AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına ait hazırlık programları ile zorunlu yabancı dil öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına ait hazırlık programları ile zorunlu yabancı dil öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınavlar ve kısa süreli sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki kez yapılan ara sınavlarla sayısı ve niteliği yüksekokul tarafından belirlenecek kısa süreli sınavları,

b) Birim: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

c) Dönem sonu sınavı (Final sınavı): Zorunlu yabancı dil dersleri için her bir dönemin sonunda yapılan sınavları,

ç) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş lisans öğrencilerine lisans eğitimleri boyunca verilen yabancı dil derslerini,

d) Meslekî yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş önlisans ve lisans öğrencilerine eğitimleri boyunca verilen mesleğe yönelik yabancı dil derslerini,

e) Müdür: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

f) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde verilmesi ifade edilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,

g) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet ve düzey belirleme sınavı (muafiyet ve düzey belirleme sınavı): Öğrencilerden ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olacakların belirlenmesi ve bütün öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi için girilen sınavı,

ğ) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

ı) Türkçe muafiyet ve düzey belirleme sınavı: Uluslararası öğrenci statüsüyle üniversitenin birimlerine yerleşen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olarak yapılacak olan ve bu öğrencilerden Türkçe hazırlık programından muaf olacaklarla, hazırlık programına devam edecek olan öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

i) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

j) Yabancı dil destek programı: Yabancı dil hazırlık programında başarısız olan öğrencilere verilen eğitim-öğretimi,

k) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

l) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,

m) Yılsonu sınavı: Hazırlık programının yılsonunda yapılan sınavını,

n) Yüksekokul Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

o) Yüksekokul Müdürlüğü (Müdürlük): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

ö) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Öğretimine İlişkin Esaslar

Derslerin programlanması

MADDE 5 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin programlanması ve uygulanması; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Yabancı dil seçimi ve ders kayıtları

MADDE 6 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil öğretimi Senatonun belirlediği yabancı dillerde yapılır. Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden öncelik sırasına göre üç dil tercihi yapar, seçtikleri dillerin ortaöğretimde aldıkları dil olması şartı aranmaz. Öğrencilerin seçtikleri dillerde dersin açılması için asgari 20 öğrencinin o dersi seçmiş olması gerekir. Birinci sıradaki tercihinde gösterdiği dil açılmayan öğrenci sırasıyla ikinci veya üçüncü tercihindeki dile aktarılır. Üç tercihindeki dilde de yeterli öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda öğrenci en fazla tercih edilen yabancı dili tercih etmiş kabul edilir. Yalnızca bu durumdaki öğrenciler için geçerli olmak üzere zorunlu yabancı dil tercihini bir kereye mahsus olmak üzere değiştirme hakkı yüksekokul kurulu tarafından alınacak kararla saklı tutulur. Bu tercihin derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde kullanılması gerekir.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 7 – (1) Üniversitenin birimlerinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavını Yabancı Diller Yüksekokulu yapar. Yüksekokul, oluşturacağı sınav hazırlama komisyonuyla dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yönelik farklı test ve türlerden oluşan sınavlar hazırlayabilir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, Üniversitenin hazırlık programı bulunmayan birimlerinin öğrencileri girer.

(4) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Her birim başvuru evrakını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sınava girecek öğrencilerin isimlerini düzenleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Müdürlük, sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Müdürlük tarafından ilan edilen saat ve yerde girmek zorundadır.

(5) Muafiyet sınavı Senato tarafından belirlenerek açılacak olan yabancı dillerde ayrı ayrı olmak üzere aynı tarih ve saatte yapılır. Muafiyet sınavına kayıt olurken öğrenciler seçtikleri dili belirtirler. Her öğrenci ancak seçtiği dilden muafiyet sınavına girer, muafiyet sınavında başarısız olan öğrenci yine aynı dilden zorunlu yabancı dil derslerine devam eder. Muafiyet sınavına girilen yabancı dille, sınavda başarısız olunması durumunda zorunlu yabancı dil derslerinin alınacağı dilin aynı olması gereklidir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinde başarı ölçütü

MADDE 8 – (1) Bir öğrencinin ortak zorunlu yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmesi için Muafiyet ve düzey belirleme sınavından toplam değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bu puanı alamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre; (a) Başlangıç düzey (0-30); (b) Orta-alt düzey (31-49) ve (c) Orta düzey (50-69) gruplarından birine yerleştirilirler. Her bir grubun ders izlence ve programları yüksekokul tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 9 – (1) Birimlerde hangi dilde/dillerde hazırlık eğitimi yapılacağına, birim kurulunun önerisi ile Yüksekokul Müdürlüğünün görüşü alınarak Senato tarafından karar verilir.

(2) İki farklı yabancı dilde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda eğitim-öğretim uygulama esasları, ilgili birimlerin görüşü alınarak, Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim, her bir yabancı dil hazırlık programı için bir yıllıktır. Bu eğitim-öğretim süresi yirmisekiz haftadır. Sınav haftaları Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir.

Hazırlık programına başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri bittikten sonra Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Müdürlük sınava giriş belgesi verir, sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, Müdürlük tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girer.

Yabancı dil hazırlık programı muafiyet esasları

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) Öğretim yılı başında yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavında 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verilir.

b) YDS’den 70 puan ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu yabancı dil belgesinin öğrencinin öğrenim göreceği yabancı dilden olması gerekir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversiteye yeniden yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına devam eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin %70’ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan yılsonu sınavına katılamaz. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilir.

(2) Öğrencilerin devamsızlık ve mazeret işlemleri 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerince yürütülür.

Yeterlik ve düzey belirleme sınavı

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre; hazırlık eğitiminden muaf tutulur veya başlangıç, orta-alt ve orta düzey gruplarından birine yerleştirilir. Bu grupların dil düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 

Dil Düzeyi Türü       Puan Aralığı

Başlangıç (A1)          0-30

Orta-Alt (A2)            31-49

Orta (A2-B1)             50-69

Muaf                           70-100

 

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınav sonuçları ilgili birimlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur.

(3) Yeterlik ve düzey belirleme sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yeterlik ve düzey belirleme sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüme/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden yeterlik ve düzey belirleme sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

(5) Bir öğrenci dil düzeyleri arasında geçiş yapabilir. Dil düzeyleri arasında geçiş koşulları yüksekokul tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Ara sınavı ve yılsonu sınavı

MADDE 15 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde yapılacak sınavlar; ara sınavı, kısa süreli sınavlar ve yılsonu sınavıdır. Hazırlık eğitim-öğretimi sırasında, her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az iki ara sınavı ve sayısı her bir düzey grubu için belirlenecek sayıda kısa süreli sınav yapılır.

(2) Bahar yarıyılı sonunda yılsonu sınavı yapılır. Yılsonu sınavına, devam ve katılma koşullarını sağlayanlar alınır.

(3) Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve yılsonu sınavı; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların türleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi en az bir ders saati, yılsonu sınavı iki ders saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir.

(4) Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve yılsonu sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir. Sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, Yüksekokul Yönetim Kuruluna yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 16 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu haklı ve geçerli hallerde mazeret sınavı yapılır. Ara sınavların mazeret sınavı, öğrencinin giremediği ara sınavın yapıldığı tarihten sonraki beş iş günü içinde mazeret belgesiyle birlikte başvurması şartıyla, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır. Yılsonu sınavının mazeret sınavı da aynı şartlarda yapılır.

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı puanının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı; ara sınavların ortalamasının % 40’ı, yıl içinde verilen kısa süreli sınavların ve sınıf içi çalışmalarının, ödev, proje, sunu ve benzeri çalışmaların ortalamasının % 10’u, yılsonu sınavının % 50’si toplanarak hesaplanır.

Başarılı sayılan öğrenciler

MADDE 18 – (1) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, başarı puanının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

Başarısız sayılan öğrenciler

MADDE 19 – (1) Hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hakkında; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yeterlik ve düzey belirleme sınavına Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte girer.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik ve düzey belirleme sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri yeterlik ve düzey belirleme sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz.

(4) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; talep etmeleri halinde bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir. Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak yabancı dille verilen derslere kayıt olamazlar.

(5) Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans veya lisans programına devam edebilir.

(6) Yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıt yaptıran öğrencinin; yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen yılsonunda başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından başka bir üniversiteye ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Hazırlık programı olan birimlerin anabilim dalı/bölümlerinde hangi dilde/dillerde seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri okutulacağına birimin kendisi karar verir. Alınan karar gereği okutulması planlanan yabancı dilin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 21 – (1) Mevzuat veya ders programında mesleki yabancı dil dersi/dersleri bulunan birimler, bu derslerin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim başlamadan bir ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü mesleki yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür. Mesleki yabancı dil derslerinin yürütülmesinde yüksekokul ve derslerin açılacağı ilgili birimler koordinasyon içerisinde olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

Türkçe Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı

MADDE 22 – (1) Üniversitenin herhangi bir programına yerleşen adaylardan yabancı uyruklu olup Türkçe dil bilgisi ve temel dil becerileri yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi gerekenler yüksekokulun yapacağı Türkçe Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavına girmek zorundadır. Bu öğrencilerin sınav giriş işlemleri de diğer hazırlık programı muafiyet sınavlarıyla aynı esaslar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve yüksekokulun işbirliğiyle yürütülür.

Muafiyet sağlayan belgeler

MADDE 23 – (1) Türkçe dil yeterliliğini gösteren herhangi bir dil belgesine sahip olan öğrencilerin bu belgeleri yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek öğrenciye Türkçe hazırlık programından muafiyet sağlayıp sağlamayacağına karar verilir.

Başarı ölçütü

MADDE 24 – (1) Türkçe Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavına girmesi gereken öğrencilere sınav tarihi ve yeri duyurulur. Öğrencinin bu sınavdan başarılı sayılması için 100 puan üzerinden 70 puan alması gerekir.

Sınavın şekli ve esasları

MADDE 25 – (1) Türkçe Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavının şekli ve uygulama esasları yüksekokul müdürlüğü tarafından kurulacak ilgili komisyon tarafından belirlenir. Sınav türleri yazılı ve/veya sözlü olabilir. Temel dil becerilerinin ölçüldüğü sınavların toplam değerlendirmesi yapılarak öğrenciler aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

 

Dil Düzeyi Türü       Puan Aralığı

Başlangıç (A1)          0-30

Orta-Alt (A2)            31-49

Orta (A2-B1)            50-69

Muaf                           70-100

 

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 26 – (1) Türkçe hazırlık programına devam edecek öğrenciler düzey gruplarına göre farklı ders materyalleri ve izlenceleriyle eğitim alırlar. Her bir grubun devamsızlık ve sınavlarda başarı puanları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek öğretim yılı başında ilan edilir. Yıl içinde ve yılsonunda yapılacak sınav türleri ve başarı ölçütleri yüksekokulumuzun diğer hazırlık programlarıyla aynıdır.

İsteğe bağlı kurslar

MADDE 27 – (1) Ayrıca yüksekokul yönetim kurulu kararıyla;

a) Uluslararası öğrenciler için isteğe bağlı Türkçe kursları,

b) İsteğe bağlı diksiyon kursları,

açılabilir.

(2) Bu kursların ders programları yüksekokulun ve yüksekokul personelinin zorunlu ders programlarını aksatmayacak biçimde düzenlenir. Bu kursların eğitim-öğretimle ilgili her türlü planlaması ve koordinasyonu yüksekokul müdürlüğünün görevlendireceği komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.