CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesinin tüm eğitim,öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere hazırlanan bu Yönetmelik, 05/07/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak  Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 25/12/1998 tarihli  ve 23564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen 2 'nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2- Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

a).  Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak , seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b).  Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında danışmanlık hizmeti yapmak,

c).  Bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve sağlık ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve alınacak bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak,

d).  Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

Yönetim Organları

Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesinin Yönetim Kuruludur. Döner Sermaye İşletmesinin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına, Dekanlara veya Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlerine  devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı ( dekan ve  yüksekokul müdürü olabilir) ve döner sermaye saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti:

Madde 4- Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) TL. dır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6- a).  10/12/1983 tarihli ve 18247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Yönetmeliği,

b). 20/08/1985 tarihli ve 18848  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

c). 22/10/1996 tarihli ve 22795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

d).  01/07/1986 tarihli ve 19151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmadan bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Yürürlük:

Madde 7- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.