KARADENZ TEKNK NVERSTES KADIN ARATIRMALARI UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Karadeniz Teknik niversitesi bnyesinde kurulan Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Karadeniz Teknik niversitesi Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (KAM): Karadeniz Teknik niversitesi Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: Karadeniz Teknik niversitesi Rektrn,

e) niversite: Karadeniz Teknik niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; kadn almalar ile ilgili her alanda, ncelikle Trabzon ili ve Karadeniz blgesi olmak zere, kadnlarn durumunu belirleyecek ve gelitirecek kuramsal ve uygulamal aratrmalar yapmak, ilgili tm ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii ve koordinasyon grevini yrtmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Eitim, salk, yoksulluk, i ve d g, siyasal katlm, ekonomik retim gibi konular bata olmak zere, niversitenin ilgili blm ve anabilim dallarnn ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda kadn almalar ile ilgili her alanda bilimsel aratrma yapmak, proje oluturmak ve projelere katlmak,

b) Kadn aratrmalar konusunda yksek lisans ve doktora dzeyinde bilimsel almalar desteklemek,

c) niversitelerde lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde kadn sorunlaryla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini salamak, rencilerin bu konulara ynelmelerini zendirici eitsel almalarda bulunmak ve bu alanda almalarda bulunanlara destek vermek,

) Merkezin amalar dorultusunda yerel, ulusal ve uluslararas dier kurum ve kurulularla ibirlii yaparak kongre, sempozyum, panel, atlye almalar dzenlemek, renci ve retim yesi alveriinde bulunmak, ortak almalar, projeler ve aratrmalar yapmak,

d) Kadn haklarnn korunmasn, yaygnlatrlmasn, gelitirilmesini salamak ve kadnlarn eitimini, sosyal, kltrel, ekonomik ve siyasal alanlardaki almalarn desteklemek,

e) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen konularda dergi, bror, kitap yaymlamak, sosyal-kltrel etkinlikler dzenlemek,

f) Merkezin amalarna ynelik evresel, tarihsel, kltrel ve istatistiksel verileri toplamak, kadn aratrmalar arivi ve kitapl oluturmak,

g) Kadn sal konusunda kadn eitimini gelitirici seminerler vermek,

) Kadna ynelik politikalarn gelitirilmesine katkda bulunmak,

h) Merkezin amalarna uygun etkinlikler dzenlemek ve dzenlenen etkinliklere katlmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Merkez Mdr, Merkez Ynetim Kurulu ve Merkez Danma Kuruludur.

Merkez mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Rektr tarafndan niversitede grevli retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdrnn grevi banda bulunmama sresi alt ay getii takdirde yeni Merkez Mdr grevlendirilir.

(2) niversitede grevli retim yelerinden, Merkez Mdrnce teklif edilen drt aday arasndan Rektr tarafndan iki Merkez Mdr yardmcs grevlendirilir. Merkez Mdrnn bulunmad zamanlarda Merkez Mdr yardmclarndan biri Merkez Mdrne veklet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde Merkez Mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

(3) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Mdr yardmclar arasnda grev paylam yapmak ve yaplan ileri denetlemek,

c) Merkez Ynetim Kurulu ile Merkez Danma Kuruluna bakanlk etmek ve Merkezin almalarn amalarna uygun olarak yrtmek,

) Merkez Ynetim Kurulu ve Merkez Danma Kurulunu toplantya armak ve toplant gndemini hazrlamak, toplantlar ynetmek,

d) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Merkez Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

e) Merkez Ynetim Kurulu tarafndan kendisine verilen dier grevleri yapmak.

Merkez ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdrnn bakanlnda, Merkez Mdr yardmclar ile niversitede Merkezin alma alanlarnda faaliyet gsteren ve Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektrn onay ile grevlendirilen alt retim yesi olmak zere toplam dokuz kiiden oluur. yeler yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Ynetim Kurulu yeleri ayn ekilde Rektr tarafndan yllk sre iin yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine yeni yeler grevlendirilebilir. Merkez Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(2) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiinde Merkez Mdrnn ars zerine Merkez Mdrnn bakanlnda toplanmak,

b) Merkezin amacna uygun alma politikalarn belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yl iinde yaplacak her trl bilimsel, eitsel ve uygulamal toplant ve faaliyetleri belirlemek,

) Proje konularn tespit etmek,

d) Merkezin aratrma, uygulama birimlerinin kurulmasna karar vermek, Merkez Ynetim Kurulunun teklifine gre bu birimlerin bakanlarn grevlendirmek ve birimlere ait alma esaslarn inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yllk faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Merkez Danma Kurulu yelerini semek,

g) Merkez Ynetim Kurulunun karar vermesi gereken dier ileri sonulandrmak.

Merkez danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Danma Kurulu; Merkez Mdr, Merkez Mdr yardmclar ve Merkez Ynetim Kurulunun dier yeleri ile Merkez Ynetim Kurulu tarafndan, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip niversite retim yeleri ve istekleri halinde kamu ve zel kurululardaki kiiler arasndan grevlendirilen drt kii olmak zere toplam on kiiden oluur. Merkez Danma Kurulu, her iki ayda bir kez Merkez Mdrnn ars zerine Merkez Mdrnn bakanlnda toplanr. Toplantlarda salt ounluk koulu aranmaz.

(2) Merkez Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarna uyar ve nerileriyle katkda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin ynetimiyle ilgili konularda neri gelitirmek, destek salamak, amalarn gerekletirilmesi konusunda danmanlk yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Demirba, alet, ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karadeniz Teknik niversitesi Rektr yrtr.