GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GUNETEM): Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitede eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak, Üniversitenin eğitim teknolojisi açısından mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını tespit etmek, yeni eğitim teknolojilerini takip ederek eğitim kalitesini artıracak projeler geliştirmek, Merkez ve Üniversite personelini yeni teknolojiler konusunda eğitmek için gerekli seminer ve kursları düzenlemek, Üniversitede yer alan eğitim faaliyetlerine eğitim teknolojileri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak, Üniversitede verilen her türlü eğitimi süreç, materyal ve ortam ve araç-gereç tasarımı ile desteklemek, mevcut süreç, materyal, ortam ve araç-gereçlerin işlevsellik ve kalitelerinin kontrollerini sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversitenin eğitim teknolojileri kapsamında durumunu tespit etmek.

c) Yeni eğitim teknolojilerinin Üniversitede etkin kullanılması için ihtiyaç duyulan personel eğitimlerini düzenlemek.

ç) Eğitim faaliyetlerinde mevcut süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri değerlendirmek.

d) Eğitim faaliyetleri için süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri tasarlamak.

e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına dönük ders içeriklerini hazırlamak.

f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Eğitim teknolojileri ile ilgili deneyimleri akademik yayına dönüştürmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak.

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak.

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.