ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Mütevelli Heyet: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Acıbadem Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

e) Vakıf (Kurucu Vakıf): Acıbadem Üniversitesinin kurucusu olan Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfını,

f) Yönetim Kurulu: Acıbadem Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Rektör Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Rektör, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak seçilemez. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet üyeliklerinde istifa, görev süresinin dolması, ölüm veya sair bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, boşalan her bir üyelik ile ilgili olarak Kurucu Vakıf yönetim organı tarafından seçim yapılır.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(4) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinin adları ve Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler Başkanlıkça Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Başkan

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Başkan ve Başkan Yardımcısı görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebilir. Başkanın görev başında olmadığı sürelerde, Başkan Yardımcısı kendisine vekalet eder.

Mütevelli heyet toplantıları

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet ayda en az bir defa toplanır. Mütevelli Heyetin toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye kabul veya red olarak oyunu kullanmak zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz.

(2) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(3) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine; toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında ödeme yapılmaz.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

b) Üniversitede fakülte, enstitü ve yüksekokulların, hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparkların, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik bölümlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senato önerisini incelemek, karara bağlamak, uygun görürse Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

c) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

ç) Bütçesini kabul etmek ve uygulanmasını izlemek,

d) Öğrencilerden alınacak ücretleri tespit etmek,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevleri

Rektör

MADDE 9 – (1) Rektör, Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisidir. Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından, dört yıllık süre için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlüğe atanma şartlarını taşıyan bir profesörü Rektör vekili olarak Yükseköğretim Kuruluna önerir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekilini atar.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 10 – (1) Rektörün görevleri şunlardır;

a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Mütevelli Heyet ile Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

ç) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,

d) Üniversitenin yatırım programlarını, stratejik planını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

e) Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

f) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

ğ) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

h) Üniversite ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantılarına sunmak,

ı) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak,

i) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

j) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, Rektörün önereceği profesör unvanlı kişiler arasından akademik ve idari konularda görevli en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak atar. Rektör yardımcılarının görev süreleri Rektörün görev süresi ile sınırlıdır. Rektör, görev başında bulunmadığında rektör yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Vekalet, en fazla altı ay sürer. Rektör yardımcıları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile görevlerinden alınabilirler.

Senato ve görevleri

MADDE 12 – (1) Senato; Rektörün Başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır. Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

(2) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar;

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetin onayına sunup yürürlüğe girmelerini sağlamak,

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(4) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

(5) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Mütevelli Heyetine sunmak,

c) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

d) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını belirlemek,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan ve görevleri

MADDE 14 – (1) Rektör; Üniversitenin içinden veya dışından profesör unvanına sahip kişiler arasından aday olarak belirlediği birini Mütevelli Heyete önerir. Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, söz konusu aday Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından en çok üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan, fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için dekan tarafından atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz.

(3) Dekanın görevleri şunlardır;

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(4) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

(3) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(4) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır;

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü ve görevleri

MADDE 17 – (1) Enstitü müdürü, Rektör tarafından tespit edilip bildirilen adaylar arasından Mütevelli Heyetçe atanır. Enstitü müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, enstitüde görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz.

(3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Enstitü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokul müdürü ve görevleri

MADDE 20 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektöre önerir. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 22 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 23 – (1) Bölüm başkanı; ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın, yüksek okullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir. Bölüm başkanı bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir başkan atanır.

(2) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları ve görevleri

MADDE 24 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak, akademik ve bilimsel yönden Üniversitenin gerekli gördüğü Senato tarafından kabul edilecek diğer şartlar da aranır.

(2) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları öncelikle bağlı bulundukları bölüm başkanı ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

(3) Öğretim elemanları; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen görevleri yaparlar.

Öğretim üyeleri ve görevleri

MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri; Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyeleri; fakülte, enstitü, yüksekokul, dekan ve müdürlerinin görüşü ve önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

(2) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

Öğretim görevlileri ve görevleri

MADDE 26 – (1) Öğretim görevlileri; Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler olup, sözleşme veya ders saati ücreti ile görevlendirilirler.

(2) Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin ve Rektörün ortak önerileri üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

Okutmanlar ve görevleri

MADDE 27 – (1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri ve yabancı dil hazırlık derslerini okutan veya uygulayan Rektörlüğe bağlı öğretim elemanlarıdır. Rektör okutmanlar arasından birini hazırlık okulu/hazırlık sınıfı koordinasyon sorumlusu olarak Mütevelli Heyete önerir. Koordinasyon sorumlusu Mütevelli Heyet tarafından atanır. 

(2) Okutmanlar seçme sınavı ve mülakatla alınır. Sınav ve mülakat aşamalarında başarılı bulunan okutman adayları; koordinasyon sorumlusunun teklifi, Rektörün onayı ile Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

Öğretim yardımcıları ve görevleri

MADDE 28 – (1) Öğretim yardımcıları; Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Bunlardan;

a) Araştırma görevlileri; Üniversitede yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olur ve yetkili organlarca kendilerine verilen ilgili diğer görevleri yaparlar. Bölüm başkanlarınca önerilen araştırma görevlileri, ilgili dekan veya müdürün olumlu görüşü alınarak Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük kendi görüşüyle birlikte öneriyi Mütevelli Heyete bildirir. Atama Mütevelli Heyetçe yapılır. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını taşıyan araştırma görevlilerinin yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam etmeleri, bağlı bulundukları bölüm başkanının önerisi ve ilgili kurulun onayına bağlıdır.

b) Uzmanlar; Üniversitede öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilirler.

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görev yaparlar.

ç) Eğitim-öğretim planlamacıları, Üniversitede eğitim-öğretimin planlamasıyla ilgili görev yaparlar.

(2) Uzmanlar, çevirmenler ve eğitim-öğretim planlamacıları dekanın, müdürün ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe atanır.

Genel sekreter ve idari teşkilat

MADDE 29 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir ve her birim bu kararnamede belirtilen görevleri yapar.

(2) Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel Sekreter; idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(3) Üniversitedeki idari personel ve bunların çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulamaya konulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik ve idari personelin atanma ve özlük hakları

MADDE 30 – (1) Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları, idari personel ve diğer görevlilerin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele aylık ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003  tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversitedeki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin disiplin iş ve işlemlerinde 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, öğrenciler için de 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) İzinler sözleşme hükümlerine göre yürütülür. Ancak akademik personelin izinleri öğrenime ara verilen zamanlarda kullanmak üzere programlanır. Rektör iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulunduğu bir üst makamdan alırlar.

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Gelen teklifler Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

(3) Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı yarar, araştırmalara katkısı ve geliri gibi unsurlar da göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe yapılacak öneri üzerine, Mütevelli Heyetçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(5) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Mali hükümler

MADDE 33 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır.

(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır;

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Üniversitenin işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

ç) Öğrencilerden alınacak ücretler,

d) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

e) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2010

27469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.  

1/4/2011

27892

2.