İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Üniversitesi Dil Eğitim Merkezinin düzenlediği dil kurslarının eğitim ilkelerini belirlemektedir.

Eğitim Öğretim Programları ve Kurs Dönemleri

Madde 2- Dil kursları aşağıda gösterilen şekilde programlanır.

Temel Türkçe

Temel Türkçe l

Temel Türkçe ll

Orta Türkçe

Orta Türkçe l

Orta Türkçe ll

İleri Türkçe

İleri Türkçe l

İleri Türkçe ll

olmak üzere altı esas, on iki ara kurstan oluşur. Her normal kurs dönemi haftada yirmi saat üzerinden sekiz haftayı kapsar. Bir kursun toplam ders saati 8x20=160 saattir. Bu  duruma göre, altı esas kursun ders saati olarak süresi 160x6= 960 saattir. Bu süre haftada yirmi saatlik ders esasına göre 12 aylık bir öğretim dönemini kapsamaktadır.

Gerekli durumlarda ilgili bilim alanlarına yönelik kurslar açılır.

Sertifika ve Diploma

Madde 3- Temel Türkçe l veya ll’yi bitirenlere “Temel Türkçe Sertifikası” Orta Türkçe l ve ll’yi bitirenlere “Orta Türkçe Sertifikası” İleri Türkçe l’i bitirenlere “İleri l Sertifikası” İleri Türkçe ll’yi bitirenlere de “Diploma” verilir.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezindeki dil kurslarına devam eden, ancak sertifika ve diploma sınavlarında başarısız olan öğrencilere devam ettiği kursu belirten “Kursa Katılma Belgesi” verilir.

Öğretim Elemanlarının Seçimi ve Staj Durumu

Madde 4- İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde öğretim elemanları Türkoloji, Dilbilim, İngilizce, Almanca, Fransızca v.b. gibi dil öğretimi ile doğrudan ilgili olan bölümlerin mezunları arasından seçilir. Adaylara en az 6ay, en çok 1 yıl, tecrübeli öğretim elemanlarının yanında staj yaptırılır. Stajlar ilgili eğitim-öğretim yöneticileri tarafından değerlendirilir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi yönetim Kurulu, başarılı olan öğretim elemanlarını dil öğretimi ile görevlendirir.

Kullanılacak Kitapların Seçimi

Madde 5 – Türkçe ve yabancı dil kurslarına kullanılacak kitaplar eğiti-öğretim yöneticilerin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Kayıt-Kabul

Madde 6 – İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinin kurs programları en az 1 yıl önceden belirlenir. Öğrenciler, mektupla veya şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir kursa kayıtlarını yaptırabilirler. Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuranlara “Kabul Belgesi” (akseptans) yollanır. Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen öğrencilerin yatırdıkları kurs ücretleri geri verilmez. Ancak parasını yatıran bu öğrenciler bir sonraki kursa kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Madde 7 – 1. Yabancı öğrenciler için gerekli belgeler:

a)  8 fotoğraf (3,5 x 5,5 cm ebadında),

b) Pasaportun fotokopisi

c)  En son bitirdiği okul diplomasının fotokopisi

d) Ücretin yatırıldığına dair belge

2. Türk öğrenciler için gerekli belgeler:

a)  8 fotoğraf (3,5 x 5,5 cm ebadında),

b) Ücretin yatırıldığına dair belge

c)  En son bitirdiği okul diplomasının fotokopisi

d) Türk uyruklu olduğunu gösterir belge (Nüfus Cüzdanı v.b.)

Düzey Belirleme Sınavı

Madde 8 – Kursun başlangıç gününde öğrenciler, düzey belirleme sınavına alınırlar.

Sınav sonuçlarına göre öğrenciler 2. maddede belirtilen kurslardan birine yerleştirilirler.

Kurs ve Sınav Ücreti

Madde 9 – Kurs ücretleri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir.

Yabancı Öğrencilerin Kurs Ücreti

Madde 10 -  Yabancı öğrenciler için kurs ücreti Alman Markı veya Amerikan Doları

olarak belirlenir. Öğrenciler ücretlerini Amerikan Doları veya Alman Markı olarak öderler.

Dışardan Sınava Katılacakların Ödeyeceği Ücret

Madde 11 – Sertifika ve diploma sınavlarına dışarıdan katılacaklar İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen ücreti Amerikan Doları veya Alman Markı olarak ödemek zorundadırlar.

Temel Dil Bursu

Madde 12 – Temel Türkçe I-II, Orta Türkçe I-II, İleri Türkçe I kurslarının en başarılı öğrencisine bir sonraki kursa ücretsiz devam hakkı verilir. Ayrıca, Türkiye ile kendi ülkesi arasında iyi ilişkilere yardımcı olacak veya Türk kültürüne hizmet edecek kimselere dil bursu verilir. Dil bursunun şartları ve verilecek kişiler İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sınavlar

Madde 13- Her kurs döneminde Temel, Orta ve İleri Türkçe için ayrı ayrı sınav yapılır.

Eğitim-öğretim yöneticileri tarafından her kurs için ayrı sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonları 3 kişiden oluşur. Bu 3 kişiden biri eğitim-öğretim yöneticileri tarafından “Sınav Komisyonu Başkanı” olarak görevlendirilir. Sınav komisyonu yazılı kağıtlarını okuduktan sonra not çizelgeleriyle eğitim-öğretim yöneticilerine teslim eder. Öğrencileri sınava hazırlamak için dönem içinde sınavları yapılır.

Kurslarda Başarı ve Başarısızlık

Madde 14- Bir kursta başarılı olan öğrencilerin başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir:

50’nin altı “Başarısız”

50-65 arası “Orta”

66-85 arası “İyi”

86-100 arası “Pekiyi”

Madde 15- Öğrenciler, kayıtlı oldukları kurstaki alanların tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler, kayıtlı olduğu kursu başarmadıkça bir üst kursa kayıt yaptıramazlar.

Madde 16- İlan edilen notlara maddi hata gerekçesiyle ilan tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenci tarafından İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminde ilan edilmiş notlar kesinleşir ve hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. Sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata tespit edilirse hu hata Sınav Komisyonu Başkanı tarafından düzeltilir.

Mazeret Sınavı

Madde 17- Dönem sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte yapılacağını Eğitim-Öğretim Yöneticisi belirler.

Dışardan Sınava Girme

Madde 18- Dışardan sınava katılan öğrenciler, kursta okutulan bütün kitap ve teksirlerin kapsamından sorumludurlar. Başarılı oldukları taktirde kendilerine o kursun sertifika ve diploması verilir.

Devam Durumu

Madde 19- Bir kurs döneminde derslere %70 oranında katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar. Bu durumda “öğrenim meşruhatlı vize” ile Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin durumu ilgili makamlara bildirilir.

Kayıt Silme

Madde 20- Öğrencilerin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde sayılan “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini işlemesi halinde kurslardan kaydı silinir.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.