ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa ilk defa atanacak Hukuk Müşavirleri ve Avukatların giriş sınavı ve atama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığa ilk defa atanacak Hukuk Müşavirleri ve Avukatları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Birinci Hukuk Müşaviri: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirini,

ç) Giriş sınavı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavını,

d) Hukuk Müşavirliği: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğini,

e) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSS P3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

g) Müsteşar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarını,   

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık giriş sınavı ve sınav duyurusu

MADDE 5 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanabilmek için, Bakanlıkça tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında yapılan giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavı; kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınav ilanında belirtilen KPSS P3 puanı esas alınarak açıktan atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek sayıda aday arasından yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılır.

(3) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, KPSS P3 asgarî taban puanı ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, giriş sınavına katılacaklarda aranan şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.

Aranılan şartlar

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, KPSS (B) Grubu sınav sonuçlarına göre, Bakanlıkça belirlenecek asgari KPSS P3 puanı veya daha fazla puan almış olmak,

c) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Avukatlık kadroları için Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

şartları aranır.

Giriş Sınavı başvurusu

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan şartları haiz adayların Bakanlık tarafından yapılacak hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavına başvuruları, sınav ilanında açıklanan başvuru tarihleri arasında yapılır.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

b) (Değişik:RG-22/3/2014-28949) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut noter onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut noter onaylı örneği,

c) 4.5x6 cm ebadında üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

d) (Değişik:RG-22/3/2014-28949) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter onaylı örneği.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgeler, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden (şahsen veya bir yakını tarafından) teslim edilir veya posta yoluyla en geç son başvuru tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde ulaştırılır. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(4) Başvuru şartlarını haiz olmayanların ve sınava katılmayanların belgeleri, talepleri halinde kendilerine elden iade edilir.

(5) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı ve gerek duyulması halinde diğer hizmet birimleri personeli arasından seçilen başkan ve üç üyeden oluşan sınav hazırlık komisyonu Müsteşar onayı ile kurulur.

(2) Sınav hazırlık komisyonu, giriş sınavı hazırlık çalışmalarını yapar, başvuruları inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak azami kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınav yerine ilişkin hususları ihtiva eden listeler, Bakanlığın merkez binasında asılmak ve internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav kurulu, giriş sınavını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.

(2) Sınav kurulu, Müsteşarlık Makamının onayı ile Bakanlık I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinde görevli hukukçu personelden başkan dahil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir.

(3) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Yazılı sınav ve sınav konuları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınav, klâsik veya test usûlünde ve Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ya da ÖSYM tarafından yapılır.

(2) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Meslekî bilgi soruları, sınav ilânında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir, üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır. Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

(3) Sınavın Bakanlık dışında bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) Ceza Hukuku,

ç) Medeni Hukuk,

d) Borçlar Hukuku,

e) Ticaret Hukuku,

f) İş Hukuku,

g) İcra ve İflas Hukuku,

ğ) Medeni Usul Hukuku,

h) Ceza Usul Hukuku.

(5) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kâğıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Yazılı sınavda mesleki alan bilgisi yetmiş, Bakanlığın görev alanı yirmi, genel kültür ve genel yetenek on puana karşılık gelecek şekilde değerlendirilir.

(3) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

(4) Sınav sonuçları ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınava ilişkin hususlar Bakanlık merkez binasında asılmak ve internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adayların;

a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sınav konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri,

sınav kurulu tarafından önceden yazılı olarak hazırlanan sorulara ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca sorulan sorulara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Giriş sınavı başarı puanı;

a) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,

b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, KPSSP3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından,  

oluşur.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. (Değişik cümle:RG-22/3/2014-28949) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısı kadar asil aday ile asil aday sayısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste Bakan onayına sunulur. Bakanın onayladığı başarı listesi Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(3) Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler

MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar;

a) Son üç ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında oniki adet vesikalık fotoğrafını,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,

ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,

d) Mal bildirimini,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip on gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Kadrolara atanma ve bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Adayların hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükârda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(4) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2013

18/7/2013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/3/2014

28949