UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ANALİZ VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (UBATAM): Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:           

a) Temel bilimler ve mühendislik alanlarında araştırma, uygulama ve analizler yapmak,

b) Kamu, özel sektör ve ticari kurumlardan gelecek analiz, ölçüm, fizibilite etüdü, sertifika ve benzer hizmetleri vererek mühendislik ve danışma hizmeti vermek,

c) Üniversite ve çevresindeki sanayi kurumları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği yapmak,

ç) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve araştırma alanlarında üniversiteler ve diğer merkezler ile işbirliği ve ortaklıklar yapmak,

d) Bilimsel ve teknolojik buluşlar ve araştırmalar ile ilgili bilgi ve tecrübe birikimi yaratmak ve bunları paylaşmak,

e) İlgili sanayi dallarında ihtiyaç duyulan yeni ürünler veya hizmetlerin verilmesi amacıyla yeni ürünler dizayn etmek, prototip üretmek ve buluşlar yapmak ve patentler almak,

f) Üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülecek araştırma ve üretim projelerine destek sağlamak,

g) Merkez ile ilgili yayın ve tanıtım faaliyetlerini yaparak Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak ve benzer bilimsel faaliyetleri yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 6 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere,  Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Müdüre vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, mühendislik ve cihaz bilgisi olan öğretim üyelerinden seçilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari görevlerini yürütmek,

b) Yapılacak yeni analiz ve testleri araştırmak ve son teknoloji ile ilgili bilgi toplamak,

c) Gelir gider analizleri yaparak verimliliğin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak ve imkânları geliştirmek,

g) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Fen, Mühendislik ve Sağlık ve Temel Bilimler alanlarındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, üç ayda bir veya Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek,

c) Araştırma, yayın ve Merkezin çalışma alanlarına giren diğer konularda karar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak,

f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.