ÜRÜN DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ürün Denetmenlerinin mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları, atamaları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Ürün Denetmenlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Bölge Müdürlüğü : Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürü : Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürünü,

d) Büro Personeli : Gruplarda Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı dışında görev yapan personeli,

e) Denetmen : Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısını,

f) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) : Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

g) Genel Müdür : Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük : Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) Gruplar: Denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla, Bölge Müdürlüklerinin görev alanı içinde Denetmen bulundurulmasına gerek görülen il ve ilçelerde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak oluşturulan denetim gruplarını,

ı) Grup Sorumlusu: Grubun çalışma düzenini, idaresini ve koordinasyonunu sağlayan, gruptaki denetmenlerin başkanlığını yapan Denetmeni,

i) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

j) Müsteşar : Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,

k) Müsteşar Yardımcısı: Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Parti : Tek bir numara alan ve aynı araç içine konulan veya kontrole sunulan ürünler bütününü,

n) Personel Dairesi Başkanlığı : Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

o) Yarışma sınavı: Ürün Denetmen Yardımcılığına giriş için yapılan yarışma sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Grupların Çalışmaları

Gruplar

MADDE 5 – (1) Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Denetmenlerin görev merkezleri bölge müdürlüklerinin görev alanı içerisindeki illerdir. Denetmenler, denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak oluşturulan gruplarda çalıştırılabilir.

(2) Gruplarda çalışan Denetmenlerin ve büro personelinin sürekli çalışma merkezleri gruplarının bulunduğu il ve/veya ilçelerdir.

(3) Gruplarda Denetmenlerden biri Genel Müdürlükçe Grup Sorumlusu olarak görevlendirilir. Grup Sorumlusu, grubun çalışma düzenini, idaresini ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olup aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Ürün güvenliği ve/veya kalite denetimlerine ilişkin mevzuatın uygulanmasını sağlamak,

b) Grubun görev alanına giren yerlerdeki denetim taleplerini karşılamak üzere Denetmenleri görevlendirmek,

c) Teknik düzenlemeleri uygulamada bulunan ürünlerin Grubun görev alanına giren yerlerdeki ekim, üretim, stok ve dış ticaret durumunu izlemek üzere Denetmenleri görevlendirmek, hazırlanan durum raporlarını Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

ç) Geliştirilmesine ihtiyaç duyulan veya görüş bildirilmesi istenilen teknik düzenlemeler ve standartlar hakkında raporlar düzenlemek ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

d) Dış ticarete konu ürünlerden denetime tabi tutulmasında yarar görülenleri gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

e) Teknik düzenlemesi ya da standardı olmayan, dış ticarete konu olan ve teknik mevzuatı hazırlanması gereken ürünler hakkında Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne rapor göndermek,

f) Denetmenlerin yetiştirilmesine ve sürekli eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Büro personelinin çalışmalarını düzenlemek,

ğ) Denetmenlerin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

h) Meslek içi eğitim kursları ile ihracatçı ve ithalatçıların bilgilendirilmesi amacına yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmesini Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iletmek ve bu işlerde görevlendirilecek Denetmenleri tespit etmek,

ı) Yıl sonunda denetmenlerin çalışmaları hakkında rapor düzenleyip Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

i) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce verilecek benzeri nitelikteki işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin işaret, etiket ve belge kontrollerini yapmak,

b) Gerektiğinde fabrika, depo ve ambar ve benzeri yerlerde inceleme yapmak, yetkili ve ilgililerden gerekli bilgi ve yardımı talep etmek,

c) Denetime konu ürünlerle ilgili gerekli bilgi, belge veya dosyayı denetim yaptıkları firma kişi veya kuruluşlardan istemek ve muhafaza etmek,

ç) Gerektiğinde ürünlerden numune almak,

d) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp saklamak,

e) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve personele yönelik olarak öngörülen denetim, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faaliyetleri yerine getirmek,

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi yönünde Grup Sorumlusunun talimatı veya re’sen hazırladıkları rapor ve önerileri Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Grup Sorumlusuna vermek,

g) Bölge Müdürü veya Grup Sorumlusunun vereceği benzeri nitelikteki diğer işleri yapmak.

Denetmenlerin sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri hukuka ve mevzuata uygun, eksiksiz ve zamanında yerine getirirler.

(2) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek ekonomik, sınai ve ticari hal ve gidişatı hakkında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe, gizli tutarlar.

(3) Denetmenler, aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi veya akrabalarıyla çıkar birliği bulunan ya da tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık, düşmanlık gibi halleri olan firmalarla ilgili denetim yapamazlar; bu tür bir görevlendirmenin yapılması halinde durumu Grup Sorumlusuna bildirirler.

Yardım alma

MADDE 8 – (1) Denetmenlere, görevlerini yürütürken, mülki amir ve memurlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları firmalar gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür. Denetime kolluk kuvvetiyle gidilmesi gereken durumlarda mülki amir kolluk kuvveti görevlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetmenliğe Giriş

Ürün Denetmenliğine giriş

MADDE 9 – (1) Denetmenliğe, Denetmen Yardımcısı olarak özel bir Yarışma sınavıyla girilir. Denetmen Yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar Denetmen olarak atanırlar.

Yarışma sınavı

MADDE 10 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılır. Yazılı sınav Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir.

(2) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde, yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı kadar aday, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise en fazla 4 katı kadar aday sınava çağrılır.

Yarışma sınavının duyurulması

MADDE 11 – (1) Yarışma sınavının konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin yeri, başvuru yeri, gerekli görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve dereceleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, Denetmen Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, atama yapılacak yerler, sınavın yeri, zamanı ile gerekli görülen diğer koşullar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

Yarışma sınavı şartları

MADDE 12 – (1) Denetmen Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

b) En az dört yıl eğitim veren iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve duyuruda belirtilecek mühendislik fakülte ve/veya yüksek okullar ile diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

d) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

e) KPSS’den Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

Yarışma sınavına başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Denetmen Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, şekli Bakanlıkça belirlenen İş Talep Formu ile Personel Dairesi Başkanlığına veya Bölge Müdürlüklerine başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(2) Adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylı sureti,

c) 1 adet fotoğraf,

ç) KPSS belgesinin kurumca onaylı bilgisayar çıktısı.

Sınav yeri ve sınav giriş belgesi

MADDE 14 – (1) Yarışma Sınavı Bakanlıkça belirlenen yerde yapılır.

(2) Aranan şartları taşıyan adaylara Bakanlıkça fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava girilirken bu belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını yapmak üzere Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu, Müsteşar veya bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, Personel Dairesi Başkanı veya görevlendireceği Personel Dairesi Başkan Yardımcısı, Genel Müdürlükten bir Genel Müdür Yardımcısı ve bir Daire Başkanı olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur ve Bakan tarafından seçilir.

(2) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınavın yapılışı

MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının yapılış usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Yazılı sınavın ÖSYM’ye, üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde sınavın yapılış biçimi, içeriği ve değerlendirme yöntemi sınavı yapacak kurumla yapılacak protokolle belirlenir.

Sınav konuları

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavın konuları şunlardır:

a) Mezun olduğu ve sınava girdiği branşa ilişkin alan bilgisi,

b) Genel kültür,

c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden veya Bakanlıkça belirlenecek yabancı dillerden biri.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

(2) Yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına göre listelenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavın sonuçlarının duyurulması

MADDE 19 – (1) Yazılı sınavın sonuçları sınavın bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Duyuruda Bakanlığın yapacağı sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati de belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 20 – (1) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Adaylar, sınav kurulu tarafından 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yarışma sınavı notu

MADDE 22 – (1) Yarışma sınavı notu, yazılı sınav notu ve/veya sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Denetmen Yardımcılığı yarışma sınavında başarılı sayılmak için yarışma sınavı notunun en az 70 olması gerekir.

(3) Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek tutanağa bağlanır.

(4) Yarışma sınavı sonuçları liste halinde Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(5) Yarışma sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak ve öncelik teşkil etmez. Sınavı kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir.

(6) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içerisinde ve yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar sınav kurulunca en geç 10 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 23 – (1) Sınavı kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atama yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında gerektiğinde Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Bakanlıkça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atama

MADDE 24 – (1) Yarışma sınavını kazananlar, aşağıda belirtilen belgeleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirlenen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde Denetmen Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylı örneği,

c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,

d) Adli sicil yazılı beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyan.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 25 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise müteakip sınav dönemine kadar kurum arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı

MADDE 26 – (1) Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve rapor hazırlama alışkanlığı kazandırmak,

ç) Sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak,

d) Ürün ve ürün grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,

e) Dış ticaret politikası, ürün güvenliği, kalite ve denetimler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

amaçları göz önünde bulundurulur.

Yetiştirme şekil ve esasları

MADDE 27 – (1) Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlükçe uygun görülen yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulurlar.

(2) Denetmen Yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarını kapsar. Denetmen Yardımcıları büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Çalışmalarda Denetmenler Denetmen Yardımcılarına nezaret ederler. Bu dönem çalışmaları bir aylık süreyi kapsar.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında Denetmen Yardımcılarının Denetmen refakatinde belli bir ürün üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Dönem sonunda, üzerinde çalıştıkları ürün hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne teslim ederler. Bu dönem çalışmaları üç aylık süreyi kapsar.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları yeterli görülen Denetmen Yardımcıları, Denetmen refakatinde, ikinci dönem çalışmasında üzerinde çalıştıkları ürünün ve bu ürünün bulunduğu gruba dahil diğer ürünlerin denetimine çıkarak ve çalışmalarını ürün grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim konusunda bilgi ve beceri kazanırlar. Bu dönem çalışmaları 6 aylık süreyi kapsar.

(3) Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Denetmen Yardımcıları için Bölge Müdürlüğünce yapılacak sınavda başarılı olanlara, üzerinde çalıştıkları ürün grubunun denetimlerine re’sen çıkma yetkisi verilir.

(4) Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık dönemler halinde bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirlenen esaslar çerçevesinde diğer ürün ve ürün grupları üzerinde de çalışmalar yaparlar.

(5) Denetmen Yardımcılarının üç yıl içinde yetiştirilmesiyle ilgili diğer etkinlikler Genel Müdürlükçe belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Ürün Denetmenliğine Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek amacıyla yeterlilik sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 29 – (1) Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 30 – (1) Denetmen Yardımcılığı süresi sonunda Yeterlik Sınav Kurulunca yeterlik sınavı yapılır. Kurul, Bakanın Onayı ile Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı veya görevlendireceği Personel Dairesi Başkan Yardımcısı, Genel Müdürlükten bir daire başkanı ve iki bölge müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye belirlenir.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınav konuları;

a) Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin mevzuat,

b) Güncel, Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti,

c) Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler,

ç) Dış Ticaret Mevzuatı ve Uluslararası Ticari Düzenlemeler,

d) Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, personel ve protokol uygulamaları,

e) Genel kültür, tarih ve aktüalite

konularından oluşur.

(2) Yeterlik sınavı konularına ilişkin birinci fıkrada belirtilen konuların alt açılımları, sınavdan en az iki ay önce Genel Müdürlükçe tespit edilerek Denetmen Yardımcılarına bildirilir.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notun ortalamasıdır.

(3) Yeterlik sınavı notları yarışma sınavındaki not esasına göre belirlenir. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar

MADDE 33 – (1) Denetmen Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar veya geçerli bir özürü olmaksızın sınava katılmayanlar Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Denetmen Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkta memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Ürün denetmenliğine atanma

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren Denetmen Yardımcıları, Bakanlıkça Ürün Denetmeni olarak atanırlar.

Görevden alınma

MADDE 35 – (1) Denetmen ve Denetmen Yardımcılarından, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı tespit edilenler, Bakanlıkça görevden alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Denetmenlerin çalışmaları ve sorumlulukları

MADDE 36 – (1) Denetmenler, görev ve çalışmalarını ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.

(2) Denetmenler, Bakanlıkça verilen fotoğraflı ve mühürlü kimlik belgesini, denetim esnasında istenmesini beklemeksizin göstererek kendilerini tanıtırlar.

(3) Bir partinin denetiminin tek Denetmen tarafından yapılması esastır, ancak gerektiğinde iki Denetmen de görevlendirilebilir.

(4) İki Denetmenin yaptığı denetimlerde kıdemli Denetmenin görüşü esastır. Ancak diğer Denetmenin denetim hakkında farklı bir görüşü varsa görüşünü başvurunun ve/veya elektronik başvuru çıktısının arkasına yazar ve imzalar.

Kıdem

MADDE 37 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma süreleri meslek kıdeminden sayılır. Aynı yarışma ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma

MADDE 38 – (1) Denetmenlere, bayram ve hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.

(2) İhtiyaç duyulan birimlerde, hizmetin devamlılığını ve aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere vardiya usulü çalışma yapılabilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Reddedilen partilerin ikinci defa denetimi

MADDE 39 – (1) Reddedilen partilerin denetimine yine aynı Denetmen gönderilir. Şayet başka bir Denetmen gönderilecekse, geri çeviren Denetmen de ikinci denetiminde mutlaka bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, partiyi geri çeviren denetmenin, izin, geçici görev veya denetim talebi geldiği anda başka bir görevde bulunması halinde uygulanmaz, ancak ikinci denetimi yapan Denetmen tarafından partinin durumu hakkında, partiyi reddeden denetmene bilgi verilir.

Dosya ve arşiv

MADDE 40 – (1) Gruplar, ilgili mevzuat çerçevesinde tek tip dosya ve arşiv sistemini kurarlar.

Gruplarda tutulması zorunlu defterler ve elektronik sistemde tutulacak kayıtlar

MADDE 41 – (1) Görev merkezlerinde aşağıdaki defter veya elektronik kayıtların tutulması zorunludur:

a) Gelen ve Giden Evrak Defteri ve/veya elektronik sistemde tutulacak kayıtlar,

b) Zimmet Defteri,

c) Teftiş Defteri,

ç) Taşınır Net Sistemi çıktıları,

d) Onay Defteri,

e) Tüketim Malzemeleri Defteri ve/veya elektronik sistemde tutulacak kayıtlar,

f) Dayanıklı Taşınır Defteri ve/veya elektronik sistemde tutulacak kayıtlar,

g) Beyanname Kayıt Defteri ve/veya elektronik sistemde tutulacak kayıtlar,

ğ) Numune Kayıt Defteri ve/veya elektronik sistemde tutulacak kayıtlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kayıt ve defterler Bölge Müdürünün izni ile tutulabilir.

(3) Tutulan defterlerde silinti ve kazıntı yapılamaz. Yazılan bir kaydın zorunlu iptali gerektiğinde kaydın üzerine okunacak şekilde çizgi çekilir ve ilgili Denetmen veya büro personeli tarafından tarih ve paraf atılır. Tutulacak kayıt defterlerinin sayfaları numaralandırılarak her bir sayfa Grup Sorumlusunun mührü ile mühürlenir. Yılın son günü son numaradan sonra altı çizilerek, biten yılın kayıtları kapatılmak suretiyle Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilerek mühürlenip imzalanır.

Analiz ve analiz odası

MADDE 42 – (1) Denetmenler tarafından denetimi yapılan ve fiziki analiz gerektiren ürünlerin analizlerinin denetim yerinde yapılabilmesi için, Denetmenlere çeşitli araç ve ölçüm cihazları verilir. Denetmen, verilen çeşitli araç ve cihazlarla analizi denetim yerinde yaparak denetimi sonuçlandırır.

(2) Denetim yerinde yapılamayan analizlerin yapılabilmesi veya Denetmenin denetim yerinde yaptığı analizlerin kontrolü amacıyla Gruplarda analizler için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu bir analiz odası oluşturulur.

Mühür

MADDE 43 – (1) Denetmenlere ve res'en denetim yetkisi verilmiş Denetmen Yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kaybeden Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

(2) Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla aylıksız izne ayrılan Denetmen veya Denetmen Yardımcısı mührünü Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere Grup Sorumlusuna teslim eder.

Ürün denetmenliğine yeniden atanma

MADDE 44 – (1) Bakanlıkta Ürün Denetmenliğinden ayrılanlar, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartını taşımaları, boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayı ile yeniden Denetmenliğe atanabilirler.

Denetmenlerin gümrük işlemleri ile ilgili mükellefiyeti

MADDE 45 – (1) Denetmenler, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatının öngördüğü izin ve uygunluk belgeleri/referans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve ürün standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya denetim belgesinin süresi geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşması halinde, gerekli tedbirlerin Gümrük İdarelerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere durumu Grup Sorumlusuna bildirirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya yönelik önlemler

MADDE 46 – (1) Genel Müdürlük; bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri alır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetmen ve denetmen yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Denetmen Yardımcısı olarak görev yapanların yeterlik sınavları ve Denetmenliğe atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Önceki kadrolarda geçirilen süreler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanların bu kadrolarda geçirdikleri süreler, Bakanlıkta Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.