ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII TEFT KURULU YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Tefti Kurulunun tekilat, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Tefti Kurulunun tekilat, grev ve yetkileri ile Tefti Kurulu Bakannn, mfettilerin, mfetti yardmclarnn ve Tefti Kurulu Bakanl ube mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklarn, tefti edilenlerin sorumluluklarn, Tefti Kurulu Bakan ile mfetti ve mfetti yardmclarnn seilme, yetitirilme ve atanmalar, zlk haklar ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/5/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 5 ve 15 inci maddeleri, 13/12/1950 tarihli ve 5690 sayl Sanayi ve Ticarette Teftii Hakkndaki 81 numaral Milletleraras alma Szlemesinin Onanmasna Dair Kanun ile 6/8/1979 tarihli ve 7/17925 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teftii Tzne dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: alma ve Sosyal Gvenlik Bakann,

b) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

c) Bakan: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Tefti Kurulu Bakann,

) Bakanlk: Bakan, bakan yardmclar, refakat mfettileri ve ube mdrl personelinden oluan Tefti Kurulu Bakanln,

d) Bakan Yardmcs: Bakann teklifi ve Bakan onay ile grevlendirilen bamfettii,

e) Bamfetti: Bamfettilerini,

f) Grup Bakan: Grup Bakanln Bakan adna idare etmek zere, Bakann teklifi ve Bakan onay ile grevlendirilen ve en az yedi yl mfettilik hizmeti bulunan mfettii,

g) Grup Bakanl: Kurul faaliyetlerinin etkin ve verimli yrtlmesi iin oluturulan birimi,

) dari tefti: Bakann emri veya onay zerine Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularn her trl hesap, faaliyet ve ilemlerinin, ilgili mevzuat erevesinde uygulanmas ile buralardaki amir, memur ve dier grevlilerin her trl hal ve hareketlerinin incelenmesi, teftii, soruturulmas ve n incelemesini,

h) l Mdrl: alma ve Kurumu l Mdrln,

) teftii: alma sreleri, cretler, i sal ve gvenlii, iilerin refah, ocuk ve genlerin altrlmas, kaytdlk, isizlik, istihdam ve igc piyasas uygulamalar gibi alma artlarna ve ortamna ilikin tm mevzuat hkmlerinin uygulanmasyla ilgili olarak aratrma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adna gerekletirilen tefti faaliyetleri ile mevzuat ile verilen dier tefti faaliyetlerini,

i) Kurul: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Tefti Kurulunu,

j) Mfetti: Bakan, bakan yardmclar, grup bakanlar, grup bakan yardmclar, bamfettileri, i mfettileri, tefti yetkisi verilmi i mfettii yardmclarn,

k) Mfetti Yardmcs: mfettii yardmclarn,

l) Refakat Mfettii: Bakanlkta, Bakana veya Bakan Yardmcsna yardm etmek amacyla grevlendirilen mfettileri,

m) ube Mdrl: Bakanla bal ube mdr, ef, veri hazrlama ve kontrol iletmeni ve dier kadrolardaki memurlar ile yardmc personelden oluan mdrl veya mdrlkleri,

ifade eder.

KNC BLM

Tekilat, Grev ve Yetkiler

Kurul

MADDE 5 (1) Kurul, mfetti nitelik ve yetkisini haiz bir Bakan ile mfetti ve mfetti yardmclarndan oluur. Kurul, dorudan Bakana bal olup, i teftii ile idari tefti faaliyetlerini Bakan adna yerine getirir.

(2) Kurulun tefti hizmeti dndaki yaz, hesap, ariv, ktphane ve benzeri iler ile bilgi ilem ortamndaki tm iler, Kurula bal ube mdrlklerince yerine getirilir.

Bakanln yaps

MADDE 6 (1) Bakan, Kurulda en az 10 yl mfettilik hizmeti bulunan bamfettiler arasndan atanr.

(2) Kurulun i ve ilemlerinde Bakana yardmc olmak zere Bakan olabilme artlarn tayan bamfettiler arasndan, Bakann teklifi ve Bakann onay ile bakan yardmclar grevlendirilir.

(3) Bakan yardmclar; iin yrtm teftiinin, i sal ve gvenlii teftiinin, idari teftiin, idari ve mali ilerin ve hukuk ilerinin yrtlmesinde grevlendirilir.

(4) Bakanlk bnyesinde drdnc fkrada belirtilen faaliyetlerin organizasyonu ve yrtlmesi amacyla alma gruplar oluturulur. Bu alma gruplar ve grevleri unlardr:

a) in Yrtm Teftii alma Grubu: Bireysel ve toplu i ilikileri teftii, igc piyasas ve isizlik sigortas teftii, il mdrlklerinde ii ikayetleri incelemesi ilemlerinin teftii, program d teftiler ve benzeri iler.

b) Sal ve Gvenlii Teftii alma Grubu: Maden iyerleri teftii, yap iyerleri teftii, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerleri teftii, kimya sanayi iyerleri teftii, meslek hastalklar, i kazalar, program d teftiler, Sal ve Gvenlii Kanununda belirtilen yetkilendirme ve belgelendirme ilemlerinin teftii, eitim kurumlarnn denetim ve kontrol ilemlerinin teftii, ortak salk ve gvenlik birimlerinin denetim ve kontrol ilemlerinin teftii ve benzeri iler.

c) dari Tefti alma Grubu: dari inceleme, tefti, soruturma, n inceleme ve benzeri iler.

) dari ve Mali ler alma Grubu: Hizmetii eitim, mfetti yardmcs alm, bte, halkla ilikiler, yayn, tantm, otomasyon sistemi ve benzeri iler.

d) Hukuk leri alma Grubu: Mevzuat hazrlama, gr oluturma, tefti raporlarnn deerlendirilmesi ve benzeri iler.

Grev yerleri

MADDE 7 (1) Kurulun merkezi Ankaradadr. Bu merkez, mfetti ve mfetti yardmclarnn da grev merkezidir.

(2) Mfettiler lke dzeyinde denetim esasna gre alrlar. Mfettilerin grup bakanlklarnda grevlendirilmeleri bu esas deitirmez.

(3) Grup bakanlklar ve bunlara bal iller, grev alanlar, grevlendirilecek mfetti saylar ve nitelikleri, gruplarn tekil edilmesi; grev alanlarndaki iyeri says, i hacmi, iin younluu, nitelii ve dolu mfetti kadro says dikkate alnmak suretiyle Bakann teklifi ve Bakan Onay ile belirlenir.

(4) Grup bakanlklarnda, Kurul faaliyetlerinin yrtlmesi, Bakan tarafndan verilen emirlerin yerine getirilmesi, bro hizmetlerinin yrtlmesi, mfettilerin broyla ilikilerinin dzenlenmesi hususlarnda bir mfetti Grup Bakan olarak grevlendirilir.

(5) Grup bakanlklarnda, Bakann teklifi ve Bakann Onay ile yeterli sayda mfetti ve Grup Bakanna yardmc olmak zere Grup Bakan olabilme artlarn tayan mfettiler arasndan grup bakan yardmclar ile Bakan tarafndan yeterli sayda mfetti yardmcs grevlendirilir.

(6) Grup bakanlklarnn bro hizmetleri, 3146 sayl Kanunun ek 1 inci maddesi dorultusunda bal ve ilgili kurulularca grevlendirilecek personelce yrtlr.

Kurulun grev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Kurulun grev ve yetkileri unlardr:

a) alma hayat ile ilgili mevzuat erevesinde programl veya program d tefti, inceleme ve soruturma yapmak.

b) 4447 sayl sizlik Sigortas Kanunu ile 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanunu uyarnca iyerlerinde inceleme yapmak, i ve ilemleri tefti etmek.

c) Kaytd istihdamla mcadele etmek, bu amala sektrel analizlere dayal denetimleri yrtmek ve bu konularda alnmas gerekli tedbirleri nermek.

) Kaytdlk ile ilgili tespit yaplmas halinde ilgili kurumlara gerei iin bildirimde bulunmak.

d) Mfettilerin i teftii ile ilgili faaliyet ve ilemleri hakknda tefti, inceleme ve soruturmalar yrtmek.

e) Bakann emri veya onay zerine Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularn her trl hesap, faaliyet ve ilemlerinin, ilgili mevzuat erevesinde uygulanmas ile buralardaki amir, memur ve dier grevlilerin grevleri ile hal ve hareketlerinin incelenmesini, teftiini, soruturmasn ve n incelemesini yapmak.

f) zel kanunlarla verilen tefti, denetim, soruturma ve dier grevleri yrtmek.

g) alma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasn izlemek.

) alma artlar, alma ortam, alma ilikileri, i kazalar ve meslek hastalklar, kaytdlk, i sal ve gvenliine ynelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak iyerleri ve sektrler dzeyinde analizler yapmak; mfetti says ve Kurulun dier kaynaklar gz nnde bulundurularak denetlenecek sektrleri her yl iin belirlenecek esaslara gre snflandrmak suretiyle riskli sektrlerdeki iyerlerinin denetimine ncelik vermek.

h) alma hayatnn denetimi ve raporlanmasna ilikin ilke, yntem, standart ve teknikleri gelitirmek, denetim rehberleri hazrlamak, denetimlerin etkinliini ve verimliliini artrc tedbirleri almak, bu konuda gr ve nerilerde bulunmak.

) Sosyal deiimler, teknolojik gelimeler ve uluslararas mevzuatta ortaya kan deiikliklerin alma hayatyla ilgili mevzuata yanstlmas iin gr bildirmek.

i) Denetim sonularna gre igc piyasasn gelitirecek ve alanlarn hayat seviyelerini ykseltecek tavsiye ve tekliflerde bulunmak.

j) alma hayat ile ilgili mevzuat almalar yapmak, gerektiinde, tefti ve denetimler sonucunda, mevzuatn aksayan ynleri, uygulanabilirlii, ilgili kurum ve kurulularca alnmas gereken nlemleri belirleyen Genel Deerlendirme Raporu hazrlamak.

k) Sanayi ve Ticarette Teftii Hakkndaki 81 numaral Milletleraras alma Szlemesinin 20 nci maddesine gre Teftii Genel Deerlendirme Raporunu hazrlayarak Milletleraras alma Brosu Genel Mdrlne gndermek.

l) Uluslararas szlemeler erevesinde iyerlerinde uygulamalar incelemek ve izlemek.

m) Denetim sonularna ilikin istatistikleri tutmak, derlemek, deerlendirmek ve yorumlamak.

n) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almasn temin etmek amacyla gerekli teklifleri hazrlamak ve Bakana sunmak.

o) Bakan tarafndan tefti hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer grevleri yapmak.

Bakann grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Bakan, mfetti sfat ve yetkisini haiz olup Bakan adna;

a) Kurulun almalarn dzenlemek, gzlemek, denetlemek ve deerlendirmek, 8 inci maddede belirtilen grevlerin yrtlmesini salamak,

b) Kurulu ynetmek, mfetti ve mfetti yardmclar ile ube mdrl personelinin almalarn dzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiinde bizzat tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma yapmak,

) Kurulun tefti faaliyetlerinin plann hazrlayarak en ge ilgili olduu yln banda uygulanacak ekilde Bakann onayna sunmak, onaylanm programlarn uygulanmasn ve gerektiinde deitirilmesini salamak,

d) Mfettileri, tefti, inceleme ve soruturma ilerinde grevlendirmek ve bu grevler ile n inceleme grevlerinin ifasn takip etmek,

e) Mfettiler tarafndan dzenlenen raporlar incelemek, inceletmek, varsa yanllklar dzelttirmek veya eksikliklerin giderilmesini salamak ve ilgili mercilere gndermek,

f) Mfetti yardmclna alnacaklarn nitelik ve saysn meslek dallarna gre belirleyip Bakann onayna sunmak, mfetti yardmcl giri ve mfettilik yeterlik snavlarnn yaplmasn ve yrtlmesini salamak, snav kurullarn oluturmak, snav kurullarna bakanlk etmek,

g) Mfetti ve mfetti yardmclarnn almalarn, i verimlerini, grevlerine olan ilgilerini ve meslek gereine gre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli grd zamanlarda bu almalar denetlemek,

) Mfetti yardmclarnn mesleki yeterliliklerinin gelitirilmesini salamak,

h) Kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerine gre mfetti, mfetti yardmclar ve ube mdrl personelinin atanma, ilerleme ve ykselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte bulunmak,

) Mfetti ve mfetti yardmclarnn mesleki ve bilimsel almalarn tevik etmek ve gerekirse bu almalarn yaymlanmasn salamak,

i) Mfetti ve mfetti yardmclarnn bilgi, grg ve yeteneklerinin arttrlmasn, tefti, inceleme ve soruturma metotlarnn gelitirilmesini, kurs, seminer, konferans, yabanc lkelerde inceleme ve aratrma eklinde eitim programlarnn dzenlenmesini ve uygulanmasn salamak,

j) Mfettiler tarafndan dzenlenen raporlarn sonularna gre alma mevzuatnn dzenlenmesi, i ilikilerinin, alma artlarnn, alma ortamnn iyiletirilmesi, i kazas ve meslek hastalklarnn nlenmesi ve azaltlmas, uygulamadaki aksaklklarn giderilmesi konularnda Bakana nerilerde bulunmak,

k) iler, iverenler, sendika ve konfederasyonlar, meslek odalar, sivil toplum kurulular gibi alma yaamnn sosyal taraflar ile gerektiinde basn yayn organlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla faaliyetler dzenlemek ve bu ilerde grevlendirilecek mfettileri belirlemek,

l) Bakan yardmcs ve grup bakan olarak grevlendirilecek mfettileri belirleyerek Bakan onayna sunmak, refakat mfettileri ve grup bakan yardmclarn grevlendirmek,

m) Grup bakanlklarnda grevlendirilecek mfetti ve mfetti yardmclarn belirlemek,

n) Mfetti ve mfetti yardmclarnn alma ve hakedi cetvelleri ile geici grev yolluu bildirimlerini incelemek veya inceletmek, eksikliklerin ve yanllklarn dzeltilmesini salamak ve bunlarla ilgili ilemlerin yrtlmesini salamak,

o) alma hayatna dair mevzuatn uygulanmasna ilikin olarak dzenlenecek bilimsel toplant, seminer, panel, konferans ve bunun gibi etkinliklere, mfettilerin katlmalarn salamak ve gerekli grldnde mfettileri bu etkinliklerde grevlendirmek,

) Kurulun uygulamalar ile alma usul ve esaslar hakknda rehber, ynerge ve talimatlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

p) Trkiyenin taraf olduu uluslararas antlamalara taraf veya yesi olduu uluslararas topluluklara ye lkelerde, alma hayat ve tefti konusunda inceleme ve aratrma yaplmas, bu lkelerle bilgi alveriinde bulunulmas, varsa anlamalarn i teftii sistemi hakknda ngrd ykmllklerin yerine getirilmesi iin almalar yapmak,

r) dari tefti faaliyetlerinde grevlendirilen mfettilerin talebi zerine inceleme ve deerlendirilmesi uzmanlk bilgi ve tecrbesini gerektiren konularda alannda uzman kurum ve kiilerin grevlendirilmelerini, bunlarn cretleri ile inceleme giderlerinin denmesini salamak,

s) Bakan tarafndan tefti hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer grevleri yapmak,

ile grevli ve yetkilidir.

Grup bakannn grevleri

MADDE 10 (1) Grup Bakan, mfetti sfat ve yetkisini haiz olup;

a) Grup bakanlndaki faaliyetleri Bakan adna dzenlemek ve ynetmek,

b) Kurulun tefti faaliyetlerinin kendi grev alanna giren blmn uygulamak ve gerektiinde dier grup bakanlklaryla ibirlii yapmak,

c) Mfettilere verilen ileri takip ederek sonulandrlmasn salamak,

) Grup bakanl faaliyetleri sonucu i teftii istatistiklerini dzenlemek ve Bakanla bildirmek,

d) Mfetti ve mfetti yardmclarnn alma ve hakedi cetvellerini incelemek ve Bakanla gndermek,

e) Mfetti ve mfetti yardmclarn grevlendirmek, almalarn izlemek ve denetlemek,

f) Gerektiinde mfettilerin grev ve yetkilerine giren ileri yapmak,

g) Bakan veya Bakan tarafndan tefti hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer grevleri yapmak,

ile grevli ve yetkilidir.

Mfettilerin grev ve yetkileri

MADDE 11 (1) Mfettiler grevleriyle ilgili olarak;

a) Bakan, Bakan veya Grup Bakan tarafndan kendilerine verilen i teftii faaliyetlerini yrtmek, almalar neticesinde dzenleyecekleri rapor veya yazlar Bakanla veya grup bakanlklarna intikal ettirmek,

b) kanunlar kapsamnda olan veya kapsamda olduu kansna varlan iyerlerine, gndz ve gecenin allan herhangi bir saatinde iveren veya iveren vekillerine nceden haber vermeden girmek ve tefti grevinin yerine getirilmesi iyerinin alp inceleme yaplmasn gerektiriyorsa, yasal bir saknca olmamak kouluyla, kapal olan iyerlerini iveren veya vekiline atrp gerekli grd incelemeyi yapmak,

c) yerinde alma mevzuat gerei bulundurulmas gereken kayt ve belgelerin iyerinde bulundurulup bulundurulmadn tespit etmek,

) Gerekli grdkleri kimseleri bulunduklar veya uygun grdkleri yerde dinlemek, bilgi ve ifadelerine bavurmak zere armak,

d) Grevleri ile ilgili gerek ve tzel kiiler ile resmi ve zel kurululara ait her trl kayt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gerei tutulmas zorunlu bulunan her trl kayt ve belgeleri iyerinde veya teftie elverili grd bir yerde tefti etmek ve incelemek zere istemek, bunlarn suretlerini almak, konusu su ve/veya kabahat oluturan belge ve kaytlar idari ve kazai mercilerde kesin hkm oluuncaya kadar tanzim edilecek bir tutanakla alkoymak,

e) alma koullaryla retim ve yapm yntemlerini incelemek, kullanlan makina, ara, gere, aygt, tesis vb. ile yapmda kullanlan veya ilenen hammadde ve bunlarn ilenmi olanlarn grmek, i sal ve gvenlii bakmndan zararl, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadklarn incelemek ve aratrmak, gerektiinde kullanlan veya ilenen hammaddelerle iyerindeki hava, duman, buhar, toz ve benzerlerinden rnekler alp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, bu rnekleri iveren veya iveren vekili, bulunmadklarnda iyerinde alanlardan birinin nnde ve durumu bir tutanakla belgelemek ve bir kaba konup mhrlenmek suretiyle almak, gerektiinde fotoraf, video gibi kaytlar yapmak,

f) Grevli olduklar mahallerde, programlarnda bulunmayan, fakat i sal ve gvenlii ynnden hayati bir tehlike tespit ettii iyerlerinde, Bakanla veya bal olduu grup bakanlna bilgi vererek tefti yapmak,

g) yerlerinde iilerin ya, cinsiyet ve salk durumlarna ilikin mevzuata aykrlklar tespit edilmesi halinde, ilgili mlki amire gnderilecek bir yaz ile bu iilerin almaktan alkonulmasn talep etmek,

) Kaytd istihdamla mcadele etmek amacyla sektrel analizlere dayal olarak belirlenen denetimleri yrtmek ve bu konularda alnmas gerekli tedbirleri nermek,

h) Bakann emri veya onay zerine Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularn her trl hesap, faaliyet ve ilemleri, buralardaki amir, memur ve dier grevlilerin her trl hal ve hareketleri ile ilgili olarak mevzuat ve Bakanln talimatlar erevesinde tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma yapmak; bu grevler yerine getirilirken grevlilerin muhafazasna verilmi olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her trl varlklara ilikin saym yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasn her trl evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem ortamndaki verileri tetkik etmek ve eriebilmek; bir yolsuzluun kantn oluturan evrak ve belgelerin asllarn, tasdik edilmi suretlerini brakmak suretiyle almak,

) Tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma srasnda renmi olduklar ve grev emrinin dnda kalan yolsuzluk veya soruturma almasn gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek amacyla durumu Bakanla bildirmek, gecikmesinde zarara veya kayba meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

i) 53 nc madde hkm erevesinde memurlar grevden uzaklatrmak,

j) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu ile ilgili sularn soruturulmasnda sz konusu Kanun hkmleri uyarnca hareket etmek,

k) Tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma sonularn bir rapora veya rapor gerektirmiyorsa bir yazya balayarak Bakanla veya bal olduu grup bakanlna vermek,

l) Mevzuatta grdkleri boluk ve aksaklklarn giderilmesi iin nerilerde bulunmak,

m) Bakanlk faaliyetlerinin etkinliini artrmak, mevzuata, plan ve programa uygun allmasn temin etmek amacyla teklifler hazrlamak ve Bakana sunulmak zere Bakanla veya grup bakanlna vermek,

n) Bakanlk tarafndan dzenlenen anketler ile ilgili ileri yrtmek ve istenen istatistik bilgileri derlemek,

o) alma mevzuat ve Bakanln faaliyetleriyle ilgili olarak; grevlendirildikleri konularda yurtiinde ve yurtdnda aratrmalar yapmak, eitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantlara katlmak, kurs, seminer ve eitim vermek,

) Hizmetii eitim programlarnn hazrlanmas ve uygulanmasna katlmak,

p) Refakatlerine verilecek mfetti yardmclarnn meslekte yetitirilmelerini salamak, liyakat, temsil, alma azmi ve baarlar gibi konular hakkndaki kanaatlerini 30 uncu madde uyarnca Bakanla iletilmek zere grup bakanlna bildirmek,

r) dari tefti faaliyetlerinde grevlendirilmeleri halinde, yrtlen tefti, inceleme, soruturma ve n inceleme esnasnda inceleme ve deerlendirilmesi uzmanlk bilgi ve tecrbesini gerektiren konularn varln tespit ettiklerinde, konunun uzman kurum ve kiilerce incelettirilmesini ve uzman kurum veya kiilerin cretleri ile inceleme giderlerinin denmesini Bakanlktan talep etmek,

s) Bakan, Bakan veya Grup Bakan tarafndan tefti hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer grevleri yapmak,

ile grevli ve yetkilidir.

(2) Mfettilere verilen iin devredilmemesi asldr. Devir zorunluluu doarsa; mfettiler ellerindeki ileri, Bakanln talimat ile bir baka mfettie devredebilir. Devre konu ie balanlm ise devri yapacak olan mfetti, devir tarihine kadar yaplan ilerin neler olduuna ilikin karaca zetle birlikte, ile ilgili tm belgeleri, ie balanlmam ise sadece ile ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yaz ekinde hazrlayaca dizi pusulas ile devreder.

Mfettilerin uyacaklar hususlar ve etik kurallar

MADDE 12 (1) Mfettiler;

a) Grev ve sfatlarnn gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak nitelikte davranlarda bulunamazlar.

b) Grevin baaryla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya kmas amacyla drstlk, bamszlk, tarafszlk, gvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gzeten bir yaklam iinde olmak zorundadrlar.

c) Grevleri srasnda ve almalar esnasnda giyimleri, davranlar ve hareketleri ile sayg ve itibar telkin etmek zorundadrlar.

) Teftie gidecekleri yerleri, yapacaklar ileri ve grevleri dolaysyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri aklayamazlar.

d) Grevlerini ifa ederken, mevzuatla saptanan kurallarn yerindeliini, ii, iveren ve meslek kurulularnn ilgilileriyle tartamazlar.

e) Baladklar teftileri olanaklar lsnde ara vermeden, kendileri yapmak zorundadrlar. Emir almadka ilerini brakamaz, baka bir mfettie devredemezler.

f) Elerine, nc dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve shr hsmlarna ait veya bunlarn ynetimleri altndaki ya da kendilerinin veya bunlarn orta bulunduklar iyerlerinde tefti yapamazlar.

g) Grevleri sebebiyle, iyerlerinin yapm ve retim koullar, iverenin ve iyerinin meslek srlar ve teknikleri ile ekonomik ve ticari durumlar, iyerlerinden alnan hammadde, gere ve benzeri rneklerin tahlil, muayene ve inceleme sonular hakknda grdkleri ve rendiklerini resmi ilerin yrtlp sonulandrlmas ynnden zorunluluk bulunmadka aklayamazlar.

) Grevin baka trl yaplmasnn mmkn olmad haller dnda, ikyetilerin ve/veya ihbarda bulunan kiilerin ve kendilerine bilgi ve ifade veren kiilerin kimliklerini ifa edemezler.

h) Grevlerini yaparken iin normal gidiini ve iyerinin ilemesini, inceledikleri konunun niteliine gre mmkn olduu kadar aksatmamak, durdurmamak ve gletirmemekle ykmldrler.

Baka grev yasa

MADDE 13 (1) Mfettiler, serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.

(2) Bilirkii olarak grevlendirilen mfettiler, bu durumu derhal Bakanla bildirmek zorundadr. Mfettiler, Bakanlk ile ilgili dava ve ilere konu olan olaylarda, bilirkii olarak grev alamazlar. Bu duruma uyulmadan bilirkii olarak grevlendirildiklerini yaptklar inceleme sonucunda renmeleri halinde, ilgili Kanun hkmleri uyarnca gerekli ilemleri yapmakla ykmldrler.

(3) Mfettilerin asli grevlerini aksatmayan bilimsel amal yaynlar, seminer ve konferanslara katlmalar ve Bakan onay ile ders vermeleri grev yasa kapsamnda deerlendirilmez.

ube mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) ube mdrl, Bakanla bal olup yeterli sayda ube mdr ve personelden teekkl eder.

(2) ube mdrl;

a) Bakanla ait evrak, rapor, dosya, demirba ve dier evrakn muhafazasn salamak,

b) Krtasiye ve basl evrak ihtiyaca gre temin, muhafaza ve tevzi etmek,

c) Bakanla intikal eden her trl evrakn kaydn tutmak ve Bakanlka hazrlanan her trl evrak sevk etmek,

) Ynetmelik, genelge, talimatlar ve Bakanla intikal eden rapor sonularn mfettilere ulatrmak,

d) Mfettilerden gelen raporlar gerekli sayda oaltmak, raporlar ve dier evrak kaydetmek ve ilgili olduu yerlere vermek,

e) Mfettilerin alma ve hakedi cetvellerinin gerekletirme ilemlerini yrtmek,

f) Bakanlk almalar ile ilgili kayt ve dosyalar tutmak,

g) Bakan, bakan yardmcs ve refakat mfettilerince verilecek dier grevleri yapmak,

) Kurulun elektronik ortamdaki her trl kaytlarn tutmak ve ilgili ilemleri yrtmek,

ile grevlidir.

(3) ube mdr, ube mdrlnn ilemlerinden Bakana kar sorumludur. Bro ilerinde gizlilik esastr. ube mdr ve ube mdrl personeli, rapor, yazma ve dosyalar, Bakann izni olmadan kimseye gsteremez, veremez ve grevleri dolaysyla edindikleri bilgileri aklayamazlar.

Teftie tabi olanlarn ve dier ilgililerin ykmllkleri ve sorumluluklar

MADDE 15 (1) Bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal ve ilgili kurulularn merkez ve tara tekilatndaki tm birim yneticileri, her trl tefti hizmetinin gerektirdii biimde yrtlebilmesi iin mfettilere grevleri sresince konumlarna uygun ve yeterli donanm olan bir alma yeri salamak ve gerekli dier tedbirleri almak zorundadrlar.

(2) Tefti, denetleme ve incelemeler srasnda iverenler, iiler ve bu ile ilgili grlen dier kiiler izleme, denetleme ve teftile grevli mfettiler tarafndan arldklar zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip gstermek ve vermek, mfettilerin grevlerini yapmalar iin kendilerine her eit kolayl gstermek, bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmek ile ykmldrler.

(3) dari teftie tabi olan Bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal ve ilgili kurulularn personeli;

a) Ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her trl varlklarla, bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa btn vesikalar, szl veya yazl talebinde mfettie gstermek veya vermek, bu belge, defter ve vesikalar mfettiin saymasna ve tetkik etmesine yardmc olmak, mfettilerin szl veya yazl sorularn cevaplamak zorundadr.

b) Mfettilerin grevlendirildikleri konularda, bilgi ilem sistemleri, raporlama aralar, her trl elektronik a ile veri tabanna eriimini salamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem ortamlarndaki bilgiler ve kaytlar, szl veya yazl talebinde mfettie gstermek ve incelemesine sunmak zorundadr.

c) Mfettiin gerekli grd evrak, kayt ve belgelerin suretlerini veya asllarn, elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kaytlarn kopyalarn vermek zorundadr.

(4) Bakanlk merkez, tara, yurt d tekilat ile bal ve ilgili kurulularn merkez ve tara tekilatndaki birimlerin yneticileri bir tefti defteri ve dosyas tutmak, tm tefti raporlarn ve bunlar zerine yaplan yazmalar bu dosyada muhafaza etmek, grev deiimlerinde ilgililere zimmetle teslim etmek zorundadrlar.

(5) Bu madde kapsamndaki ykmllklere tabi personele verilmi olan izinlerin kullanlmas, hastalk ve mcbir sebepler dnda, mfetti tarafndan gerek grlmesi halinde, grevin tamamlanmasna kadar durdurulabilir. Mfettiin gerek grmesi halinde izinde olan grevliler arlabilir.

NC BLM

Mfetti Yardmclna Giri artlar, Giri Snav ve lemleri

Mfetti yardmclna giri artlar

MADDE 16 (1) Mfetti yardmcs olabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde yazl nitelikleri tamak,

b) Mfetti yardmclna giri snavnn yazl aamasnn yapld tarihte otuzbe yan doldurmam olmak,

c) in yrtm ynnden i teftii grevi iin; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleriyle, bunlara denklii onaylanm yerli ve yabanc yksek okullardan birini bitirmek,

) sal ve gvenlii ynnden i teftii grevi iin; tp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalrji, inaat, elektronik, makina, kimya, endstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uak, gemi, evre yksek mhendisi veya mhendisi olmak ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan mezun olmak,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle giren Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelie gre yaplacak Kamu Personeli Seme Snavnn, snav kurulunca belirlenen puan trnden ilan olunan puana eit veya zerinde puan almak,

e) Salk durumu itibariyle iklim deiikliklerine ve her eit yolculuk koullarna elverili olmak,

gerekir.

(2) Mfetti yardmcl giri snavna en fazla iki defa girilebilir.

Giri snav

MADDE 17 (1) Mfetti yardmclna giri snav, yazl ve szl olmak zere iki aamal olarak yaplr.

(2) Snavn yaplmasna, Bakann nerisi ve Bakan onay ile karar verilir.

(3) Mfetti yardmclna giri snav Ankarada yaplr.

Giri snav kurulu

MADDE 18 (1) Giri snavlar, Bakanlkta iin yrtm ile i sal ve gvenlii ynnden ayr ayr oluturulan snav kurullar tarafndan yaplr.

(2) Snav kurullar; Bakann bakanlnda, Bakann nerisi ve Bakann onay ile mfettiler arasndan belirlenen drt asl ve drt yedek yeden oluur.

(3) Snav kurullar, alm yaplacak kadro saysna gre snava arlacak aday saysn belirler, yazl ve szl snav sorularn hazrlar, snavlarn yaplmasn salar ve snavlar deerlendirir.

Giri snav ilan

MADDE 19 (1) Mfetti yardmclna atanacaklarda aranacak genel ve zel koullar, atama yaplacak kadrolarn says, snf ve dereceleri, bavuru yeri ve son bavuru tarihi ile mfetti yardmcl giri snav yazl ksmnn yaplaca yer ve zaman, giri snavnn ierii ve deerlendirme yntemi bavuru sresinin bitiminden en az bir ay nce Bakanln internet sitesinde ve Resm Gazete ile Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazeteden en az ikisinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Snava bavuru ve kayt ilem sreleri, yazl snavn yaplaca tarihten en az onbe gn nce sona erecek ekilde tespit olunur.

Giri snavna bavuru

MADDE 20 (1) Mfetti yardmcl snavna girecek adaylar, Bakanlk tarafndan hazrlanacak Talep Formuna aadaki belgeleri ekleyerek bavurularn yaparlar. Bavurularn internet zerinden yaplmas durumunda aada saylan belgeler, en ge ilan olunan son bavuru tarihinden itibaren yedi gn ierisinde posta ile Bakanla ulatrlr.

a) zgemi,

b) T.C. Kimlik Numaras beyan,

c) Yksek renim diplomas veya mezuniyet belgesinin veya eitimini yurt dnda tamamlam olanlar iin diploma denkliinin yetkili idarelerce kabul edildiini gsterir belgenin asl ya da Bakanlka onayl rnei,

) Kamu Personel Seme Snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

d) ki adet vesikalk fotoraf,

e) Erkek adaylar iin askerlik durumuna dair yazl beyan,

f) Adli sicil kaydna dair yazl beyan,

g) Salk durumunun yurdun her yerinde grev yapmaya ve her trl iklim koullarnda yolculuk yapmaya elverili olduuna dair yazl beyan.

Bavurularn deerlendirilmesi ve adaylk belgesi

MADDE 21 (1) Adaylarn bavurular; adaylarn snava girebilmek iin 16 nc maddedeki artlar tayp tamadklar asndan Bakanlka incelenir.

(2) Bakanlk, bavurular inceleyerek giri snavna katlabilecek adaylara ilikin listeyi Kamu Personeli Seme Snav puan en yksek adaydan balamak suretiyle dzenler.

(3) Giri snavna arlacak aday says, atama yaplacak kadro saysnn yirmi katn gememek zere snav duyurusunda belirtilir. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da giri snavna arlr.

(4) Giri snavna katlmaya hak kazanan adaylar, Bakanlk ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

(5) Giri snavna katlmaya hak kazanan adaylara, kimlik bilgileri, snav yeri ve tarihinin yer ald fotorafl snav giri belgesi verilir. Snav giri belgesi, snav saatine kadar adaylarca teslim alnr veya adaylarn adreslerine gnderilir. Snav giri belgesi olmayan adaylar, giri snavna katlamazlar. Adaylar ayrca yanlarnda resmi makamlarca verilmi bir kimlik belgesi bulundurmak ve snav grevlilerine gstermek zorundadrlar.

(6) Giri snavna bavuranlardan geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir ve haklarnda 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Yazl ve szl snav konular

MADDE 22 (1) Yazl snav, oturumda ve aada belirtilen konulardan yaplr;

a) in yrtm ynnden:

1) Birinci oturum: Kanunu, Sal ve Gvenlii Kanunu, Basn- Kanunu, Deniz- Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu Szlemesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu, sizlik Sigortas Kanunu, Trkiye Kurumu Kanunu, Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanun, raklk ve Mesleki Eitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gnleri Hakknda Kanun, Umumi Hfzsshha Kanunu, Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tzk ve ynetmelikler.

2) kinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yarg, idari tekilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usul hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hari), borlar hukuku, ticaret hukuku.

3) nc oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, alma ekonomisi, Trkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikas, Trk vergi mevzuatnn genel esaslar, genel muhasebe, bilano ve mali tablolar analizi.

b) sal ve gvenlii ynnden:

1) Birinci oturum: sal ve gvenlii mevzuat ( Sal ve Gvenlii Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hfzsshha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Messeseleri Hakknda Tzk ve dier ilgili mevzuat).

2) kinci oturum: Kanunu (genel hkmler), Basn- Kanunu, Deniz- Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu Szlemesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu, sizlik Sigortas Kanunu, Trkiye Kurumu Kanunu, Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanun, raklk ve Mesleki Eitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gnleri Hakknda Kanun, Umumi Hfzsshha Kanunu, Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tzk ve ynetmelikler.

3) nc oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yarg, idari tekilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usul hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hari), borlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazl snavn yaplmas ve deerlendirilmesi

MADDE 23 (1) Snav kurulu, 22 nci maddede belirtilen konulardan yazl snav sorularn hazrlar.

(2) Yazl snav soru katlar ve cevap anahtarlar snav kurulunca imzalanr. Soru katlar, adaylarn ahitliinde almak zere kapal zarfa konarak mhrlenir. Kapal zarf, salonda gzetmen olarak grevli bulunan mfettiler ile yeteri kadar adayn imzasnn bulunduu tutanak dzenlenerek alr.

(3) Adaylar, snav sorularnn cevaplarn snavdan nce kendilerine datlan ve isim yerleri kapal olan katlara yazarlar. Snav katlarna kapal isim yerleri dnda ad, soyad, adres gibi adaylarn kimliini belirtici herhangi bir yaz yazlamaz ve iaret konulamaz. Buna aykr davrananlar ile kopya ektii saptananlar veya kopya giriiminde bulunanlar hakknda tutanak dzenlenerek ilgilinin snav geersiz saylr.

(4) Snav bitiminde, gzetmen olarak grevlendirilen mfettiler tarafndan, snavn biti saatini, snava girenlerin ve toplanan katlarn saysn ve gerekli grlen dier hususlar belirten bir tutanak dzenlenerek Bakana verilir.

(5) Yazl snav ktlar, snav kurulu yeleri tarafndan ayr ayr veya birlikte, kapal blmleri almadan deerlendirilir.

(6) Yazl snavda baarl olabilmek iin her oturumdan alnan puann yz zerinden altm puann altnda olmamas artyla oturumun ortalamasnn yz zerinden yetmi puan olmas gerekir.

(7) Altnc fkra uyarnca yazl snavda baarl olan adaylar, Bakanlk ilan panosunda ve internet sitesinde bir hafta sreyle ilan edilir ve yazl snavdaki baar srasna gre szl snava arlr. Ayrca, szl snava katlmaya hak kazanlara, szl snavn yeri, gn ve saatine ilikin bilgileri ieren tebligat yaplr.

Szl snavn yaplmas ve deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Snav kurulu 22 nci maddede belirtilen konulardan szl snav sorularn hazrlar.

(2) Szl snav soru ktlar ve cevap anahtarlar snav kurulunca imzalanr. Soru ktlar, adaylarn ahitliinde almak zere kapal zarfa konarak mhrlenir. Kapal zarf, szl snav salonunda, snav kurulu yeleri ile yeteri kadar adayn imzasnn bulunduu tutanak dzenlenerek alr.

(3) Szl snav, yazl snav konular ile adayn anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alnarak yaplr. Buna gre szl snavda, adayn;

a) Yazl snav kapsamndaki konular hakkndaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

deerlendirilir.

(4) Adaylar, snav kurulu tarafndan nc fkrann (a) bendinde belirtilen konularda elli puan zerinden, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilerek toplanr ve yz zerinden szl notu belirlenir. Szl snavda baarl olabilmek iin yz zerinden en az yetmi puan almak gerekir. Szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

Snav sonularna itiraz

MADDE 25 (1) Snava katlanlar snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar yazl veya szl snav sonularnn aklanmasndan ve duyurulmasndan balayarak on ign iinde bir dileke ile snav kuruluna yaplr. Bu itirazlar, dilekenin kayda alnmasndan itibaren snav kurulu tarafndan incelenir ve sonu ilgiliye en ge on ign iinde yazl olarak bildirilir.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 26 (1) Mfetti yardmclna atanmaya hak kazananlarn snav sonularna ilikin belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, snavla ilgili dier belge ve kaytlar ise snav sonularnn ilanndan itibaren 16/5/1998 tarihli ve 19816 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Ariv Hizmetleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak saklanr.

(2) Snavla ilgili ilemlerin herhangi bir nedenle yargya intikal etmesi halinde yarglama ilemi sonuna kadar snav belgeleri saklanr.

DRDNC BLM

Mfettilie Giri, Mfetti Yardmclna Atanma, Mfetti

Yardmclarnn Yetitirilmesi, Yetki ve Yeterlik

Mfettilie giri

MADDE 27 (1) Mfettilie giri snavn kazanmak artyla, mfetti yardmcs olarak girilir.

Mfetti yardmclna atanma

MADDE 28 (1) Mfetti yardmcl giri snav baar notu; yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasdr. Mfetti yardmclna, giri snav baar notu en yksek olan adaylardan balanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca gre belirlenen yeteri kadar adayn atamas yaplr.

(2) Giri snav baar notlarnn eitlii halinde; yazl snav notu yksek olan aday ncelik kazanr. Bu notlarn da eitlii halinde srasyla Kamu Personeli Seme Snavnn yabanc dil blmnden doru cevap says stn olanlar ve alma tecrbesi olanlar tercih edilir. Dierleri iin snav sonular kazanlm hak saylmaz.

(3) Mfetti yardmclna atanmaya hak kazananlar, Bakanlk ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilir ve adaylara tebligat yaplr.

Mfetti yardmclarnn yetitirilmesi

MADDE 29 (1) Mfetti yardmclarnn yetitirilmesinde;

a) Yrrlkteki mevzuat ile i teftii ve idari tefti konularnda tecrbe ve uzmanlk kazanmalarn salamak,

b) Bilimsel alma ve teknolojinin getirdii yeniliklerden yararlanma alkanln kazandrmak,

c) Yabanc dil bilgilerinin gelimesi hususunda imkan salamak,

) Tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma usullerini retmek,

d) Sosyal, kltrel ve beceriye dayal etkinliklere aktif olarak katlmalarn salamak amacyla yol gsterici ve tevik edici olmak,

esas alnr.

(2) Mfetti yardmclarnn birinci fkrada belirtildii ekilde yetitirilmelerinde kiisel aba ve almalar esastr. Bu konuda, Bakanlk ile mfettiler tarafndan yrtlen grevler; yardmc, ynlendirici ve zendirici niteliktedir.

(3) Mfetti yardmclar, Bakanln uygun grecei eitim ve yetime programna gre almak, refakatine verildikleri mfettilerin gsterecekleri ileri gerektii biimde yapmak, mfettilik niteliine ulaabilmek iin gerekli abay gstermekle ykmldrler.

Mfetti yardmclarn yetitirme program

MADDE 30 (1) Mfetti yardmclar, yllk yardmclk dneminde aadaki programa gre yetitirilirler.

(2) Birinci dnem almalar;

a) Birinci dnem almalar 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik gerei aday memurluk temel ve hazrlayc eitimler ile balar.

b) Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularnn grevleri ve organizasyon yapsnn tantm, alma mevzuat ve i teftii tarihesi ile i teftii ve idari teftie ilikin yrrlkteki mevzuatn ve bu hususlarda Bakanlka ilem ve faaliyetlerin retilmesi amacyla teorik mesleki eitim dzenlenir. Mesleki eitim srecinde, eiticiler tarafndan snav yaplr. Bu snav sonucunda yz tam puan zerinden alnan not, birinci dnem alma notu saylr.

(3) kinci dnem almalar;

a) Mfettilerin refakatinde grevlendirilmek suretiyle i teftii ve idari tefti usul ve esaslarnn renilmesi salanacak ekilde dzenlenir.

b) Mfetti yardmclar refakatinde bulunduklar mfettiin denetimi ve gzetimi altndadrlar. Kendilerine verilen grevleri mfettiin talimatna gre yerine getirirler. Tek balarna inceleme, tefti ve soruturma yapamazlar, rapor dzenleyemezler.

c) Mfetti yardmclarnn yetitirilmesi iin Bakanlka, mevzuat ve uygulamann, tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma usul ve esaslarnn renilmesini salayacak ekilde bir alma program hazrlanr ve uygulanr. Mfetti yardmclarnn almalar, refakatinde bulunduklar mfettiler tarafndan en iyi ekilde yetimelerini salayacak tarzda dzenlenir.

) Zaruri haller hari, mfetti yardmclar yllk yetitirme dnemi ierisinde ayn mfettiin refakatinde alt aydan fazla kalamaz. Mfetti yardmclarna, refakatinde bulunduklar mfettiler tarafndan yz tam puan zerinden notlar verilir. Bu notlarn ortalamas ikinci dnem alma notu saylr.

(4) nc dnem almalar;

a) Mfetti yardmclar iin, ikinci dnem almalar srasnda, kendilerinin de grleri alnarak, alma hayat ile ilgili bir konuda etd almas yapmak zere Bakanlka bir konu belirlenir. Mfetti yardmclar bu almalar, Bakanln danmanlnda hazrlarlar.

b) Mfetti yardmclar etd almalarn yeterlik snavndan ay nce Bakanla teslim ederler. Bu almalar Bakanlka deerlendirilir ve yz puan zerinden puanlandrlr. Bu not nc dnem notu saylr.

Yetki verilmesi

MADDE 31 (1) Birinci ve ikinci dnem almalar ile iki senelik hizmet sresini tamamlayan, refakatinde altklar mfettilerin ounluundan ve Bakandan olumlu mtalaa alan mfetti yardmclarna, Bakann nerisi ve Bakann onay ile tefti yetkisi verilir.

Yetime notu

MADDE 32 (1) Yetime notu; birinci dnem, ikinci dnem ve nc dnem alma notlarnn ortalamasdr.

(2) Yetime notunu oluturan notlarn her birinin altm puandan, yetime notunun ise yetmi puandan aa olmamas gerekir.

Yeterlik snavndan nce mfetti yardmclndan karlma

MADDE 33 (1) Mfetti yardmcl dneminde, mfettilik karakter ve vasflar ile badamayacak tutum ve davranlar hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik snav beklenmeksizin Bakanlkta Kurul dnda memur unvanl kadrolara atanrlar.

Yeterlik snavna arlma

MADDE 34 (1) Aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl alan ve yetime notu yetmi ve yukarda olan mfetti yardmclar yeterlik snavna alnrlar.

(2) Yardmclkta geirilen sre, askerlik hizmetinde veya cretsiz izinde geirilen sreler hari be yl aamaz.

(3) Yeterlik snav yazl ve szl olmak zere iki aamada yaplr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.

(4) Yazl snavn tarihi, yeri ve saati snavdan en az iki ay nce, szl snavn tarihi, yeri ve saati ise szl snavdan en az gn nce ilgililere bildirilir.

Yeterlik snav kurulu ve alma esaslar

MADDE 35 (1) Yeterlik snavlar, Bakanlkta iin yrtm ile i sal ve gvenlii ynnden ayr ayr oluturulan yeterlik snav kurullar tarafndan yaplr.

(2) Snav kurullar, Bakann bakanlnda, Bakann nerisi ve Bakann onay ile mfettiler arasndan belirlenen drt asl ve drt yedek yeden oluur.

(3) Yeterlik snav kurullar, yeterlik yazl ve szl snav sorularn hazrlar, snavlarn yaplmasn salar ve snavlar deerlendirir.

(4) Yazl snavn yaplmas ve deerlendirilmesi 23 nc maddenin iki ila beinci fkralar, szl snavn yaplmas ve deerlendirilmesi de 24 nc maddenin ikinci fkras uyarnca yaplr.

Yeterlik snav

MADDE 36 (1) Yeterlik snav yazl ve szl olmak zere iki aamadan oluur.

(2) Yazl snav, alma hayat mevzuat, kamu idaresi ve personeli ile ilgili mevzuat, mesleki bilgiler, tefti usulleri ve yntemleri konularndan yaplr.

(3) Yazl snavdan baarl olabilmek ve szl snava girebilmek iin en az yetmi puan almak gerekir.

(4) Szl snav, yazl snav konular ile adayn anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alnarak yaplr. Buna gre szl snavda, adayn;

a) Yazl snav kapsamndaki konular hakkndaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

deerlendirilir.

(5) Szl snavda adaylar, snav kurulu tarafndan drdnc fkrann (a) bendinde belirtilen konularda elli puan, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilerek toplanr ve yz zerinden szl notu belirlenir. Szl snavda baarl olabilmek iin yz zerinden en az yetmi puan almak gerekir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

(6) Yeterlik baar sralamasnda, yeterlik yazl ve szl snav notlarnn ortalamas esas alnr.

(7) Snava katlanlar snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar yazl veya szl snav sonularnn aklanmasndan ve duyurulmasndan balayarak on ign iinde bir dileke ile snav kuruluna yaplr. Bu itirazlar, dilekenin kayda alnmasndan itibaren snav kurulu tarafndan incelenir ve sonu ilgiliye en ge on ign iinde yazl olarak bildirilir.

Mfettilie atanma

MADDE 37 (1) Yeterlik snavlarnda baarl olanlar, yeterlik baar srasna gre mfetti kadrolarna atanrlar. Yeterlik snav notlarnda eitlik olmas halinde, yetime notu esas alnr.

Baka greve atanma

MADDE 38 (1) Mfetti yardmclarndan;

a) Mfettilik yeterlik snavnda baar gsteremeyenler,

b) Geerli bir nedeni olduunu belgeleyenler hari, yeterlik snavna girmeyenler,

c) Yetime notu ortalamas yetmi puann altnda olanlar,

) 34 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sreyi aanlar,

Bakanlkta Kurul dnda memur unvanl kadrolara atanrlar.

BENC BLM

Ykselme, Kdem ve Mfettilik Gvencesi

Bamfettilie atanma

MADDE 39 (1) Mfetti yardmcl dhil Kurulda en az on yl alan mfettiler, Bakann teklifi zerine, kdem srasna gre Bamfettilie atanr.

Mfettilik kdemi

MADDE 40 (1) Mfettilik kdeminde esas alnan sre; mfetti yardmclnda, mfettilikte ve mfettilik sfat ve kadrosu muhafaza edilmek artyla Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurululardaki idari grevlerde ve cretli ve cretsiz tm kanuni izinlerde geirilen sredir.

(2) Ayn giri snav ile mfetti yardmclna giren mfetti yardmclarnn kdemi, mfetti yardmclna giri snavndaki baar srasna gre belirlenir.

(3) Ayn giri snav ile mfetti yardmclna giren mfettilerin kdemi, mfettilik yeterlik snavndaki baar puanlarna gre tespit edilir.

(4) Ayn giri snav ile Kurulda greve balayan mfetti yardmclarndan, yeterlik snavna geerli bir nedene dayanarak girmeyenlerden, daha sonra yaplan yeterlik snavyla mfettilie ge atananlarn kdemleri, kendi dnemlerinden olan mfettilerden sonra gelir.

(5) Bamfettiler arasndaki kdem srasnn tespitinde, mfettilik kdemi esas alnr.

(6) Bakanlk yaptktan sonra mfettilie dnenler, dnemlerinin en kdemlisi saylrlar. Ayn dnemde bu durumda birden fazla mfetti olmas halinde, bunlarn kdem srasnn tespitinde mfettilik kdemi esas alnr.

Mfettilikten ayrlanlarn yeniden atanmalar

MADDE 41 (1) Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularnda bir greve atanan mfettiler, Kurulda bo kadro bulunduu ve meslekten ayr kaldklar sre iinde mfettilik mesleinin eref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadklar, ayrca Kurula yararl olabilecekleri anlald takdirde, Bakann teklifi zerine yeniden mfettilie atanabilirler.

(2) Mfettilik sfatn kazandktan sonra bu grevden ayrlanlardan mfettilie dnenlerin kdemi, mfettilikten ayrldklar tarihten itibaren devam eder.

Mfettilik gvencesi

MADDE 42 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar, tefti hizmetlerinin gerekleri ile badamayan shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri mfetti raporu, salk raporu veya yarg karar ile tespit edilmedike grevden alnamaz, kendi istekleri dnda idari grevlere atanamazlar.

(2) Mfetti ve mfetti yardmclarna, mevzuatla belirlenen grevler ile tefti hizmetiyle badar nitelikteki iler dnda grev verilemez.

(3) Mfettiler kesinlemi yarg karar veya disiplin soruturmasyla ortaya konulmu delil karartma ve saptrma fiilleri olmadka, gerekletirdikleri tefti, denetim, inceleme ve soruturmalar nedeniyle yapm olduklar ilemlerden ve sonucunda tanzim etmi olduklar raporlardan veya kanunla verilen yetkilerini kullanmalarndan dolay sorumlu tutulamazlar. Kanaatleri veya aldklar tedbirler nedeniyle alacak zel hukuk davalarnda husumet, Bakanla tevcih edilir.

(4) Tefti hizmetlerinin gerekleri ile badamayan shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri, mfetti raporu, salk raporu veya yarg karar ile tevsik edilen mfetti ve mfetti yardmclar, dier memurluklara naklolunurlar.

ALTINCI BLM

Tefti Faaliyetleri, Tefti Trleri, Tefti Raporlar ve

Raporlar zerine Yaplan lemler

Tefti faaliyetleri

MADDE 43 (1) Bakanlk, Kurulun tefti faaliyetlerini; i teftii ve idari tefti faaliyetleri olarak iki ana balk altnda yllk olarak planlar.

(2) Yllk olarak planlanan tefti faaliyetleri Genel alma Plan balnda her yln aralk ay ierisinde Bakana sunulur. Bakan tarafndan onaylanan Genel alma Plan Bakan tarafndan uygulamaya konulur.

(3) Mfettilerin i teftii ile ilgili faaliyet ve ilemleriyle ilgili tefti, inceleme ve soruturmalar i teftii kapsamnda yrtlr.

(4) 4447 sayl Kanun ile 4904 sayl Kanun uyarnca gerekletirilecek inceleme ve teftiler ile il mdrlklerinde 4857 sayl Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca yaplan ii ikyetleri incelemesi ilemlerinin teftii, i teftii faaliyetleri kapsamnda planlanr ve yrtlr.

(5) Sal ve Gvenlii Kanunu uyarnca yrtlen yetkilendirme ve belgelendirme ilemlerinin teftii ile eitim kurumlarnn ve ortak salk ve gvenlik birimlerinin kontrol ve denetimleri ilemlerinin teftii, i tefti faaliyetleri kapsamnda planlanr ve yrtlr.

(6) Tefti faaliyetleri esnasnda 49, 50, 51 ve 52 nci maddeler kapsamnda deerlendirilen fiil ve haller ile karlalmas halinde, durum derhal Bakanla bildirilir ve alnacak Bakan onay erevesinde ilem yaplr.

teftii trleri

MADDE 44 (1) Genel alma Plannn i teftiine ilikin blm iin yrtm ve i sal ve gvenlii teftileri iin ayr ayr hazrlanr. teftii faaliyetleri, programl tefti ve incelemelerden oluan program d tefti olmak zere planlanr.

Programl tefti

MADDE 45 (1) Genel alma Plan kapsamnda programlanan ve alma hayatndaki sorunlarn deerlendirilmesi ve nceliklendirilmesi sonucu iyerlerinde gerekletirilen teftilerdir.

nceleme

MADDE 46 (1) nceleme, programl tefti dnda alma mevzuat ile ilgili talep zerine veya Kurula intikal ettirilen evraklardan tefti hizmetiyle badar nitelikte olanlarn tefti programna alnmas sonucu iyerlerinde gerekletirilen teftilerdir.

teftii rapor trleri

MADDE 47 (1) Programl tefti raporu, programl teftiler kapsamnda gerekletirilen teftiler sonucunda dzenlenen rapordur.

(2) nceleme raporu, programl tefti kapsam dnda, alma mevzuat ile ilgili iyerlerinde gerekletirilen teftiler sonucu dzenlenen rapordur.

(3) dari tedbir raporu, bir iyerinin tesis ve tertiplerinde, alma yntem ve ekillerinde, makine ve cihazlarnda iilerin yaam iin tehlikeli olan bir husus tespit edilmesi durumunda, iyerlerinde iin durdurulmasna ilikin ilgili Ynetmelik gerei ilem yaplmak zere, iin durdurulmasna gereke olan mevzuata aykrlklar ieren rapordur. in durdurulmas ilemi bu rapor zerinden yrtlr. Durdurma kararnn kaldrlmas talepleri zerine yaplan incelemelerde de ayn usul izlenir.

(4) Aratrma raporu, programl teftiler ile program d teftilerin hazrlanmas aamasnda gerek grlmesi halinde, belirli bir sektr ya da alann sorunlarnn belirlenmesi amacyla veya Bakann gerek grd dier konularda, Bakann talimatyla yrtlen aratrma faaliyetleri sonucunda dzenlenen rapordur.

dari tefti trleri

MADDE 48 (1) dari tefti grevleri mfettilere, programl idari tefti, idari inceleme, n inceleme ve soruturma olarak verilir.

(2) Genel alma Plannn idari tefti blmnde, hangi birimlerin programl idari tefti kapsamna alnaca 49 uncu maddedeki esaslara gre belirlenir. dari tefti kapsamndaki dier faaliyetlere ise Bakanln ncelikleri dikkate alnarak yer verilir.

Programl idari tefti

MADDE 49 (1) Programl idari teftiler; Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularn i, ilem ve srelerinin mevzuata uygunluu ile performans ve kaynaklarn etkin kullanmn salamak ve Bakanlk hizmetlerinin kalitesini artrmaya yardmc olmak iin zm ve neriler gelitirmek amacyla belirli zaman aralklaryla Genel alma Plan erevesinde yaplr.

(2) dari tefti programlar Bakanlk faaliyetlerinin yrtlmesinde karlalan ve karlalmas muhtemel riskler deerlendirilerek ve bu riskler nceliklendirilerek hazrlanr.

dari inceleme

MADDE 50 (1) Bakan veya Bakan tarafndan istenilen konular ile kanun, tzk, ynetmelik ve dier mevzuatn uygulanmasnda grlen noksanlk ve aksaklklar, ikyet ve ihbarlar zerine yaplan almalar sonucunda soruturma almasna gerek grlmeyen durumlar hakknda idari inceleme yaplr.

n inceleme

MADDE 51 (1) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakkndaki Kanun kapsamna giren personelin, bu Kanun kapsamndaki eylem ve ilemleri hakknda n inceleme yaplr.

Soruturma

MADDE 52 (1) Bakanlk merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal ve ilgili kurulularn personeli ile ilgili dier ahslar hakknda, konusu yrrlkteki ceza mevzuatna gre su tekil edebilecek nitelikte olan veya personel mevzuatna gre disiplin suu oluturan eylem ve ilemlerle ilgili olarak soruturma yaplr.

(2) Mfettiler;

a) Hviyeti belli kimseler tarafndan kii veya olayn belirtildii, soyut ve genel nitelikte olmayan, ak adresli, imzal ve su tekil edecek nitelikte iddialar ieren, ancak iddialarn, shhati pheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmu olmas halinde ad, soyad ve imza ile i veya ikametgh adresinin doruluu art aranmayan ihbar veya ikyet dilekelerinde belirtilen konularda,

b) dari tefti veya idari inceleme srasnda su saylan bir eylemi saptamalar halinde,

c) Bakan tarafndan dorudan emir verilmesi halinde,

soruturma yapmak ve rapora balamakla ykmldrler.

(3) kinci fkrann (a) ve (b) bentleri uyarnca soruturma yaplabilmesi iin durumun derhal Bakanla bildirilmesi ve konuyla ilgili Bakan onay alnmas gerekir.

Grevden uzaklatrma

MADDE 53 (1) Mfettiler, grevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;

a) Para ve para hkmndeki evrak ve senetleri, mal ve eyay, bunlarn hesap, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem kaytlarn gstermekten veya bunlarla ilgili sorular cevaplamaktan kanan,

b) Tefti, inceleme ve soruturmay gletirecek, engelleyecek veya yanl yollara srkleyecek davranlarda bulunan,

c) 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

) Evrakta sahtecilik, kaytlarda tahrifat yapm olan,

d) Ceza ve disiplin kovuturmasn gerektirir, grevle ilgili nemli yolsuzluklarda bulunan veya aka ortaya konulmas kouluyla kamu hizmeti ve kamu dzeni gerekleri ynnden grev banda kalmalar sakncal grlen,

f) Su delilleri henz elde edilememi olmakla beraber, i banda kalmalarnn tahkikat gletirecei kanaatine varlan,

e) Bakanlk, bal ve ilgili kurululara ait kymetlerin muhafazasna mahsus yerlerdeki kymetlerin mevcudunda makul grlemeyecek miktarda a kan yahut suiistimali ile Bakanlk, bal ve ilgili kurulular nemli miktarda zarara soktuu sabit olan ya da greve devam halinde meydana gelen zararn artmasna sebep olacana kanaat getirilen,

memurlar idari tefti faaliyetlerinin her aamasnda geici bir nlem olarak ve grevi banda kalmasnn sakncal olduunun da ak bir biimde ortaya konulmas suretiyle usulne gre grevden uzaklatrabilirler.

(2) Bu hareket ve eylemlerden birinci fkrann (a) bendinde gsterilenlerin bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

Grevden uzaklatrmada usul

MADDE 54 (1) Herhangi bir personelin grevden uzaklatrlmas sebebiyle ilerin aksamamas iin gereken tedbirler birim amirince alnr. Grevden uzaklatrma keyfiyeti, mfetti tarafndan gerekesi ile birlikte grevden uzaklatrlana, birim amirine, ayln