait kadro ve pozisyonlarının iptal ve ihdas işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının memur ve sözleşmeli personeline ait (I) ve (II) sayılı cetvellere dahil kadro ve pozisyonlar ile şahsa bağlı kadroların iptal ve ihdas işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/C maddesi ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4, 58 ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru ve işlem süresi

MADDE 4 – (1) Kuruluşların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri ilgili Bakanlık aracılığı ile en geç Nisan ve Ekim aylarının son günü olmak üzere yılda iki kez Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu talepler, Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçları, en geç Haziran ve Aralık ayında Başbakanlığa intikal ettirilir. Belirtilen tarihlerden sonra intikal ettirilen talepler bir sonraki dönemde değerlendirilir.

(2) Yeni kuruluş kurulması ile zorunlu ve acil hallerde yapılacak kadro ve pozisyon iptal ve ihdas işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir.

(3) Bu maddede belirtilen süreler dışında kadro ve pozisyon iptal ve ihdas işlemi yapılmaz.

Başvuru şekli ve gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) Kuruluşların başvurularında; kadro ve pozisyon iptal ve ihdasını gerektiren sebepler, bilgi ve belgeler yer alır. Taleplerde, ekli Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar kullanılır ve ekli formların iptal sütununda yer alan kadro ve pozisyonların boş olduğu belirtilir.

(2) Kuruluşların kadro ve pozisyon ihdasında, yeterli sayıda bulunması halinde boş kadro ve pozisyonları iptal olarak karşılık gösterilir.

(3) Yeni bir kuruluş, müessese, tesis, işletme, genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı, bölge müdürlüğü, müdürlük, şeflik gibi aynı ve daha üst düzeyde birim kurulması, kaldırılması veya mevcut kuruluş ve birimlerde değişiklik yapılması sebebiyle mevcut kadro ve pozisyonlarda değişiklik yapılması veya bunlar için yeni kadro ve pozisyon iptal ve ihdas edilmesine ilişkin başvurulara, bu işlemlere ilişkin ilgisine göre Bakanlar Kurulu kararı, Yüksek Planlama Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararı ve ilgili kuruluşların görüşlerinin birer örneği eklenir.

(4) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar ve ayrıntılı gerekçesi olmayan veya eksik olan başvurular değerlendirilmez.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Kuruluşların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri;

a) Kamu istihdam politikaları ve ilkeleri,

b) İş analizi ve norm kadro çalışmaları,

c) Kuruluşun bilgi, belge ve gerekçeleri,

ç) Hizmet gerekleri ve personel ihtiyaçları,

d) Kadro ve pozisyonların dolu ve boş durumu,

e) Mükteseben derece terfileri,

f) Kuruluşun organizasyon şeması ve hiyerarşik yapısı,

ve bu konudaki diğer kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

(2) Gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığı yerinde incelemelerde bulunur. İnceleme sırasında kuruluşlar gereken kolaylığı sağlamak ve gerekli bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

İptal edilmeyecek kadro ve pozisyonlar

MADDE 7 – (1) Kuruluşların dolu kadro ve pozisyonlarında iptal işlemi ve unvan değişikliği yapılmaz.

(2) Başvurularda iptali istenen kadro ve pozisyonların münhal bulunması ve münhal bulunduğunun belirtilmesi zorunludur. Ancak, taleplerde mükteseben terfi olduğunu belirten derece değişikliğine ilişkin memur kadrolarının iptalinde boş kadro şartı aranmaz.

Şahsa bağlı kadrolarda değişiklik

MADDE 8 – (1) Kuruluşların şahsa bağlı kadrolarında mükteseben terfi amacıyla derece değişikliği ve disiplin uygulaması nedeniyle unvan değişikliği yapılmasına ilişkin talepleri ve Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak işlemler hakkında 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

Verilerin güncellenmesi

MADDE 9 – (1) Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşlar, memur ve işçi kadroları ile sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonlarına ilişkin verileri Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan e-uygulama sistemi üzerinden güncellemekle sorumludurlar.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 10 – (1) 25/1/2003 tarihli ve 25004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız