ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM ARAŞTIRMA VE

 UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1—(Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi uyarınca, “(Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)" adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı Türk Halkbilimine (Halk sanatları, kültürü ve ürünleri) ilişkin araştırmalar yapmak; Türk toplumunun birlik ve beraberliğini korumada halk sanatları, kültürü, gelenek ve göreneklerinin öneminden hareket ederek Türk halkbilimi öğelerini ortaya çıkarmak, yaymak ve öğrencilere tanıtmak, bu alanla ilgili her türlü eğitim ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmek; özelde Eskişehir ve çevresi mahalli Kültürünü, genelde de Türk Halk Kültürünü araştırmak ve incelemek; her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmaktır.

Merkezin Çalışmaları

Madde 3 — Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için;

a) Türk Halkbiliminin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde saptayıcı araştırmalar yapar.

b) Türk Halkbiliminin geliştirilmesi ve eğitimi için çalışan ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın, halkbilim konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmaları düzenler, yürütür ve destekler.

d) Halkbilimle ilgili gelişmeleri yakından izler. Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenler.

e) Türk Halkbiliminin yayılması ve gelişmesine yararlı her türlü araç, gereç ve bu gibi olanakları sağlayarak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunar.

f) Halkbilimle ilgili çeşitli araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını düzenleyerek, Halkbilimin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

g) Türk Halkbilimi alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olur.

h) Araştırma sonuçlarını yayınlayarak yaratıcı çalışmalara ve bilimsel disiplinler arası çalışmalara malzeme olarak sunar.

i) Bölgesel arşivleri ve devlet arşivlerini, Türk Halkbilimi açısından taramak üzere ekipler kurar ve bunları destekler.

j) Türk Halkbiliminin bir bölümünü oluşturan Etnografik malzemeyi, Türk Süsleme ve El Sanatlarını bölgesel düzeyde araştırarak, müze ve arşiv oluşturur, gerektiğinde çalışma grupları tespit eder.

k) Halkbilimle ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir Dokümantasyon Merkezi ve bir İhtisas Kitaplığı kurar.

l) Türk Halkbiliminin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek, Türk Halkbilimi alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına, ödül vermek üzere bir ödül yönetmeliği hazırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyiş Hükümleri ve Oylamalar

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının, kendi aralarından üçer yıllığına seçecekleri ve Rektör tarafından görevlendirilen ikişer öğretim elemanından oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul her yılın Mart ayında olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri;

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu onaylamak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmeye yönelik kararları almak.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün göstereceği iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Merkezin genel çalışma planını hazırlamak,

b) Genel Kurulca saptanan ilkeler doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili esasları saptamak,

d) Merkezce yeni araştırma ve uygulama birimlerinin kurulması ya da var olan birimlerin kapatılması için Genel Kurula öneri sunmak ve bunların işleyiş ve denetimini sağlamak,

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, ilgili bölümlerden bir Müdür Yardımcısı seçerek Rektörlük onayına sunar. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevinin sona ermesiyle biter. Merkez Müdürünün görevden alınması görevlendirilmesindeki yönteme göre yapılır.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezini temsil eder.

b) Merkez birimlerinde görev alacak olanları seçerek Rektörlük onayına sunar,

c) Gündem hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplar ve başkanlıklarını yapar,

d) Merkezin yıllık çalışma programlarını yürütür,

e) Merkezin idari işlerini yürütür.

Oylamalar

Madde 12 — Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkezin Yerleşimi ve Kadroları

Madde 13 — Merkez, Rektörlük bünyesinde yapılandırılır. Merkezin hizmetlerinin yerine getirilmesinde Rektörlük olanaklarından yararlanılır.

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________________

   1Bu Yönetmeliğin adı 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.