AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARTAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları ile ilgili araştırmalar yapmak,

b) Üniversitede bulunan radyo-televizyon stüdyolarını aktif bir şekilde kullanmak,

c) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ve Afyon Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı ile işbirliği yaparak, bölüm öğrencilerine uygulama imkanları sağlamak, öğrencileri radyo, televizyon programı, belgesel, kısa film ve benzeri projeler üretmeye teşvik etmek,

ç) Afyonkarahisar’da bulunan gazete, radyo, televizyon gibi yerel medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, medya alanında ortak projeler üretmek,

d) Üniversite ve Afyonkarahisar ile ilgili çeşitli televizyon programları hazırlamak,

e) Eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor gibi konularda programlar hazırlamak ve bunları CD ortamında Üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hizmetine sunmak,

f) Üniversite stüdyolarında hazırlanan programların yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yayınlanmasını sağlamak,

g) Üniversitede yürütülen uzaktan eğitim programlarına, ders programlarının çekimi ve yayınında destek olmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacılara yönelik olarak seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve stüdyo uygulamaları düzenlemek,

h) Stüdyolarda hazırlanan programların Üniversitenin Web sitesinden yayınlanmasını ve paylaşılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Radyo-televizyon ve benzeri kitle iletişim araçları konusunda lisans düzeyinde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

b) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ve Afyon Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturmak,

c) Medya çalışmaları konusunda yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda meslek içi ve medya okur-yazarlığı gibi toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, katılım belgesi vermek,

d) Üniversitede yürütülen uzaktan eğitim konusunda ders programlarının çekimlerini ve internet üzerinden yayınını yapmak,

e) Yerel medya ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek,

f) Afyonkarahisar’da bulunan televizyon kanallarıyla işbirliği yaparak, özellikle eğitim ve sağlık alanında olmak üzere çeşitli televizyon programları hazırlamak,

g) Üniversite-yerel medya işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları ile elektronik ortamlarda yayınlar yapmak,

ğ) Rektörlüğe ve ilgili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.  Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet vereceği müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin her türlü faaliyetini planlamak ve yönetmek,

c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

d) Bu Yönetmelik ve  ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.