ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜ) YABANCI DİL SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Sertifikası programlarının amacı , orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını bitiren kişilere yabancı dilde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili yayınları izleyebilme, konuşabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme ve yazma becerilerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen OMÜ Yabancı Dil Sertifikası programlarına kayıt yaptıran kursiyerlere uygulanır.

Sorunlu Birim

Madde 3 – OMÜ Yabancı Dil Sertifikası programlarının açılmasından , koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu birim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezidir.

Sertifika programının akademik sorumlusu Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’dır.

Düzey Belirleme Programı

Madde 4 – OMÜ Yabancı Dil Sertifika programına kayıt olan kursiyerler bir düzey belirleme sınavına alınırlar.Bu sınav sonuçlarına göre kursiyerlerin programa başlama düzeyi belirlenir.

Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri

Madde 5 – OMÜ Yabancı Dil Sertifikası programlarının başlama düzeylerine göre süreleri, ders saatleri ve içeriği Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde OMÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir.

Devam Durumu

Madde 6 – OMÜ Yabancı Dil Sertifikası Programında derslere devam zorunludur.Kursiyerler derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür.Devam koşulunu yerine getirmeyen kursiyerlerin program ile ilişkileri kesilir.

Başarı ve Değerlendirme

Madde 7 – Kursiyerlerin başarı durumları yıl içinde yapılan ara sınavlar ve “Yıl sonu Sınavı” ile belirlenir.Program başarı ile bitirme notu en az %65’dir.Ara sınav sayıları ile bitirme notuna ara sınavlardan alınan notun katılma oranları Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve Sürekli Eğitim Merkezince kayıtlar sırasında kursiyerlere duyurulur.

Kursiyerlerin Sorumlulukları

Madde 8 – Kursiyerler Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm kurallarına uymak zorundadırlar.Ancak Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Sertifika ve Katılma Belgesi

Madde 9 – Bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen OMÜ Yabancı Dil Sertifikası programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren kursiyerlere bir sertifika verilir.Sertifika üzerinde başarı ile tamamlanan programın dili, düzeyi, amacı ve süresi belirtilir.

OMÜ Yabancı Dil Sertifikası,Yabancı Diller Bölümü  Başkanı,Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı ve Rektör tarafından imzalanır.

OMÜ Yabancı Dil Sertifikası programına kayıt, devam, ara sınav ve yıl sonu sınav koşullarını yerine getirdikleri halde başarılı olamayanlara aynı imzaları taşıyan bir katılma belgesi verilir.

Geçerlik

Madde 10 – OMÜ Yabancı Dil Sertifikası hiçbir kuruluşa bağlanamaz.Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri Yönetmeliği’nin Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile ilgili kısmı ve Lisansüstü Yönetmeliğinin yabancı dil sınavlarıyla ilgili hükümleri saklıdır.

Kurs Katılım Ücretleri

Madde 11 – OMÜ Yabancı Dil Sertifikası Programı ücretli olup, programın yıllık ücret tutarları, ödeme şekil ve süreleri OMÜ Sürekli Eğitim Merkezince belirlenir ve ilan edilir.Ücretini zamanında ödemeyenler kurslara alınmazlar.Alınan ücretler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.

Programdan Çekilme

Madde 12 – OMÜ Yabancı Dil Sertifika Programı’na kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren veya devamsızlık ve kurallara uymadıkları için kayıtları silinenlere ödedikleri ücret geri verilmez.

Yürürlük

Madde 13 – Bu yönetmelik 1997-1998 eğitim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Yönetmeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.