ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER RADYASYON  DEDEKTÖRLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NÜRDAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite (AİBÜ): Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri ve uygulamaları alanında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

b) Radyasyon algılayıcı teknolojileri geliştirmek.

c) Üretilecek radyasyon algılayıcılarını toplum çıkarları doğrultusunda en verimli biçimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirmek ve bunu toplumun ve sanayiinin hizmetine sunmak.

ç) Gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayii kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve yatırım yapmalarını cesaretlendirmek, yatırım yapanlara gerekli Ar-Ge desteği sağlamak.

d) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojilerinin ve uygulamalarının toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak, nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojilerinin gelişimi için gerekli altyapıyı oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak NÜRDAM altyapısını güçlendirmek.

f) Türkiye’de nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri alanında çalışma alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Güvenliği artıracak ve radyasyon içerikli tehlikeleri önlemeye yönelik teknolojileri geliştirmek.

ğ) Nükleer tıp alanında tedavi amaçlı kullanılan radyasyon algılayıcı teknolojilerini geliştirmek, hasta ve personel güvenliğinde kullanılan dozimetre teknolojilerini geliştirmek ve üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

h) Nükleer tıp alanında kanser tedavisinde kullanılabilecek nükleer radyasyon odaklı teknolojileri geliştirmek ve üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.

ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek.

g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleri ile verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin konusuyla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Abant İzzet Baysal Üniversitesinde alanında uzman öğretim elemanlarından bir veya daha fazla kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,

ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, gereken hallerde ise daha sık toplanmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Üniversitede Merkezin faaliyetleri konusunda bilimsel çalışmaları olan öğretim üyeleri,

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri,

c) Merkezin amaçları ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Merkez Danışma Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Merkez Müdürü tarafından bir yıllığına belirlenir. Süresi biten üye yeniden Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak belirlenebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.