UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ile organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ENÇES): Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; enerji, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:

a) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’de bu konulardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde; rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, hidrojen, biyokütle, biyoenerji, hidrolik, kömür, doğalgaz ve benzeri her türlü enerji termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

c) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında araştırmalar yapmak ve bu konulara katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak.

d) Üniversitede her türlü enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası çeşitli etkinlikler ve bilimsel faaliyetler düzenlemek ve kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek.

e) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili olarak Üniversite ile kamu ve özel sektörlerin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

f) Türkiye’nin sürdürülebilir enerji ve çevre politikalarının oluşturulmasında enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularının esas alındığı hususlara katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar düzenlemek.

g) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışanların aralarındaki iletişimi arttırıcı etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

ğ) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yaparak, çalışmalara destek vererek yeni projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

h) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek, bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak, isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

ı) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında dokümantasyon merkezi oluşturarak, evrensel bazda kaynaklara erişilebilmesi için olanak sağlamak.

i) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konuları ile ilgili laboratuvar ve birimleri kurmak ve geliştirmek.

j) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

k) Araçlarda yeni enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak.

l) Nakil araçlarında ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, araçlarda enerjinin etkin/verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek.

m) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

n) Kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak.

o) Enerji ve çevre teknolojileri ve alternatif enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ö) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak.

p) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

r) Üniversitenin ilgili enstitüsüne bağlı disiplinler arası lisansüstü programlar kurulmasını desteklemek, disiplinler arası oluşturulabilecek anabilim dallarının temellerini oluşturmak.

s) Başta Uşak ili ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’de enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

ş) Enerji-termodinamik, çevre ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmetinde bulunmak, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularının tümünde eğitimi veya çalışmaları olan Yönetim Kurulu mensubu öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinden, Merkezin çalışma alanlarına uygun çalışmaları olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.