EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM – TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma (kısa adı “Ege Bilim ve Teknoloji Merkezi” ); 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 (j) maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek1 ‘inci maddesi uyarınca; E.Ü Senatosunun 21/6/1994 tarih, 11/3 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 15/9/1994 tarihli onayı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2 - Ege Bilim-Teknoloji Merkezi (bundan sonra sadece “Merkez” olarak anılacaktır) nin amacı; Üniversitemizin temel ve uygulamalı müsbet bilimler alanındaki Araştırma-Geliştirme (ARGE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek rekabete dayalı, yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

 

Görevleri ve Çalışma Alanları

Madde 3 - Merkez yukarıdaki amaç yönünde aşağıdaki temel görevleri yerine getirir:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuarları, araştırma-uygulama merkezleri ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendirmek, bunların ARGE imkanlarını birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak;

b) Bunların birkaçının ortak ihtiyacı olup onların parasal güçleriyle temin edilemeyen ileri araştırma düzeneklerini satın alarak  merkezin ARGE birimlerinde ortak kullanıma sunmak;

c) ARGE faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan altyapıyı yapmak; alet, bakım, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atelyeleri kurmak;

d) Temel ve uygulamalı müsbet bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak;

e) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına  yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamül veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat , sistem ve spasifikasyonları tespit etmek, pilot tesisler kurmak;

f) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak, proses, malzeme ve mamüllerindeki kusurların sebeplerini giderilmesine, malzeme ve mamüllerin spesifikasyonlarının tespit ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak;

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek;

h) Yurtiçindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleriyle işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak;

ı) Temel ve uygulamalı bilimlere, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara varacaklara öncelik vermek üzere araştırma projelerini desteklemek, destekleme esaslarını belirlemek ve uygulamak;

i) Araştırıcıların, araştırma yapma yolunda önlerine çıkan bürokratik engelleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırtarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını arttırmak;

j)  Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yurtiçinde ve dışında yetiştirilmesini sağlamak;

k) Araştırma alanına ilişkin konularda bilgisini arttırmak, uluslararası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırıcılara destek vermek, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak;

l) Temel ve uygulamalı müsbet bilimler alanında ün yapmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesini sağlamak,

m) Uluslararası  düzeyde sonuçlara varan araştırıcıları teşvik etmek;

n) Merkez olanaklarıyla yapılan araştırmalara ilişkin sonuçları yaymak ve makalelerin “Citation Index” e giren dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek;

o)  Kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak;

 

Yönetim

Madde 4 -  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Danışma Kurulu

 

Müdür

Madde 5 - Merkez Müdürü, tercihan uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında kendini kanıtlamış bir öğretim üyesi olmak üzere, Rektör tarafından 3 yıl için (Değişik ibare:RG-7/9/2013-28758) görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar (Değişik ibare:RG-7/9/2013-28758) görevlendirilebileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. 6 aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi (Değişik ibare:RG-7/9/2013-28758) görevlendirilir.

 

Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 6 - a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu  kişidir. Bu yönde gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izler ve denetler.

d) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü de alarak Rektör’e sunar.

f) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü alarak zamanında Rektörlüğe sunar.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunur.

h) Danışma kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında sonraki danışma kuruluna rapor sunar.

i) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapar.

 

Müdür Yardımcıları

Madde 7 - Müdürün önerisi ile Rektör tarafından 2 Müdür Yardımcısı (Değişik ibare:RG-7/9/2013-28758) görevlendirilir. Bunlardan biri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Müdüre yardımcı olacak ve tercihan üniversite mevzuatını iyi bilen kişiler arasından belirlenir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren müdürünki ile birlikte sona erer.

 

Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 8 - a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekalet ederler.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9 – (Değişik:RG-7/9/2013-28758)

Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun altı üyesi, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların, Yönetim Kurulunda dengeli temsiline özen gösterilerek, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10 - a) Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlar, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanlarının niteliklerini belirler. Yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları alır.

b) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senato’nun onayına sunar.

c) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptar; bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek projeleri belirler ve bunların yürüyüşünü izler.

d) Merkeze bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak ARGE birimlerini ve bunlardan sorumlu olarak elemanları belirler.

e) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

f) Mali ve İdari İşlerde Müdüre yardımcı olmak üzere kararlar alır.

g) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlar.

h) Danışma Kurulunda beliren görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar alır.

 

Danışma Kurulu

Madde 1 1- Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek üniversite içi ve üniversite dışı kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından 3 yıl süre ile onaylanan en az 15 en çok 30 kişiden oluşur. Bu kurula Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında en az 2 kez toplanır.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 12 - a) Ege Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında, Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirir ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirir.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunur.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirir ve bu yönde girişimlerde bulunur.

d) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlar.

e) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Merkez müdürüne bildirmekte serbesttirler.

 

Merkezin Fiziksel Yapısı

Madde 13 - Merkez; temel ve uygulamalı müsbet bilimler alanında araştırma-geliştirme çalışmalarının yapıldığı ARGE birimleri ve pilot tesisler ile alet bakım, onarım ve yapı atelyelerinden oluşur. ARGE biriminin, birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve Merkez Müdürü ile ilişkileri sağlayan bir Başkanı bulunur. ARGE birimlerinin başkanları, müdürün önerdiği adaylar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilir.

 

Mali Kaynaklar

Madde 14 - Merkezin parasal kaynakları şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsil edilen ödenekler,

b) Üniversite Araştırma Fonu’ndan tahsis edilen ödenekler,

c) Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından yapılacak yardımlar,

d) Merkezin aldığı ulusal ve uluslararası projelerden sağlanan gelirler,

e) Döner Sermaye hükümleri çerçevesinde üniversite dışı kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları ve kişilere verilen hizmet karşılığı sağlanan gelirler,

f) Araştırma ve uygulama faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler,

g) Yapılan kurs, seminer gibi eğitim-öğretim faaliyetleri ile yayınlardan elde edilen gelirler,

h) Patent gelirleri,

i) Bağışlar,

j) Diğer gelirler.

 

Diğer Hükümler

Madde 15 - Merkezin idari ve teknik hizmetleri, müdürün önereceği adaylar arasından Rektörün görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

 

Madde 16 - Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

 

Madde 17 - Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde, Merkez Döner Sermaye Yönetmeliği  ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 18 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Geçici Madde 1 - Merkez Yönetim Kurulu, oluşup göreve başladığı tarihten itibaren:

a)       Araştırma Projesi destekleme Esasları’na ilişkin yönerge taslağını en geç 1 ay içinde hazırlayarak Senato’ya sunar.

b) “Döner Sermaye” esaslarına ilişkin yönetmelik ve yönerge taslaklarını en geç 3 ay içinde hazırlayarak Senato’ya sunar.

 

Yürütme

Madde 19 - Bu Yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük

Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.